DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 34     <-- 34 -->        PDF

KRONIKA


PROMJENA NA MJESTU GENERALNOG DIREKTORA ŠUMA.


U zadnjem broju »Š. L.« donijeli smo vijest, da je umirovljen generalni direktor
šuma u ministarstvu šuma i rudnika g. Mio drag Stamenković. Danas smo
u stanju, da javimo gg. čitaocima, da je Njegovo Veličanstvo na predlog gosp. ministra
šuma i rudnika generalnim direktorom šuma imenovalo predsjednika našeg udruženja
gosp. Ing. Vil im a Č meli ka, dosadanjeg načelnika tehničkog odjeljenja u pomenutom
ministarstvu.


Tko je od naših stručnjaka imao prilike, da malo bolje upozna ličnost i dosadanju
djelatnost novog generalnog direktora, neće se ovitn imenovanjem naći iznenađenim.
Naprotiv smatrat će ovaj po cjelokupno naše šumarstvo sretni izbor samo
naravnom posljedicom novoga stanja u državi, stvorenoga mudrom odlukom Njegovog
Veličanstva u cilju sređivanja i jačanja naše države i našeg naroda. Da bismo gg.
čitaoce bolje upoznali sa ličnošću novog šefa generalne direkcije šuma, donosimo ovdje
u glavnim linijama njegovu biografiju uz kratki prikaz dosadanje njegove djelatnosti.


Vilim Čmelik rodio se u Zemunu 19. februara 1878. godine. U rodnom mjestu
svršio je osnovnu i srednju školu (kr. veliku realku) i položio 1895. godine odličnim
uspjehom ispit zrelosti (viši tečajni ispit). Potom se upisao kao redovan slušalac šumarstva
u visoku školu za kulturu tla u Beču, koju je apsolvirao 1898. godine, također
odličnim uspjehom. Odmah potom imenovan je kr. šumarskim vježbenikom u šumarskom
odsjeku kr. hrvatsko-slavonske zemaljske vlade u Zagrebu, a 19U0. godine premješten
je u istom svojstvu kr. kotarskoj oblasti (sreskom poglavarstvu) u Slatini.


God. 1903. imenovan je kr. kotarskim šumarom i premješten natrag u šumarski
odsjek kr. zemaljske vlade, gdje je ostao do godine 1911., kad bje imenovan kr. županijskim
šumarskim nadzornikom u Gospiću. Ali se već naredne godine vraća g. Čmelik
opet šumarskom odsjeku kr. zemaljske vlade. Godine 1914. premješten je kr. županijskoj
oblasti u Vukovar i tu službuje kao šumarski referent županijske oblasti tečajem prve
polovine svjetskoga rata. God. 1916. imenovan je zemaljskim šumarskim nadzornikom
i premješten šumarskom odsjeku kr. zemaljske vlade, gdje ostaje do novembra
1918. godine. Potom dolazi za šefa kr. nadšumarskog ureda u Vinkovcima, otkud odmah
po osnutku ministarstva šuma i rudnika u Beogradu biva pozvan, da u tom ministarstvu
sarađuje kod prve organizacije šumarstva u ujedinjenoj našoj državi. God. 1920.
vraća se u Zagreb kao šef novo-osnovanog »povjereništva ministarstva šuma i rudnika
u Zagrebu«. Po ukinuću ovog povjereništva bio je opet premješten ministarstvu.
Naskoro dolazi za šefa kr. direkcije šuma u Apatinu, a 1924. godine vraća se ponovno
i konačno ministarstvu i to u svojstvu načelnika.


Za prvih godina svoga službovanja u šumarskom odsjeku kr. hrvatsko-slavonske
zemaljske vlade (sa prekidima do godine 1911.) radio je g. Čmelik u odjeljenju za
uređivanje bujica, koje je u ono vrijeme pod vodstvom. Ing. Stevana Petrovića bilo
osobito aktivno. Bio je ondje okupljen čitav štab mladih šumarskih stručnjaka dobre
i najbolje kvalitete, koji su u šumarskom odsjeku preko zime izrađivali bujičarske
planove, a tečajem radne sezone izvadali bujičarske radove u terenu. Što je bilo do
onog vremena opasnijih bujica na području Hrvatske i Slavonije, sve su u glavnom do
pred rat uređene — i to uzorno uređene, a pogdjekoja od njih ima da zahvali svoje
uređenje g. čmeliku. Za vrijeme svoga službovanja u Slatini, Gospiću i Vukovaru vrši


g. Čmelik šumsko-unravnu, taksatorsku i nadzornu službu — i to svuda sa najboljim
uspjehom. Zato je bilo sasvim naravno, da je 1916. godine došao kao — prema tadašnjim
prilikama — još mlad čovjek na onako važnu poziciju, kakova je u Hrvatskoj i Slavoniji
bila do konca rata pozicija zemaljskog šumarskog nadzornika. Imajući već iz
17S