DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 31     <-- 31 -->        PDF

U izvjesnim slučajevima odgajaju se sadnice i u saksijama. Ovako
odgojene sadnice presade se zajedno sa zemljom. Prema tome svrha je
ovome načinu sadnje, da sadnica ne osjeti presađivanje, a time, logično,
da se i lakše primi. Ovaj način odgoja sadnica dosta je skup, a i ne daje
uvijek dobrih rezultata. Naročito ne onda, ako su saksije malene, pa se
ne može žilje pravilno razviti.


Žilje sadnica uzgojenih u maloj saksiji uvijek je mnogo ispresavijeno.
Prema opažanjima u Kotoru ovakove sadnice na terenu nisu dale
dobar rezultat. Uzgajanje sadnica u saksijama možemo provesti samo
pri uzgoju veoma cijenjenih vrsta, a i to samo u što većim saksijama. No
to je moguće i opravdano više pri parkiranju nego pri pošumljavanju u
pravom smislu te riječi.


Vrijeme sadnje na našem Kršu imade veoma važno značenje. Iskustvo
je pokazalo da je u zoni makije i njenih elemenata jesenji rad dao
bolje rezultate nego rad u proljeće. Van ove zone dobre rezultate daje
što raniji proljetni rad. Ovo možemo uzeti kao pravilo. Razmatranje
klimatskih faktora daje nam jak oslonac, da i sa teorijske strane ovo
obrazložimo. Sadnica treba da što lakše odoli ljetnoj suši. Pogibao
ljetne suše to je veća, što idemo više prema jugu odnosno prema toplijoj
zoni. Svi faktori, koji utiču na povećanje pogibelji od ljetne suše, intenzivniji
su na litoralnoj zoni nego na planinskoj: temperatura je veća, evaporacija
intenzivnija, transpiracija jača, vedrina obilnija. Klimatski faktori
na litoralnoj zoni redovno omogućuju u izvjesnoj mjeri i jesenju
vegetaciju. Prema tome, ako sadnju u ovoj zoni obavimo u jesen, možemo
računati, da će u rano proljeće sadnice ojačati i tako postati u
svakom pogledu otpornije protiv ljetne suše, nego da su tek u proljeće
sađene.


U višim položajima, u kojima već iščezavaju elementi makije, obavljamo
sadnju u rano proljeće. Na staništima, gdje se već javlja bukva,
možemo proljetnu sadnju obaviti još i maja mjeseca.


Izbjegavamo da vađenje sadnica i njihovo prenošenje iz rasadnika
na teren obavljamo za vrijeme vjetra. Radije prekinemo cio rad, nego
da za vrijeme bure ili za vrijeme suhog južnog vjetra izlažemo sadnice
isušavanju, koje može biti katastrofalno. I u onom slučaju, ako sadnice
ne otpremamo daleko dobro ih pakujemo. Sadnice vežemo u snopove,
a snopove poredamo tako, da žilje jednog snopa zahvata u žilje drugoga.
Snopove najprije navlažimo, obložimo ih najprije vlažnom onda suhom
mahovinom, zavijemo ih krpom, a po potrebi i stegnemo žicom.


Na terenu sadnice ili odmah podijelimo među sađačice ili ih utrapimo.
Sađačice nose sadnice u posudi, u kojoj ima vode i nešto zemlje.
Sadnju obavljamo redovno u rupe, rede u jarke. Staro je pravilo, da se
donese zemlja, ako je nema. No donošenje zemlje potrebno je samo onda,
ako je rupa iskopana među više manje ustrmljenim slojevima. U protivnom
slučaju, ako su slojevi horizontalni ili približno horizontalni, treba
odustati od sadnje na tom mjestu, jer će sadnice sigurno propasti. Ovo
je propadanje na horizontalnim slojevima krečnjaka neminovno, jer priticanje
vlage ne može zadovoljiti pojačanu transpiraciju. Sama čista
zemlja oko usađene sadnice nije od najbolje koristi. Možemo čak kazati,
da je i štetna. Ona redovito brzo ispuca, naročito terra rossa. Bolje je,
ako joj je primješano 10—15% sitnijeg šljunka, jer se uvećava higroskopicitet.


175