DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 47     <-- 47 -->        PDF

4. U ponudi valja navesti cijenu slovima i brojkama po jednom kubnom metru
zasebno za svaku vrst grade, napred pod a) do k) navedenu, kao i ukupnu dobavnu
cijenu, koja rezultira iz umnoška drvne mase i cijena pojedinih sentimenata.
5. Ponudi se ima priložiti žaobina u iznosu od 5% od ponuđene ukupne dobavne
cijene i to u gotovom novcu ili u vrednosnim papirima, kojima je u Jugoslaviji priznata
jamčevna sposobnost.
Nadalje ima nudioc priložiti uverenje poreske vlasti o uplaćenom porezu za tekuće
tromesečje kao i uverenje o nadmetačkoj sposobnosti.


6. Kupovnina plaća se za svaki dio dobavljene grade odmah čim odnosne šumske
uprave potvrde uredni primitak građe i to za prvu polovinu građe 5/o njene vrednosti,
a sav preostatak odmah nakon što šumske uprave! potvrde primitak cjelokupne za svaku
od njih određene građe.
7. Brzojavne, valjano neobložene, nedostatno ili nikako biljegovane ponude, poslije
ustanovljenog vremena predane, ne će se uzeti u obzir.
8. U ponudi valja izričito naglasiti, da su nudiocu svi dobavni uslovi poznati i da
na iste bezuslovno pristaje.
9. Svi ostali jeftimbeni uslovi mogu se saznati za vrijeme uredovnih sati kod
Direkcije šuma Brodske imovne općine u Vinkovcima i kod šumskih uprava u Slav.
Brodu, Trnjanima, Cerni, Vinkovcima, Otoku i Rajcvomselu.
U Vinkovcima, dne 26. septembra 1929.


Direkcija šuma Brodske imovne općine.


PRODAJEMO


2 Kornval parna kotla, svaki sa 80 nr površine grejanja, ...—9 atm. pogonskog pritiska
i jednu parnu mašinu sa visokim-niskim pritiskom (Hoch-Niederdruck) sa kondenzacijom,
184 HP. Sve mašine su upotrebljene i još dobro očuvane. — Baltazar Fajt, parni
mlin, Novi Sad.


.... 4364/1929.


..... .........


.... 18. ........ 1929. .... ....... ce y ........... ......... .... y
....... ..... ....... (.........) .......... .... ...... ... ..... .. ... ......
..... ........ .. ........ ........ .......... .........:


I. ......... ....... ....... ....... y ...... ....... ...... . ..: .....
. ........ ........ .. ....... — ........ ....: 14.000 ...... .. 1 ....... —.
.......: 1.400 .......
II. ......... ....... ....... ....... y ...... .......- ......, . io ........
...., .... . ...... .. ......... .... .......... ..... — ........ ....
3.000 ...... .. 1 ....... — .......: 300 .......
III . ......... ....... ....... ....... y ...... ....... ..... (..... . ...).
— ........ ....:, 80.000 ...... .. 1 ....... — .......: 8.000 .......
IV. ......... ....... ....... ....... y ...... ....... ..... ......., .....
....... . .... ....... . .. ....., .... . ....... — ........ ....: 30.000 .......

.......: 3.000 .......
......:
1. .......... ....... ce y 11 ...... ... ..... ..... ......... ... 86.—98.
...... . ........ ..............
2. ........ .......... ....... ...... ......... .. ........ ...... ..
100 ...... ..... ce ....... .......... .. 11 ...... na ... ........... ..... ....
.... ...... ce ne ........ ....... ... ce ........ ........ .. 10 ...... .. ...
...........
471