DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 18     <-- 18 -->        PDF

´


......, ...... ce, ........... . ..... ..... .... .. ......
....... ..... .... y ...... .... . y ....., ... .... ........ ..
........ .. ce .......... .. ... ...., .... .. ........ y ....
..... .......


Résumé, L´auteur parle du rôle des oiseaux et des facteurs influant sur la
diminution du nombre des insectes nuisibles, continue avec des oiseaux ennemis des
oeufs, des larves et des insectes — utiles ou nuisibles — adultes, cite et critique quelques
auteurs écrivant sur l´iitflité resp. sur la nuisibilité des oiseaux forestiers, parle
du bon effet de la défense, en Allemagne,´d´apres le systeme du baron de Berlepsch et
arrive finalement a la conclusion que; les oiseaux sont, il est vrai, nuisibles en quelques
cas particuliers, mais que d´autre part, leur utilité est en général plus effective que leur
nuisibilité. Sur cette base, l´auteur recommande, chez nous, d´un coté une défense,
semblable a celle d´apres le systeme de Berlepsch, des oiseaux chanteurs et des
autres qui se nourrissent des insectes nuisibles, d´autre part il recommande l´unification
de sept lois existant chez nous dans le présent sur la défense des oiseaux a une loi
unique et moderne.


Ing. SALIH OMANOVIĆ, NEVESINJE:


K PITANJU UREĐENJA ISPAŠA U BOSNI
I HERCEGOVINI


(SUR LE PROBLEME DE L´AMÉNAGEMENT DES PÂTURAGES
EN BOSNIE ET EN HERTSÉGOVINE).


Sa
Sa
donošenjem zakona o reorganizaciji općina kao i zakona o šumama
od neprocijenjene važnosti biće pitanje riješenja ispaše u


Bosni i Hercegovini, pa ću se pozabaviti ovim veoma aktuelnim


pitanjem, bez čijeg se riješenja ne može zamisliti pravilno provo


đenje gorepomenutih zakona.


Radi razumijevanja ovog vrlo važnog socijalnog pitanja biće nužno
ponajprije razmotriti stanje, kako je ono postojalo prijašnjih vremena, za
vrijeme vladavine turske imperije, za vrijeme austro-ugarske Monarhije
i kakovo je stanje zatečeno sa oslobođenjem i ujedinjenjem.


Pitanje upotrebe bilo općinskih bilo visokih alpinskih (ljetnih) pašnjaka
(suvata) datira iz najstarijih vremena. Ispašišta zauzimala su sve
veće dimenzije i nije nikome padalo na um, a nije bilo ni socijalne nužde,
da se tome širenju paše stane na put. Dobivanjem prostora za ispašu
nije se ni do danas zaustavilo, dapače ono je dostiglo svoj maksimum.
Ovome je uzrok, što narod po šumovitim i krševitim krajevima Bosne
i Hercegovine gleda u razvijanju i poboljšavanju stočarstva svoju jedinu
i najsigurniju granu poljoprivrede.


210
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Uporedo sa proširenjem paše nastajalo je postepeno i pretvaranje
zemljišta u krš i goleti. Ovi su se procesi najviše odigravali u srednjem
vijeku. Ondje, gdje su postojale bujne šume s obilnom vegetacijom, danas
je golo ispašište ili goli krš sa vododerinama, pružajući žalosnu sliku vegetacije
i zemljišnog pokrivala.


Pravni pojam paše. U staro doba sve državno zemljište, koje nije
bilo privedeno kulturi, smatralo se, bilo ono pod šumom ili bez nje, kao
zemljište bez gospodara, iz čega se porodio naziv »planina«, koja je služila
svakome na korist, bilo da se sa iste dobiva drvo za građu ili ogrijev
ili da mu služi za ispašu. Dominij supstancije šume i paše te koristi od
iste pripadao je dakle svakome bez ikakvog pravnog ograničenja.


Samo dakle kolektivni karakter služnosti na državnom zemljištu
morao se održati, iz čega se tijekom vremena razvilo kolektivno pravo
služnosti. Iz ovog kolektivnog prava nastao je individualitet općina u
današnjem smislu riječi, koje su općine jedan dio zemljišta državnog u
blizini svojih naseobina nastojale da uzmu za svoju jedinu i apsolutnu
uporabu, isključivši u opsegu općine i sela druge naseobine u pogledu
služnosti. Eto tako je nastajalo pravo služnosti (servituta) na drvetu i
paši. Svak je mogao iz te naseobine (sela ili općine) prema svome ekonomskom
stanju da iskorišćuje drvo iz državnih šuma ili da pase stoku na
tom općinskom — kolektivnom — zemljištu bez obzira na to, ima li pojedinac
jedno goveče ili čitava stada sa više stotina komada. Ako bi netko
htio, da prisvoji (uzurpira) jedan dio erarnog zemljišta, na istog se je
odvajkada gledalo prijekim okom, osobito ako bi netko nastojao da se iz
tuđe naseobine naseli u jednu drugu općinu ili selo, jer bi se time oštećivalo
starodrevno pravo sela ili općine u pogledu uobičajenog drvarenja
i ispaše.


Ovaka gledišta postoje još i danas. Slični se slučajevi radi ekonomske
nužde češće događaju, jer porastom pučanstva rastu i potrebe i uvećavanje
broja stoke, a time i potreba za većom mogućnosti prehrane.


Iz ovog kolektivnog i neograničenog prava služnosti nastao je povod,
da se sve više i više državnog zemljišta pretvaralo u ispašišta radi
ekonomske nužde i radi komoditeta primitivnog načina poljoprivrede,
pošto se je stočarstvo smatralo oduvijek kao najsigurnija i najlakša grana
privrede.


U proljeće zalazili su čobani okolnih općina i sela u krajeve susjednih
šuma i podbjeljivali stabla, te na taj način prekidali cirkulaciju životnih
sokova u drvetu i drvo se je sušilo, da na jesen postane žrtvom
požara.


Ovakovim haračenjem i uništavanjem državnih šuma služi se narod
od najstarijih vremena, da na taj način dobije što više prostora za pašu
ili, u vrlo rijetkim slučajevima, za obradu tla. Ovo se može u pravom
smislu riječi nazvati atavističko gospodarenje sa šumama radi što većeg
dobivanja poljoprivrednog i ispašinskog zemljišta.


Zakoni i naredbe u pogledu regulisanja šuma i paša. Osvojenjem
Bosne i Hercegovine po Turcima u 15. stoljeću nastalo je novo pravo na
zemlju. Koran kao izvor islamskog izvornog prava uči, da je sva zemlja
Božija, te samo kalif odnosno sultan ima pravo raspolaganja sa istom.
Privatno vlasništvo na zemlju (šumu ili poljoprivredno tlo) sticalo se je
samo podjelom od kalifa. Državno dobro podijeljeno je u nekulturno pusto


211
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 20     <-- 20 -->        PDF

tlo (t. zv. mevat) i u tlo, koje je služilo općem dobru ili u javne svrhe


(t. zv. metruke).
Za mevat se računalo ono zemljište, koje je od izvjesne naseobine,
sela ili općine tako daleko, da se od istog ne može čuti ljudski glas. Ovamo
su dakle spadali najudaljeniji dijelovi šuma i ispaša, što je obično zauzimalo
dijelove šuma i ispaša u većoj nadmorskoj visini.


Za razliku od ovog zemljišta »metruke« je zemljište pored cesta i
puteva. Ovamo spadaju još i one šume i ispašišta, koja su na domaku ili
u opsegu izvjesne naseobine, sela i općine, koje je zemljište, kako sam
.gore naveo, bilo opterećeno pravom služnosti drvarenja i ispaše. Dakle
to je »baltalik« od turske riječi »balta« sjekira, t. j . šume, i mera, t. j . ispaša,
od čega je nastao izraz baltalik i mera, o čijem ćemo izlučenju poslije
govoriti obzirom na šumski zakon, koji bi se imao donijeti za cijelu
državu.


Gore navedene pravne principe vlasništva utvrdila je bivša osmanlijska
vlada zakonom od 7. Ramazana 1274. god. (1858.) t. zv. ramazanskim
zakonom, koji je još i danas na snazi u pogledu rješavanja sporova
oko ispaša ( § 100—105.). Ovo je bio temeljni zakon o državnom vlasništvu
kao i zakon o tapijama t. j . ispravama privatno-pravne naravi od 8.
džemazi-ulevvela 1275. god. (1859) kao i šumski zakon od 11. ševala 1286.
god. (1869), izdat za vrijeme vlade Omer Paše, velikog vezira bosanskog,
koji su zakoni bili određeni, da u koliko toliko srede pitanje posjeda i
prava služnosti drvarenja i paše na državnom zemljištu.


Odredbe šumskog zakona sačinjavale su načela, kako da se uvede
red u gospodarenju i posjedu državnog zemljišta, koje ali u pravom
smislu riječi nijesu nikada bile provedene. Razlog tome treba tražiti u
jakom uplivu feudalnih ljudi (begova), koji su često na pojedine komade
državnog zemljišta polagali svoja tobožnja vlastovnička prava.


P´oslije donošenja ovog šumskog zakona slijedile su i provedbene
naredbe iz g. 1872., 1873., 1874., 1875. i 1876., koje su određivale regulisanje
služnosti drveta i paše, ustanovljavale šumsku taksu za drvo, propisivale
način arondacije državnog zemljišta i ispitivanje valjanosti raznih
tapija —osobito t. zv. zelenih tapija za šumu. Od važnosti je § 5. pomenutog
zakona, koji govori o pravu služnosti (servituta) na drvo, te
zatim: § 13. do 16. o pravu paše i o taksama za pašu na stoku, koja se
dogoni iz drugih srezova.


Upotreba i iskorišćavanje paše. Žiteljstvo Bosne i Hercegovine bilo
je od vajkada nomadskog karaktera, koje je stanje i Turska zatekla, te
nije mogla niti je imala namjeru, da čobane stalno priveže o obitavalište
i poljoprivredu poduzimanjem raznih mjera u pogledu melioracije i uređenja
poljoprivrede. Narod je naprotiv nomadski život smatrao kao najsigurniji
i najlakši. Takovom uobičajenom zanimanju pomogle su u mnogočem
bune, ratovi, razbojništva i nesigurnost po život i imetak. Na ovaj
nomadski način života najlakše je prehranjivao svoju stoku napasujući
je ondje, gdje je našao da je paša najbolja. Uz ono malo obrade tla stočarstvo
se smatralo kao fundus instruetus poljoprivrede, bez kojeg se
poljoprivreda nije mogla ni zamisliti.


Radi gornjih činjenica nastajalo je bezobzirno i pljačkaško uništavanje
šuma i ispašišta, pretvarajući ih u goleti i krš.
Mjere pod Austro-Ugarskom. Rad austro-ugarske u pogledu rješavanja
pomenutih pitanja može se podijeliti na dvije periode. Prva perioda


212
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 21     <-- 21 -->        PDF

traje do g. 1882. i imala je samo reorganizatorni i informatorni karakter,
dok se druga perioda može nazvati perioda rada (određivanje prava služnosti
i izlučivanje šum. posjeda). Za ovo bilo je nužno premjeriti sve državno
i privatno zemljište, te se katastralna premjerba dovršila u cijeloj
pokrajini do god. 1896. Ova premjerba izazvala je nemir i uzbuđenje kod
pučanstva, koje nije bilo naviklo na ovakovu »novotariju«, pa su se pojavljivali
zahtjevi pojedinaca, sela i općina na državno zemljište, smatrajući,
da je to njihova svojina.


Konstatiranje zemalja za uređenje šumskog posjeda vršilo se na temelju
katastralnih karata najmanjeg mjerila: 1: 50.000. Katastralnom premjerbom
su veliki suvisli kompleksi državnog zemljišta osobito u gorovitim
i visokim položajima šuma kao i kompleksi ispaša na »planinama«
(alpama) zadržani kao državno dobro. Na privatno uživanje predana su
zemljišta izolirana, sa manje vrijednim šum. sastojinama, mnogi dijelovi
niskih šuma po dolinama i na krajevima visokih šuma te druge manje vrijedne
parcele šuma. Sve druge šume i ispaše zadržane su pod pravom
servituta okolnih sela i općina, koje su se sa tim pravom od vajkada služile.
Pri tome imalo se u vidu, da pravo služnosti izvjesnog sela ili općine
ne izlazi iz granica katastralnih, odnosno političkih (administrativnih)
općina.


Neka sela i općine oskudijevale su i na pitkoj vodi, te su bili prisiljeni
radi napojišta goniti stoku u susjedne općine. Radi ove oskudice pojila
austro-ugarska uprava stupila je intenzivnoj gradnji čatrnja i lokava,
odnosno njihovim popravcima, tako da je već god. 1894. bilo izgrađenih
čatrnja i lokava 173. Ova je mjera bila vrlo važna radi poboljšanja zdravlja
kako ljudi, tako i stoke. Ovom mjerom poboljšala se i paša, jer stoka
nije bila prinuđena, da na sate i sate ide preko prostranog ispašišta do
vode, čime bi, osim što bi gazila travu došla natrag izmorena i gladna,
što je dakle bilo štetno i po zdravlje stoke.


Program rada išao je za tim, da se uzdrži supstanca šume, da se
šuma uzgoji (resurekcija i pošumljivanje), da se uzdrži što bolje trava
na pašama radi zapreke od ogoljivanja zemljišta. Daljnje mjere na visokim
alpinskim pašnjacima bile su ustanovljenje njihovih granica prema
susjednim općinama, određivanje stalnih koliba za planinštare, ustanovljenje
broja i vrste stoke, ispitivanje, gdje koja naseobina ima svoju ljetnu
pašu, a gdje zimsku, koliko bi se moglo stoke reducirati, te koje još naseobine
imaju udjela sa pašom na izvjesnoj planini. Nadalje poduzimanje
mjera, da se poprave vododerine i osjeline (melioracija i bujičarstvo) radi
dobivanja plodnog tla.


Kada se uzme u obzir, da je samo 18% zemlje za kulturu, 37%
šume, a 45% zapremaju pašnjaci, onda nije nikakvo čudo, da je narod
od vajkada težio za dobivanjem što većeg prostora zemlje za obradu
odnosno za pašu, bez obzira na činjenicu da nikome nije padalo na um,
da stanje paše poboljša njezinom racionalnom upotrebom, osobito na
kršu, gdje pretvaranje paše u goleti krša pospješuju još mnogi drugi klimatski
momenti, o kojima će poslije biti govora.


Kategorije paša. (Stalne i prolazne paše).


Obzirom na vrijeme ispaše dijelimo paše na: 1. stalne ili prave paše


i 2. prolazne paše.


Ad 1. Stalne ili prave paše dijele se obzirom na prostor, kojeg za


uzimaju na: a) paše nizina i brežuljaka (normalne paše), u koje spadaju


213
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 22     <-- 22 -->        PDF

općinske paše (mere), b) visoke alpinske paše (plaviine), u koje spadaju
i paše na kršu, c) sve šumske paše i paše šikara, koje služe kao i one
pod a):


Ad 2. 0 t. zv. prolaznim pašama ne ćemo sada opširnije ni govoriti,
jer one zauzimaju malen prostor i od neznatne su vrijednosti, samo kod
uređenja paša imade se njihov prihod uzeti procentualno u obzir.


Svakidanje i ljetne paše. Stalne paše obzirom na vrijeme i položaj,
kojeg zauzimaju, dijelimo na: svakidanju pašu (općinsku pašu, meru) i
na ljetnu pašu, koja traje obzirom na klimatske prilike samo neko vrijeme
preko ljeta, te zauzima u Bosni paše brežuljaka, a u Hercegovini paše
krša iznad izvjesne nadmorske visine.


Pod a) navedene paše nizina i brežuljaka (normalne paše) zauzimaju
prostor od 50 do 600,m nadmorske visine, a u kršu i do 1600 m, dočim
visoke, navedene pod b), zauzimaju prostor od 1000 m do 1700 m nadmorske
visine, gdje je još moguća paša obzirom na zračne i klimatske
prilike.


Prihod na normalnim pašama ovisi od klimatskih prilika (oborina
i vjetrova), konfiguracije tla, položaja, vlage, te varira od 1 do 55 metričkih
centi po 1 ha, od čega se može prehraniti 1 do 3 goveda ili 8 do
20 komada sitne stoke, uzevši u obzir, da paša traje 200 dana t. j . od
polovice aprila do konca oktobra, kada se vegetacija bilja završava, a
računajući da potreba na hrani za jedno goveče iznaša dnevno 9 kg., za
jednu ovcu !´/s — 1 kg 22 dkg, jer jedno normalno goveče sačinjava na
potrebi hrane 8 komada sitne marve.


Visoke paše brežuljaka u Bosni nalaze se na proširenim sklopovima,
na strmim i na golim stranama, te zauzimaju manje prostore i čaire
unutar šume, koje su obrasle travom. Ovih paša produktivitet se izračunava
kao i za normalnu pašu provedenim pokusima na više mjesta na
licu mjesta, uzevši dakle sredinu cijele paše.


Paše krša zauzimaju srezove: Petrovac, Glamoč, Livno, Duvno,
Prozor i Foču, te sve srezove .Hercegovine, a naročito: Bileće, Nevesinje,
Gacko i Konjic. To su površine, kako se dade naslutiti, koje su
prije stajale pod šumom, a koje su usljed potrebe na ispaši sukcesivno
uništavane i ostale sasma ili djelomice bez drvne mase.


Obzirom na napred istaknutu apsolutnu nadmorsku visinu dijeli se
državna ispaša na: općinske i visoke alpinske paše, t. zv. planine.


Paše krša. Pošto je paša na kršu obzirom na stočarstvo kao najvažniju
granu poljoprivrede od zamašne važnosti, to ćemo se ovom
vrstom paše pobliže pozabaviti. Paše krša imaju radi velike uzvisine i
radi otvorenog položaja prema zračnim strujama oštru klimu, koja se
razlikuje od ostalih šumom obraslih dijelova državnog .zemljišta. Na kršu
duva većim dijelom vjetar sjeveroistočnjak (bura). To je polarni vjetar,
te radi toga veoma leden, veoma suh i snažan, tako da svojom snagom
odnosi sa krša i ono malo humusa, crnice, koja jedina daje snagu vegetaciji
na kršu. Kad nastanu t. zv. ekvinokcijalne proljetne i jesenje kiše
odnose iste svojom snagom i ono malo još zaostalog humusa, te tako nastaju
vododerine i goleti.


Ovaj veoma važni vjetar u kršu imade smjer od visine prema dolini
(poljima), gdje postepeno gubi svoju snagu. Na uzvisinama iznad 1000 m
nadmorske visine znade duvati sa najvećom snagom osobito u zimi, te
zatrpava usljed toga neka mjesta sa snijegom 3 do 4 metra visine i na


214
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 23     <-- 23 -->        PDF

taj ,način čini pašnjake neprohodnim preko cijele zime, kao što nam taku
sliku prirode pokazuju Morine i pašnjaci na Kupresu.


Razlika u vrućini može na kršu biti veoma velika usljed toga, što
se gole i bezdrvne površine ugriju i povećavaju apsolutnu toplinu sunca.


Od toplih vjetrova važan je za krš t. zv. vjetar široko, koji duva
s juga, veoma je topao i vlažan, te donosi obično kišu, koja je za vegetaciju
na kršu od neprocjenjive vrijednosti, te prema tome i produkcija
trave na kršu zavisi jedino od kiše, koja u ljetu nailazi samo sa južne
strane, od koje duva vlažni vjetar široko.


Kapacitet vode na kršu je radi samog sastava krša sa pećinama,
provalijama i t. d., veoma slab i brzo u kršu nastaje velika suša, jer
nema tekućih voda, radi koje oskudice trpi i stoka i ljudi.


Radi geognotske podloge krša, koja se sastoji od krede i krečanika
dolomita, ne može da se pospješuje odliv vode u niže slojeve, iz kojih
slojeva da se voda opet pojavi u obliku vrela, potoka i rijeka, usljed čega
nastaje oskudica vode. Radi toga planinštari su ,prinuždeni, da se služe
vodom iz primitivno sagrađenih čatrnja i prirodnih lokava za napojišta
marve. .U ove čatrnje i lokve kupi se voda od kiše i otopljenog snijega.
Lokve se prave u prirodnim dolama sa čvrstom podlogom, koja se nabije
sa ilovačom i crljenicom, da bolje drži vodu. Pošto su lokve otvorene,
to voda iz istih brzo hlapi i stoka kod stalne suše već u mjesecu julu
oskudijeva na vodi.


Kvaliteta stočne hrane je na kršu općenito i prosječno dobra: radi
toga, što na kršu rastu vrlo sočne i snažne biljke, kako narod ima izraz
»pitoma trava«, a koje uspijevanje ovisi samo i jedino o čestim kišama.
Usljed suše ´na kršu biva trava opora, slabo hraniva, tvrda i vrlo teško
probavljiva, a stoka radi toga slabi, te je češće izložena raznim oboljenjima.


Plodniji dijelovi na pašnjacima krša usljed potrebe na poljoprivrednom
tlu kao dole, doline i ravni dijelovi privađaju se poljoprivredi, jer
sadržavaju dovoljno vlage, te su većinom u privatnom posjedu ili su
uzurpirani komadi drž. zemljišta.


Sijeno na livadama krša je.oporo i tvrdo, ali ,zato vrlo hranivo, te
se rado upotrebljava kao hrana za konje i ovce. Sijeno se odgoni kućama
ili se na visokim alpinskim pašnjacima, gdje takih livada ima, stavlja
kod koliba u košare, da se u proljeće izmeće marvi, koja je dotjerana
rano u proljeće za obradu privatnog posjeda.


Prinos sijena je različit, te ovisi o položaju tla. Doline i ravni dije


lovi daju .više sijena, nego brežuljasti izbojci i vrhovi bregova, koji su


izloženi jakom vjetru (buri), a koji vjetar, kako smo naveli, odnosi i ono


malo crnice, koja je potrebna za vegetaciju na kršu. Poprečni produkt


sijena je po 1 ha 5 do 16 metričkih centi.


Uobičajeno je, da na visoke pašnjake, koji se nalaze u blizini izvje


snih općina, ove izgone svoju stoku radi prehrane u proljeće, dok ne


stignu planinštari na visoku alpinsku pašu, radi čega nastaju izvjesne pri


tužbe i dugotrajni sporovi, koji se ne mogu nepristrano riješiti, a koji


način iskorišćavanja ispaša zahtijeva brzo i energično uređenje ispaša i


promjene već sasma zastarjelog ramazanskog zakona od g. 1858., po


kome dotična općina ima pravo paše i na visokim pašnjacima, ako gra


nice ove padaju u atar katastralnih granica.


215
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 24     <-- 24 -->        PDF

0 periodi ispaše na općinskim pašama bilo je već govora. Ona se
gotovo podudara i sa periodom ispaše na kršu, samo u izvjesnim godinama
može ova biti u više položenim srezovima Nevesinja, Gacka i
Bileća .prikraćena radi opore klime i snijega, koji se u proljeće dulje zadržava,
a u jesen rano zapadne.


Trajanje paše na kršu i produkt hrane. Perioda paše na visokim
alpinskim pašnjacima na kršu traje obično 120 dana i to od početka mjeseca
juna do konca mjeseca septembra, koja perioda ovisi o klimatskim
prilikama i o nadmorskoj uzvisini (od 600 m do 1700 m), kada se snijeg
kasno topi i vegetacija radi toga počinje kašnje, a u jesen rano nastaju
rani vjetrovi, mrazovi i oborine, koje planinštare sile, da sa stokom moraju
što ranije ostaviti pašu i otići u južno položene toplije srezove radi
zimske prehrane. Stoka dakle provede gotovo cijelo godišnje doba sa
prehranom na paši, jer su preko ljeta općinski pašnjaci u južno položenim
srezovima očuvani i stoka nalazi i po ogradama, koje su bile zasađene
žitaricama i preko zime dovoljno hrane.


Za svaku pašu obzirom na istaknute okolnosti mora se vrijeme i
trajanje ispaše posebno utvrditi, kad se bude uređivalo ovo pitanje, te
to vrijeme zavisi osobito o tlu. Ono je na krečnom i pjeskovitom tlu
(pošto je ovo toplije i vegetacija bujnija i dulja) dulje nego na ilovastom
hladnom tlu. Na svježem i vlažnom tlu dulje paša traje, nego na suhom.
Na južnim obroncima dulje, nego na sjevernim, na nižim dijelovima obzirom
na nadmorsku visinu dulje je vrijeme ispaše, nego na uzvisinama
radi opore klime i t. d.


Produkcija trave i sijena sa porastom (otavom) na paši krša obzirom
na istaknute okolnosti razna je, te se mora posebno na licu mjesta
za svaku pojedinu pašu utvrditi prema pokusnim plohama, a ista varira
od 1 do 14 metričkih centi po 1 hektaru.


Kako smo već prije istakli upotreba paše na visokim alpinskim
pašnjacima je sasma neracionalna, pa stoka pase, gdje hoće i (bez ikakva
reda) gdje jiađe sočniju i bujniju travu, kojem se načinu iskorišćavanja
kod uređenja paše mora stati na put i to tako, da se paša u pojedinim
mahalama razdijeli na odjele većeg prostora prema broju stoke, koje
dotična mahala posjeduje, tako da opašena trava na jednom odjelu mogne
vremenom uzrasti i oporaviti se, dok stoka na drugom odjelu pase.


Opora klima kao i nedostatak vode prinuždilo je planinštare još od
starih vremena, da prave svoje i ako primitivne kolibe pokraj šuma radi
dobivanja ogrevnog drveta i zaštite od jakih zračnih struja, te pokraj
bližnjih izvora i potoka radi olakšanja vodopoje, koje se prilike imaju
uzeti u obzir kod regulisanja pitanja ispaše na visokim alpinskim pašnjacima.
Tu dolaze dakle u obzir i susjedne šumske paše, koje će se u određivanju
kvantitete hrane potrebne za ispašu uzeti u obzir.


Prilike paše, zatečene za oslobođenja i ujedinjenja. Sada ćemo
preći na ispašinske prilike kako su zatečene sa oslobođenjem i ujedinjenjem,
te razjasniti mnoge okolnosti i nužde, koje su stanovnike južne
Hercegovine — odakle stoka ide većim dijelom na ljetnu pašu — prisilile,
da traže za stoku preko ljeta hrane na ispašama u sjeverno položenim
srezovima kao Nevesinje, Gacko, Konjic, Sarajevo, Prozor, Županjac
i Livno.


Ovaj način nomadskog života postojao je od vajkada, pa su srezovi
Ljubuški, Mostar, Stolac i Ljubinje bili prisiljeni radi oskudice na


216
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 25     <-- 25 -->        PDF

hrani i na vodopoji, a uslijed jake tropske vrućine, da tjeraju svoja stada
preko ljeta u gore navedene srezove, te su se ti stanovnici radi klimatskih
i hidrografskih okolnosti morali priviknuti ovom nomadskom i dosta
teškom životu, jer im je inače opstanak sa stokom nemoguć.


Kod rješavanja prava servituta ispaše mora se ova prirodno socijalna
nužda bezuvjetno uzeti u obzir, ako se ne će gore spomenuti srezovi
ekonomski uništiti.


Prema ramazanskom zakonu iz god. 1858. (§ 100 do 105) označeni
su svi pašnjaci kao grupa mevat-zemljišta, sa kojima isključivo imade
da raspolaže država i po kome zakonu nije predviđena nikakva taksa za
ispašu na visokim alpinskim pašnjacima. Istom bivša Austro-Ugarska
monarhija uvela je kolibarinsko pravo (koliba-eksistenciju), da bi na taj
način spriječila planinstare na mijenjanju ispaše i raspačavanje čitavih
sela i općina za ispašu stoke na raznim alpinskim pašnjacima.


Radi ustanovljenja broja koliba kao i određivanja limitiranog broja
stoke nastale su razne pritužbe i prigovori tim više, što se je ova procjena,
koja se je vršila u g. 1906. do god. 1908. u srezovima Nevesinju,
Foči, Gacku i Bileću, provodila samo na licu mjesta pitanjem samih kolibara,
koji su se slučajno tada zatekli na paši, a nijesu se pitali drugi
pravoužitnici, koji su slučajno od paše izostali, niti su uzimati prigovori
susjednih općina, niti se je određivao maksimum paše iz rezultata, pokupljenih
iz više godina, da se na taj način mogne donekle ustanoviti pravni
subjekt kao nešto fiksno. Ovdje su trebali biti uzeti u obzir i agrarnopolitički
ciljevi susjednih općina, a trebalo je imati u vidu i cksistenciju
pučanstva onih srezova, koji izgone stoku na pašu.


Jednu dobru stranu imao je ovaj pothvat u tome, što se je popisom
stoke u proljeće u posebne registre znala tačna evidencija one stoke, koja
će se istjerati na pašu, a time i nastojanje, da se paša ne bi previše opteretila
i ogolila.


Institucija paše »na mlijeko«. Jedna vrlo važna institucija paše jest
davanje stoke preko ljeta na t. zv. mlijeko, na pašu u općine sjeverno
položenih srezova iz općina južnih srezova Hercegovine. To je davanje
stoke na »kesim«. Vlasniku se dadne odšteta na mlijeku (siru, kajmaku,
maslu) i vuni. Priplod stoke pripada jedne godine vlasniku, a druge
godine najamniku. Odrasla se stoka do izvjesne dobe proda i novac se
razdijeli. Porez plaća najamnik.


Da je uzimanje »na mlijeko« od velike ekonomske važnosti, lako
ćemo razumjeti, kada razmotrimo, da je u god. 1911. srez Stolac poslao
na visoku alpinsku pašu izvan svoje granice u srezove Nevesinje, Foču
i Oacko 225.000 komada sitne stoke, podrazumijevajući u ovom broju i
krupnu stoku reduciranu faktorom: 1 kom. krupne stoke = 8 kom. sitne
stoke. Srez Stolac imao je te godine 417.000 komada stoke, prema čemu
je morao višak od 250.000 poslati na susjedne srezove »na mlijeko«.


Institucijom »na mlijeko« koriste se poglavito srezovi Stolac, Ljubinje
i Mostar, a korist vuče siromašni najamnik kao i vlasnik stoke, te
osim produkata od mlijeka daje stoka najamniku korist u gnoju za njive.
Vlasnik je sačuvao preko ljeta svoju stoku, koju u jesen povraća i napasuje
po svojim ogradama ili državnim (općinskim) pašama, koje su za
vrijeme ljeta sačuvane i daju dovoljno hrane za stoku.


217
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Ova je dakle institucija jedna prirodna nužda upravo radi klimatskih
prilika, a postojala je od vajkada, te ima vrlo dobru stranu, bez koje
institucije ne bi mogao eksistirati ni najamnik ni vlasnik stoke.


Sasma opravdano može se reći, da jedna polovina sve stoke u srezovima
južne Hercegovine preživi na paši u općinama t. zV. davanjem
»na mlijeko«, dakle isto toliko, koliko stoke preljeti na visokim alpinskim
pašnjacima, a to je po prilici pola milijuna.


Istom sada može se pojmiti, od kolike 5e važnosti svaka odluka,
koja se odnosi na uređenje ovog važnog gospodarskog i socijalnog pitanja,
pa kod donošenja zakona o razvrstavanju i razgraničenju općina
u Bosni i Hercegovini obzirom na terensku rasprostranjenost treba
imati na umu ovu činjenicu, koja se odnosi na § 25. zakona o općinama,
a to je, da sa merom (općinskom pašom) i baltalikom (opć. šumom) može
i smije obzirom na postojeće pravo Servitute raspolagati jedino dotična
općina odnosno odbor (Medžlis) dotične općine ili sela.


Ovaj § opć. zakona sadrži naime jednu vrlo nezgodnu interpretaciju,
jer po, istome proizlazi, da svaka općina smatra državno zemljište
(šumu i pašu) u opsegu njezinom kao svoju ,(općinsku) svojinu, te se pokazuje,
da opć. odbor, — koji se sastoji većinom od imućnih i ekonomski
dobro stojećih članova sela ili općine — u riješavanju pitanja ispaše, a
osobito uzimanja stoke »na mlijeko« po siromašnim općinarima, nepravedno
postupa, što se psihološki sasma dobro razumije, ali je sasma
jasno i opravdano mišljenje siromašnih opcinara, da uzima´ju stoku »na
mlijeko« radi svoje nužne i potrebne koristi. Radi ovog nastaju i opravdane
tužbe jednih protiv drugih, kao i prigovori seljaka južne Hercegovine
protiv ukidanja običaja davanja stoke »na mlijeko«, koji običaj postoji
od vajkada, a koji je skopčan s ekonomskom nuždom srezova južne
Hercegovine i radi nesnošljivih klimatskih prilika.


Kako vidimo, ne dadu se najedamput niti tako lako dokinuti kod
izlučivanja mere i baltatika stari običaji sa usidjelim pravom ispaše.


Kod riješavanja ovog važnog pitanja mogu se odmah poduzeti
mjere proti uzimanja stoke »na mlijeko« u spekulativne svrhe (trgovačke),
kao i to, da u taj obzir ne dolaze one općine, kod kojih to nije
bilo dosada uzuelno, kao i paziti da opć. paša sa ovom pravnom mjerom
ispaše ne bude na štetu stoke općine obzirom na ekstenzivno gospodarenje
na istome.


Tumačenje ramazanskog zakona, posljedice. Da Je ramazanski zakon
od g. 1858. u pogledu riješavanja sporova oko općinskih ispaša sasma
nesavremen pored gore pomenutog opć. zakona, dokaz će biti ova
činjenica, koja po ramazanskom zakonu govori, da svaki novoposjednik
u jednoj općini, koji se nastani kupivši cijelo imanje jednoga opcinara,
može držati onoliko stoke (krupne i sitne), koliko je njegov prešasnik
držao, a najmanje prema istome zakonu onoliko, koliko mu je potrebno
za obradu zemlje i gnojenja. Ovo nejasno tumačenje, radi kojeg se općinari
obično i razumljivo bune, praktički je često neprovedivo, a i nepravedno,
jer se ima uzeti u obzir, da često puta prijašnji posjednik rad:
svoga siromaštva na stoci, nije mogao uzdržavati dotično zemljište, jer
je trebao gnoja, pa ga je prodao, a novi posjednik raspolaže sa dosta
stoke, koju dakle prema tome nebi mogao držati na općinskoj paši, [er
stari posjednik zemlje nije imao toliko .stoke. Ako novi posjednik pokuša,


218
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 27     <-- 27 -->        PDF

da na opć. paši pase stoku, koja mu je faktično potrebna za gnojenje
kupljenog zemljišta, protiv toga se sasma razumljivo bune drugi općinari.


S druge strane nije praktički ni moguće ni pravedno označiti novoposjedniku
onoliko stoke, koliko mu je prema ramazanskom zakonu potrebno,
jer mnogi općinari drže — osobito bogatiji i— na opć. paši što
više stoke, bez obzira, da li mu je toliko za obradu i gnojenje ptrebno ili
ne. 1 nitko se protiv tih starih općinara ne buni, pa.se nebi trebalo buniti
niti protiv novog posjednika, tim više, ako je on stalno naseljen u dotičnoj
općini i uživa sva općinska prava. Eto radi ovih činjenica praktički
se odredbe ramazanskog zakona u pogledu opć. ispaše teško dadu
pravedno provesti. Ove se činjenice kod uređenja ispaša imaju isto
držati u vidu, jer će inače nastajati tužbe i dugoročni i veoma neugodni,
nedokončivi procesi radi ispaše.


Imade i takovih slučajeva uporabe općinske paše, gdje mnogi pravi
općinar u čisto spekulativne svrhe kupi od jednog siromašnog općinara
komadić zemlje, da na njemu pridigne ljetnu kolibu i dotjera što veći broj
stoke na opć. pašu, služeći se pravom odredaba ramazanskog zakona i
navodeći, da mu je toliko stoke potrebno, da održi svoje gospodarstvo
i da gnoji zemlju, a imajući u vidu, da na taj način iskorišćuje kao »novajlija
« općinsku pašu i da još koji komadić zemlje kupi, pa da se bolje
sa svojim pravom učvrsti.


Obično ovakovi doseljenici, koji imaju stalno boravište u srezovima
južne Hercegovine, iskoriste priliku ispaše samo preko ljeta, da se u
jesen cpet povrate na svoja obitavališta, gdje nalaze za stoku radi povoljnih
prilika dobru pašu, dapače i preko cijele zime.


Ovakovi slučajevi imali bi se držati u vidu, te ustanoviti tačno
prema kupljenom posjedu visinu, do koje novi posjednik može držati
stoke na općinskoj paši, a da se zemljište, kako je gore obrazloženo, ne
kupuje u čisto spekulativne svrhe, jer će se ovakovi slučajevi sve više
ponavljati i sve više oteščavati prava ispaše općinara starosjedioca.


Jesenska općinska paša. Postoji još jedan uobičajeni slučaj ispaše
na opć. zemljištu, koji bi se imao uzeti u obzir kod izlučivanja mera i
baltalika, a to je t. zv. jesenja paša. Kad naime planinštari silom prilika
klime budu prinudjeni, da sa stokom ostave visoku alpinsku pašu, a u
južnoj Hercegovini na svojim i državnim pašama nemaju dovoljno hrane,
onda ti planinštari sa stokom silaze na jesenju pašu u općine na poziv
obično bogatijih općinara, da im sa stokom jedan ido dva mjeseca nagnoje
njihova ziratna zemljišta. Ovaj postupak ispaše, koji je na uštrb
općinarima, pokvaruje iz temelja općinsku pašu, jer -osobito humska
ovca i goveče ,sa požudom pasu i izvlače travu zajedno sa korjenom, te
tako štete pašu i sprečavaju bujniji proljetni porast trave.


Pošto se ovim načinom paše, koja nije ničim opravdana, služe bogatiji
općinari, a na račun siromašnog staleža i pošto se pase i po državnom
i po privatnom zemljištu, kad se usjevi dignu — te tako se oteščava
porast vegetabilnog pokrova zemlje, koji radi ploda drži vlagu — trebalo
bi ovaj način paše iz običaja sasma isključiti i potpuno ga zabraniti, tim
više, što se to tiče bogatijeg staleža i što planištari (Humnjaci) imadu
već u jesen u svojim srez,ovima dovoljno hrane za stoku na državnim
i privatnim zemljištima.


219
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Pošto smo do sada iscrpili sva pitanja, koja se odnose bilo na općinsku
pašu bilo na visoke alpinske paše (planine), to ćemo sada preći
k rješavanju o izručenju mere i baltalike, odnosno o uređenju paše uopće.


Glavni momenti kod izlučivanja mera i baltalika. Radi izlučenja
mera i baltalika (paša i šuma) u općinske i državne šume i plaše, te radi
uređenja istih imaju se uzeti u obzir svi pogledi, koji utječu na produktivnu
snagu zemlje, koja je potrebna za pašu. Glavne tačke za riješavanje
toga pitanja bile bi slijedeće:


1. Ustanoviti produktivno i poljoprivredno tlo, koje se redovno
gnoji i zasijava cerealijama.
2. Ustanoviti ono zemljište, kojim su se općinari do sada služili pravom
servituta drvarenja i ispaše.
3. Raspodijeliti prema tome zemljište između države i općina, te
na temelju lokalnih komisija ustanoviti faktičnu potrebu na šumi i paši;
na temelju toga susjednim općinama doznačiti onolike komplekse šume
i paše, koliko im je sa gledišta racionalnog gospodarenja šumom i pašom
faktično nužno, pak te komplekse šume i paše unijeti u gruntovne knjige
kao vlasništvo dotičnih općina, ostale pak dijelove upisati kao državno
dobro. Na ovaj način biće državne šume i paše oslobođene prava servituta.
Ako slučajno bude kod izlučenja mera i baltalika neki višak na
ispašinskom tlu, taj će se višak privesti piošumljivanju ili poljoprivrednim
svrhama ili podijeliti siromasima za poljoprivredne zadaće.
4. Ustanoviti broj krupne i sitne stoke, koju pojedinac ili cijela općina
drži na hrani, posluživši se ovdje faktorom redukcije, da jedno normalno
goveče čini 8 komada sitne stoke.
5. Utvrditi vrijeme izgona i svršetak vremena ispaše, da se mogne
ustanoviti količina hrane od paše, potrebne za jedinicu krupne i sitne
stoke, te naznačiti poprečni broj dana, odnosno gnojenja ziratnih zemljišta,
koji se momenat ima držati u vidu.
6. Ustanoviti, koliko je stoke poprečno istjerano na pojedina općinska
ispašišta »na mlijeko« uzevši sredinu desetgodišnje popaše.
7. Kao razmjer kod obračunavanja potrebite količine hrane uzeti, da
jedno normalno goveče treba dnevno 9 kg trave, a sitna stoka po jednom
komadu 1 kg 12 dkg sirove hrane (trave). Kod toga obračunavanja uzeti
za svaku pašu, da vrijeme ispaše traje poprečno 200 dana t. j . od polovine
mjeseca aprila do konca oktobra. Prema tome će jedno goveče potrošiti
za vrijeme sezone ispaše 9 puta po 200 kg = 1800 kg trave, a
jedan komad sitne stoke 200 dana puta 1 kg 12 dkg = 224 kg.
Na visokoj paši sezona ispaše traje od početka juna do konca septembra,
dakle 120 dana, pa će se onda prema gornjem izračunati količina
potrebne hrane uzevši ovom prilikom i kod ove vrste paše kao i kod
opć. paše procentualno potrošnju hrane na lišću i šumskoj popaši, a koja
se vrsta ,paše nalazi u okolini, jer će ovo utjecati na potrebnu količinu
hrane, koju stoka nalazi na apsolutnoj popaši.


Količina lišća, koja dolazi u obzir kao stočna hrana, računa se tako,
da 1 i % kg lišća od javora, jasena i lipe daje obzirom na hranivost 1 kg
sijena sa popaše ili da 21/L> kg lišća od brijesta i lijeske daje 1 kg sijena,
a po 1 ha na šumi ili šikarama, cea 4 do 8 metričkih centi, odnosno 8 do
10 q, odnosno 13 do 18 q kao maksimum produkcije lisnika, koje se okolnosti
moraju uzeti u obzir kod izračunavanja potrebe na hrani.


220
ŠUMARSKI LIST 5/1929 str. 29     <-- 29 -->        PDF

8. Cijele komplekse bilo općinske bilo visoke alpinske paše razdijeliti
na odjele, ove ograničiti i brojevima označiti, da se na ovaj način
privedu racionalnom iskorišćavanju pojedini odjeli obzirom na regeneraciju
biljki na popaši, koju stoka radi hrane uzima. Otkidanjem biljaka
nastaje naime uvijek nova supstanca organskih dijelova biljaka. Zato je
veća apsolutna hranivost i snaga prihoda kod paše nego kod livada, pa
prema tome ovisi o načinu popašc i uporabe. Zbog ovih činjenica treba
popašu započeti u povoljno vrijeme, dakle kad je najveća vegetacija i kad
su se korijeni biljaka dovoljno osnažili i učvrstili.
Kod visokih i općinskih paša u tome se mnogo griješi, te stoka pase
svagdje, gdje nalazi bujnije i sočnije hrane. Tako budu opašene najprije
uvale i doline, a onda udaljena i slaba tla brežuljaka i kamenja. Ovome
neracionalnom iskorišćavanju paše uzrok je, što planinštarima stoje na
raspolaganje veliki kompleksi ispaše i što isti nemaju na umu, da će stoka
takovim iskorišćavanjem paše imati u kasnu jesen slabo hrane, kada bi
trebala, da je baš radi pomuze imade dovoljno. Podjelom na odjele ovome
će se stati na put, jer će popašena trava imati dovoljno vremena, da se
oporavi i regeneriše, dok drugi odjeli budu opašeni.


9. Kod ovih okolnosti treba poučiti narod, da se ovim poduzimanjem
mjera ne skraćuje ni malo uobičajeno pravo servituta ispaše, nego da se
hoće ovim izlučenjem i raspodjelom paše narod priviknuti na racionalno
gospodarenje sa ispašom (i to povišenjem prihoda), a time utjecati na
racionalno vođenje stočarstva kao najvažnije grane poljoprivrede.
Treba nadalje narod poučiti i u tom, da je sasma krivo mišljenje, da
stoka u dotičnim općinama ne nalazi dovoljno ispaše, nego dapače i previše,
samo ako se paša racionalno iskorišćava na gore opisani način, pa
da će prema tome jedna te ista paša moći 2 do 3 puta više hraniti stoke,
nego na dosadašnji primitivni način popaše.


Način uređenja općinskih i visokih alpinskih paša. Radi uređenja
ispaša na visokim alpinskim pašnjacima (planinama), koji ne će spadati
u atar susjednih općina, bit će nužno za svaku pojedinu planinu ustanoviti
neke činjenice, koje su u rješavanju ovog pitanja od zamašne vrijednosti,
da se mogne pravedno i stručno ovo regulisati.


1. Naznačiti nadmorsku visinu svake planine, opisati istu obzirom
na konfiguraciju tla, podlogu, sastav, nagib, bonitet, vlagu i sastav pokrivala
zemlje (trave).
2. Razdijeliti svaku planinu na mahale, a ove opet u odjele, iste ograničiti
i unijeti u katastralne karte, izračunati površinu svakog odjela i na
temelju toga stvoriti zaključak gledom na površinu planine.
3. Ustanoviti, koliko se nalazi na pojedinim planinama erarnog, a
koliko privatnog zemljišta; utvrditi, koliko se na pojedinim mahalama
nalazi čatrnja i lokava, vrela, potoka i rijeka, jezera i sniježnica, te navesti
poprečnu količinu vode u kubnim metrima ( 1 kub. met. — 1000 lit.
vode).
4. Specijalno ustanoviti vrijeme trajanja ispaše, uzevši u obzir klimatske
prilike (oborine i smjerove zračnih struja).
5. Najvažniji je momenat ustanovljenje kvantuma hrane za svaki
pojedini dio paše, a onda prema boniteti tla iz 2 ili više odjela uzeti sredinu
i time poprečni kvantum pa 1 ha za cijelu planinu. Pri ovom valja
uzeti procentualno pri prvoj kosidbi i otavu. Netreba se samo osloniti na
teoretsko izračunavanje etata biljne hrane, nego privući na savjet po dva
221