DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ing. STJEPAN FRANCIŠKOVIĆ, DELNICE:


PROBLEM RENTABILNOSTI GOSPODARENJA
U ŠUMAMA VISOKOG KRŠA


(PROBLEME DU BON RENDEMENT DE L´ÉCONOMIE DANS
LES FORETS DU HAUT KARST)


P
P
odlogu za proučavanje rentabilnosti šumskog gospodarstva čine
tri faktora: šumska taksa, troškovi proizvodnje i tržna cijena.
Hoćemo li pokrenuti pitanje rentabilnosti, moramo težište našeg
rada postaviti na ova tri temelja. Osobito, ako tražimo da dođe


mo do stvarnih zaključaka trajne vrijednosti.
Nu današnje nas opće poratne prilike sile, da pretresanje ovog pitanja
postavimo na još širu bazu. Faktori, koji u današnje vrijeme određuju
cijenu proizvodima našega rada, stoje najvećim dijelom izvan dohvata
nas šumara. Dok gibanje šumske takse i malog dijela proizvodnih
troškova možemo pripisati dosadanjim šumsko-gospodarstvenim odnošajima,
dotle velik dio troškova proizvodnje i tržna cijena stoji pod uplivom
općih nesređenih prilika poslije svjetskog rata. Kušat ću u ovo
nekoliko redaka, da u pitanje rentabilnosti gospodarstva u našim kraškim
šumama, koje se pokrenulo u zadnje vrijeme, unesem više svjetla
posmatrajući ga s gledišta konkretnog šumsko-gospodarskog stanja i
prilika, koje danas vladaju na drvnom tržištu. Pritom ću uzeti u obzir
sva dosad iznesena mišljenja u tom pravcu, kako bih ovom važnom
pitanju mogao dati jednu cjelovitu sliku. Budući da ovaj problem želim
promotriti s čisto načelnog stanovišta, klonit ću se po mogućnosti svih
navađanja brojaka i podataka, što ne reprezentuju stalne ili barem
takove vrjednote, koje pravilno rastu odnosno padaju.


I. Utjecaj konkretnih šumsko-gospodarskih odnosa1.
Ispravan se pogled na rentabilnost šumskog gospodarstva uopće,
a izvjesne vrste šumskog drveća napose može stvoriti samo na osnovu
podataka, koji su uzeti iz jednog dobro gospodarenog objekta. Samo
dobro uređena ekonomija, s kojom se kroz dugi niz godina konzer vativno,
a uz to i intenzivno gospodari, može pružiti sigurnu
bazu za određivanje uspjeha gospodarenja. To je osnovni zakon računanja
vrijednosti šuma odnosno šumske statike. Izuzetaka nema.


Konzervativizam je u šumskom gospodarstvu obilježen nastojanjem,
da se održi stalan osnovni pravac gospodarenja, koji je unaprijed
gospodarenju postavljen, jer u izvođenju šumskog gospodarstva
nema mjesta eksprimentima. Pod intenzivni m se gospodarenjem
pak razumijeva upotreba što veće količine rada i pokretnog kapitala,
a to je potpuno realizovanje svih faktora, koji uvećavaju zemljišnu rentu,
odnosno uklanjanje svih onih negativnih faktora, koji je umanjuju. Pa
u tom baš leži cilj šumskog gospodarstva, kojem moramo težiti, da mu
se što više približimo, znajući ipak, da ga nikad ne ćemo sasvim dostići.


252
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Ovo naročito vrijedi za šume visokog krša, gdje nijedna druga kultura
nije moguća osim šumske.


Kada je dakle riječ o rentabilnosti pojedinih vrsti drveća, koje sačinjavaju
naše kraške šume — a to su u glavnom bukva i jela — onda
je razumljivo, da valja s ovim osnovima racionalnog gospodarstva računati
u iprvom redu. Oni tu vrše presudnu ulogu i nema mjesta drugim
samovoljnim kombinacijama.


Čitavo područje šuma hrvatskog visokog krša imade u klimatskom
i pedološkom pogledu ,svuda zajedničke značajke, koje ga u njegovoj
potpunoj slici prikazuju, a koje su kadikad upravo strašne. U pogledu
samog gospodarstva raspada se ono u dva nejednaka dijela. Ta je dioba
rezultat zahvatanja čovjeka u te kraške šume, kao i plod njegovog racionalnog
odnosno neracionalnog gospodarenja. Tako razlikujemo s jedne
strane šume vlastelinstva Thurn Taxis u Gorskom Kotaru, koje se računaju
među uzorna šumska dobra, gdje se zasade šumarske nauke već
preko pola stoljeća stricte primjenjuju i gdje je intenzivnost gospodarenja
dignuta gotovo do maksimuma, a s druge strane šume države,
šume krajiških imovnih općina i zemljišnih zajednica, gdje se o konzervativnosti
u smislu potrajnog uživanja i o intenzivnosti gospodarenja u
smislu uporabe rada i kapitala u najviše slučajeva uopće ne može govoriti.
Nije to samo tvrdnja naših najpriznatijih stručnih autoriteta, već
opće .poznata činjenica, koju nažalost ne možemo ni pred laicima ´pobijati,
a kamo li pred šumarskim stručnjacima dokazivati.


Pred par godina je direktor ogulinske imovne općine g. ing. Peru š
i ć pokrenuo pitanje rentabilnosti glavnih vrsti drveća naših kraških
šuma. Na neke sam njegove izvode stvarno odgovorio, ali g. P e r u š i ć
izvlači to pitanje ponovo i raspravlja o njemu na svoj jedinstveni način.´
.Naime na temelju svojih opažanja , a ne istraživanja, došao je do
zaključka, da današnje naučne metode gospodarenja s bukvom nikako
ne zadovoljavaju i (pozivajući se na rastenje cijena ovoj vrsti drveća
upozorava na teške posljedice postupka napose nas mlađih šumara, koji


- po njegovu mišljenju — suviše radikalno uklanjamo bukvu iz sadanje
njezine smjese s četinjačama, jer je »skidamo kamo stignemo«. Svoje
je konstatacije objelodanio u dva članka.1 Osim ove opaske, kojoj se
noće dati neki autoritativni karakter, nije autor spomenutih članaka
uspio, da nam pruži točnu determinaciju vrijednosti bukve. Ako naime
prostu i nikako nedokumentovanu napomenu, da više pažnje valja poklanjati
bukvi, izostavimo iz spomenutih članaka, to nalikuje čitava
obradba ovog pitanja na jedan mozaik, sastavljen od možda lijepih boja,
nu bez jedinstvene slike, bez jedne jedinstvene jasne crte, koja bi nam
pružila realan pogled u ovo zamašno .pitanje. Hoćemo li, da srušimo
ustaljena pravila i zasade savremene šumarske nauke računanja vrijednosti
šuma, moramo u zamjenu dati nešto bolje, solidnije i ispravnije, a
nije za to nikako dostatna jednostavna igra riječi u rješavanju važnih
ekonomskih problema.
Ja sam iznio naučno utvrđeno gledište u pitanju rentabilnosti bukve
i jele, pa sam dokazao ne samo manju rentabilnost bukve, nego i to, da
su sadanje naše metode gospodarenja saglasne s naukom racimija


Šumarski List, g. 1928. br. 5. Pag. 251 i g. 1929. br. 2. Pag 76—81.


255
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 10     <-- 10 -->        PDF

vrijednosti šuma odnosno šumske statike.2 U tom pogledu nemam što
da mijenjam, a ponovno razglabanje toga pitanja nije nužno. Ta ono je
kod drugih naprednih naroda davno riješeno na štetu bukve. Jednostavno
upozoravanje g. mg. Perušića na nedostatke sadanjih metoda gospodarenja
ne mogu akceptirati, budući da samom tom konstatacijom
ne samo da nijesu obrazložene ni opravdane bolje i ispravnije metode,
nego te metode uopće nijesu ni iznesene. Obarati znanstvene tekovine,
,koje se na najvišim šumarskim naučnim instancijama već duže vrijeme
;predaju, a ne pružiti osim neke autoritativne opomene ništa bolje, konkretno
i stručnjački (naučno) dokumentovano i— ;znači sa svakog gledišta
negaciju i korak unatrag. Taj nam eksperimenat nije potreban,
jer smo do sada dosta na polju valjanog gospodarstva griješili, pa i sada
još griješimo.


Ja sam međutim mišljenj,a, da g. P e r u š i ć uopće ne može na
temelju svojih opažanj a ovo pitanje meritorno rješavati. Kakovu
bazu za proučavanje rentabilnosti mogu pružiti naše krajiške ličke šume,
a tako i naše državne kraške šume, gdje se konzervativno i intenzivno
nije nigda gospodarilo, a niti se danas gospodari? . . .


Da se konzervativn o nije gospodarilo u smislu potrajnosti
prihoda, što više, da se u skoroj budućnosti i ne može na neku konzervativnost
ni pomišljati, najbolji je dokaz konstatacija g. dra M i 1 e t i ć a,
.koji skrećući pažnju na brojne prasumske tipove" tamošnjih sastojma
naglašuje, da je sada kraj konkretnih sastojinskih prilika neko finije gospodarenje
osim prelazncg nemoguće inaugurisati.4 Razumljivo je, da će
u šumama, u kojim dolaze prašumski tipovi i gdje prezrele četinjače pružaju
maksimalno 40—50% grade, jela imati proporcionalno manju vrijednost
od bukve. To može da bude pojav lokalne i povremene naravi,
ali nikakovo generalno pravilo.


Da se pak intenzivno u tim šumama ne gospodari, jer se malo
ulaže rada i pokretnog kapitala, ne treba dokazivati. Ako potražimo
glavne kriterije intenzivnosti šumskog gospodarstva t. j . dobru upravu,
razgranjenost dobrih prometala i zgodan način unovčivanja šumskih
proizvoda, to ih u tim šumama ne možemo naći. Nije dobra i napredna
šumska uprava, kod koje na jednog šumara upravitelja otpada 20 tisuća
jutara šume umjesto 4—5 tisuća, kako je to naučno utvrđeno kao nor-
mala. Tu se uz velike napore šumara i njegovog pomoćnog osoblja može
govoriti u najboljem slučaju tek o krajnjem ekstenzivnom gospodarenju.
U pitanje funkcije prometala nije nužno zalaziti. To je pitanje za odnosne
šume na drugom mjestu dovoljno osvijetljeno i utvrđeno, da faktično
stanje razgranjenosti prometala ni izdaleka ne odgovara potrebama intenzivnog
gospodarstva kraških šuma. U ostalom, kad bi ono odgovaralo,
ne bi se nikako moglo govoriti o prezrelim sastojinama i prašumskim
tipovima. Napokon niti paušalna prodaja osovnih stabala nije najzgodniji
način unovčivanja šumskih produkata. Riziko kupca i prodavaoca,
koji tu nikako nije isključen, pogotovo kod procjene prezrelih če


2 Šumarski List, g. 1928. br. 6 i 7. Pag. 285.
3 Prasumske tipove ličkih šuma (»škart«) spominje i g. Perušić (»Drvotržac«,


g.
1927. br. 15 i 20).
" Svnrarski List, S- 1928. br. 8 i 9. Pag. 336.
254
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 11     <-- 11 -->        PDF

tinjaea, neminovno potiskuje cijenu prema dolje. To je staro poznato
.pravilo u nacionalnoj ekonomiji u opće, a u šumskoj trgovini napose.


Uvažavši samo ova fakta, a mimoilazeći mnoga druga pitanja, koja
u tamošnjim šumama priječe konzervativno i intenzivno gospodarenje
(na pr. pašarcnje) nameće se pitanje, kako ovako gospodarene šume
mogu uopće poslužiti kao baza za proučavanje rentabilnosti jedne vrsti
drva nad drugom. Ako isključimo finansijalnu ophodnju, ne možemo
nikako govoriti o prihodnoj vrijednosti zemljišta, jer je ona u finansijalnoj
ophodnji najveća. Kudikamo manje možemo tada mimo naučnih zasada
zaci u prosuđivanje pitanja o rentabilnosti jedne vrsti drveća, kao
što je na pr. bukva, koja je u našim šumama zastupana daleko nad potrebnom
ekonomskom normalom, i izvoditi konkluzije generalnog i autoritativnog
značaja. Radeći na daleko uređenijem šumskom gospodarstvu,
,nego što su krajiške šume na kršu, ne nalazim nikakovog opravdanog
razloga, da se upustim u rješavanje jednog ovakovog problema i da izvodim
zaključke sasvim oprečne od utvrđenih naučnih činjenica. U našim
poratnim abnormalnim prilikama, koje se na žalost vrlo polako sređuju,
bio bi svaki zaključak u ovom predmetu nagao i preuranjen, a da ne
kažem i suviše smion. Dosada sam tokom svoje prakse svagdje i svuda
naišao na potpunu afirmaciju znanstvenih istina, koje sam u teoriji naučio.


II. Utjecaj savremenih tržnih prilika na rentabilnost jedne vrsti drveća.
Pored šumsko-gospodarstvenih prilika ne može niti tržn a c i j en
a pružiti sama po sebi jednu sigurnu podlogu, da se u pitanju rentabilnosti
pojedinih vrsti šumskog drveća donese sasvim zasebno gledište
pojedinca od naučno utvrđenog gledišta. U današnjim nesređenim privrednim
prilikama ne može tržna cijena u tu svrhu poslužiti niti opće nito
niti specijalno. Kušajmo to u glavnim potezima dokumentovati.


a) Općenito . Da za nas šumare ne može časovita tržna cijena
biti apsolutnim mjerilom za rentabilnost vrsti drveća, poznata je stvar.
Mi smo ponajprije dužni posmatrati vrijednost čitave stabalne mase, a
ne samo onog dijela, koji otpada na gradu. Kod bukve znamo, da procenat
građe dosiže jedva 45%, dok se kod jele i smreke uspinje na 85%
od ukupne stabalne mase. Pa kad bi tržna cijena bukovine bila za 25 do
30% veća od jelovine i smrekovine, ni tada se još uvijek ne bi moglo
ništa odlučno reći u prilog rentabilnosti bukve. Nu mi šumari moramo
još računati i s prihodima ovih vrsti po jedinici površine, a taj je prihod
gotovo dvostruko veći kod jele i smreke, nego onaj kod bukve na istom
bonitetu i u jednakom turnusu.


Da tržna cijena bukovog drveta u današnje vrijeme daje vrlo slabo
uporište za proučavanje njene rentabilnosti, najbolje svjedoče njezine
velike oscilacij e u poratnim godinama. Nitko ne može zajamčiti u
skoroj budućnosti neku njezinu stabilnost — mi što više moramo računati,
da će ona u doglednoj budućnosti s obzirom na spomenute vrste
(bukva i jela respect, smreka) ići u prilog čas jednoj čas drugoj strani.
Ovakova tržna cijena ne može uplivisati ništa na omjer, što nam kazuje
šumska taksa, prema kojem se jela triput skuplje plaća nego bukva.
Posljedica se današnjeg nesređenog privrednog stanja manifestuje i u
abnormalnoj proporciji tržne cijene i troškova proizvodnje,
za koje znamo, da na nju najjače uplivišu. Tako na pr. u mojem službe


255
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 12     <-- 12 -->        PDF

,nom području pokazuje današnja tržna cijena — ako eliminišemo upliv
valute — jedva nekoliko procenata povišice naprama predratnoj, dok
su troškovi proizvodnje narasli više nego na dvostruko. Ako samo uočijno,
da je tržna cijena funkcija šumske takse i troškova proizvodnje,
dolazimo do zaključka, da ona nikako ne može danas poslužiti kao mjerilo
za studij o vrijednosti našeg šumskog drveća u opće, a bukve napose.
Jer ako ova dva faktora rezultuju iz nezdravog i nesređenog stanja, ne
rnože niti njihova funkcija pružiti pravu vrijednost.


Napokon na tržnu cijenu uplivišu razni drugi faktori, koji stoje van


dohvata djelovanja šumara i šumskog industrijalca. Političke trzavice,


koje se još danas u svim evropskim zemljama pojavljuju i izazivlju go


spodarske krize, emigracije seoskog pučanstva u velike gradove, savre


meni građevni obrt, suviše velik broj pilana (koje su podignute u naj


manjoj mjeri zbog bukve) i napokon različiti trgovački običaji na jednom


te istom području — sve to zajedno imade karakter jednog previranja,


čije se staložj^nje i konac nikako ne može već sada sagledati. Ovdje mo


ramo spomenuti i poratni pad valute, njezino časovito dizanje i padanje


na svjetskim burzama, teško stanje našeg saobraćaja, manjak na među


narodnim trgovačkim ugovorima i još uvijek neuređenu carinsku tarifu,


što sve u šumsko-trgovačkom pogledu onemogućuje ispravnu kalkula.
ciju i uvelike obara cijenu šumskih produkata na svjetskom tržištu.


Nije do mene da ispitujem razloge, koji su doveli do ovakove pri


vredne situacije. Oni su u glavnim crtama uopće poznati. Važno je to,


da je opće ekonomsko stanje danas nezdravo i da ono ima najveći upliv


na gibanje tržne cijene drveta.


b) Specijalno . Tržne cijene, koje g. Perušić navodi za sušačko
i senjsko tržište, ne idu nikako niti na štetu jele niti u prilog bukve. Ako
i pustimo iz vida opće razloge, koji danas umanjuju valjanost upliva tržne
cijene na rentabilnost pojedinih vrsti našeg šumskog drveća, ne možemo
proste brojke spomenutih tržišta prihvatiti bez temeljite analize.
Same brojke o visini cijena bez stvarnog prikaza svih onih faktora, koji
uplivišu na valjanu kalkulaciju (šumska taksa, intenzivnost preradnje,
.proizvodni troškovi, procenat škartovanja i t. d.), ne daju nam gotovo
ništa.


Uza sve to nužno je podvući još jednu vrlo važnu činjenicu. U šu,
mama visokog krša dolazi jedna osebuj´na rariteta bukve, zvana »b j e.
1 i c a«, koja je karakterizovana tim, što nema crvene srži. Zastupana je
u ovim šumama u vrlo malom procentu (jedva kojih 20% od sveukupne
,bukovine), a osim toga ima još i tu manu, da nema nikakovili kriterija,
po kojima bi se u spoljašnosti razlikovala ođ drugih bukovih stabala.
Ta bukva »bjelica« zaslužuje poseban studij, jer je od velike ekonomske
.važnosti. Analognih rariteta među četinjačama nema. Za ovu »bjelicu«
stavljaju trgovci vrlo visoke ponude, dapače i više nego za četinjače.
,Kada bismo se tim slučajem dali zavesti, pa po toj »bjelici« općenito prosuđivali
vrijednost bukve, nema sumnje, da bi ona znatno poskočila, te
.bismo prema tome morali omjer cijena bukve spram jele (1:3) donekle
.korigovati. Nu za nas »bjelica«, kao vrlo rijedak egzemplar u našim šumama,
nije mjerodavna. Zato je i sasvim sporedno, koliko ona upliviše
.na šumsku taksu i na cijene senjskog i sušačkog drvnog tržišta. Glavno
je, da se tu radi o jednom vrlo malom izuzetku, a izuzetak nigdje i nikada
ne čini pravila — izuzevši možda bivšu Vojnu Krajinu.


256
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Ali ima mnogo faktora, koji zajednički uplivišu i na šumsku taksu
j na tržnu cijenu. Od ovih je najvažnija nesolidnost konkurencije
. Ovaj je faktor vrlo teško eliminisati, pogotovo kad se radi o ofertalnoj
dražbi, gdje isključivo visina ponude određuje dostalnu cijenu, t. j .
gdje prodavalac nije mimo visine ponude zadržao za sebe pravo izbora
dostaoca. Eklatantan primjer za to daju uspjesi licitacija šuma Thurn
Taxis prošlih godina, napose godine 1928. — na ekonomiji, u čijoj upravi
sudjelujem. Od preko 40 oferenata dostao je samo jedan preko polovinu
mase čitavog etata, dok ogromna većina nije uopće dostala ništa. Razumije
se, da je ova anomalija morala imati odjeka na kasnijim dražbama
i u susjednim šumama, koje se nalaze u istoj trgovačko-interesnoj sferi
i istim prometnim okolnostima.5 Ponude za drvo počele su se rapidno
dizati u težnji, da se na drugim dražbama predusretne analogan slučaj.
,Višu cijenu, koju je prouzročila ova anomalija, opet ne možemo smatrati
trajnom i stalnom vrijednosti, jer je ona rezultanta prolaznih prilika i
nesolidne trgovačke spekulacije, kojoj je u tom slučaju bila jedina svrha,
da se drugi trgovci eliminišu iz posla.


Kako vidimo, današnja nam tržna cijena ne dije nikakovog sigurnog
uporišta, da bismo obzirom na nju mogli mijenjati znanstvenim putem
utvrđene činjenice o rentabilnosti bukovog drveta u našim šumama.
Mi ih ne možemo ne samo mijenjati, nego ih ne smijemo ni napustiti, jer
se i kod nas već jednom moraju načela šumarske nauke uvađati u život,
kako su to napredniji narodi potpuno učinili.


III. Osvrt na iznesena gledišta.
Vratimo se za čas na pojam dobre šum. uprave, koja je bila u svoje
doba začetak ove polemike. Čini mi se, da s pojmom dobre šumske
uprave nijesu nekoji naši stručnjaci potpuno na čistu. Kad bi se ovaj pojam
ispravno shvatio, ne bi bilo nikako nužno naglašivati, kako povoljne
uspjehe nekih licitacija vodeći šumski upravnici ne upisuju sebi u zaslugu.
0 Iz ovog dobivam dojam, da samo atributi, kao što su savjesnost,
poštenje i radinost upravitelja, karakterizuju dobru upravu. Neugodna
je to zabluda. Jer kada bi moralna i intelektualna kvaliteta šumskih
upravnika mogla biti mjerilom za prosuđivanje uprave šuma, onda uprava
šuma ne bi bila samostalna nauka, nego grana kakove socijalno-etičke
znanosti. Mi međutim znamo, da osnovicu nauke o upravi šuma ne čini
kvaliteta lica, nego organizacija i sistem uprave. Nije dakle stvar u
kakvom možda ličnom (osobnom) prestige-u, nego u čisto naučnom, dapače
u općem nacionalno-ekonomskom načelu, kod koga mi i u buduće
ostajemo.


Ulogu bukve u smjesi s četinjačama ne određuje samo finansijski
momenat. U četinjastim šumama ima bukva vrlo važnu pomoćnu ulogu


— s uzgojnog gledišta. Obzirom na ova dva faktora odredila je naša
nauka najpovoljniju smjesu bukve s okolnim četinjačama. Ta je smjesa
5 Šumarski List, g. 1929. br. 2. Pag. 79. al. 6. Ovaj je najvažniji faktor kod navadanja
uzroka, koji su uplivisali na uspjeh dražba, ispušten u citiranom članku.


6 Šumarski List, g. 1929. br. 2. Pag. 79. al. 7. — Govoreći o šumama vlastelinstva
Thurn Taxis (Š. L. g. 1927. br. 10—12) pripisao sam visoke cijene drveta dobroj upravi
vlastelinstva. Gornje naglašivanje ne bi imalo smisla, kad se ne bi odnosilo na moju
tvrdnju. ,


257
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 14     <-- 14 -->        PDF

— od % jele i % bukve — ideal nas mlađih šumara, koji smo ponijeli iz
škole, pa ga ne možemo napustiti sve dotle, dok se znanstveno ne dokaže
potreba druge proporcije, povoljnije i rentabilnije, nego je ova. Držim,
da ćemo na tu izmjenu još dosta dugo čekati. U koliko pak kakovi drugi,
na pr. šumo-zaštitni razlozi govore još više u prilog bukvi, nego naučno
utvrđeni razlozi, moramo to pripisati samo lokalnim prilikama. Nu u najboljem
slučaju, to bi bilo biranje manjeg zla, da se prepriječi veće zlo.


G. Dr. M i 1 e t i ć je prilikom proučavanja šumsko-gospodarskih
odnošaja u državnim šumama visokog krša označio kao glavnu zadaću
gospodarenja potiskivanje bukve na drug o m j e s t o.7 U tim je šumama
bukva najjače zastupana vrst, dok bi u buduće njezino mjesto morala
zauzeti jela. Kad bi ovo drug o mjest o označivalo neki zaseban
omjer smjese, koji bi išao više u prilog bukvi, nego je to naukom određeno,
onda bi taj omjer trebalo specijalno istaknuti, obrazložiti i svesti
u suglasje s naukom. Dok toga nema, dužni smo vjerovati, da se tu radi
o naučnom omjeru, koji omogućuje rentabilnost šumskog gospodarenja
na kršu i uz najmanji procenat uloženih kapitala u te šume. Osim toga
omjera ne poznajemo dosad nikakovog drugog, koji bi u pogledu smjese
bukve i jele odnosno smreke mogla uopće postaviti naša nauka.
Prihodno-prirasne skrižaljke pokazuju za istu starost, isti obrast
i bonitet približno dvostruki prihod jele naprama prihodu bukve po jedinici
površine. Prihod se obiju vrsti drveća dade izraziti u omjeru 1:2.
To pokazuju njemačke prihodne tabele, koje su u našoj državi jedine
udomaćene. Diferencije između pojedinih tabela mogu da budu u masama
i broju boniteta ali u omjeru nikako. Tu su saglasni svi stariji i noviji
rezultati istraživanja prirasta. Da li se radi o čistim ili mješovitim sastojinama,
ne mijenja na stvari apsolutno ništa. Stoga je deplasirano i za
školovane šumare nerazumljivo pobijanje tog stvarnog omjera prihoda
bukve sa prostom konstatacijom, da u području Velike Kapele ima bukovih
sastojina sa preko 300 m:! totalne drvne mase po jutru.s Ova se tvrdnja
iznosi bez navođenja starosti, obrasta i boniteta za dotične sastojine.
Što to znači? Tko može povjerovati u ispravnost ove tvrdnje bez tih
podataka? Prihodne tabele za bukvu pokazuju za stanovito doba, obrast
i bonitet ne samo ovu masu, nego dapače i dvostruku, t. j . 600 m:î po
jutru. Time nije još uvijek ni najmanje izgubio vrijednosti spomenuti
omjer prihoda jele i bukve, a to još manje, jer će na istom bonitetu i uz
iste uslove četinjače (jela i smreka) pokazivati gotovo dvostruk (600
odnosno 1200 m3) prihod po jutru naprama prihodu bukve. Kad se dakle
ovako pogrešno operiše s osnovnim pojmovima, ne može se nikakova
važnost pokloniti izvodima, koji izlaze iz tog krivog pojmovanja. Krive
premise dovode do krivih zaključaka.


Da resumiram. Glavna zamjerka, da današnji pogledi (napose nas
mlađih šumara) na rentabilnost i ulogu bukve spram vrijednosti jele i
smreke nikako nisu osnovani, te da naše današnje gospodarenje s bukvom
ne zadovoljava neke starije šumare, kao i ona opomena, da tojl vrsti valja
posvetiti još više pažnje, potpuno je iluzorna. Ona je neosnovana iz ovih
razloga:


7 Šumarski List, g. 1928. br. 8 i 9. Pag. 336.
8 Šumarski List, g. 1929. br. 2. Pag. 80. al. 6.


258
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 15     <-- 15 -->        PDF

a) što ona ruši naučno utvrđena pravila, a ne donosi ništa novo,


konkretno i obrazloženo;


b) što se ona osniva na opažanjima u našim krajiškim i dr


žavnim šumama visokog krša, a tim šumama manjkaju elementarni


uslovi racionalnog gospodarstva;


c) što današnja cijena drveta ne daje sigurnog uporišta za trajno


i meritorno riješenje rentabilnosti današnjeg gospodarenja sa bukvom


na kršu;


d) što nikakvi ni uzgojni ni šumo-zaštitni razlozi ne govore za to,


da se u pogledu smjese jele i bukve donese zasebno načelo mimo nauč


nih tekovina.


S tim smatram ovu suvišnu diskusiju završenom. Ona u današnjim


prilikama ne može uopće donijeti nikakvu pozitivnu soluciju. Dok se naše


opće prilike ne stalože i dok naše šumsko gospodarstvo ne bude na do


ličnoj visini, mi ćemo će poslužiti iskustvom drugih naprednijih naroda.


Čemu lomiti koplje u korist jedne vrsti drva, koja u našoj državi za


prema dvije trećine površine svih šuma i čija vrijednost daleko zaostaje


za svim glavnim vrstima šumskog drveća? čemu bez stvarne podloge


prigovarati tekovinama nauke i osnovima naše nastave? Kuda to vodi?


Na to možemo dati samo jedan odgovor. Ovu pojavu možemo protu


mačiti samo kao odraz nezdravih prilika, u kojima živimo.


Résumé. C´est une réplique a l´article paru dans le deuxieme Numéro de cette
année (page 76) intitulé Sur le rendement du hetre.


.... .. ........, ......:


..... „..... ......." ...
........... .... . ........ .
..... .... . .... KOTOPCKO]


(LA MÉTHODE „DES CULTURES SECHES" DANS LE
REBOISEMENT DU KARST ET DES TERRAINS NUDES EN
MONTÉNÉGRO ET DANS LA BOUCHE DE CATTARO)


I. . B 0 ..
.
.
...... . ............ ...... ....... ........ ....... .... y
...... ...... . ...., .... .......... ...... ..... ..... .......,
.... . ........ ...... — ....... ....... .......... —
...... je ........ . ...... .... .... je ....... ...... ..
...... .......... ........... y .... ......... — .... je .. ......
......... ....... — .... ....... ......... ..., .. ...... je .......
......... ... ........., y ....... ..... ....... ...., ... .... ......,
.. ....... ........ ..... .. .... .. ....... ......, .........


259