DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 24     <-- 24 -->        PDF

sništvu privatnika na čitavome našemu Kršu: i na primorskom njegovom
djelu i na unutarnjem. I u Hrvatskom Primorju, u Dalmaciji, u Hercegovini,
kao i Crnoj Gori, nalazimo brojne t. zv. ograde, gdje su lijepe sastojine
vrsti Ostrva Carpinifolia Scop., Carpinus duinensis Scop., Fraxinus
Ornus L. i t. d. nastale iz izbojaka.


Da iskoristimo izbojnu snagu lišćara, upotrebljavamo t. zv. sječu
počepice ili resurekcionu sječu — t. j . sječu, koja je karakteristična za
nisko šumsko gospodarenje. Da bude osiguran nesmetani razvitak izdanaka
odnosno izdanačke sastojine, obezbjedimo zaštitu od stoke.


Poznata je činjenica, da se čestom sječom mladih sastojina jednako
sa niskim kao i sa srednjim šumskim gospodarenjem, uopće pri niskom
turnusu, oduzimaju mineralni sastojci tla, dakle tlo osiromašuje. Ovu će
okolnost trebati držati u vidu kod provođenja resurekcijone sječe na
Kršu u cilju regeneracije, vodeći računa o bonitetu staništa. U mnogo
slučajeva biti će potrebno poboljšanje staništa vještačkom primjesom
odgovarajućih vrsta. Na ovo ćemo biti upućeni u svakom slučaju, kad
sastojina nema punog sklopa i kad je prirast u visinu slab. Najpodesnije
su u ovu svrhu vrste borova i to prema zoni: u zoni makije i njezinih
elemenata Pinus halepensis i P´inus Maritima, u najtoplijem dijelu ove
zone Pinus pinea, a na izmaku ove zone i izvan nje: Pinus laricio.


b) Podizanje šuma na goletima, gdje nema elemenata


šume.


Najveći dio Kraških goleti, na kojima je opravdano podizanje šume,
pripada goletima ovoga tipa. Niti na ovom tipu gologa Krša, kao ni drugdje
nisu prilike staništa jednolične. I klimatske prilike, kao i konfiguracija
terena, veoma su raznolike. Golih terena, gdje nema elemenata šume,
a gdje još uvijek ima zemljišta sposobnog, da se na njemu podigne šuma,
imade na čitavom području krša veoma mnogo. Mineralna je podloga
redovno kredin vapnenac, u slojevima više ili manje ustrmljcnim ili horizontalnim.


Sa kvalitetom biljnog pokrova, koji dolazi na tim terenima, a koji
sastoji dijelom od anuelnih a dijelom od perenih bilina, redovito je u vezi
i kvalitet tla. Gdje je biljni pokrov prekinut, a zemljište izloženo uplivu
klimatskih faktora, naročito na strminama, kojima Krš obiluje po svojoj
konfiguraciji, nalazimo splavljenje zemljišta odmah, iza kako je prekinut
biljni pokrov. Ne samo voda nego i vjetar djeluje veoma štetno. Naročito
je štetan vjetar N E kvadranta svojim mehaničkim djelovanjem i
golomrazica. Pored vjetra iz N E kvadranta pospješava isušavanje još i
južnjak. Visoka ljetna temperatura sa velikim i čestim vedrinama ne smanjuje
samo vlagu tla već i relativnu vlagu uzduha.


Sve ove momente treba imati pred očima pri projektovanju vještačkih
pošumljavanja na ovakovim terenima pored onih općih, koji su
od važnosti u svakom slučaju, kad se radi o podizanju šume na kršu. I
ovdje kao i pri svakom gospodarenju mora rad da nam bude što rentabilniji.
To će reći treba da sa uloženim radom i kapitalom dođemo do što
većih i što bržih rezultata. Prema tomu potrebno je obratiti pažnju:


1. izboru vrsti drva, 2. načinu rada i 3. vremenu, kad ćemo radove popunjavanja
izvoditi.
No prije, nego što pređemo na izbor vrsti drva, moramo s obzirom
na prilike staništa riješiti pitanje, da li na izvjesnom staništu možemo


168