DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 45     <-- 45 -->        PDF

God. 1926. bilo ih je upisano 180, od toga iz Rusije 42
„ 1927. „ 159, „ 26
„ 1928. „ 142, „ 12.


Diplomiralo ih je do danas svega 182. Položena ,su i tri doktorata.


Zaista bi obzirom na uspjeh i jednoga i drugog fakulteta bilo neracionalno, da
se oni prenesu ,u Sarajevo, gdje bi fakultetska šumarska nastava trajno zaostajala za
današnjim stanjem, koje treba da se vremenom sve više i poboljša, a ne da ide još
unatrag.


LITERATURA


Revue des Eaux et Forets. No. 2. 1929. — Voyage .d´études en Tchécoslovaquie
((Naučno putovanje kroz Čehoslovačku). — Alverny: Apres la note de 1883 (0 noti od
1883.). — Qragner: Histoire des Forets françaises (Historija francuskih šuma).


Lesnickâ Prâce. Cs. 3. — Dr. Vincent: Ze svédskych lesu (Iz švedskih šuma). —
Dr. Farsky: Nekolik poznâmek o pomëru nëkterych ptâku k nemocnym housenkâm
mnisky a sosnokaze boroveho (Neke ptice prema bolesnim gusjenicama Liparis monach-
e i Noctu-e piniperd-e). — Ing. Nechleba: Staré doklady o vyhodâch vedeni
pasek od severu k jihu (Stari dokazi o prednostima vođenja sječe od sjevera k jugu).


L´Alpe. N. 4. — A. Hoffmann: Un problema di politica forestale (Jedan problem
!šum. politike). — A. Pavari: Dendrologia ed Arboreti (Nastavak). — G. Valle: II diagramma
annulare quale indice elimatico (Godišnji diagrami kao indikatori klime). —


A. Merendi: Semine e trapianti nei vivai forestali (Sjemenje i presadnice šum. vrtova).
— Viburno: Castagnicoltura razionale (Racionalan uzgoj kestena). — Dr. G. Venturoli:
Campeggi e tendopoli in rapporta alla tutela forestale (Šatori za ljetovanje i šume).
Revista Padurilor No 1. 1929. — M. Dracea: Anul forestier 1928 (Šumarstvo u
god. 1928.). — St. Dumitrescu: Desfacerea produselor lemnoase in padurile statulni
(Prodaja šum. produkata iz drž. šuma). Dr. N. N.


IZ UDRUŽENJA


ODGOVORI G. MINISTRA Š. I R. NA PREDSTAVKE OTPOSLANE S 52-OG ZBORA.


Predsjedništvu Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja u Zagrebu.
Na Vašu predstavku od 11. I. 1929. broj 626, kojom mi je dostavljena rezolucija
Glavnoga Zbora toga Udruženja od 8. i 9. XII. 1928. o zadiranju Mesnih Kontrola u
radove šumarskih stručnih ustanova, čast mi je saopćiti Vam, da sam istu uzeo u razmatranje
i da sam spreman poraditi, da se sadanje stanje u pogledu rada šumarskih
ustanova u administraciji s Mesnim Kontrolama, što prije popravi.
U tome smjeru postignut je dosada pozitivni rezultat kod izradbe drva u drž.
režiji novim Pravilnikom od 13. III. 1929.
Po tomu Pravilniku podleže izdaci iz režijskog fonda pregledu organa Glavne
Kontrole u smislu odredaba Zakona o Glavnoj Kontroli, a potrebu i opravdanost Izdataka
u granicama odobrenog proračuna, kojega na predlog pojedinih Direkcija Šuma
odobrava Ministar Šuma i Rudnika, cijene nadležna stručna šumarska lica, koja vode
´iehničku stranu poslovanja.
Inače se pitanje pregleda ostalog rada šumarskih ustanova po Mesnim Kontrolama,
koje su organi Glavne Kontrole, ne može za sada potpunoma riješiti, dok se ne
reorganizira čitavi sistem drž. uprave, a naročito dok se ne izmjeni zakon o Glavnoj
Kontroli i drž. računovodstvu.


237