DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 35     <-- 35 -->        PDF

.......... ... ......... .. .... ........., .... .... ........., .. ce ...... ........
. ........ ........... ...... ....... .. ...... ..... ... ........ ...... „.....
......." ... .. .... ....... ......, .... .... .. ....... . ... ....... .. ......
........ ...... y .... ......... ........ ............. ....., ..... . y .....
.......... .... ...... ........ .. .... .. .........., .. ce ......... ....... ..
....... .... ........., a . .... y ... ....... ......., ... je .. .... ........
...... .. .... ............, .. ..... ......... ...... y „.... .....", .....
... ..... ....... . .......


........ ............ ..... .. ....... ......., .. .......... ...... .........
. ....... na .......... ............ .... y ...... . ....... ......
y ......... . ........ .... .. .......... . .......... ......-........ y .......
......., ... .. .... .. ........ ... ...... ..............., „..........."
..... ...........


.. ......... ............ ......... ........ .... .. ........ ...........
. ........... ......... je .......... ......... .... .. .....


..... ...., ... .... ......... ...... .........., ...... ..... .. .....
........ ........., ........ ...... y ...... ....... . ...... ........., .......
....... ........ ......; ..., ....... .... ........ y ..... ........ ....., a
...... . ...... ocehaj, ... ce .... . ....., .. je ..... ....... ....... ...
....... ........... ........... .. .........


NASTAVA I NAUKA


PITANJE NAŠIH ŠUMARSKIH FAKULTETA.


U najnovije vrijeme bilo je pitanje naših šumarskih fakulteta opet na dnevnom
redu — i pred mjerodavnim krugovima i u javnosti. Ovaj puta izgledala je stvar već
ozbiljnom. Obzirom na to smatrali su predstavnici tih fakulteta, da ne mogu dalje na
sve to gledati skrštenih ruku. U obranu svojih fakulteta poduzeli su akciju i jedni
i drugi. Prvi su istupili stručni predstavnici Zagrebačkog fakulteta ovim pismom upravljenim
na pojedine Beogradske kolege.*


U Zagrebu, 26. februara 1929.


Gospodine kolego!
Unatrag duljeg vremena piše se u javnoj štampi, da neki građani grada Sarajeva
preduzimaju živu akciju, da se u Sarajevu osnuje šumarski i rudarski fakultet. Nedavno
je beogradski list »Vreme« donesao bilješke, da je u Beogradu u toj stvari
boravio neki akcioni odbor za osnivanje šumarskog i rudarskog fakulteta u Sarajevu,
te su članovi te deputacije dali za javnost izjave gg. ministara u pogledu osnivanja
šumarskog i rudarskog fakulteta u Sarajevu. Sudeći po tim izjavama saglasila su se
neka gg. ministri sa željama deputacije i u cjelosti uvažili njene razloge za osnivanje
.šumarskog i rudarskog fakulteta u Sarajevu.
Pošto ta akcija može da urodi vrlo teškim posljedicama za razvitak našeg šumarstva,
to smo odlučili, da i mi sa svoje strane preduzmemo potrebne korake protiv toga
nastojanja, da se u Sarajevu za cijelu državu osnuje šumarski fakultetu ovom presudnom
času za našu struku smatramo svojom prvom dužnosti, da putem štampeposebnim obrazloženim predstavkama usmeno iznesemo naše razloge protiv osnivanja


* Donosimo u potpunosti sva ova pisma i predstavke kronološkim redom.
227
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 36     <-- 36 -->        PDF

jednog fakulteta za državu u Sarajevu. Ovu našu odluku saopćujemo Vama s molbom,
da nas što prije izvijestite, da li ste Vi možda već preduzeli kakovu protuakciju
povodom boravka sarajevske deputacije u Beogradu.


Ovom zgodom mi ističemo, da ako već u državi treba da bude samo jedan
šumarski fakultet, to je naše mišljenje, da za to gradu Zagrebu pripada prioritet pred
svim drugim gradovima u državi i to: zbog tradicije visoke šumarske nastave u Zagrebu
(kroz 30 godina); zbog potpune izgradnje i uređenja šumarskog fakulteta u
Zagrebu; zbog centralnog položaja grada Zagreba spram florističkih, šumsko-uzgojnih
i gospodarski već uređenih šumskih objekata raznih vlasnika šuma; zbog lakoće držanja
ekskurzija sa slušačima na sve strane u jednom danu, pa i kraće, a to sve radi
lakoće željezničkog saobraćaja iz Zagreba na 7 raznih strana, te napokon zbog neposredne
blizine šuma gradu Zagrebu.


Ispuštajući iz vida sve lične momente, koji su vezani uz fakultet Beogradski
i Zagrebački, molimo Vas, da nam javite Vaše mišljenje o toj našoj zasnovanoj akciji.


Uz drugarski pozdrav
Prof. Dr. Gj. Nenadić v. r. Prof. Dr. A. Ugrenović v. r.
Prof. Dr. A. Petračić v. r. Prof. Dr. Vladimir Škorić v. r.


Prof. Dr. A. Levaković v. r.


Nekoliko dana nakon toga imao je g. rektor Zagreb. Univerziteta da pođe službeno
u Beograd. To je ponukalo navedene profesore Zagrebačkog fakulteta, da se
požure sa svojom predstavkom na neku gg. ministre, kako bi je g. rektor mogao lično
predati i svojim autoritetom poduprijeti. Predstavka glasi:


Gospodine Ministre!
U zadnje se vrijeme opet pronose vijesti o ukidanju fakulteta. Nedavno je u
Beogradu boravila deputacija »Akcionog odbora za osnivanje šumarskog i rudarskog
fakulteta u Sarajevu«. Članovi te deputacije dali su saradniku »Vremena« o uspjehu
ove deputacije izjavu, da ta akcija pokazuje sve više uspjeha kod mjerodavnih faktora,
jer da je Sarajevo najpodesnije mjesto za sjedište šumarskog i rudarskog fakulteta.
Po dužnosti svojoj — kao profesori šumarstva — slobodni smo da Vam, Gospodine
Ministre, iznesemo nekoliko misli i predočimo podatke o spomenutom pitanju,
kako ne bi na nas pala teška osuda budućih generacija, da nismo u pravi čas prikazali
nadležnim faktorima prave potrebe šumarske nastave i tako spriječili nezgodnu akciju
za osnivanje jednog šumarskog fakulteta za cijelu državu u Sarajevu. Uvjereni smo,
Gospodine Ministre, da Vam je živa želja unapređivati naše školstvo. Mi znademo, da
Vašem nastojanju stoji pored ostalih poteškoća na putu jedna velika zapreka, a to su
današnje posleratne prilike. Uza sve to naša je nastava i u tim teškim prilikama lijepo
napredovala, a mi smo uvjereni, da će Vašoj velikoj skrbi uspjeti svim granama kulture
osigurati postepeni razvitak, pa tako i šumarskoj nastavi.
Ratne su prilike gospodarsku i financijsku snagu našega naroda napele do krajjijih
granica. Zato u sadašnjici posve vidljivo iskače gospodarski problem kao najvažniji
u državi. Treba teško uzdrmano državno kućanstvo uspostaviti na zdrave i
čvrste temelje. Te prilike nedvoumno upućuju na uzgajanje valjanog i svestrano obrazovanog
stručnog podmlatka kako u poljskom tako i u šumskom gospodarstvu —
podmlatka, koji će u svako doba biti sposoban pravilno rješavati teška pitanja državnog
gospodarskog života.
Gospodarska kultura je i u normalnim prilikama osnovka svega kulturnog razvitka,
a u današnjim prilikama ona nam je prva i najpreča naša briga. Istina, ne valja
ni na čas zaboraviti na razvitak umjetnosti i književnosti, ni na filologiju i filozofiju,


t. j . na sve ono, što se zove duševnom kulturom ili kulturom u užem smislu, no valja
znati, da sve to tek cvate na zdravom stablu gospodarske kulture. Polazeći s te spo228
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 37     <-- 37 -->        PDF

znaje, kulturni su veliki narodi već odavna uvidjeli, da se napredno gospodarstvo —
poljoprivredno i šumarsko — ne da voditi i unapređivati po iskustvima iz prakse i sa
znanjem, koje se stiče u nižim i srednjim strukovnim školama, već da treba da se ono
upravlja i unapređuje prema zahtjevima znanosti. 1 za to oni osnivaju visoke poljoprivredne
i šumarske škole (fakultete).


U početku osnivanja visokih šumarskih škola — početkom i tokom 19. vijeka


— izabrana su njihova sjedišta većinom u centrima onih krajeva, koji su obilovali
šumama, gdje su se šume više sjekle, a manje njegovale. Tako je došlo do toga, da
su gotovo sve visoke šumarske škole osnovane po manjim provincijalnim mjestima.
No ubrzo se pokazalo, da je za uspješnu visoko-školsku nastavu i svestrano obrazovanje
mladih ljudi kao i za znanstveni rad profesora potrebna mnogo jača i veća kulturna
sredina, nego što je daju manji gradovi. I zato opažamo već za rana nastojanje
za premještenjem tih visokih škola u kulturne centre države, gdje ključa kulturni i
privredni život, što tako blagotvorno utiče na opću obrazovanost mladih ljudi; gdje
se u dodiru i vezi sa .nastavnim i naučnim radom u već izgrađenim znanstvenim zavodima,
zatim u vezi sa nastavnicima ostalih fakulteta uvijek nadjc prilike i novih
poticaja za uspješan znanstveni rad profesora; gdje se konačno nalaze i nastavnici
specijaliste iz pomoćnih disciplina, kojih u manjim mjestima nema. Tako vidimo, da
se visoka šumarska škola iz Aschaffenburga postepeno premješta na univerzitet u
München (od 1878 do 1910); da se glasovita visoka šumarska škola u Saksoniji iz
gradića Tharandt premješta na univerzitet u Leipzig; da se visoka šumarska nastava
u Švicarskoj nalazi na tehnici u Zürichu; da je sjedište šumarske nastave u Francuskoj
grad Nancy, gdje postoji univerzitet; da je u Cehoslovačkoj Republici visoka
šumarska nastava u glavnim gradovima Pragu i Brnu. Tako je i u većini ostalih evropskih
i vanevropskih država, a naročito u Sjedinjenim američkim državama, gdje se
također nalaze visoke šumarske škole samo u univerzitetskim gradovima.
I kod nas se u Hrvatskoj i Slavoniji kroz decenije živo nastojalo, da se više
gospodarsko i šumarsko učilište iz Križevaca, gdje je osnovano (1860), prenese na
sveučilište u Zagreb, što je za šumarstvo uspjelo god. 1898., a za gospodarstvo 1919.
god. I sada, nakon toga što smo postigli ono, za čim smo težili kroz decenije, povodeći
se za primjerima naprednijih naroda, javlja se nastojanje pojedinaca, te se iz nekih
Uskih lokalnih obzira traži, da se kroz decenije krvavim žuljevima naroda stečena i
izgrađena ustanova ruši i šumarski fakultet iz Zagreba prenosi u Sarajevo.


To traženje obrazlaže se, u glavnom, obiljem šuma i ruda u Bosni. Ovo je gledište
skroz krivo iz ovih razloga:


1. Ujedinjavanje šumarske i rudarske nastave danas je
posvema nesavreme.no. Ono je bilo razumljivo u njihovim prvim istorijskim
počecima, dok je rudarstvo imalo sa šumarstvom jednu zajedničku vezu, dok je
naime jedno i drugo bilo empirija. To se ujedinjavanje moglo shvatiti, dok je rudarstvo
bilo važnije od šumarstva, tačnije — dok je šumarstvo bilo samo goli instrutrenat
rudarstva, da mu dade nužni drvni materijal. Danas je svaka od tih dviju
grana nezavisna i pošla je svaka svojim zasebnim putem: rudarska industrijskim, a
šumarska kultivaciono-privrednim.
Protiv toga ujedinjavanja govori golema razlika između rudarstva i šumarstva.
Rudarstvo jest i mora da bude samo eksploatisanje prirodnih dobara u punom smislu
riječi. Šumarstvo, ako je samo eksploatisanje, prestaje biti privreda u pravom smislu.
Ono je privreda samo onda, ako ne producira samo od prirode dadenu već drvnu
robu, već ako trajno podržava i poboljšava podlogu za proizvodnju te robe.


Zato je danas posve neprirodno svako ujedinjavanje rudarstva i šumarstva.
Takova je neprirodnost ujedinjavanja rudarske industrije i šumarske privrede u jedno
Ministarstvo Šuma i Rudnika. Jednako bi neprirodno bilo ujediniti rudarsku i šumar


229
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 38     <-- 38 -->        PDF

sku nastavu. Naprotiv, po svom osnovnom zadatku poljoprivredna i šumarska privreda


— koliko god se one razlikovale u tehnici ekonomisanja — čine jednu daleko prirodniju
cjelost. U tu cjelost danas više nikako ne pristaje rudarstvo, već traži posve
zaseban položaj. Iz toga razloga danas je jedino ispravno vezivanje šumarske nastave
sa poljoprivrednom, a nikako ne sa rudarskom.
Pa i tamo, gdje je šumarska i rudarska obuka od davnine bila povezana, kao
.. pr. u Šćavnici u bivšoj Madžarskoj, postojao je prije rata sa strane svih stručnih
krugova živ pokret, da se šumarstvo odvoji od rudarstva i prenese na univerzitet .
Budimpeštu.


2. Iz osnova je pogrešno gledište, da su p roče n at šumovitosti
nekog kraja, prostranstvo njegovih šuma ili drvne mase
i njihovi prihodi odlučni kod odabiranja sjedišta neke visoke
´šumarsk e škole . Ti momenti odlučni su za organizaciju šumarske administracije,
a ne nastave. Za uspješnu šumarsku nastavu nisu potrebne što veće
površine šuma, već što veća mogućnost lakog predočavanja i upoznavanja svih biljnogeografskih
regija, svih vrsti drveta, svih vrsti uzgoja, svih načina podizanja, iskorišćavanja,
uređivanja i uprave šuma na različitim kategorijama posjeda. Dakle za
metodičku stručnu nastavu ne dostaju velika prostranstva bosanskih prašuma, koje
su se tek najgrubljim i najprimitivnijim načinima počele u nedavnoj prošlosti iskol´išćavati
— i šikare, koje su nastale neracionalnim načinom sječe i uzgajanja šuma.
Radi se za nastavu u prvom redu o šumama, na kojima se vide rezultati dugogodišnjeg
rada šumara uzgajača, uredivača, eksploatatora i upravnika. Radi se o kraju,
gdje — pored pobrojanih uslova — nalazimo sređene prilike u svakom pogledu. U
tom smjeru — dakle kao objekti valjane i metodičke nastave — bosanske šume ne
odgovaraju nikako. One su naprotiv i nažalost najizrazitiji primjer negativno g
šumarsko-političkog i šumarsko-privrednog rada. Jasn o je, da ekonomsk i
negativni objekti ne mogu biti od dovoljne obrazovane vrijednosti
. Istina, i ti će se objekti vremenom moći da dignu do instruktivne vrijednosti.
No rad oko toga pridizanja nije i ne može biti stvar šumarske nastave, već valjane
šumarske administracije. Pa i taj će rad tražiti mnoge decenije. Uostalom — kako
je ustanovljeno u najnovije vrijeme — Bosna ima tek 2% više pravih šuma nego
Hrvatska i Slavonija.
3. Sav remen a šumarska nastava treba da se razvija na izgrađenim
univerzitetima, a ne na izolovanim visokim škola ma
ili fakultetima . Ta je osnovna misao već oživotvorena osnivanjem šumarskiii
fakulteta na univerzitetima i ne treba, da je još ovdje teorijski branimo. Hoćemo
tek da naglasimo, da je podržavanje veze šumarstva sa bliskim osnovnim,
pomoćnim i srodnim naukama osnovni uslov za razvoj šumarske nauke i nastave.
Ovaj cilj može da poluči šumarska nastava samo onda, ako može podržavati čvrste
veze sa disciplinama biološke, matematičko-tehničke, pravne, ekonomske i komercijalne
prirode. Za te discipline traže se naučenjaci specijalisti. Ove ne može dati
sama šumarska visoka škola, jer bi inače njen nastavnički kadar morao biti vanredno
velik i prema tome vanredno skup. Oni mogu da se nadu samo na ostalim fakultetima
jednog potpunog univerziteta. Iz ovoga praktički slijedi, da sjedište šumarske visoke
nastave treba da bude ondje, gdje se nalazi ovakav jedan univerzitet, dakle ne u
Sarajevu.
4. Savre mena visoka šumarska nastava treba da se nalazi
na raskrsnici željezničkih p u t e v a, kako bi se što lakše moglo u jedno n
danu — ili u još kraćem vremenu — prilaziti oglednim objektima. Sarajevo je u tom
pogledu posve nezgodno: poradi svoga položaja, poradi teške pristupnosti instruk230
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 39     <-- 39 -->        PDF

tivnih šuma iz njega kao polazišta i poradi njegove udaljenosti od najvažnije saobraćajne
linije Beograd—Zagreb—Ljubljana, na kojoj zapravo leži najveći dio onih
šumskih objekata, koji su za nastavu najvažniji.


Zbog svega toga bila bi prava nesreća za visoku šumarsku nastavu, ako bi se
ona centralizovala ,u Sarajevu.


Ovom zgodom ističemo, da ako već u državi treba da bude samo; jedan šumarski
fakultet, to gradu Zagrebu pripada prioritet pred ,svim drugim gradovima u državi
i to: zbog tradicije visoke šumarske nastave u Zagrebu (preko 30 godina); zbog centralnog
položaja grada Zagreba spram raznih floristički, uzgojno i gospodarski važnih,
a već uređenih šumskih objekata raznih vlasnika šuma; zbog lakšeg izdržavanja slušača
u Zagrebu, gdje ima više djačkih domova i menza, ,nego ma gdje u državi; zbog
lakoće držanja naučnih ekskurzija sa slušačima na sve strane u jednom danu, pa i u
kraćem vremenu, a to sve radi lakoće željezničkog saobraćaja iz Zagreba na sedam
raznih strana, te napokon zbog neposredne blizine znatnog broja vrlo instruktivnih
šuma samom gradu Zagrebu. Sve su naime šume u okolici Zagreba najbolje njegovane
i čuvane, te daju vrlo dobru podlogu za naučna istraživanja i zornu obuku.


Ispuštajući iz vida sve lične momente, koji su vezani uz fakultet u Zagrebu,
držimo Gospodine Ministre, da smo ovim prikazom izvršili svoju nastavničku i patriotsku
dužnost u ovom vrlo važnom .pitanju.


U Zagrebu, dne 2. marta 1929.


Prof. Dr. Gj. Nenadić v. r. Prof. Dr. A. Levaković v. r.
Prof. Dr. A. Petračić v. r. Prof. Dr. A. Ugrenović v. r. Prof. Dr. VI. Škorić v. r.


Sad dolazi akcija Beogradskog fakulteta. Argumenti toga fakulteta nešto su
drugačiji, ali jednako zanimivi.


. e o . p a ., 18. ..... 1929.
........... ......... ...... ...........-......... .........
.......
....... ......!
....... ..... ..... .. 26. ... ......, ........., ......... ..... .. ...........
........, ........ .., .. ... ..... .... .......... ......., ......, .....
....... .... ....... ......... ...... ...... .. ..........:


i. .. . ..... ......... ...... ... ....... ......... ...... .. ... ....
......... y ........ ..... ......... .... .........., .... ... je .. ......
c´a ....;
2. .. .... ......, y ...... ce ...... .. ....... ... ........., ..........,
... ........, ... . .., .. y ..... .......... .......... ......... .. ....... .
........ .... .... .... .. ....... ..... .... ........ .......;
3. .. ..... .... . ..... ...... ...... ..... ..... ... ........., ... ...
. ..... ...... ..... no .. .... ...... na ..... ...... ....... ........... ......>
., ....... .......... .... ..... ......... . ......., .. ... y .... ......, ...
ce ........, ... .. ...., .. ce .. ...... ....;
4. .. ... .... ...... .......... .... ......., .. ce ...... ...... .......
......... y ........ ..... .. ....... .... ...... ........., ....... .........
....... ... ........... .., ....... .. y ...... ........, .. ... ... .........,
....... ... ........ ......, .... ........, ... .. ........ ....... .. ..........,
.. .. .. .... ......., ... ...... .. ..... ......., ... ......... ........... ........
. .. ..... ......
231
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 40     <-- 40 -->        PDF

............. ... ... ..... ......, .... ... je ....... Bac, .. ..... ......
.. ....... ......... ..... ...... ....... ........ ........., .......... .. .... .
........ ..... .... y ... ........


Ca ............ .........
... .. ......... ... .. "........ A. ......
... .. ......... ... .. ..... ....... .... .. ..........


Naskoro iza toga stigao je od Šumarskog odseka Poljoprivrednog fakulteta u


Beogradu ovaj sastavak:


........ ..... .............. ......... y . . . . . . .


... . y ....... . .. .... .. .. ..... ....... ... .........., ... .. ..... ....


.........., .. ce ....... .......... . .. ...., ... ... .. ..... ...... .. ..


...... ..... ...........-......... ......... y ......., ... je .. y ........ ....


...... . ..... .... . ......... .... ........ .........


. ........ ....., a ........ .... ...., ...... ce ....... ...., .. he ce


........ ..... .............. ......... ............ y ........ ....... . ..


he .. ........ ....... .. .... ....>..... ... ...... .... ..... ......... .....


. .. y ........ ... .... ....... ..., .. .. ......... ......... ...... ........


...-......... ......... .. ....... ...... ........... ...... . .. .. ....... .


....... .......... ........... ......


......... ......... ......... ...... .............. ......... y ........
.... ....... y .... ...... ........... ....... ......, .........., .. ce ......
. ....... ......... ......... .... ........ ... ......... ............ . ...........
.. ...... .......... ........., .... .. y ....... ... ... .. ...... ..
....... ......... ......, .. ......... ....... ........ ......... ...... ..
...........-......... ......... y ......., .... ........ .. ..... ......., .. .
.. ........... ....... .. ........ ......... ...... y .........


... ...... .. .., .. ........... ........... y ...... .... ..... .. ....
......... y ....... ......., ....... .. ......... ....... y ........ ...... ce Jom
. .. ........:


1. .. ....... ..... ......... (303), .... .. ........ .. 1920. .. .. 1928. (.....
......... .......). .. ..... je ..... 101 ........ .. ......, 17 .. ..... ......,
22 .. ......... (...., ....., .....) . 40 .. ......, ..... 180, ... je .. ...... 105
. 18 .. ....... ......... (......... 1, .... .... 1, ..... 3, ........ 9, ..........
1, ........ 1 . .. .. ..... 2). ... ........... ........ ...., .... .. .........!;
y .... ......, .... ce .... ......... .. .... 9 ...... ..... .. 198, .. ..... je
180 (91%) .. ......, ......... . ...... .. ..... ..... ........... je .. ..... 04
. ...... ...... ......... ......... ..... ..... .... ......... ...... .. ......
..... ......, ......... . ..... ..... je ...... . ......., ... je ...... ... .........
.......... ..... . .... .. ce ........ . ....... .... y ........,
... ... .........., .. ..... ........ .. .... ........, ... .. ..........
y ....... .. .>.. ..... .... .... ....... ....... .... .... .. .... ........
.. ........ .... ......... .. ......... ...... y ........ .. ...... y
...... ....., ... ....., .. je ............ ........ ........... ........ .........
...... y ........ .... .........-...... .. ce ......, ... .. ce ............
...... .. ......... ......... ..........., .. ......... ......... . ...... ..
.. ..... .... ........, a .. ....... .... .. y ......... .... .....;
2. ........ ....... y ...... . ...... ...... .. ..... ........., ... ....
.. .... .. .... ........., ... .. ...... . ....... .... ........... . ...... ..........
...... ..... ........ ..... ....... ....., .... ce ...... .... .. .........
.. ......... .... .. ......, ..... ......, ......... . ...... .... .... ....232
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 41     <-- 41 -->        PDF

........ (.........), ....-........., ......... . .....-.......... . ..... .......
y ........ .... ......... ..... .. ......... .. .... y ........ ...., .. ce ....
...... ......... . ........ ......., a .. ce .... ...... ..... . ......... .......
.. ........ .... .. .. ........ ....... ..... . ........... no ..... ..........
......... ......, .. je .......... ............ ..... . ........... ..... ........
.... .. ..... ........ ......... ...... y ..... . ........... ....... je ...........,
.. je . .... ........ .... . .... ............ ........ .......


....... ......... ...... .. 1920.—1928. .... .. ............


.........: 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. .....
...... 8 (i 6 7 10 13 18 15 18 101
..... 1 1 — 2 li (i 7 5 12 40
..... 1...... — 2 — — 2 — 6 7 — 17
.... — 2 — — — 3 2 2 2 11
..... — — — 1 — 5 2 2 1 11
......... — 1 — — — — — — — i
.... .... — 1 — — — — — — — i
..... — — — — 3 — — — — .
........ — — 1 — 2 — 2 i . 9
.......... — — — — — — 1 — — i
........ — — — — — — — 1 — i


.. ..... — ___ — — — l — ! 2
...... 17 10 17 7 20 17 11 6 105
.....: 9 30 17 27 30 #7 56 44 43 303


3. ............ ........ ...... y ... ... .... .. ........ ......, ..... ..
....... .. ...., .. .. ce . ..... ...... ..... .. ....... ......, .......... . ...........
..... ....... ...... ..... je .. ........... . ........ y ..........
......, jep .... ... ...... . ....... ...... ............ ........ ...... ....
...... .. .............. (....) . ..... ........ ........... (....). ..... ........
.............. ... ... ......... ........ ..........:
I. .......... II. .......... III. .................
.... (no ...... .. ....) 329 118 192
........ ........ (.. ....) 319 113 207
......... .... (.. ....) 106 16 23
...... ......... ...... (.. ....) 30 5 40
.....: 455 134 270


...... ce, .. ..... ........... ....... .......... .... .... ... ............
......... .. ....... ....... .. 8.000 ....... ...., ... ... ........... .........
.. ........ 3.000 ........ ... ... ....... ...... ........ .. ...... ........., ..........
.. . ... .. ....... . ..... ......., . .. y ..... . ........... ... 18.000*
......., y ......, ...... ...... . ..... .... ... 36.000 ......., ... y ......... .
......... ... je .... ... 6.000 ........ ... ......... y ......, ... .. ...... ........
...... ..... 50—80.000 ........ ..... ..... . ....... ......., ........... . ...........
......... .. .... .... .. ...... y ......, ...... ...... . ..... . ............
.. ce ... ...... ...... ......, ....., .......... ........ no 10.000 ....... ..
..... ....... ...., . ..:


.. ....... .... (.. 3,619.556 .......) . .. ......... .... ...., ... . .. ......
...... ...., ....... (360 + 96 + 40) 496 ....; .. ........ .... (.. 1,442.854 .....)


233
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 42     <-- 42 -->        PDF

ca ...... .......... 200 ....; .. ........-...... ...... .. ...... ...... . .. ..
....... 66, !.. ....... 330, ..... 396 ..... ...... ..... ........ .. 1.092 ...... ....,
... ...., ... ... ... ...... ......, ... ..... 455 ca ....... I. .........., ..... ..
637 ..... ... .... ....... ...... ......... .. II. . III. .......... ..... ........
........ ........... . ..... ......., .. ....., .. ..... ........ ..... 637 + ...
200 z= 837. .. .. ..... ..... . ........ .......... . ............ ......, ...
...... ... 5%, a .. .. ........ 455 .... 1. .......... ... ....... 23 ...., ...
.... .. 10 .....* 230, ... ca ........ 637 .... ...... 1.067 ...., .... ..... ........
.... .. ............ ...... ... ......, .......... . ......... ........
..... ... ............., .. ... ........ ...... ....... ....... 40 .........,
.... .. ........ .. .... .... 25 ......, na .. ce ...... .... 1.067 ..... ..........
.... ....... ....., na .... ..... ... ......... .. .... ....... 15 ....... ..
..... ......, .. .. ... ... ........., .......... . ..........,
.......... ......... . no . . . . . a . . a . . . . . . . . . . . . y . . . a . .
. . . . . . . . ., ... y ......... ....... ..... ........ ..... he ......... .......
....... ..... ............ . ..........., a ...... .... ...... ........ ........
.. ........ ..... ..... . .. ....... .... .............
.... ... .... ........... ...... ...... ....... .... ... je ........., ..
........ ..... y ........ . ............. . .. .. ......... ca ...... . ........
.. ..... .... ........ .... ... 550 ......... ........ (I. ....), 270 ................
......... . 1190 .........-...... ca ....... . ..... ......., .....
2010. . ............. .... .. 1 ...... ....... ......... .... . ...... ... ...
900 ......... ........ (1. ....) . ... 2700 ca ....... . ..... ......., .....


3.600. ......... ... ca ..... ...... ,.... ... .....:
. ......... n ......... .. 1,433.830 ..... .... ........, ..........
. ......... ... ........ ........ (I. ..........) 250
. ..... . ........... .. 2,698.550 ....... 78
. ........... .. 687.408 ....... , 55
. ......... .. 393.961 ...... , 12
. ...... . ..... .... .. 2,270.808 ....... 46
. ......... .. 101.471 ...... . , 20


A .. ..... ......, .. je ... ... ... .... .... ........ .... ca ..............
......., .... ... je .. y ........ . ............. . .. ... ... .. ........ .
........., ........... . ......... ...... 317 ......... ........ (I. ....), ... na
......, ..... ......, ....., ........... . ......... .... 144 .... I. ...........
..... ..... .... ce ..... ....... ...., .. .. ......, ..... ......, ..... . .........
y ....., .. .. ...... 5,070.836 ....... .... ....., .. ce .......... ........
..... ... no .....) .... .. ....., .. .. .. .... . ........... ......... ...... ..
....... y ......., ... .. ......... .. .... .. ..... ... .. ......... ....... . ...........
....., .. .. ... ... ...... ........, ... ce y ..... ....., a .. ....
... ... ..... ...., .. ce . ... ... ...... ...... ......, .......... . ..........
........... Ca ......... ............. ........ . ...... ....., . ...... ce .....
...... ...... . ..... ........ .. . ...... ...... ........ ....., .... ..... y
..... ......... .......... ....., .. .... .. .. ce ......., ... .. .. . ...........,
a ... na ..... ...., ..... ........... . ............., ... .... .. ......
... ....... ....... .... ....... . .........


4. ..... 65% ........ .... ........... ce no .......... ........., ....
ce ... .. .... ... ...... .... .... .. ..........., .. je y ........ ......, ..
........., .... .... ............. ...., .... .. ca .........., .... .........
.............. ......., a .... ce .... .. ...... .... .. ..... ......... ........
y ....... . y ......... .... .... . ........ .......... y ...... ... .......,
234
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 43     <-- 43 -->        PDF

/(a ..... ...... ...... ............. ........... ......... .........., ...
.. ......, ... je ..... .... ...., .... .. ..... ........... ... ... .. .... ....
......... ........, .... ... je .. ..... ......, .... .. ce ... ..... ..... .....
..... .... ...... ...., .... .. .... . y ........ ....... .... .. ..... ........
.. ...., .. .. y ..... ...... ..... ... ........ ........ .......... ........,
... je y ...... ........ .... ...... .... ..... . ... ........ ... ........ ..............,
..........., .........-............ . ...... ........ ... ... . .. .......
...... .. ....... ........., .. .... .. ...., ... ..... .... ..... ........ .......,
.... .. ......... ....... ..... ........., ...... ........., ... .. .......
......... ...... ........ ......... .... ......., .. ce .. .... .. .......
...... .......... . ... je ..... ..... ...... ....., .. .... ......... ... ...
.... ... ...... — ... .,. ... ........ — .. ...., .. .. ..... .. .........., .. ...
....... y .......... ...... ......., .... ...... ..... .... .... ce, .. .. ... ...
........ ...... ..... . .. ..... ..... ........ ........ ..... je ....... .......
.. ....... ........ ...... .. .............., .... ........ . ...... . .......
....., .. .. ce ... upe .... .. ......... ..... ...... . ....... ........ .......
........... . ........... ....... ........... ........ .. ........, .. .... ..........,
.. ............, .... ... ..... ............ ........ ...... .. ..., ...
..... ... ........ ......... (. ..... . ....) . ...... ...... ..... . .. .. ......
4,6 ....... ....... ...., ... .. ..... ..... 7,5 ....... ....... ...., a .... 2


........ .......


5. .......... .... ........ .. ....... ......... ..... .... ........
.... ........ . ....... ......... .. ......... ..., ... . .. ... .. ...... ....,
.... je ......, .... ...., y ....... ..... ........ ... ...... ......, .. .. ..]
........ ........ ...... y ... ..... .... no ..... ........, na ...... ce . no
......... ....... Maca ........... ...... .. ........ . ......, .. ..............
. ....... ...., .. ........-........., .........., ........, ....... ........ .
....... ............. ... ...... .. ..., a .. ... .. y ..... .... ....... ........
........., . .. .. ..... ............ ......., ... . .... ...........
.. ... .. .......... .......... ...... ...... ........., ... .. ......... ....,
... .. ... .... ..... ........ ....., .... ce ... .... no ...... ..... ......
........ .. .. ..... .. .......... .... .... ... ...... ......... ......, ..........
....... ...... ........., .......... .. .. .... .. y .........., .. ....
.. ..... .... .. ...... .... ...... .............. ..... ..... ........ ......
. .......
6. ....... ......... ...... y ........ .... .. ...... . no ...... ........
......, .... je ........... ..... .. ....... ........ .. ....... ...
... .. ce y .... ..... ......... ........., .............. ........... ......
....... .. .... ..... ........... ....... ............ . ........ ..... ....
.. .... .... ..... .... y ....... ...... . .... .... .... . y ....... .............
.... . ........ ............ .......... A ........... . ........... ..............
...., .... no ....... .. ce ........ ..... ..... . ... ..........
...., .. ne .. ... .. ...... ........ ......, .. .. ........ ..... ...........
............ ...... . .. ..... ....., .. .. . .. ........ ...... .... ........ a
....... .. y .... .... . ... ....... ....... .... .. ...... ´........ ............
Ha ........ ..... y ........ .. ..... ce ...... (.. ........., .....,
...... ........... . ..... .......) .. 600.000 .... ......., ... y ...... .. .........
....... ..... ..... .. . .. ...... y ...... ....... ... .... .. .. ce .. y ......
.......... ....... ....., ... .. ....., .... .. ........., .... .... .......
... ..... ...... .. ...... ..... ........., ..... .. .... ... .......... .....
y ......, ... .. .... ...... y ....... .... .. ..... ........ ......, a ......


235
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 44     <-- 44 -->        PDF

..... .. ce ..... y ........ ......., a ..... . .., ... .. ....... .... ......


...... .... .. ...... ......... ..... ..... ..... .......... ........ ......


.. .. ..... .... ....... ...... .. ....... ........... ......... .......


.......... . .......... ........ ..... .. ..... ...... ....... .... ..


1,500.000 ...... ........ . ..... ...... ............. ...... ....... ..... ..


.... ..... . ... .. y ...... ...., .. ce ....... ..... ..........., ... ce .. ..


.. ..... ..... ..... .... .........., ... ..., ... je .............. ..... y


....... ....... ......... ... .. ..... .........., .. je .... ..... ........


............. ..... . .. .. ..... ...... y ........ ...... . ........ .....


...... ....... .............. ..... ...... nauiy ............. .......... ..


....
........ ....... Ha .............. ....., ....... . ..... ......., ..


... ce .......; ... ce ...... ........ . ..... ......... y .........., ........


..... .......... ....., ... .... .. ........ ........... .............. ...


...... . ....... ........ ............. ..... .... .... ..... ............


..... ..... ....... .. ......... . .. ......


.......... ............. ..... ...... ........., ... .. .. 1920. .. 1928. ....
........ 269 .......... .. .... ..... ..... .. ......... .... 110 . ...... 21, .....
137, a .. .... .. ......, ..... ......, ......... . ..... 103 . .. ....... .........
30, ...... 133 .......... .. .... je .. .... 8 ...... ........... 84 .................


Ha ......... .... ... je ........., .. .......... . .., .. .. ....... .
.......... ..... ......... ...... .. ....... . ........ y .... .... ..... y
.........., ... .... .. ............, .... ... .. .... ........ . ......, .... no
... ... .. ....., .... . no ...... ........., ... ...... ........ .. .. .... ....
.. .......... . ......... .........., .. ...... ........ ............ . .........
.......... ....... .... ........ (......, ......, ........., .............,
........., .......... . .. ..) . .. .... ..... ...... ............ . ..... .........,
.... ... ... .. .............. ... . .......... ..... .. .. ........, .. .... ce
.. .. ..... .... ...... .......... ... ............. ........., ........ .. .....
...... — ............, .. .... .. ............ .... .. .... ... ......... y
...... ....... . ....., .... .... y ....... ............, ... je ..... ... . ...........
........... y ......... ..... y ...... ......... ............. . ........
....... .. ...............


......... ......... ...... .............. ......... y ........:
... .... ... ........., .. .. .... ........ ......., .. ..
... ............., .. .. .... A . . . . . . . . . ii . . ., .. ..
... . . . . . . a . . ., .. .. ... M . . a . . . . . a . . . . . . h, .. ..
.... M . . . . . . . . a . . . . h, .. .. ... M . . a . M a . . . . . . h, .. ..


<


i


Bit će od interesa, da se navede na koncu nešto statistike i iz Šumarskog odjela
Zagrebačkog Gospodarsko-šumarskog fakulteta. Počevši od godine 1919., kad ie Zagrebačka
Šumarska Akademija pretvorena u Gospodarsko-šumarski fakultet, upisivao
se u šumarski odio toga fakulteta početkom svake školske godine ovaj broj slušalaca:


God.
1919. bilo ih je upisano 129, od toga iz KRusije —
1920. 145. 1
1921. 155, »
»» 12
1922. »
»» 15(X ,, 23
1923. ,, 113, ,, 15
1924. ,, 142, ,, 34
1925. " 153, ,, 48


236