DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1929 str. 35     <-- 35 -->        PDF

To bi bile u kratko ideje i zaključci ovog djela. Samoj obradi materijala posvetio
je pisac mnogo pažnje, koristeći se uz to opsežnom literaturom, naročito iz
oblasti političke ekonomije. I makar je djelo mjestimice nejasno, ipak pretstavlja lijepu
prinovu u stručnoj literaturi. Stil dosta težak. Dr. Ž. Miletić.


Dr. Josip Balen: O proredama I., 222 stranice, sa 38 slika u tekstu. Zagreb 1929.


Udžbenici iz pojedinih šumarskih disciplina, pa tako i iz Uzgajanja Šuma, ne
mogu da sadržavaju vrlo opširan opis i prikaz raznih metoda gospodarenja. Zato su
potrebne posebne knjige iz pojedinih dijelova tih disciplina.


Uviđajući važnost valjane njege mladih sastojina izdao je ovih dana profesor


beogradskog poljoprivrednog fakulteta Dr. .1 o s i p Bale n posebnu knjigu o prore


dama šuma ili bolje — o njezi sastojina.


Mi izdanje te knjige pozdravljamo tim više, što je pisac u njoj sakupio vrlo


opsežno gradivo iz područja njegovanja šuma, lijepo ga svrstao i odlično prikazao.


Pisac je gradivo knjige razdijelio u 7 poglavlja.


U I. i II. poglavlju pod naslovom »Edafski faktori« i »Klimatski faktori« raspravlja
pisac o ovisnosti uspijevanja stabala u šumama od momentanog sastava tla
u fizikalnom i kemijskom pogledu i od raznih faktora klime. »Treba poznavati biologiju
sastojina t. j . djelovanje prirodnih sila u šumi, da se mogu čišćenja i prorede
valjano provesti.«


U .. poglavlju pod naslovom »0 njegovanju sastojina uopće« raspravlja pisac


o radu na njezi sastojina. Taj se rad sastoji:
a) U njezi sastojina u prvoj mladosti do cea 20. godine njihove starosti, t. j . u
čišćenj u sastojina od drveća, grmlja i ostalog bilja, što smeta uzrastu mladih
biljaka, koje hoćemo da gojimo. Pisac kaže »ovo pomaganje mlade sastojine jedna je
od prvih zadaća šumara, jer ovi prvi radovi u njegovanju sastojine imaju velikog utjecaja
na dalii njezin razvoj.«


b) U njezi već formiranih sastojina, a to su same prorede.


U IV. poglavlju pod naslovom »Prvi počeci proreda« i u V. poglavlju pod naslovom
»Prorede u novije doba« iznosi autor vrlo lijep historijski prikaz o počecima
proreda u šumskom gospodarstvu, te o razvoju proreda do najnovijeg doba. Opisuje
napose metode proreda, kako su ih u svojim djelima preporučivali najpoznatiji šumarski
pisci, počam tamo od Duhamel du Monceau-a sve do proreda šumarskih pokusnih
postaja, do slobodnih proreda (Heck, Salisch) i do preborne prorede (Borggreve). Tu
su među ostalim opisane prorede G. L. Hartiga, Cotte, Andréa, Liebicha, Seebacha,


......, Burckhardta, Grabnera, Fischbacha, Gayera, francuske prorede, danska proreda,
Kraftova proreda i druge.
U VI. poglavlju opisuje autor njegu sastojina (čišćenje i prorede), kako se vrši
u Americi.
U ´VII. poglavlju osvrće se pisac posebno na razne metode i prijedloge o proredama.


Autor knjige, naš vrlo aktivni i poznati radnik na polju šumarstva, pokazao se
u ovom djelu vještim piscem, koji — uz opsežno poznavanje stručne literature mnogih
svjetskih jezika, koju je i u ovoj knjizi upotrijebio i naveo — vlada lijepim stilom i
dikcijom. Prof. Dr. A. Petračić.


Ing. Lj. Marković — Ing. M. Manojlović: Sušenje hrasta lužnjaka u šumama
Hrvatske i Slavonije. Beograd 1929. Autori u glavnom prikazuju, kako je učinjena pogreška
u uzgoju mladih slavonskih šuma, da se nije smjelo protežirati čisti hrast, da
nije trebalo držati te sastojine u tako gustom stanju. Krošnje stabala da su odviše
slabo razvijene, stabla da su slaba i neotporna. Autori naglašuju, da je trebalo u tim
sastojinama provadati visoke, francuske prorede. Zraka i svjetla da treba
da imade svaka pojedina krošnja. Po mišljenju autora ne bi bilo došlo do katastrofa


508