DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Prof. Dr. MILAN MARINOVIĆ, BEOGRAD:


NAŠA IZVOZNA TRGOVINA DRVOM
I NJENE POTREBE


(NOTRE COMMERCE DE BOIS D´EXPORTATION ET SES
EXIGENCES)


D
D
anašnja šumarska statistika ne raspolaže još s tako tačnim podacima,
da bismo dobili iz nje jasnu sliku o veličini godišnje
potrošnje i o postojećim zalihama u šumama celog sveta. To
le konstatovao i međunarodni šumarski kongres g. 1926. u Rimu,
koji u svojoj prvoj rezoluciji traži, da se što hitnije sastavi statistika, koja
će dati tačan odgovor na pitanje, živi li danas svet od svojih drvnih zaliha
i u kojoj meri.1 U povodu toga zaključka radi se punom parom
na prikupljanju statističkih podataka u svim zemljama, a u cilju, da se
do idućeg međunarodnog kongresa izvede na čistac ovo pitanje, koje u
Jednakoj meri interesuje šumara kao i nacijonalnog ekonoma, finansijera
i političara, i to s pravom, jer »internacijonalna trgovina drvetom postala
je već važnim sastavnim delom svetske trgovine«.
Važnost toga pitanja ocenio je u punoj meri i Savet društva naroda,
kada je poverio Ekonomskom komitetu, da sastavi statistiku o svetskoj
proizvodnji i potrošnji drveta. Član toga komiteta g. M. D o 1 e ž a 1
izradio je o tom pitanju jedan iscrpan referat (koji smo dobili u rukopisu)
služeći se kod toga postojećim statističkim materijalom, a u prvom
redu poznatom knjigom Zon-Sparhawka 2 : i statističkim publikacijama
pojedinih zemalja. Ovi podaci još će pretrpeti reviziju po članovima
komiteta i stručnjacima zainteresovanih država. Iz toga se vidi,
da se na više strana ozbiljno radi na tome, da se što pre dođe da što
moguće tačnijih podataka o šumama. No ako postojeći podaci i nisu još
tačni, on! nam ipak omogućuju makar i približnu orijentaciju o svetskoj
trgovini drvetom, a kroz to i o položaju, koji zauzima naš a drvn a
trgovin a na svetskom drvnom tržištu.
Prema spomenutim podacima3 ceni se, da se godišnje eksploatiše
oko 1600 milijuna m3 drveta na svim kontinentima. Od te svetske produkcije
oko .°/.´ dolazi na Sjev. Ameriku i Evropu, a ta se produkcija
dalje deli ovako:


Šumom pokrita Godišnji orirast Qod. sječa
površina u ha. u 1000 m3 u 1000 m:;
Evropa bez Rusije 135,458.343 297.694 328.181
s Rusijom 293,328.343 647.694 528.181


0. S. A. 190,000.000 187.000 700.000
Kanada 191,425.245 75.000 75.000
1 Actes du Ier congres international de sylviculture. Vol. 1. p. 151.
2 R. Zo n and Sparhawk : The Forest Resources of the World. New York.


1923.
3 Vidi još o tom pitanju:
Ing. Aloi s Kubiče : Priručka obchodni nauky lesnické a dievafské. 1927.
Dr. Ma x Endres : Handbuch der Forstpolitik. 1922.


476
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Gledajući ove velike brojeve čovek bi na prvi pogled pomislio,
da naša država sa 7,000.000 ha površine pokrile šumom, s godišnjim
prirastom od kojih 15,500.000 m3 i god. sečom kakovih 18,000.000 m3 ne
može ni pomišljati na neku važniju ulogu na svetskom drvnom tržištu,
ali detaljnije proučavanje ovog pitanja daje nam druge rezultate. Ti
rezultati pokazuju, da naš izvoz sa gledišta međunarodne trgovine drvetom
u danim prilikama ima dosta važnu ulogu, dok je za našu unutrašnju
ekonomsku situaciju taj izvoz od vrlo velikog značaja.


Da dođemo do čiste slike o važnosti našeg izvoza šum.
produkata za svetski drvni pijac, potrebno je zasebno
promatrati pojedine pijačne centre. Na prvom mestu potrebno je naglasiti,
da se najveći deo internacionalne drvne trgovine obavlja među
državama jednog te istog kontinenta, dok je interkontinentalna trgovina
za sada srazmerno još dosta mala. Glavni deo te trgovine odvija se u
Evropi, jer Sev. Amerika usled velike vlastite potrošnje, koja nije u
skladu sa raspoloživim drvnim zalihama u tamošnjim šumama, daleko
je od toga, da postane važnijim faktorom na svetskoj drvnoj pijaci. Šta
više, u stručnim krugovima predviđa se, da će velika potrošnja drveta
u U. S. A., koja je pet do šest puta veća od godišnjeg prirasta u tamošnjim
šumama, brzo dovesti do toga, da ova država svoje potrebe počme
u većoj meri pokrivati iz Kanade, koja ima još dosta zatvorenih prašuma.
Ako pustimo po strani ogromne šumske komplekse ostalih kontinenata,
koji radi nestašice prometnih sredstava, usled klimatskih prilika
ili tehničkih svojstava svog drveta još u dogledno vreme ne će doći
do ozbiljnije eksploatacije, onda nam preostaje još samo evropsk o
drvn o tržište.


Ovo se deli u tri centra. Najjači je nordijski, koji sačinjavaju
severne eksportne države: Švedska, Finska, Rusija, Norveška,
Letonija i Poljska, koje sa svojom velikom produkcijom drveta pokrivaju
potrebe najvećeg konzumenta evropskog drveta — Engleske, a pored
nje prodaju svoje drvo još i Belgiji, Holandiji, Francuskoj, dok ostale
države dolaze u obzir u manjoj meri. Na drugom |e mestu centraln o
tržište, koje sačinjavaju s jedne strane Poljska, Cehoslovačka, Austrija
i Rumunija, a s druge strane drugi veliki potrošač evropski — Nemačka,
uz koju drvo iz spomenutih država kupuju još Švajcarska, Belgija, Holandija
i Francuska. Treći centar je na jl u g u, te ga čine s jedne strane
Italija, Španija, Južna Francuska i druge zemlje u bazenu Sredozemnog
mora kao i Mađarska, a kupuju drvo najviše od Jugoslavije, Austrije,
Rumunije i Čehoslovačke.


Ako na ovaj način podelimo drvno tržište i promatramo svaku
državu zasebno prema uskom krugu njezinog gravitacijonog područja,
onda istom možemo da u pravoj1 slici ocenimo ulogu te države kao faktora
na svetskom drvnom tržištu. Prema tome ćemo i za našu državu
morati zasebno razmatrati eksport drveta u relaciji naprama pojedinim
kupcima, pre svega prema našem najbližem i najprirodnijem kupcu —
Italiji . Službena talijanska statistika4 pokazuje zadnjih godina sledeće
učešće naše države prema ostalima kod svog uvoza drveta za
građu (u tonama po 1000 kg):


* Statistica del comercio speciale di importazione e di esportazione. Anno VII.
Roma 1929.
477
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Država 1928 g. 1927. g. 1926. g.
Jugoslavija 757.857 821.279 778.125
Austrija 523.750 602.800 677.500


U. S. A. 120.513 107.900 96.268
Rumunija 50.773 81.402 126.827
Ukupno 1,544.911 1,684.155 1,796.243


Ova statistika pokazuje, da najveći uvoznik drveta u južnom centru,
Italija, oko polovice svojih potreba pokriva našim drvetom. Ova
poziciju naša država stalno drži uprkos velike konkurencije ostalih
država.


Po važnosti druga država, koja participira na izvozu našeg drveta,
Mađarska , ima na svojem drvnom tržištu sledeće države:5


God. Čehoslovačka Rumunija Jugoslavija Austrija Ukupni uvoz
1928. 12,721.403 9,537.378 4,949.626 1,923.477 29,396.812 q
1927. 12,893.970 9,179.534 3,535.831 1,780.727 28,120.303 q


Ovde smo doduše na trećem mestu, ali naš izvoz u Mađarsku u
stalnom je porastu, a izgledi za budućnost dosta su povoljni, samo ako
preduzmemo sve potrebne mere, da se stečene pozicije ne samo zadrže,
već i prošire.


Ako se još uzme u obzir naš izvoz u Grčku, Južnu Francusku i
Španiju, onda se mora uvideti, da naša država u južnom centru
evropskog drvnog tržišta ima sada najvažniju
ulogu . Ona na to tržište baca godišnje oko 80% svog celokupnog
eksporta (vidi tab. I. i 11.), dakle ovamo koncentriše glavnu svoju snagu,
dok su zemlje konkurencije u isto vreme u većoj meri zainteresovane i
na drugim tržištima — tako Rumunija i na centralnom tržištu, a isto tako
Čehoslovačka i Austrija. Time ne želimo kazati, da je naše tržište j cd
i n o u južnom centru i da ne možemo svoje produkte uspešno plasirati
i na drugim pijacama. Izvesni artikli bez konkurencije (na pr. slavonski
hrast) i stečeni renome naše šumske industrije omogućuju nam put u
sva tri evropska centra pa i u prekooceanske krajeve. Tako je broj
država, koje kupuju naše drvo, iznosio: 1920. — 20, 1921. — 26, 1922. —
29, 1923. — 34, 1924. — 35, 1925. — 37, 1926. — 37, 1927. — 41, 1928. —


44. Broj se dakle stalno povećava i krug naših kupaca se širi, što je
dobar znak za kvalitet naše robe, ali taj veliki krug potrošača našeg
drveta nij e stala n za sve naše drvne produkte. Udaljenost tržišta,
produkcioni troškovi, ekonomske i trgovinsko-političke mere i druge
razne okolnosti — sve su to faktori, koji nam mogu u danoj prilici onemogućiti
dalnju konkurenciju na tržištima, koja ne spadaju u sferu naše
prirodne gravitacije.
Usled gota mi te daleke pijace moramo smatrati rezervom ,
koja dobro dolazi kao odušak u doba slabe konjunkture na našem prirodnom
tržištu, dok glavnu pažnju moramo pokloniti
ovom poslednjem, na njemu se učvršćavati i pre duzi
mati mere da se suzbije tuđa konkurencija. .. prirodno
tržište za veći deo naših drvnih produkata jeste južni evropski
centar i bazen Sredozemnog mora.


Ungarns Holzwirtschaft 1928. Internationaler flolzmarkt 1929. No 99.


478
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 7     <-- 7 -->        PDF

479
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 8     <-- 8 -->        PDF

480
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 9     <-- 9 -->        PDF

U tom pogledu uspešno smo do sada delovali na drvnom tržištu
Italije i u Mađarskoj, promenljivom srećom borimo se s tuđom konkurencijom
u Južnoj Francuskoj, Grčkoj i zemljama Severne Afrike, dok
smo skoro sasvim izgubili Levant, a u nekim bližim državama (Bugarska,
Albanija) naša trgovina drvetom nije još uspela da zauzme poziciju,
koja bi joj pripadala kao najbližem susedu. Radi uporedbe spomenut
ćemo samo jednu od južnih zemalja, u koju izvozimo minimalne količine,
dok nam konkurišu zemlje, koje su neprispodobivo udaljenije od nas.
Prema jednoj statistici8 uvezeno je na pr. u Palestinu u razdoblju od godine
1925.—1927. drveta i raznih prerada (pokućtvo i drvo za ambalažu)
iz:


Rumunije za 560.982 funti šterl. — 66%


Rusije » 82.956 » » — 9.76%


Švedske » 38.859 » » — 4.57%


Austrije » 32.884 » » — 3.87%


Jugoslavije » 29.998 » » — 3.53%


U. S. A. » 17.484 » » — 2.05%;
Čehoslovačke » 9.608 » » — 1.12%
Poljske » 7.997 » » — 0.93%
Kad se znade, da ova kao i druge zemlje Levanta i Severne Afrike
kupuju drvo i Sortimente u kvalitetu, koji im može pružiti i naša šum.
industrija, onda je velika greška, što smo dozvolili, da nam otmu tržišta
drugi, koji nisu u mnogo povoljnijem položaju od nas. U buduće naša će
pozicija na ovim pijacama bivati sve teža. Jedno zato, što je opšte poznato
pravilo, da je teže osvojiti jedno tržište, nego li zadržati stečene
pozicije, a drugo, što će u buduće konkurencija bivati sve veća i osvajanje
novih pijaca sve teže. Nema dvojbe o tome, da će pobedu odneti
oni, koji budu bolje umeli da iskoriste sve prednosti
moderne organizacije rada i racionalizacije svojih
preduzeća u cilju intenzivnosti prerade i proizvodnje
boljih sortimenata uz istovremeno smanjenje
prođu´kcionih troškova.


Ako s toga gledišta pogledamo u budućnost otvorenim očima, bez
sentimentalnosti i raznih predrasuda, onda moramo priznati, da se ta ne
pokazuje u sasvim ružičastom svetlu. Monopolski položaj velikog dela
naše industrije, koja je poslovala sa slavonskom hrastovinom, donekle
je raznježio ovu industriju. Naučena, da pre rata prodaje bez konkurencije
drvo svetskog glasa, ova industrija ne može danas da se akomodira
promenjenim prilikama na svetskom tržištu onom brzinom, kojom
nastaju te promené. Smanjena kupovna snaga potrošača, konkurencija
drugih zemalja sa jeftinijim drvetom, oskudica i skupoća kredita, brzo
nestajanje zaliha prvoklasnog drveta i kroz to poskupljenje sirovina —
sve su to momenti, koji pored unutrašnjih neprilika otežavaju rad preduzećima
i sili ih, da svoje poslovanje prošire i na druge vrste
drveta . Ovde je opet situacija mnogo teža i komplikovanija, kako
radi položaja na vanjskom tržištu tako i radi unutrašnjih poteškoća. Dok
smo na pr. u pogledu prerade bukovine neposredno iza rata bili među
onim retkim zemljama, koje su imale dobro uređene instalacije u tu
svrhu, a povoljna konjunktura omogućila je rentabilno poslovanje, danas


(i Palästinas Holzhandel. Internationaler Holzmarkt 1929 g. No. 60/61.


481
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 10     <-- 10 -->        PDF

je već i u drugim državama izgrađen velik broj instalacija za ovu vrstu
prerade i konkurencija raste brzim tempom. U pogledu četinara situacija
je još gora, jer kvalitet našeg drveta ne može podneti konkurenciju na pr.
karpatskog i rumunjskog i danas se spašavamo samo time, što smo jeftiniji
na tržištima, gde se traži roba slabije vrste.


Unutrašnje poteškoće kod eksploatacije četinara i bukovine sastoje
se iz sledećeg: Dok su hrastove šume većim delom ležale pokraj
vode i suhih komunikacija, te nije trebalo nekih naročitih investicija za
njihovo otvaranje, kod brdskih šuma situacija je u tom pogledu mnogo
teža. Težište rada počiva onde na izgradnji prometne mreže u cilju
otvaranja šuma, za što su potrebni veliki kapitali. Kako vlasnici šuma
nisu raspolagali s dovoljno materijalnih sredstava u tu svrhu, prepušteno
je otvaranje šuma privatnoj inicijativi, te je došlo do sklapanja dugoročnih
ugovora. Usled dugačkog roka eksploatacije, za koje vreme
mogu nastati velike perturbacije ne samo na svetskom drvnom tržištu
već i u međunarodnim političkim odnosima, kako je to bio slučaj za
vreme svetskog rata, ovi ugovori već po svojoj prirodi involviraju veliku
nesigurnost i riziko. Radi tih osebina dugoročnih ugovora, prema
kojima kupac ima da izgradi još i prometna sredstva, te da u srazmerno
kratkom vremenu amortizuje velike investicije, amortizacijona tangenta
tereti kupljeno drvo često s 20% pa i više procenata vrednosti. Zato
kupac obično vrlo malo daje za kupljeno drvo.


Osim svega toga slaba strana ovih ugovora leži još i u tome, što
se unapred ni kraj najbolje volje kontrahenata ne dadu predvideti svi
momenti, koji mogu nastati u toku trajanja ugovora i poremetiti dobre
odnose ugovorača, pa su razne trzavice upravo neizbežive. To je pokazalo
iskustvo svuda, gdegod su sklapani takovi ugovori.7 Neugodne
posledice nisu mogle izostati ni kod nas, pa ako državnoj vlasti i pođe
za rukom, da ukloni sve poteškoće i da ugovorne odnose postavi na
novu, snošljiviju bazu za obadve ugovorne stranke, to se ipak ne da
poreći, da su nedavne nemile pojave pored materijalnih šteta po državni
erer u dosta osetljivoj meri uplivisale i na prestiž i poslovanje naše šumske
industrije. Još manje se može tvrditi, da će revizijom ugovora zauvek
biti skinuto s dnevnog reda ovo pitanje, jer nije teško prema stečenom
iskustvu kod nas i na strani predvideti, da nepovoljne situacije
na drvnom tržištu mogu opet uroditi novim poteškoćama na polju eks


ploatacionih ugovora.


Ali osim ovih poteškoća, koje su u većoj ili manjoj meri tangirale
pojedina preduzeća, bilo je još mnogo drugih, koje su teško pritiskale
celokupnu privredu, pa i šumsku industriju. Tu je na prvom mestu v alutn
i problem , koji je posle rata u tako osetljivoj meri dominirao
na svetskom drvnom tržištu, da je često rezultat i najbolje konjunkture


7 Ing. M. Ma ri nov i ć: Iskorištavanje drž. šuma u vlastitoj režiji. 1923.
Ing. Dr. L. Hufnagel : Bewirtschaftung und Organisation der tschechoslovakischen
Staatsforste. W. A. F. u. J. 1923 sv. 19.
Ing. J. Op letal : Das Forstliche Transportwesen. 1913.
Kaâ n K.: Erdôgazdasâgi eredmények es azok gazdasâgpolitikai következesei.
Erd. Lapok 1911.


482
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 11     <-- 11 -->        PDF

postao problematičan.8 Naše drvno tržište dugo je vremena osećalo
teškoće, nastale usled kolebanja valuta. Ove su teškoće dolazile ne samo
od domaće valute, koja je uplivisala na proizvodne troškove, već u još
većoj meri od stranih valuta, u kojima se prodavalo drvo, a to je bila u
prvom redu lira i franc, franak. Na drugom mestu pokušao sam dokazati,
kako su oscilacije ovih valuta pokraj ostalih poteškoća nepovoljno
delovale na naš izvoz šumskih proizvoda.9 Iza stabilizacije spomenutih
valuta, kojoj je predhodila stabilizacija domaće novčanice, nestalo je
faktora, koji je i u inače već tešku atmosferu poratne trgovine uneo
mnogo poteškoća i onemogućavao orijentaciju. Danas je situacija već
mnogo bistrija, kalkulacija je olakšana i dok devize Paris i Milano pokazuju
ravnu crtu, za to vreme i izvozna trgovina u punoj meri iskorišćuje
konjunkturu i njezina krivulja ne pokazuje više onih nervoznih
oscilacija, koje su bite karakteristične za vreme naglih i velikih valutnih
diferencija. (Vidi diagram).


Pokraj valute uplivisale su na izvoz šum. proizvoda još i prometne
poteškoće, tarifni stavovi, carine, i trgovinska politika, o čemu je bilo
detaljno govora u spomenutoj studiji o izvozu šumskih produkata i drugim
publikacijama.10 Mnoge su od tih poteškoća u toku vremena uklonjene
i danas se sve manje čuje tužba na te zapreke — ne samo kod nas,
već i u drugim zemljama, gde su državne vlasti postepeno uklanjale
s puta razne poteškoće dižući konkurencijonu sposobnost svojoj šumskoj
industriji. Ostaju još poteškoće, koje se nedadu dekretirati, već su više
manje u rukama same industrije ili su funkcija konstelacije prilika na
svetskom tržištu. Tu dolaze u obzir tri faktora, o kojima zavisi rentabilnost
poslovanja u ovoj grani privredne delatnosti. To su: tržna cena,
šumska taksa i troškovi proizvodnje.


Šumska trgovina može na prodajnu cenu uplivisati posredno, smanjujući
ponudu (na pr. slučaj sporazuma Finske i Švedske radi ograničenja
proizvodnje) ili određujući prodajne cene pojedinim sortimentima
(na pr. slučaj s kartelom rumunjske drvne trgovine). Uopšte se može
konstatovati, da se u zadnje vreme sve većma raspoznaju konture
konce ntracijonih težnja u svetskoj drvnoj trgovini, što je došlo
do izražaja i u referatima i zaključcima zadnje drvarske konferencije u
B r a t i s 1 a v i.11


Kod nas ne samo da nije provedena koncentracija snaga radi zajedničkog
istupa i obrane integralnih interesa šumske industrije i trgovine
prema vani, već se baš u zadnje vreme pojaviše nemile borbe u
šumskoj industriji, koje — barem za sada — onemogućuju bilo kakovu
zajedničku akciju.


8 Dr. .. Kalbhenn : Die Bewegung der Holzpreise in Deutschland. 1924. p.
11 i 19.


Dr. Max En dres: Handbuch der Forstpolitik. 1922. p. 583.


9 Ing. M. Marinović : Prilog proučavanju izvoza i uvoza šum. produkata.
1926. p. XLVII.
Isti: The Effect of Currency on the Export of Forest Products. The Belgrade
Economie Review. 1927. No 4.


10 Vid. o tom moje članke i rasprave iz god. 1925., 1926. i 1927. u listovima i
revijama: ».........«, »Bankarstvo«, »La Revue économique de Belgrade« i »Narodna
Šuma«.


11 Internationaler Holzmarkt No 104/106. —1929.


485
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Drugi faktor — šumska taksa — stoji u rukama kupaca drveta.
Poratna konjunktura u ovoj grani poslovanja kao i velika konkurencija,
nastala usled, velikog porasta broja preduzeća, bile su uzrokom, da je
šumska taksa često prelazila visinu, kraj koje bi bilo još moguće rentabilno
poslovanje, dok je s druge strane, naročito kod dugoročnih ugovora,
šumska taksa silazila često i ispod predratnog pariteta.


Treći faktor — produkcijoni troškovi — zavisni su od opšte skupoće,
od skupoće novca i kredita, od državne finansijske i socijalne
politike, ali i od organizacije rada i načina prerade
drveta . Dok prvo pobrojane funkcije proizvodnih troškova stoje u
rukama države, organizacija rada i način prerade stoji u rukam a
samih zaposlenih preduzeća. Može se reći, da se ovom
poslednjem pitanju kod nas do sada posvećivalo vrlo malo pažnje, dok
je u inostranstvu ovo pitanje postavljeno u prvi red problema, koje ima
da resi moderna drvna industrija. Tu se dolazi do spoznaje, da se ne srne
skrštenih ruku očekivati pomoć samo od države, tražeći od nje razne
beneficije materijalne i finansijske prirode za vreme konjukturaiaih depresija,
već se pored preduzimanja ostalih mera ima svim sredstvima
raditi na pojeftinjenju produkcijonih troškova, kao jednom od najvažnijih
faktora za rentabilnost poslovanja. Drvna industrija Amerike, Švedske,
Čehoslovačke, Nemačke, Austrije i drugih država brzim tempom prolazi
kroz razne faze moderne organizacije rada i preuređenja pilana najnovijim
strojevima — počam od fordizacije i mehanizacije pa sve do racionalizacije
— a sve u cilju jeftinije proizvodnje bolje prerađenih
s o r t i m e n a t a. Danas se već radi na osnivanju specijalnih
instituta za znanstveno proučavanje rada u šumarstvu.12 Kod toga
je od naročitog interesa okolnost, što i R u s i j a posvećuje veliku pažnju
ovim pitanjima i što joj je već uspelo, da povisi svoju produkciju na predratni
nivo i da uspešno konkuriše jeftinim drvetom. Ako se onde nastavi
u započetom tempu, onda nije sasvim neumestan strah, koji se sve češće
javlja u nekim stručnim glasilima, da će uskoro doći red i na one silne,
još netaknute zalihe, koje bi omogućile povećanje ruskog izvoza za kojih
200 mil. m3 drveta.18 Nije teško predvideti rezultate ovakove drvne
»poplave« na svetskom tržištu, ali je simptomatično, da se već sada
stavljaju predloži za razne grupacije snaga i koncentracije protiv eventualne
pogibelji. No ako se razvoj događaja u tom pravcu i ne može
očekivati u tako brzom tempu, da bi naskoro mogla biti poremećena
ravnoteža na evropskom tržištu, ipak nas mora zabrinuti okolnost, d a
se Rusija javlja sve češće i sa sve većim količinama
drveta ne samo u nordijskom već i u južnom drvnom
centru , i to sa vrlo niskim cenama.14


Još je jedna stvar, koju želim naglasiti, a to je struktur a naše
šumske industrije. Ako u pogledu vertikalne grupacije drvnu industriju
podelimo na tri stepena t. j . na proizvodnju sriovina, na preradu u polufabrikate
i na izradu gotovih proizvoda, onda vidimo, da je naša drvna
industrija sa kojih 80—85% preduzeća angažovana u prvom i drugom
stepenu, a samo sa 15—20% u produkciji gotovih fabrikata. Iz tab. III.


12 Hi´I f -Ri es -S t r ehl k e: Forstliche Arbeitswissenschaft. 1927.
13 Između ostalog vidi i: Internationaler Holzmarkt 1929. g. No 63, 65, 71, 119.
14 Internationaler Holzmarkt 1929. No 131/132.


485
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 13     <-- 13 -->        PDF

486
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 14     <-- 14 -->        PDF

vidi se, da oko 85% izvoza ide u obliku sirovina i polufabrikata, dok se
na pr.,izrađenog- drveta izvozi tek nešto oko 4% od celokupnog izvoza
šumskih produkata.


Usled ove strukture umanjuje se konkurencijona sposobnost naše
izvozne trgovine, jer nam povoljna tržišta na Balkanu i Levantu oduzimaju
drugi, a osim toga pogoršava se u nepotrebnoj meri naš trgovački
bilans kroz uvoz raznih prerađevina. Tako smo na pr. 1928. god.
uvezli hartije i izrada od hartije za 205.5 mil. Din., od čega samo na hartijinu
masu otpada 33.4 mil. Din.,15 što je nerazumljivo kraj velikog
obilja naših smrkeovih šuma, ispresecanih gorskim potocima, gde
su dani svi uslovi za razvitak makar i primitivne industrije za produkciju
ovog artikla, a na štetu ogromnog broja malih pilana, koje ne mogu
da prosperiraju.


Što je rečeno za ovu vrstu šum. industrije, vredi i za mnoge druge,
koje bi mogle razviti uspešno delovanje u cilju kvalitativnog poboljšanja
našeg izvoza.


Iz svega, što je do sada rečeno, sledi, da izvoz naših šumskih proizvoda
ima veliku važnost za svetsko drvno tržište, ali nam predstoji
vrlo velik i naporan rad, ako mislimo da zadržimo i dalje tu poziciju.
!Pre nego nabrojimo sredstva, koja nam mogu pomoći u tom pogiedu,
potrebno je još istaći napred naglašenu važnost ovog izvoza za na š
unutrašnji ekonomski život. Tu je na prvom mestu naš
trgovinski bilans. Mi nemamo raspoloživih kapitala za plasiranje u
razna preduzeća i za davanje zajmova inostranstvu. Nemamo razvijene
mornarice ni za prevoz svojih izvoznih artikala, a kamo li za tuđe produkte.
Naš je turizam još u zametku i uprkos prekrasne morske obale
i prirodnih krasota u svim krajevima države još smo daleko od toga,
da očekujemo od prometa stranaca one prihode, što ih dobivaju neke
zapadne države. Usled toga naš platni bilans ima glavno uporišle u
aktivnosti trgovinskog bilans a. Tu su svi pogledi uprti
u zemljoradnju i šumarstvo.


Produkti zemljoradnje zavise o uspehu žetve . Zato dobra godina
znade iskazati rekordne cifre u izvozu pojedinih produkata, ali za nerodne
godine ti isti produkti gube svaku važnost za eksport. Tako se
1925. g. izvozi kukuruza za 2.055 mil. Din., a god. 1928. samo za 10 mil.
Din. Slično je i sa pšenicom, koja se u izvozu kreće s godišnjim iznosom
između 116 i 846 mil. Din. Kod izvoza šumskih produkata nema tako
velikih osiclacija, jer se glavni produkti, kako se vidi iz tab. .. izvoze
u približno jednakim količinama, a nejednakost u vrednosti, koja ni približno
ne pokazuje oscilacije kao kod zemljoradničkih produkata, ima se
svesti samo na oscilacije cena na svetskom drvnom tržištu. Stalnost u
izvozu i nezavisnost od raznih prirodnih faktora glavna je dakle odlika
produkata šumarstva. Zato je i razumljivo, da je od god. 1920.—1928.
izvezeno: pšenice za 3.397, jaja za 3.813, kukuruza za 5.180,
a građevnog drveta za 7.899 mil. Din.


Ako prema tab. IV. uporedimo izvoz svih šumskih produkata sa
celokupnim izvozom naše države, vidimo, da vrednost sveukupnog
izvoza šumskih produkata za prvih devet godina iznosi 11 milijardi
papirnih dot. 980 mil. zlatnih dinara. Time je pokrito preko jedne šestine


15 ......... ......... ......: .......... ...... ........ .. 1928. ....


487
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 15     <-- 15 -->        PDF

488
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 16     <-- 16 -->        PDF

deviza celokupnog našeg uvoza, koji iznosi 62 milijarde papirnih dot.


5.653 milijuna zlatnih dinara. Taj fakat jasno pokazuje, šta je značilo
šumarstvo sa svojim izvozom ne samo za naš trgovinski i platni bilans,
već i za stabilnost naše valute, a kroz to i za opšte blagostanje ´ sređivanje
teških poratnih prilika.
No time još nije iscrpljena važnost izvoza naših šumskih produkata.
Nije mala uloga ovog izvoza u prometu naših željeznica, u zaposlenju
naše trgovačke mornarice i rečnog brodarstva, u namicanju prihoda
državnom fiskusu i u davanju zarade velikom broju radnika.


Prema statistici Trg. obrt. komore u Splitu za 1928. godinu10 izvoz
građevnog drveta izneo je preko naših luka na Jadranu 6,159.615 qb od
celokupnog izvoza, koji čini 15,796.453 qb, dakle oko 40%, dok na
ogrevno drvo otpada 555.967 qb, što zajedno čini oko 42% sveukupne
tonaže izvoza. Žalosno je samo, što je veći deo tog izvoza išao pod
tuđom zastavom (kod grad. drveta 4,450.487, a pod domaćom 1,709.128
qb), ali i tu se situacija popravlja. Tonaža domaće trg. mornarice u stalnom
je porastu. Tako je ona krajem god. 1927. prema podacima Direkcije
za pomorski saobraćaj imala oko 270.000 bruto-tona prema 100.000 t u
god. 1921. Ima još i drugih okolnosti, iz kojih se može zaključiti, da će
u buduće u tom pogledu biti bolje. Tako n. pr. novi trgovinski ugovor
sa Španijom, po kojem je dokinuta supertaksa, koja se ubirala na naše
drvo i radi koje je velik deo tog drveta išao preko Italije, daje lepe izglede
za direktne veze s ovom državom, koje će održavati u glavnom
naši parobrodi.


O veličini prometa raznih proizvoda šumarstva na našim državnim
željeznicama daje nam podatke statistika Generalne Direkcije drž. željeznica,
17 koju smo dobili za 1925. i 1926. god. Evo nekoliko važnijih
proizvoda:


Vrst robe: god. izvoz lokal, promet ukupno


Tesano i rezano drvo 1925. 662.898 t 1,164.077 t 1,915.287 t
1926. 644.830 t 1,162.912 t 1,885.216 t
Sirovo drvo 1925. 42.115 t 488.382 t 533.124 t
1926. 54.903 t 656.723 t 721.463 t
Ogrevno drvo 1925. 211.702 t 1,802.267 t 2,032.216 t
1926. 309.281 t 1,699.586 t 2,009.633 t


Makar se prema tim podacima najveći deo našeg izvoza šum. produkata
odvija preko željeznica i morskih puteva, ipak nije mala važnost
ni rečnog prevoza drveta, naročito za unutrašnji saobraćaj. Od prosečnog
godišnjeg prometa robe na vodenim putevima, koji iznosi 2,641.635
t,ls iznosi učešće proizvoda šumarstva 422.026 t ili 15´98%. U prometu
pojedinih reka to je učešće mnogo veće. Na Dunavu ti proizvodi čine
prosečno 11*95%", na Savi 46*32%´, na Tisi 15*04%, na Dravi 71767c, a
na kanalu prest. Aleksandra 22´91c/c od celokupnog prometa.


16 Pomorska statistika Kralj. S. H. S. za god. 1928.


17 Statistika žcleznica Kralj. S. H. S. u eksploataciji Generalne Direkcije drž.
železnica za god. 1925. i za god. 1926.


18 Nikol a Qiacintov : Dunavski sistem vodenih puteva u granicama Kralj.


S. H. S. Ekonomist, 1929. 3—4.
Nikola Qiacintov: Rad i uloga reka i kanala Kralj. S. H. S. Ekonomist,
1929, 7—8.


489
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Svi ti statistički podaci dokazuju, da proizvodi šumarstva — naročito
kod izvoza iz države — daju veliko zaposlenje našim suhozemnim
i vodenim transportnim napravama. Umanjenje izvoza šumskih proizvoda
izazvalo bi i znatno opadanje opšteg prometa, ali bi ta pojava izazvala
neugodne posledice i na drugim mestima. Uzmimo samo ogromne
prihode, što ih ubire država, opštine i privatnici u obliku šumske takse;
zatim fiskalne prihode od poreza i taksa kao i samoupravne namete u
vezi sa radom u šumama i šumskim preduzećima; nadalje velike koristi
od zaposlenja manualnog i intelektualnog radništva kod eksploatacije
šuma, prerade i transporta drveta i nuzgrednih šumskih proizvoda. Sve
je to tesno vezano za konjunkturu na drvnom pijacu, dot. za razvitak
izvoza. Ako zapne izvoz, dolaze u pitanje sve napred spomenute koristi
naše eksportne trgovine po našu narpdnu privredu.


Svesni te spoznaje dužni smo preduzeti sva sredstva za kvalitativno
i kvantitativno unapređenje izvoza šumskih produkata sve do
onih granica, koje su određene kapacitetom naših
šuma . Ima naime jedna granica, kod koje interesi izvoza moraju popustiti
pred drugim, višim interesima, što ih diktira potrajnos t
šumskog gazdinstva. I to ne samo produkcijona potrajnost, koju
zahtevaju kolektivni interesi, već i prihodna potrajnost, koju diktiraju
ekonomske potrebe naroda. Ma kako bile velike narodno-gospodarske
potrebe sadašnjice, koje danas zahtevaju forsirani izvoz šumskih proizvoda,
ipak nema današnja generacija prava, da u tolikoj meri naruši
prihodnu potrajnost, da sledeće generacije izgube mogućnost podmirivanja
svojih najnužnijih ekonomskih potreba na drvetu.


Tačnu sliku o tim odnosima mogla bi nam dati samo tačna produkcijona
statistika naših šuma, koje na žalost nemamo. God. 1925. počelo se
u Ministarstvu šuma i rudnika sa sakupljanjem stat. podataka za ćelu
državu i 1926. izdani su predhodni rezultati toga rada,111 koji daju samo
kratak pregled i približnu orijentaciju o površinama, vrsti poseda, vlasništva
i prirastu, ali nam ne daje orijentacije o drvnim masama i
produkcijonoj sposobnosti naših šuma. Spomenuta statistika
mogla je poslužiti drž. vlasti kao osnovica za najnužnije šumarsko-
političke i šumarsko upravne mere, te za nastavak rada u započetom
pravcu. Pretpostavljajući, da su se kod relevacije mogle potkrasti
razne greške i osećajući potrebu, da se što pre dođe do tačnih podataka,
koji će na temelju već započetog rada dati jasnu sliku o produkcijonoj
sposobnosti naših šuma, Ministarstvo je šuma i rudnika još 1926. izdalo
naređenje, da se započeti posao dovrši i u tu je svrhu izdalo tačna uputstva
svim podređenim organima.


Nije ovde mesto, da ispitujemo razloge, s kojih još ni danas nije
taj posao priveden kraju. Fakat je, da sem spomenute još nemamo druge
oficijelne publikacije, koja bi nam dala tačne podatke za ekonomsku statistiku,
te smo još uvek prilično dizorijentirani u pogledu produkcije i
potrošnje našeg drveta. Jedino raspolažemo s podacima o prometnoj
statistici, zahvaljujući publikacijama Generalne Direkcije carina i nadležnog
odseka Ministarstva šuma i rudnika.


19 Šume ui Kralj. S. H. S. Prilog šumarskoj statistici. U redakciji Ing. M. Mari .
o v i ć a. 1926.


490
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Kako je prema napred izloženom izvoz šumskih produkata vrlo
važan faktor u našoj narodnoj ekonomiji, a s kontinuitetom toga izvoza
vezani su krupni državni interesi, potrebno je, da nam državna
vlast dade u što skori j em vremenu tačnu orijentaciju
o ekonomskoj (produkcijonoj) statistici naših
šuma , naročito o veličini starih drvnih rezerva i o njihovoj sposobnosti
za alimentaciju naše šumske industrije; nadalje, da nam dade tačne
podatke o potrošnji drveta u zemlji. Ovo je potrebno kako radi orijentacije
u pogledu potrajnosti šumskog gazdovanja, tako i radi orijentacije
same industrije, koja se mora akomodirati prema kapacitetu šuma i za
vremena provesti potrebnu reorganizaciju i pregrupisavanje. Uporedo
s time potrebno je preduzeti i sve one mere, koje će povećati konkurencionu
sposobnost našim šumskim produktima na svetskom drvnom tržištu,
omogućiti im dalnje plasiranje na starim i sticanje novih pijaca.
Mjšljenja sam, da bi se to moglo postići između ostalog i ovim merama:


1. da se sa strane državne vlasti uz sudelovanje interesenata i
priznatih stručnjaka na tom polju izgradi program rada, koji će se izvoditi
po izvesnom sistemu;
2. da se što pre uklone one smetnje trg. političke, carinske i saobraćajno-
tarifalne prirode, koje ometaju slobodan razvitak našeg
izvoza;
3. da se u jačoj meri podupre domaće parobrodarstvo i uklone razne
prometne poteškoće — naročito da se preduzmu potrebne mere za unapređenje
izvoza preko domaćih luka, kamo spada dograđivanje i proširivanje
tih luka za povećan promet, te snabđevanje njihovo nužnim
zgradama i instalacijama;
4. da se osnuje institut za proučavanje konjunkture na svetskoj
drvnoj pijaci, koji će za vremena davati nužna obaveštenja drž. vlasti,
zainteresovanim korporacijama i posednicima šuma;
5. da se kod rešavanja svih pitanja šumarsko-industrijske i šum.
trgovačke prirode sasluša kompetentno mišljenje pozvanih predstavnika
šumarskih vlasti kao integralnih zastupnika celokupn e šumarske
privrede. Do sada su se ta pitanja često rešavala parcijalno, jednostrano
i bez potrebne kolaboracije između zainteresovanih ministarstava, pa
je bilo slučajeva, da je takovo rešenje bilo štetno po jednu ili drugu granu
šum. privrede. Treba nastojati, da se u buduće postavi na solidnu bazu
saradnja svih nosioca sumarsko-privredne politike, uzimajući za uzor
slične organizacije u inostranstvu.
6. da se posveti dužna pažnja pitanju stručnog školstva u šumskoj
industriji i trgovini dajući prilike, da se teoretski studij upotpuni radom
na uzornim pilanama i u laboratorijima.2´0 Do sada se naime u najviše
slučajeva sprema nižeg personala temeljila na empiriji, a viši personal
dolazio je u struku većinom sa trgovačkom školom bez ikakove teoretske
tehničke prednaobrazbe.
7. da se osiguraju najpotrebniji krediti za propagandu naših proizvoda
putem izložaba, štampe, muzeja i dr. sredstava, kojima se služi
inostrana konkurencija u tu svrhu; taj posao da se poveri šumarskim
stručnjacima, koji će ih provoditi u kolaboraciji sa zvaničnim prestav20
Vidi o tom i predlog poznatog stručnjaka prof. Dr. J. Mar eh et a: fiolzwirtschaftsorganisation
und Rationalisierung. Internat. Holzmarkt No 104/106.


491
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 19     <-- 19 -->        PDF

nicima drvne industrije i nastojati, da na izložbama u inostranstvu dođe
do izražaja i kulturn i ra d našeg šumarstva; jer svetske izložbe
imaju ne samo trgovački, već i reprezentativni karakter. Do sada su ti
poslovi bili često poveravani osobama, koje nemaju nikakve veze sa
šumarstvom i šum. privredom uopšte.


8. da se pruži prilika potrebnom broju šumarskih stručnjaka za
naročitu specijalizaciju u ekonomsko-političkim disciplinama i za proučavanje
prilika u šumsko-industrijskim i trgovačkim centrima u inostranstvu.
Do sada se na žalost posvećivalo malo pažnje specijalizaciji
u ovom području rada, premda bi to bilo potrebno barem za one, koji
su pozvani, da daju smernice celokupno j šumarsko-privrednoj politici,
dakle i šumsko-industrijskoj i šumsko-trgovačkoj, koje su međusobno
i sa šum. produkcijom tako tesno vezane, da je štetno jednostrano
vođenje ove politike za svaku granu zasebno i bez obzira na ostale.
9. da državna šumarska vlast uzme veću ingerenciju!, nego do
sada, u otvaranju još zatvorenih šumskih kompleksa, jer se pokazalo
teško stečenim iskustvom, da prepuštanje toga posla kupcu drveta vodi
neminovno do nesuglasica i nepotrebnih trvenja, a državni fiskus biva
često oštećen usled niskih cena za prodato drvo.
10. da se kod državnih šumskih preduzeća, koja prerađuju drvo,
iznad fiskalnog interesa postavi u prvi red zahtev, da ta preduzeća —
po modernom uređenju i savršenoj organizaciji svog poslovanja — služe
za uzor okolišnim malim preduzećima, a osim toga da služe i nastavnim
ciljevima.
11. da se s obzirom na veliku potrošnju drveta u seljačkom kućanstvu
preduzmu od strane drž. vlasti potrebne mere za pretvaranje otvorenih
ognjišta u moderne štednjake. U tu svrhu već je stavljana u budžet
Ministarstva šuma i rudnika izvesna suma — neznamo s kojim rezultatom.
Nema sumnje, da velika domaća potrošnja ogrevnog i grad. drveta
uništuje godišnje veće mase drveta, nego celokupna šum. industrija, a
velik deo toga drveta mogao bi se korisnije upotrebiti prodajom u inostranstvo.
Od strane same šumske industrije potrebno je preduzeti sledeće
mere:


1. da se u cilju pojeftinjenja proizvodnih troškova posveti potrebna
pažnja modernoj organizaciji rada, intenzivisanju prerade i racionalizaciji,
zatim kvalitativnom usavršavanju prerade i boljem iskorišćavanju
sirovina ;
2. da se prestane sa sistemom, empirije, te da se i ova grana počne
služiti napretkom moderne tehnike ; kod izbora personala da se u buduće
polaže veća važnost na tehničku naobrazbu, jer je do sada ova bila
zanemarena na korist trgovačke spreme; kod toga da se posveti veća
pažnja apsolventima naših šumarskih fakulteta, na kojima se dosta opsežno
predaju discipline iz celokupne šum. privrede (dakle i discipline
šumsko-trgovačke i šumsko-industrijske naravi), pa su to danas jedin e
visok e škole , koje daju naobrazbu za šumsku industriju i trgovinu ;
3. da se preduzmu sva potrebna sredstva, kako bi se što pre otupile
oštrice u današnjoj borbi između pojedinih grupa u šumskoj industriji.
Potrebna je hitna koncentracija snaga u cilju zajedničkog
istupa protiv opasnosti, koja preti celokupnoj našoj drvnoj trgovini
na svetskom drvnom tržištu.
492
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 20     <-- 20 -->        PDF

4. da se kod male šumske industrije forsira kooperati v iza m,
jer za nju vredi isto, što i za poljoprivrednu produkciju, da individualna
borba ne vodi dobru, već samo grupacija snaga putem zadrugarstva,
a u cilju racijonalne eksploatacije, valjane prerade i organizovane prodaje
;
5. da se posveti potrebna pažnja preuređenju danas prekobrojnih
pilana za preradu finalnih produkata;
6. da se i od strane šumske industrije žrtvuju prema potrebi materijalna
srestva za što skorije ostvarenje onih zadataka, koji su napred
stavljeni u dužnost državnoj vlasti, a za koje se eventualno u budžetu
ne mogu predvideti tako brzo potrebna srestva.
Résumé. Une étude de politique forestiere et commerciale dans laquelle l´auteur
explique la signification dudit commerce pour notre économie nationale d´apres guerre,
sa position au, marché international et les mesures a prendre — non seulement du coté
de l´état meme/ mais aussi du coté des commerçants et des industriels de bois — pour
la stabilisation et, antant qu´il est possible, pour l´affermissement de ce commerce.


In g, SALIH OMANOVIĆ, NEVESINJE:


POŠUMLJIVANJE KRŠA I GOLIJETI


(LE REBOISEMENT DU KARST ET DES TERRAINS NUDES)


P
P
itanje pošumljivanja krša i golijeti Južne Hercegovine, Dalmacije,
Primorja i Crne Gore jedno je od najvitalnijih gospodarstvenih
pitanja u ovim. pasivnim krajevima, jedna prijeka socijalna nužda,
koja se mora s obzirom na siromašno stanje pučanstva što prije
ispuniti. Valja upregnuti sva moguća raspoloživa sredstva, da se ovo
pitanje, koje već godinama čeka na svoje riješenje, skine s dnevnog reda.
Za saniranje ovog pitanja valja povući na posao ponajprije šumarske
stručnjake, koji će radom, marljivošću, savjesnošću i predanošću
prigrliti ovaj važni posao, a država bi, davajući financijska sredstva,
trebala da ima stalnu kontrolu nad radom i utroškom doznačenih naklada,
da se ne bi doznačena financijska sredstva upotrebljavala u razne
lične i partijske svrhe i prohtjeve.
Pitanje pošumljivanja golijeti i krša spada u najteža šumarska
stručna pitanja, pa radi toga treba, prije nego se pristupi faktičnom pošumljivanju,
ispitati sve moguće orografske, etnografske i hidrografske
okolnosti, jer te okolnosti utječu u glavnom na stvaranje krša i golijeti
i od tih okolnosti zavisi u glavnom uspjeh ovog teškog i napornog rada.


I. OPĆI PREGLED KRŠA I GOLIJETI.
a) Karakter krša i golijeti (orografski položaj).
Krš se prostire psreko bregovitih dijelova ,koji se uzdižu prema
sjeveru, te zauzima cijelu Hercegovinu, Dalmaciju, Primorje i Crnu Goru
u smjeru obale Jadranskog Mora stvarajući brda, brežuljke i cijele pla


493