DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1929 str. 20     <-- 20 -->        PDF

zadrže svoju ljepivost i do jedan mjesec dana. Gusjenice, penjući se uz


stablo, hvataju se na tim ljepivim prstenima. Na lipi, koje također mnogo


imade, najčešće dolazi Bombix lanestris.


Izvala nema. Sastojina se postepenim i umjerenim proređivanjem


privikava s jedne strane na vjetar, dok su s druge strane rubovi starijih


sastojina zaštićeni valjanim vjetrobranim pojasom.


U borovim sastojinama, koje se rano same od sebe proreduju, pod


sijava se — u svrhu zaštite tla — jela, smreka, bukva, grab, lipa, t. j .


vrsti, koje podnose ,sjenu i polusjenu.


Iza što smo prošli 12 odjela ovog revira, bili smo počašćeni bogatom
zakuskom, a zatim smo se prevezli u revir Vohančice. Stanje ovog revira
također nas je zadivilo. Dugo smo prolazili lijepim mješovitim sastojinama
hrasta i bukve, a nakon toga prevezli smo se u revir Svinošice.
Čitav ovaj revir leži na kremenim konglomeratima, gdje šuma osobito
dobro uspijeva. U odjelima, kojima smo prošli, naišli smo na mnogo izrađenih
sortimenata, naročito jelovih, smrekovih i borovih oblica, pravilno
složenih uz puteve. Jelove i smrekove oblice unovčuju se u glavnom
kao celulozno drvo, a borove kao ogrjev. Grane su također na sječinama
pobrane i složene u složaje. Prodaju se seljacima za ogrjev. Svi radovi
oko izrade šumskih produkata vrše se u vlastitoj režiji. Na licitacijama
se prodaju posve gotovi i složeni sortimenti, tako da kupac ima u šumi
tek toliko posla, koliko mu je potrebno za izvoz.


U mješovitim se sastojinama namjerno uzgaja, kako smo opazili,
posvuda bukva, jer ona osim toga, što vrlo dobro štiti tlo, najbolje formiše
vrijednu sastojinu.


Velika se pažnja posvećuje lovu. U hrastovim i bukovim sastojinama,
gdje iza prorede radi većeg pristupa svijetla izbiju postrani pupovi
— živici — i razviju se u grane, obavlja se kresanje tih grana. Te grane —
kao i u sječinama preostalo lišće od hrasta, bukve i javora — posebno
se suše i slažu u lisnike, odakle se zimi daje divljači u posebno napravljenim
hraništima. Jarebika (Sorbus aucuparia) posvuda se ostavlja za
hranu pticama. Na više mjesta naišli smo na slike sv. liuberta, zaštitnika
lovaca, obješenih na stablima u visini oko 3 m.


Pri ručku, koji nam je priređen u šumi, posjetio nas,je načelnik
grada Brna gosp. Kare i T o m e š sa nekoliko gradskih zastupnika. Tom
su nas zgodom gg. gradski šumari upoznali sa stanjem šuma grada Brna
u općenitim crtama. Današnji opseg tih šuma iznosi 5.360 ha, a sastoji se
iz 7 revira, koji su međusobno odijeljeni. Sijelo glavne uprave je u Kufimu,
koji je 13´5 km udaljen od grada Brna. Najviša tačka u tom imanju
je u reviru svinošičkom na grebenu Babylom, a iznosi 563 m. Važno je
spomenuti, da se baš na području ovog imanja stiču dvije forme flore:
južnoistočno-evropska , t. zv. pontska, sa srednjo-evropskom.


Pojedino drveće zastupano je ovako: smreke ima 30%, jele 28%,
bora 20%, hrasta 10%, ariša 4%, bukve 6%; osim toga ima brijesta,
javora, lipe, graba, johe, borovca i pseudočuge -- svega oko 2%. Šume
se pomlađuju prirodnim putom. Umjetnim se načinom popunjavaju vrijednije
vrsti, kao ariš i hrast, i to ondje, gdje nema starih stabala. Cilj je
gospodarenju postignuće najvećeg kvalitativnog i kvantitativnog prirasta.


Sa šumama se upravlja po šumarničkom sistemu. Svim šumama
upravlja zbor od 9 članova. Predsjednik toga zbora ujedno je i referent


444