DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 33     <-- 33 -->        PDF

vrste šuma zbog lakše komunikacije, zbog odvajanja jednog sreza od drugog i t. d.
Šumske prosjeke prosijecaju se sa 4—10 m širine na osnovu katastralnih mapa, što
se može obaviti na više načina: teodolitom, šumskom buzolom i geodetskim stolom.
Pošto je sada najviše upotrijebljena metoda prosijecanja šume teodolitom i pokazala
se u praksi kao najtačnija, to ćemo opisati samo tu metodu.


Rekli smo, da se moramo poslužiti već prije snimljenim mapama. Takav jedan
snimljen šumski kompleks imamo na priloženoj slici. Na planu se odredi, kuda se suma
mora prosjeci. Na našem kompleksu recimo, da moramo prosjeci šumu od tačke a
do b. Na planu spojimo te dvije tačke i izmjerimo transporterom uglcve a i ß kod
tačke a ili S i y kod tačke b. Sada centrišemo instrumenat u tački a ili to i viziramo
na tačke c i d odnosno e i f. Durbin se položi u takav položaj, da zaklopi prethodnim
vizurama uglove a i ß odnosno y i .. Kad se durbin postavi u taj položaj siječe se
šuma u tom smjeru najprije usko, a kad se izađe na suprotnu stranu, proširi se na
4 do 10 m širine prema potrebi. Kada su poznate koordinate tačaka a, b, c, d, e i f,
onda se može smjer prosjeke odrediti azimutom ., t. j . uglom, kojega zaklapa smjer
prosjeke sa osi + X (si.)


Xa Xg .. xa


.. — o>m + a° ± 180° ; aa = wnh — coca ± 180°


Kada se nađe računski ugao a, siječe se šuma istim načinom kao i prije.


U interesu je vlasnika šume, da se 0 granicama vodi evidencija t. j . da se ona
kontroliše radi nepovlasnog prisvajanja i uživanja šumskog zemljišta od strane susjeda.
Granice se kontroliraju na osnovu prethodno kartiranog plana.


A. Despot, Beograd.
LITERATURA


Dr. A. M. Röhrl: Geschichtliche Entwicklung und waldbauliche Bedeutung der
Vorrats- und Zuwachsmethoden. Neudamm 1927. 179 str.


Jedna dobra knjiga, koja ne smije da ostane nezapažena u našoj stručnoj javnosti.
Pisac obrađuje historijski razvoj ovih metoda i njihovu šumsko-uzgojnu važnost.
Problem uređivanja šuma i njegov odnos spram šumsko-uzgojnih potreba sastojine i
šume danas je akutno pitanje. U nauci o uređivanju šuma sve se više osjeća potreba
tendencije k jednoj novoj orijentaciji, pri čemu treba primjenjivati i onakove metode,
koje će voditi više računa:


I. O potpunom odvajanju prostornih elemenata uređivanja šuma od vremenskih.


2. Da težište rada treba prenašati sa površine na masu i prirast, da oštrije određivati
ove faktore, koji treba da budu osnovicom za regulisanje prihoda.
3. Da konačno cijeli uredajni sistem treba produbiti u pravcu valjanog bilansiranja
i statistike.
Normalno-zališne metode oduvijek su odijeljeno tretirale vremenske i prostorne
momente. Pored toga se i za riješavanje ostalih istaknutih pitanja one čine naročito
prikladnima, jer su njihovi glavni elementi masa i prirast, koji u savremenoj nauci 0
uređivanju šuma dolaze do sve veće važnosti. Važnost je tih metoda — i pored neuspjeha
u prošlosti — tim veća, što se primjećuje sve to jače strujanje k stvaranju
raznodobnih sastojinskih oblika, što u krajnjem slučaju vodi do prefoorne šume. Međutim
je kod ovakovih sastojinskih oblika nemoguće operisati s površinom kao regu


345
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 34     <-- 34 -->        PDF

latorom etata. Šumsko-uzgojni razlozi bili su dakle povodom, da se počelo odvraćati
od uniforme pravilne visoke šume. U takovim prilikama slabi važnost površine kao
garancije potrajnosti i regulatora etata, a težište rada prenaša se na masu i prirast.


Pri uređivanju šumskog gospodarenja dolaze do izražaja dva principa: princip
trajnosti i princip ekonomičnosti. Nekad je prvi princip vodio glavnu riječ. Njemu treba
da zahvale svoj postanak normalno-zališne metode, koje su se iscrpljivale u određivanju
potrajnog prihoda. No kasnije, zbog promijenjenih saobraćajnih i općih ekonomskih
prilika, slabilo je značenje potrajnosti, a do sve veće važnosti dolazili su principi
ekonomičnosti, što je u drugoj krajnosti dovelo do ekstremnog sastojinskog gospodarenja.
Ali i pored svega toga trajnost je još uvijek jedan bitni postulat uređivanja gospodarenja,
pa ove metode ponovo dolaze do većeg značenja s razloga, što odvojeno
tretiraju principe vremenskog i prostornog poretka.


R ö h r 1 konstatujc, da su se u mnogome izmijenile osnovice uređivanja šuma,
pa stoga navedene metode podvrgava jednoj iscrpnoj analizi, nadajući se, da će i one
nešto doprinijeti rješavanju novih zadataka i novih potreba. Metode, o kojima je riječ,
dijeli Röhr l na dvije grupe:


l.Deduktivne metode:


a) Zališne metode:


a) metoda razdiobe masa (Hufnagl);


ß) metode užitnog postotka (Mantel, Massen, Paulsen, Smalian, Hundeshagen,
Tichy, Eberbach).


b) Priraštaj ne metode:


a) koje baziraju na popriječnom sveukupnom prirastu do doba sječe (K. L. Martin,
Frey);


ß) diferencijalne metode (Austrijska kameralna taksa, G. Heyer, Huber, Karl,
Qehrhardt);


y) Kombinacija s korekcionim faktorom (Breymann, Graner).


2. Empiričke, induktivne ili kontrolne metode (Biolley, Eberbach,
Knuchel).
Kod ocjene ovih metoda, navada Röhrl, ne smije se puštati iz vida, da je sadašnjost
u mnogome vezana o iskustvu u prošlosti. Sadanje je saznanje znatnim cijelom
baština prošlih vremena i generacija. Mnogi reformatorski pokreti sadašnjice prožeti
su idejama onih, čija su imena davno zaboravljena i čiji nam uspjesi odnosno neuspjesi
mogu poslužiti kao putokaz na stazi, koja vodi do napretka. Tako pisac ističe zanimivu
činjenicu, da se princip kontrolnih metoda može nazirati već u radovima Paulsena
(1787), koji preporučuje inventarisanje primjernih ploha i bilansiranje uspjeha gospodarenja.


Na osnovu dokumentovanih i lijepo razrađenih izlaganja dolazi R 5 h r 1 do ovih
zaključaka:


Normalno-zališne metode spekulativnog su karaktera, jer dedukcijom polaze od
pojma normalne šume. One su postavile zadatke, za koje nisu imale snage da ih riješe,
jer je poznavanje mase i prirasta bilo u ono doba i suviše mutno. To je i bilo razlogom
njihove slabosti, što je dovelo do njihovog napuštanja i do gotovo sveopće primjene
površinskih metoda.


Biolle y je naprotiv pošao drugim, induktivnim putem. On empirički utviđuje
optimalnu drvnu masu periodičkim inventarisanjem prati njeno kolebanje, a uz pomoć
tačne kontrole sjeća kalkuliše prirast i potrajni prihod šume.


Zbog elemenata, kojima operišu, normalno-zališne metode su u znatnijoj mjeri
opterećene faktorima teoretske i praktične nesigurnosti, nego one metode, koje baziraju
na površini. To naročito vrijedi u pogledu prirasta. Tako jedne metode operišu
sa popriječnim prirastom do doba sječe i to bilo normalnim ili stvarnim ili pak sumarno


346
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 35     <-- 35 -->        PDF

stvarnim. Druge opet primjenjuju tekući prirast. Prirast je osnovni problem
šumskog gospodarenja. On je, teoretski promatran, polazna tačka za
regulisanje trajnosti i najodlučnije mjerilo za prosuđivanje
zrelosti pojedine s a s t o j i n e. Ali pored svega toga teško je utvrditi njegov
apsolutni iznos. To je i razlog neuspjesima u prošlosti i bojazni, da se taj faktor u
budućnosti učini vodećom veličinom pri određivanju prihoda.


Nadalje i pitanje samog pojma normalne drvne zalihe zadaje izvjesnih poteškoća.
Ma da je ona samo posljedica normalnog stanja, često se s njime identificira ili se
smatra kao potrebni preduslov, da bi se polučilo normalno stanje dobnih razreda
(Heverov teorem). Moglo bi se još i održati običajno shvatanje normalne drvne mase
u primitivnom gospodarenju, kome je zadatak produkcija ogrijevnog drveta. No ipak
nije najvažnije poznavanje njenog numeričkog iznosa. Mnogo je važnije znati strukturu
drvne mase prema dobnim ili debljinskim razredima i soriimentima. Uz to je i
samo određenje njene visine dosta problematično, a pogotovo u slučaju komplikovanijih
sastojinskih prilika (raznodobne i mješovite šume, razni boniteti s?stojine i stojbine,
različite metode proredivanja), pa njen iznos ovisi u znatnoj mjeri o subjektivnosti
shvatanja uređivača.


Konačno, što se tiče doba izravnanja (Ausgleichszeitraum), ono svakako pretstavlja
napredak spram metoda, koje operišu s užitnim postotkom, ali s druge se strane
i time unašaju u račun izvjesni subjektivni momenti.


U pogledu rješavanja pitanja potrajnosti, što im je zapravo i glavni zadatak, one
ipak zaostaju za onim metodama, koje baziraju na sigurnoj osnovici — površini,
koja je ujedno najjednostavniji i najsigurniji regulato
r trajnosti . Taj nedostatak trebale bi ove metode da uklone naročito pažlji


vi.n ustanovljenjem mase i prirasta. Međutim one su upravo to propuštale. U tom su
pogledu bile nepouzdane, pa je već i onako znatna nesigurnost ovih metoda naiasla
upravo do nepodnosivosti. Periodičke inventarizacije treba da su
prvi preduslov za primjenu čistih normalno-zališnih i priraštaj
u ih metoda . Gdje toga nema, nedostaje im solidna osnovica, pa i teoretski
slabije metode mogu dovesti do boljih rezultata. Ta se činjenica ne smije ispuštati iz
vida pri ocjeni ovih metoda.
I u statičkom pogledu moraju se normalno-zališne metode prosuđivati s izvjes


nom rezervom, jer se problem određenja prihoda ne može svesti u uske granice mate


matičke formule (Heyer). A li s druge strane Outtenber g ispravno ističe, da je


loša primjena tih formula više kriva navedenim nedostacima, nego moguće teoretski


nedostaci ovih metoda.


Kao naročita prednost diferencijalnih metoda nalazi R ö h r 1 u tome, što one


principijelno dijele etat na redovan prinos (renta kapitala) i eventualne dijelove drvne


glavnice, koja se troši; zatim što im je glavni zadatak podizanje prirasta.


Promatramo li diferencijalne metode sa šumsko-uzgojnog gledišta, to sud o njima


može biti samo povoljan. Pošto im etat nije vezan o površinu, to su zahtjevi prostor


nog poretka neovisni o vremenskom redu. Sječine se ne moraju prirodnim putem zašu


miti u roku, unapred dekretovanom. U tom pogledu ostavljaju ove metode slobodne


ruke vršiocu gospodarenja. Dakle otpada potreba suviše minucioznog izlučivanja sa


stojina, a uz to ne dolazi do nasilnih konsolidacija sastojinskih prilika.


Kao nedostatak svakako treba smatrati to, što one regulisanju prostornog poretka
ne posvećuju dovoljnu pažnju. To pitanje često i suviše ovisi o shvatanju izvršioca
osnove. Isto tako može se ovim metodama prigovoriti i sa šumsko-uzgojne strane:
i to u prvom redu stoga, što puštaju iz vida međusobnu ovisnost proreda i glavnih
užitaka; zatim što neopravdano teže izvcsnoj nivelaciji sastojiskih prilika, a sve to
u cilju, da bi se olakšalo računanje s faktorom »z«; nadalje i zato, što zbog nesigur


347
ŠUMARSKI LIST 8/1929 str. 36     <-- 36 -->        PDF

nosti svojih računskih elemenata često gomilaju drvne mase, što dakle direktne ili
indirektno stvaraju nepotrebne rezerve suviše opreznom ocjenom prirasta; konačno
zato, što etat — odmjeren jedino prema zahtjevima potrajnosti — može značiti izvjesne
štete u šumsko-uzgojnom pogledu.


Röh r lo v sud o kontrolnim ili induktivnim metodama mnogo je povoljniji.
One su omogućile, da se dugo vremena nerješivi problem uređivanja
prebornih šuma danas već može smatrati definitivno
riješenim . Pravilo, da znanje taksacije prestaje ondje, gdje počima preborna šuma,
danas više ne vrijedi. Preborno je gospodarenje danas postalo sposobnim,
da se bori za svoj opstanak (konkurrenzfähig gemacht). Ali
Röhr l ujedno — posve ispravno — ispravlja jedno krivo shvatanje, koje je zahvatilo
i suviše maha, kao da je radinost oko prirodnog pomlađivanja glavna svrha i vrhunac
čitavog stručnog rada. To može biti samo trajno najviša / n a j e k o . omičnij
a produkcija . Kontrolne metode doduše dozvoljavaju uzgojnim potrebama
najveću slobodu pretanja, ali i to ne bez cilja i svake odgovornosti, već prema
potrebama svakog okružja i uz dokaz postignutog efekta.


Što se tiče praktične upotrebe kontrolnih metoda, to je Röhr l mišljenja, da one
odgovaraju samo prebornoj šumi i da se ne mogu bez daljnjega
prenašati i na druge sastoji nske oblike. U tom se pogledu Röhrl
oštro odvaja od mnogih, koji žele općenitu primjenu kontrolnih metoda. Ali to je ujedno
najbolji dokaz njegove kritičnosti i staloženosti.


Ma da B i o 11 e y posvema zabacuje pojam normalnosti, ipak se taj elemenat


ne može sasma eliminirati iz nauke i prakse o uređivanju šuma. Isto tako R ö h r 1


nalazi, da pitanje kontrole rezultata sječa — mjerenjem na panju — ne odgovara nje


mačkim prilikama.


Veoma je zanimiv onaj dio rasprave, koji govori o mogućnosti daljnjeg razvoja


uređivanja šuma. Pisac konstatuje, da su sa strane uzgoja istaknuti ciljevi budućeg


gospodarenja nejednolična, raznodobna i mješovita sastojina, visoke prorede, rezerve


s podstojnom sastojinom, prirodno zašumljivanje, dugačka pomladna razdoblja, gospo


darenje na maloj površini i t. d. Sistem uređivanja treba da vodi računa o svim tim


težnjama. Što su veće diferencije u starosti pojedinih elemenata sastojine, što je


intimnija veza mlade i stare sastojine, što je veća sloboda uzgojnog rada u pogledu


mjesta, oblika, načina i tempa sječe, to je nezgodnija primjena površine i starosti kao


vodećih veličina za određivanje etata. Na mjesto toga rada se potreba za što oštrijim


ustanovljenjem drvne mase, prirasta, strukture i porasta vrijednosti.


Međutim i pored svih tih strujanja i previranja bilo bi preuranjeno, već
sada napuštati faktore površinu i starost i na svim linijama
oštro skrenuti u drugu krajnost, ka kontrolnim metodama.
Sistem uređivanja treba da vodi računa o konkretnim sastojinskim prilikama. Te međutim
ne dozvoljavaju momentano napuštanje tipa pravilne visoke šume, koja će još
kroz nekoliko generacija biti glavnim objektom našeg rada.


- Stoga Röhr l ispravno zaključuje, da buduća izgradnja uredajnog sistema nikako
ne smije da bazira na prenaglom napuštanju dosadašnjih osnova rada, već da
dosadanji sistem treba proširiti i produbiti i ostalim faktorima, kao što su upoznavanje
strukture i temeljnica, periodičko snimanje i proučavanje kretanja inventara, studij
prosječnog i tekućeg prirasta i postotka zrelosti, bilansiranje uspjeha gospodarenja,
ukamaćivanje gospodarstvene jedinice i t. d. Naročitu vrijednost polaže Röhr l na
periodičku inventarizaciju zalihe, nadopunjenu sistemom primjernih ploha, što su tako
živo predlagali Künanz, Weber, Eichhorn, Wagner, Trebeljahr, Thaler i mnogi drugi.
Na taj će se način doći do pouzdanih brojčanih rezultata, koji će omogućiti i
olakšati rješavanje mnogih statičkih problema; doći će se do konkretnih podataka,


548