DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Prof. Dr. A. PETRAČIĆ, ZAGREB:


PRIDOLAZAK BIJELE I ŽUTE IMELE
NA NAŠEM DRVEĆU


(L´HABITATION DU GUI SUR NOS ARBRES)


G
G
odine 1923. izdao je profesor münchenskog sveučilišta Dr. Karl


v. Tub e uf djelo: »Monographie der Mistel«. Već sâm objarri
knjige od 832 stranice pokazuje, da je gradivo o imelama vrlo
opširno prikazano, a kako je prof. T u b e u f poznat kao odličan
radnik na polju fitopatološkom, to je gradivo i odlično obrađeno.
Mi ćemo u ovom članku ukratko navesti razdiobu gradiva ove knjige,
pa će čitatelji već iz te razdiobe moći lahko uvidjeti i njen sadržaj.


I.
dio:
1.
Uvod;
2.
predhistorijski nalazi imela u Evropi;
3.
uloga imela u javnom životu;
4.
njemački nazivi imela, botanički i pučki, u zemljama njihovog
pridolaska (obradio prof. Dr. Marzell);.
5.
sadanje geograf, rasprostranjenje imela.
II. dio : Morfologija (sa anatomijom), fiziologija, biologija i patologija
imela.
.. dio : Uloga imela u praktičnom vrtljarstvu, voćarstvu i šumarstvu.
*


A. Glavni dio knjige opisuje bijel u imel u (Viscum album).
Poznato nam je već od prije, da T u b e u f razlikuje tri varijetete bijele
imele i to:
A) bjelogorična imela, koja u prirodi raste na mnogom
bjelogoričnom drveću;
B) jelova imela, koja u prirodi raste samo na jelama i ne
prenosi se na drugo drveće;


C) b o rov a i m e 1 a, koja pridolazi na Pinus silvestris i Pinus
Laricio, iznimno na Pinus montana, a veoma rijetko prelazi na smreku
(Picea excelsa).


Ad A) Navesti ćemo ovdje utvrd e n i pridolazak bijele imele na
domaćim vrstama drveća:


I. Na lisnatom drveću:
a) Bukva . Na bukvi nije još nigdje pouzdano nađena bijela imela.
b) Hrast . Na hrašću pridolazi bijela imela vrlo rijetko: U cijeloj
Njemačkoj je pouzdano ustanovljena samo na dva hrasta, u Švicarskoj
na 3 hrasta, u Francuskoj i južnoj Engleskoj nađena je također na hrašću,
ali veoma rijetko.


Prigodom sakupljanja podataka o pridolasku imela u Hrvatskoj i
Slavoniji (na zamolbu prof. Tub e uf a god. 1913., koji su podaci pregledani
i svrstani po piscu ovoga članka, prije nego su bili otposlani
prof. T u b e u f u) pokazali su se podaci nekih naših šumarija o pridolasku
bijele imele na hrašću neispravnima, te možemo ustvrditi, da se.


516
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 5     <-- 5 -->        PDF

do. sada nije našao u Hrvatskoj i Slavoniji, tom glavnom i velikom području
hrastovih šuma, nijedan primjerak bijele imele na domaćim vrstama
hrašća. Pisac ovoga članka našao je doduše god. 1927. bijelu imelu
na jednom hrastu lužnjaku u šumi Repaš, gjurgjev. imovne općine, u
dvorištu lovačke kuće, no kada je dao odsjeći grane sa bijelom imelom,
lako se ustanovilo, da bijela imela ne parazitira na hrastu, nego na
lijepku (žutoj imeli, Loranthus europaeus), a ovaj tek na hrastu. Ova
pojava, da bijela imela parazitira na žutoj imeli, nije prema navodima
T u b e u f a rijetka, no svakako je kod nas ovim primjerkom prvi puta
konstatirana (Slika 1.). Ova pojava lako zavede motrioca, osobito za


Slika 1.


vrijeme zime, kada je žuta imela bez lista, da ustvrdi, da je vidio bijelu
imelu na hrastu. Ovaj je nalaz vrlo interesantan i zbog toga, što se
navedeni hrast lužnjak (cea 200 god. star) nalazi u grupi od 10 sličnih
hrastova, koji su svi puni žute imele, ali je samo na ovom jedinom hrastu
bilo bijele imele i to ne na jednoj, nego na šest grana. Pripominje se, da
u neposrednoj blizini tih hrastova ima bijele imele na bagremu, grabu
i klenu.


,c) B r i j e s t. Na brjestovima (Ulmus montana, campestris, cffusa)
nije do sada pouzdano ustanovljen pridolazak bijele imele, premda se


317
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 6     <-- 6 -->        PDF

to u izvještajima često navodi, i u izvještajima nekih naših šumarija iz
godine 1913. naveden je brijest poljski kao nosilac imele, no ta tvrd rij t
nije primjerkom dokazana.


d) P i t o m i kost e n. Bijela imela dolazi vrlo rijetko na pitomom
kestenu. Tek jedan pouzdan primjerak spominje prof. T u b e u f iz
sjeverozapadne Francuske. I neke naše šumarije javile su godine 191.1.
pridolazak bijele imele na pitomom kestenu, ali su bili jamačno i ti podaci
neispravni, jer nisu primjercima dokazani.


e) .1 o li ć. Na johama je bijela imela vrlo rijetka, te je pouzdanih
primjeraka poznato vrlo malo i to na vrstama A. glutinosa i A. incana.
U cijeloj Bavarskoj poznat je samo jedan primjerak na vrsti A. incana.


Slika 2. (Fot. Seiwerth)


f) (J r a b. Na običnom grabu pridolazi bijela imela također
rijetko, no ipak nešto češće nego na prije spomenutim vrstama. Odje
se jmela nadje na grabu, obično imade na stablu malo grmova, a i ti su
ponajviše maleni. Rijetko se nađe stablo sa mnogobrojnim i velikim
grmovima. Dva takova stara grabova stabla sa veoma mnogo grmova
bijele imele našao sam, jedno uz drugo, u dvorištu lovačke kuće u šumi
Repaš imovne općine gjurgjevačke, te fotografiju jednog od tih stabala
donosim ovdje (Slika 2.).


318
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Nabijelo m grab u (OstTya carpinifolia) nađena je bijela imela
također.


g) Jasen. Interesantni su Tube uf ovi podaci o pridolasku
bijele imele na običnom jasenu (Fraxinus excelsior). On je na ovoj vrsti
drveća nije našao nigdje u Bavarskoj i navodi, da se i drugdje nadje


Slika ..
Cista jasenova sastojina sa primjercima bijele imele.


319
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 8     <-- 8 -->        PDF

vrlo rijetko, no da često pridolazi na Fr. pubescens i Fr.
americana . Međutim kod nas pridolazi bijela imela pouzdano na
običnom jasenu i to vrl o često , te smo je posvuda našli gotovo u
svim šumama Podravine i Posavine. (Slika 3.)


h) Š 1 j i v e i trešnje. Na običnim šljivama (Prunus domestica)
nije prof. Tub e uf nikada našao bijelu imelu, a ima priposlan samo
jedan pouzdan primjerak, premda su navodi o pridolasku imele na ´šljivama
vrlo česti. Isto se vrlo rijetko nađe bijela imela na običnim trešnjama
(Prunus avium). Ostale vrste rodova Prunus i Amygdalus
napada bijela imela nešto češće.


i) Ja b u k e. Jabuke nose vrlo često grmove bijele imele, gotovo
najčešće od svih bjelogoričnih vrsta drveća.
j) Kruške . Na kruškama pridolazi bijela imela rijetko.


k) O r a h. Javljano je sa više strana, da i na običnom orahu (Juglans
regia) pridolazi bijela imela, no nisu poslani primjerci, pa radi toga
ta saopćenja nisu pouzdana. Pouzdano je ali, da bijela imela pridolazi na
vrstama Juglans nigra i Juglans cinerea.


1) P 1 a t a n e. Platane su također spominjane medu nosiocima
imele, no ti podaci nisu pouzdani, jer nisu priposlani primjerci.
m) I) u d o vi i u 1 j i k e. Nisu poznati primjerci bijele imele sa ovih
vrsta drveća.
n) Divlj i kesten . Na divljim kestenima javlja se bijela imela,
no više na vrsti Aesculus Pavia, nego na vrsti Aesculus hippocastanum.
o) S v i b i dren . Nije pouzdano, da bijela imela pridolazi na
ovim vrstama.


p) Ostale vrste 1 i s t a č a. Na ostalim vrstama lisnatog
drveća — kao na brezama, javorima, lipama, vrbama, topolama (na jablanu
ne pridolazi valjda radi posebnog uzrasta grana), bagremu, kopfiviću,
lijeski, glogu, i sorbus vrstama — pridolazi bijela imela dosta često.


r) Ž u t a i m c 1 a. Bijela imela parazitira češće na žutoj imeli, kao
što smo to već napred u ovom članku naveli.
s) B i j e 1 a i m e 1 a. i na istovrsnim grmovima javlja se bijela
imela kao parazit.
t) Č e t i n j a v o drveće. Na četinjavom drveću ne raste bjelogorična
imela.


Ad 13) Jelova bijela i m e 1 a.


Jelova bijela imela raste u prirodi u glavnom na običnoj jeli (Abies
pectinata), ali pridolazi u Grčkoj i na grčkoj jeli (Abies cefalonica), te na
Kavkazu na kavkaskoj jeli (Abies Nordmanniana) i u Maloj Aziji na Abies
cilicica.


Ad C) B o r o v a bijela imela.


Borova bijela imela raste na napred pomenutim vrstama borova
(str. 1.), a prelazi, prem vrlo rijetko, i na smreke.
Na našem arišu, na borovicama, tisi i na svim čempres vrstama ne
pridolazi bijela imela u prirodi.


32Q
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 9     <-- 9 -->        PDF

D) Loranthus europaea, žuta imela, Hjepak.


Žuta imela pridolazi kod nas na Quercus sessiliflora, pedunculata,
Cerris, pubeseens, palustris i dr., te na pitomom kestenu (Castanea vesea).
Neki podaei o pridolasku žute imele na lipama nisu dokazani primjercima,
prema tome nisu pouzdani, te bi nam bila učinjena usluga, ako
bi nam koja šumarija takav primjerak dostavila.


Pridolazak žute imele na pitomom kestenu spominje Tub e uf također
tek kao vjerojatan, jer da nema za to primjerka.


Slika 4.


Donosimo ovdje fotografiju žute imele na pitomom kestenu iz Zagrebačke
gore (Slika 4.), gdje se ona nalazi na stablima pitomog kestena
vrlo često.


Résumé. Partant de l´oeuvre du baron de T.ubeuf intitulée »Monographie der
Mistel«, l´auteur rapporte sur ses observations a l´égard de l´habitation du gui (viscum
album et loranthus europaea) sur diverses nos essences.


521