DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 60     <-- 60 -->        PDF

ZAKONI I RJEŠIDBE


PRAVILNIK O ISKORIŠĆAVANJU DRŽAVNIH ŠUMA U SOPSTVENOJ REŽIJI.


propisan na osnovu čl. 272. Financijskog Zakona g. 192S./29.


Član 1.
Za finansiranje izrade i izvoza šumskih produkata u sopstvenoj režiji u državnim
šumama Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca osniva se specijalni režijski fond ..
Generalnoj Direkciji Šuma.
Clan 2.
Svrha je toga fonda, da se u državnim šumama izrađuje: ogrevno drvo za što
jeftinije snabdevanje vojske, drž. nadleštava i stanovništva gradova i većih mesta u
cilju regulisanja i pojeftinjavanja opštih tržnili cena. Zatim željeznički pragovi za
državne željeznice i izvoz, telegrafski stubovi za državne pošte i telegrafe, jamsko
drvo za državne i privatne rudnike. Nadalje četinjasti i lisnati trupci za strugare,
tesana grada za građevine, bačvarska duga, ugalj i ostali sortimenti za snabdevanje
domaće industrije; nadalje prinadležnosti osoblja u resoru Ministarstva Šuma i Rudnika
u smislu Pravilnika o naročitim dodacima u naturi Dr. Br.: 87.000 od 3. jula 1926.
god., saobrazno čl. 40 Zakona o činovnicima i ostali.n državnim službenicima građanskog
reda.
Iz toga fonda finansiraće se i troškovi pripremnih terenskih taksacionih radova
i izgradnje šumskih saobraćajnih sredstava i zgrada potrebnih za režijsku eksploataciju
državnih šuma.
Sem toga u sopstvenoj režiji izrađivače se drvo svuda tamo, gde je to potrebno
iz specijalnih šumsko-uzgojnih razloga.


Član 3.
U ovaj režijski Fond izdvojiće se iz prihoda državnih šuma suma od najviše
15,000.000 (petnaest miliona) dinara, koja ima poslužiti kao obrtni kapital za režijsko
poslovanje u državnim šumama u smislu čl. 2. i 6. ov. Pravilnika.
Ministar Šuma i Rudnika izvršiće podelu ovog obrtnog kapitala prema potrebama
pojedinih Direkcija Šuma.
Član 4.
Sa ovim režijskim fondom raspolaže Ministar Šuma i Rudnika.
Shodno čl. 273. Finansijskog Zakona za 1928./29. god. svi izdaci iz ovog Fonda
podleže pregledu organa Olävne Kontrole u smislu odredaba Zakona o Glavnoj
Kontroli.
Član 5.
Izdaci iz režijskog Fonda vrše se u pravilu na osnovu i okviru proračuna, koje
pojedine Direkcije Šuma izrade i koje odobri Ministar Šuma i Rudnika.
Potrebu i opravdanost izdataka u granicama odobrenog godišnjeg pioračuna
cene nadležna stručna šumarska lica, koja vode tehničku stranu režijskog poslovanja.
Režijski proraču n za narednu ekonomsku godinu predlaže se Generalnoj
Direkciji Šuma najdalje do 1. avgusta svake prethodne ekonomske
godine.
U slučaju potrebe mogu se tečajem jedne ekonomske godine predložiti i naknadni
proračuni, za koje važe sve odredbe redovnih godišnjih proračuna.
Tim proračunima treba obuhvatiti sve radnje, izdatke i prihode koji će se verovatno
ostvariti tečajem odnosne ekonomske godine, kao i potrebne putne troškove.


304
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 61     <-- 61 -->        PDF

paušale, troškove za nabavku i izdržavanje prevoznih sredstava, dodatk e za
osoblje zaposleno režijskim rado m, te dodatke na stanarinu u smislu
čl. 39. Zakona o činovnicima i ostalim službenicima građanskog reda. Visin u ovi h
izdataka propisaće Ministar Šuma i Rudnika.


U slučaju promené radnih, tržnih i cksploatacionih prilika za vreme trajanja
rada. može Direkcija Šuma u okviru odobrenog proračuna vršiti potrebna virmanisanja.


Član 6.


Režijski Fond srne se trošiti na radnje predviđene odobrenim godišnjim proračunima
i u svrhe koje su označene u tački 2. i 5. ov. Pravilnika.


Izuzetno, može se prihod ovoga Fonda trošiti i u druge svrhe, koje stoje u
uskoj vezi sa intenzivnim iskorišćavanjem šuma, racionalnim šumskim gazdovanjem,
specijalnim obrazovanjem stručnog osoblja, izdavanjem stručnih knjiga i publikacija,
samo sveukupna suma tih izdataka ne srne premašiti 10% (deset posto) predviđene
čiste dobiti za odnosnu ekonomsku godinu.


Potrebu izdataka ove vrste ocenjuje Ministar Šuma i Rudnika.


Član 7.


Rukovaoci režijskog rada vodiče od nadležne vlasti potvrđene uredne materijalne
knjige i strogu evidenciju o izrađenom, izvezenom i prodanom režijskom materijalu.


Član 8.
Prodaja izrađenog režijskog materijala vrši se načelno putem javne ofertalne
licitacije u smislu propisa Zakona o Državnom Računovodstvu.
Prodaje putem javne licitacije vrše se na temelju kalkulisane cene. U slučaju,
da je zbog promenjenih tržnih prilika kalkulisana cena niža od proračunske, treba
pre raspisa licitacije zatražiti prethodno odobrenje Ministra Šuma i Rudnika.
Neposredno bez javnog nadmetanja može se analogno odredbama tačke 16. čl. 86.
Zakona o Državnom Računovodstvu, režijski materijal prodavati iz slobodne ruke u
onim slučajevima, ako se radi o prodaji režijskih produkata državnim nadleštvima,
javno-komunalnim telima, domaćim obrtnicima za pokriće sopstveue potrebe u cilju
unapređivanja njihovog obrta kao i onda kada se pruži naročito povoljna prilika za
prodaju režijskih produkata.
Prodaje režijskog materijala iz slobodne ruke vrše se na osnovu naročitog režijskog
cenovnika, koji će Direkcija Šuma 1. oktobra i 1. aprila svake godine predlagati
Ministarstvu Šuma i Rudnika na odobrenje.
Te prodaje iz slobodne ruke do iznosa od 25.000.— dinara odobrava nadležna
Direkcija Šuma; do iznosa od 50.000.— dinara Generalni Direktor, a do 250.000.—
dinara Ministar Šuma i Rudnika.


Član 9.
Režijska godina počinje 1. oktobra jedne, a svršava se 30. septembra sledeće
godine.
Koncem svake režijske godine zaključuje se sve materijalne i blagajničke knjige,
a odnosni zaključni računi, pregledani po Računovodstvu Direkcije Šuma, predlažu se
Ministarstvu Šuma i Rudnika na konačno ispitanje i odobrenje najkasnije do 30. novembra
iste godine.
Na osnovu toga obračuna, a po odbitku svih režijskih troškova ustanovljena
šumska taksa i povrh nje postignuta čista dobit, uplaćuje se kao čisti prihod u državnu
kasu.


305