DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1929 str. 54     <-- 54 -->        PDF

golo ili obraslo bezvrijednom šikarom. Kad bi se na prostranom zemljištu šikara vodilo
valjano uređeno šum. gospodarstvo, sigurno je, da bi bujne šume svojim obilnim prihodom
ne samo pokrivale sve materijalne potrebe okolišnog pučanstva, nego bi
odbacivale i znatan suvišak za kulturne potrebe naroda. Kulturnom napretku naroda
doprinose šume danas najveći dio, pa nema sumnje, da bi valjano uređeno šum. gospodarstvo
bilo snažan temelj kulture i civilizacije naroda u budućnosti«.


»Šume su važna narodna imovina, koja se neokrnjena mora sačuvati za sva
vremena, a samo kamate te glavnice — prirast šuma — smije uživati sadanja
generacija«.


»Metode, koje određuju veličinu tog prihoda, ne možemo s uspjehom provoditi
u praksi, ako ne poznajemo teoretske zasade nauke o uređivanju šuma«.


»Prekomjerna sječa šuma u sadašnje doba opravdava prijeku potrebu knjige
Uređivanj e šuma . Načela valjano uređenog šumskog gospodarstva počela su se
malo cijeniti i shvaćati. Sječa šuma ne ide uporedo s njihovim pomlađivanjem, kako
to mora biti u uređenom šum. gospodarstvu. Nerna sumnje, da se i zbog nedostatka
znanja o principima valjano uređenog šum. gospodarstva vrše u nas prekomjerne
sječe i postepeno stvaraju prostrane površine goljeti i šikara, koje smo´ zlo od preda
svojih i suviše mnogo naslijedili. Ne može biti govora o valjanom šum. gospodarstvu,
ako se ne poštuju i ne uvažuju osnovni principi nauke o uređivanju šuma, a ti određuju:
da se cilj gospodarstva mora unaprijed propisati gospodarskom osnovom, da se
prihod iz šume od što veće vrijednosti mora t r a j u o d o b i v a t i i da se uživanje toga
prihoda dovede u sklad s prirastom šume u odgovarajućoj količini za sječu zrelih
stabala«.


Knjiga sistematski obraduje čitavo područje nauke o uređivanju šuma. Douašamo
ovdje kratak pregled sadržaja, prepuštajući detaljniji prikaz i razmatranje pozvanijem
peru.


Uvod : Pojam i zadaća uređivanja šuma. Razdioba nauke o uređivanju šuma.
Opći ili teorijski dio: I. Opći temelji šum. gospodarstva. II. Prirast:
Vrste prirasta. Razvitak prirasta mase na stablu, na sastojim. Tablice prirasta i prihoda.
Postotak prirasta. Ili.: Trajno osiguranje prihoda šume. IV.: Prihodi šume.
V.: Zemljište kao glavni temelj proizvodnje drva. VI. Ophodnja i sjeena dob sastojine:


1. fizička ophodnja, 2. tehnička ophodnja, 3. ophodnja drvne mase, 4. ophodnja najveće
šum. rente, 5. financijska ophodnja i izbor ophodnje u praksi. VII. Normalna ili idealna
šuma: normalan prirast, normalna količina dobnih razreda, normalna veličina dobnih
razreda, normalna postepenost dobnih razreda, normalna drvna zaliha, normalan etat.
Prirodna ili zbiljna šuma. Razni periodi vremena u uređivanju šuma.
Praktički ili posebni dio.


A. Predradnje za sastav gosp. osnova. Geometrijske predradnje: razdjeljenje
šuma, odjeli, sjekoredi, odsjeci, šumske karte. Taksatorske predradnje: opisivanje staništa,
sastojina i opći opis šume.
B. Metodi određivanja etata: I. Razdjeljenje šume na godišnje sječinc. II. Razdjeljenje
mase i prirasta na godine ophodnje. III. Razdjeljenje šume na periode ophodnje:
Hartigov, Hufnagelov i Colt in metod. Kombinovano rašestarenje. Sud o šestarskim
metodima. IV. Metod razmjera dobnih razreda. V. Normalno zališni metodi:
Austrijska kam. taksa, Huberov, Karlov, Heyerov, Hundeshagenov, Breymannov i Tomićev
metod. Sud o normalno zališnim metodima. VI. Kontrolni metodi. VII. Pričuve
ili rezerve.
C. Glavni poslovi oko uređivanja šuma.
D. Nadopuna i revizija gospodarskih osnova.
418