DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1929 str. 33     <-- 33 -->        PDF

.... .. y ........ ....... ... ...... ........, a ... .... .... ........, .. ..
.......... . ........... .... ..... ....... ........". ..... ...... .......,
... .... ........, ... ... je ...... y ......, ............ ce .. .. ........
......... .. .. ....... ........ ..... . ....... .. ....... ..., .... .. je .........
...., ... .... .... ......, ... .. y .... ......... . ...... je ...... ....
.. ... .. no .... .... .. ......, na .. .... ....... ....... ....... .......,
....... je .. ... .....


....... je, .. ce, ... ........ ......., a joui y ...... . .. ..............
......., . .... ..... ....... .. ......... ....... ..... ce .... ...........
....... ... je .... ..... ... je . ....... ......., .. .. ce .... ......... ....
... . ... .... ...... y ........ ....... ........... . ... .... . ....... one
..... ......... .... .. ......


RAD U SAMOUPRAVI.


Neki naši financijski krugovi u najnovije vrijeme rade na tomu, da se državna
preduzeća komercijalizuju u cilju, da se ona unaprijede i da nose državi veći dobitak.
Komercijalizovati znači zavesti posve trgovački način rada, t. j . proizvoditi izvjestan
produkt i što bolje ga prodati. Naprotiv drugi neki financijski krugovi sumnjaju u
uspjeh komercijalizacije. Na osnovu dosadanjega 10-godišnjeg iskustva, a i ranijega
,iz prijašnje države, kao i prema iskustvu u drugim zemljama zaista nema dovoljno
garancije, da ćemo uskoro moći da potpuno razvijemo rentabilan rad u samoupravi,
već će taj rad imati sekundarno značenje, jer je država u opće slab privrednik, kako
druge tako i naša.


Dotični financijski odnosno kapitalistički krugovi traže, da država svoj rad u
samoupravi ograniči na uži krug, a privatnom kapitalu da se ostavi što veći uticaj
na produkciju i prodaju, jer da je u rješavanju pitanja komercijalizacije odlučna lična
zainteresovanost kapitaliste, koji ulaže svoj rođeni novac, dok državni činovnik,
radeći u samoupravi, ulaže državni novac i nema potrebnoga interesa na uspjehu ili
neuspjehu preduzeća. Ovo posve ne stoji, jer kao što u jednom velikom privatnom
preduzeću, gdje je vlasnik nevidljiv, ima činovnik potrebnoga interesa na uspjehu ili
neuspjehu, isto takav interes može imati i državni činovnik, u koliko je njegov lični
i materijalni odnošaj reguliran barem tako, kako je kod privatnika. Ali danas .. najbolje
stručne sile nalaze u privatnim preduzećima, a slabije kod države — upravo
za to, jer se drž. namještenik nalazi u nimalo zavidnom položaju. Kod nas dakle još
nema preduslova za puni rad u samoupravi, jer u državnoj službi treba da je najbolji
personal. Potreban je u tu svrhu posve normalan i zdrav politički, ekonomski i društveni
život; potrebno je naročito zakonodavstvo za rad u samoupravi (dakle mimo
zakona o drž. računovodstvu, bez birokratske administracije) i posebna činovnička
pragmatika za namještenike zaposlene u režiji, koji će imati uređenih i stalniji lični
i materijalni odnos prema državi, nego što ga danas prosječno imaju privatni namještenici;
potrebna je što jača decentralizacija rada, ali i što stroži nadzor, a da i ne
spominjemo korupciju, partizanstvo i ostalo.


Dok ti preduslovi nisu potpuno ispunjeni, ne može se uopće govoriti o rentabilnom
radu u samoupravi. Režija do sad iz navedenih razloga nije mogla posve zadovoljavati.
Ne sumnjamo, da će se s vremenom veće smetnje moći ukloniti. Potrebna
potrebno je kompletirati stolicu za iskorišćavanje i upotrebu šuma i praktički erudirati
kandidate u tom pravcu. Isto tako treba upotpuniti stolicu za procjenu šuma s
izvrsnim seminarom. Procjena je isključivo i strogo stručni šumarski posao.


Preduslov za podizanje vrijednosti šuma u brdskim krajevima leži u izgradnji
šumskih cesta. Na tomu se istom započelo. Danas graditi ceste, a bez istovremene


277