DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 46     <-- 46 -->        PDF

3. ........... ........ ... ce ....... ....... . ........... ...........,
....... . ........ ...... . ...... . ......... ........
4. ..
..... ....... ..... ....... ....... ...... y ....... ......
5. ......... ce ..... y ... ....... ......, .... ... ........ .......; .....
.......... .. 1. ...... 1930. ...., a ..... .......... .. 1. .... 1930. .... ....... ...
...... .......... ... ce .... .... upe 1. VII. 1930. .... ........
6. ..... .... ......... ..... 0% y .... .. ..........., 2% ....... .....
. 1 % ........ .......
7. . ... ....... ..... ce ...... ..... ... ......... ......, .... ce .......
... ........ ....... .. ........
8. .... ce ....... ... ....... ...... ......, a ... .... ........ y .... ..
1.
XII. 1929. .... .. 1. XII. 1930. ...,
..... ...... .... ce ...... .. ..... ......... ...... ... ......... ....
y ....... . ... ...... ...... y ........
»
. ......., 27. IX. 1929. ....


......... .....


OGLAS DRA2BE.


Dana 23. novembra 1929. u 11 sati prodavati će se na javnoj dražbi putem
pismenih ponuda kod direkcije šuma II. banske imovne općine u Petrinji i to: U srezu
Piškornjač predjel Madjarska kosa 2.067 hrastovih i inih stabala procijenjenih sa
3431-83 m3 gradje sa Din 1,405.608-83, te u srezu Vranova glava 1971 hrastovih i inih
stabala procijenjenih sa 2.250-86 m3 gradje sa Din 765.768-69. — Pobliži uvjeti mogu
se saznati kod direkcije šuma II. banske imovne opštine u Petrinji. Direktor.


OGLAS JEFTIMBE.


Na osnovu zaključka zastupstva Brodske imovne općine od 29. i 30. decembra
1928. točka 67. te odobrenja Ministarstva Suma i Rudnika od 21. februara 1929. broj
581/1929. održati će se na dne 31. oktobra 1929. u 10 h prije podne javna jeftimba za
dobavu 776-2 m" jelov e piljene odnosno tesane građe i to


a) 20 komada greda 21/24 cm. 9 m. duljine sa 9-00 ma
b) 310 18/21 „ 7 ,» „ „ 82-03 „
c) 1231 18/21 „ 8 , JJ , 69-85 „
d) 368 15/18 „ 5 ,, ,, 49-68 „
e) 1.001 15/18 „ 6 , ,, 162-16 ,.
f) 1.964 , rogova 12/15 „ 4 ,, ,, , 141-41 „
g) 488 12/15 „ 5 , ,, , 43-92 „
h) 643 12/15 „ . ,, „ , 69-44 „
i) 4.341 letava 25/45 mm 2 , ,, , 977 „
j) 9.240 25/45 „ 3 ,> „ 31-38 „
k) 33.905 25/45 „ 4 , , 107-57 „


Opći jeftimbeni uslovi:


1. Dobavlja se samo potpuno zdrava i neoštećena, oštrobridno rezana ili merkantilno
otesana po uzancama Zagrebačke burze.
2. Polovina dobavne grade imade se predati franko vagon Slav. Brod, Oarčin,
Slav. Samac, ili Vinkovci, odnosno franco šlep obala Save, Slav. Brod, Slav. Samac
ili Rajevoselo, najkašnje šest tjedana iza obavjesti o odobrenju jeftimbe po Ministarstvu
Šuma i Rudnika a ostalih 50% najkašnje do konca mjeseca jula 1930. godine.
3. Pisane ponude moraju biti sa 100 Din biljegovane valjano zapečaćene, te najkašnje
do 10 sati gore rečenog dana predane u blagajni direkcije šuma Brodske imovne
općine.
470