DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 13     <-- 13 -->        PDF

čunati deformaciju u smjeru svake pojedine stranice poligona, a to je
ujedno i razlog, da je sa deformisanog nacrta i poligona nemoguće tačno
prenijeti međe u narav.


Zato se ovaj način ne može preporučiti, jer nije niti dovoljno tačan.
a iziskuje i više posla.


Résumé. L´auteur rapporte sur ses expériences pratiques faites a cet égard, particulierement
sur récartement der erreurs qui ont leur racine dans la dessiccation du
papier.


Nadšumar K. FRANEK, VUKOVAR:


BABAK (LYTTA VESICATORIA) U ŠUMAMA
VUKOVARSKOG VLASTELINSTVA


(LYTTA VESICAT. DANS LES FORETS DU DOMAINE DE
VUKOVAR)


B
B
abak je poznati kornjaš štetočinja na jasenu, no obično bez važnosti;
niti se pojavljuje redovito niti u neobično velikom broju.
U šumama vukovarskog vlastelinstva pojavljuje se posljednjih
godina u velikom broju, te nam zadaje brige i posla, tako da me
je to ponukalo na ove retke u vezi sa nekim drugim činjenicama. — U
predratnim i ratnim godinama pojavio se u našim čistim šumama hrasta
lužnjaka češće gubar, te je obrstio u mnogim šumskim srezovima hrastove
do gola. Premda se to i opetovalo, ipak nismo to smatrali osobito
važnim, jer šuma se iza toga opet zazelenila. Kad se pojavila medljika u
jakoj mjeri i drugo lišće skvrčila, hrastovi su se sušili i to naročito u
čistim sastojinama. U takovim sastojinama oćutio se kiselkasti miris —
rastvaranje sokova u stablu, a kora se mjestimice od stabla odijelila i
opala. Brzo su se pojavili i sekundarni kornjaši štetočinje (Piatypus,
Xyleborus), a od gljiva Agaricus melleus. Čim se sušenje pojavilo, odmah
smo otpočeli sa uništavanjem gubara i to katranisanjem, struganjem i
nakvasivanjem legla sa petrolejem, te smo do danas polučili u tom pogledu
vrlo lijep uspjeh.


Obzirom na to da su mješovite sastojine manje trpile, išlo se za tim,
da se uzgoje mjesto čistih mješovite sastojine hrasta, cera, brijesta, jasena,
oraha i t. d., koje vrsti drveća kod nas dobro uspijevaju i u razne
se svrhe upotrebljavaju. Crni orah dobro podnaša naše podneblje, daje
izvrsno drvo, ima dobar prirast, te je kod nas uveden već više od 30
godina. Njegovu uzgoju posvetili smo osobitu pažnju, o čemu je već
priopćeno u »Šumarskom Listu« god. 1926. br. 1. i 2.


157
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Jasen (Fraxinus excelsior) se nalazi kod nas najviše u srežu »üunja«,
gdje čini cijele sastojine. Pomiješan je sa hrastom lužnjakom, a po gdjegdje
sa cerom, brijestom i crnim orahom. U ovim sastojinama nalazi se
vrlo mnogo naravnog podmladka od opalog jasenovog sjemena, tako da
od toga proizvodimo godišnje velike zalihe sadnica. Zemlja je rahla
crnica, radi čega se biljke vade vrlo lako i jeftino, a upotrebljavaju se
kao sadnice za kultiviranje sječina u svim vlast, šumarijama. Iz ovih kao
i prije spomenutih razloga počelo se kod pošumljavanja i popunjavanja
upotrebljavati jasen u većoj mjeri od god. 1921./1922. No kako je dolazio
jasen sve više u naše kulture, počeo je i babak — do tada tek sporadički
opažan na starijim stablima — navaljivati na sadnice, tako da su jaseni
bili u cijeloj kulturi posve obršteni, te su preostale samo žilice lišća. Jaseni
se doduše nisu osušili, ali je dugo trajalo, dok su ponovno izlistali i
to većinom tek slijedeće godine, te su naravno radi toga zaostali u rastu.
Slijedeće godine bilo je lišće malo žućkasto, a jaseni su bili ponovno napadnuti
od babka. Ovo nas je prisililo, da ozbiljno pomišljamo na obranu.
Babaka je bilo mnogo, a oštete prema tomu znatne. Da stanemo na put
dalnjem umnažanju ovog fiziološki štetnog kornjaša, načinili smo od žice
sanduke, čiji su rubovi od drva i počeli sabirati babke. Prvi smo put sabirali
u srezu »Gjergaj« odj. A-ll sa dva lugara u 4 sata u jutro. Jedan
je držao otvoreni sanduk pod kutem od 45° prema biljci, a drugi je prignuo
biljku oprezno nad sanduk, udario rukom o biljku tako, da su babei
pali u sanduk. Drugi smo dan nastavili, a treći dan u jutro bio je već taj
odjel u površini od 21 kat. jutra od babaka očišćen. Tek tu i tamo vidio
se po koji babak. Dnevno se radilo samo od 4—6 sati. Prema ovom
uspješnom pokusu radi se sada sa više sanduka i sa radnicima. Babci se
mogu sakupljati i cijeli dan, ako je tmurno vrijeme pred kišu. Babke
usmrtimo u sanduku još u šumi na taj način, da se sanduk pomično drži
nad vatrom, koja ih oprži, a dalje se suše na suncu za prodaju. Cijeli taj
postupak izgleda dosta mučan, no dade se lako i jeftino provesti nakon
malo vježbe. Drugi kakav način uništavanja ovog štetočinje ne poznajem.
Štete nisu bezazlene, kada se babak pojavi u velikoj množini, jer
obrsti sav list jasena. Opazio sam, da su se biljke osobito iza višekratnog
brštenja i osušile. Ponovno su izlistali jaseni tek u drugoj godini, ali se
događa da nekoje biljke još iste godine slabo izlistaju — obično tek na
vršku pojedinih izbojaka, te ovo lišće ostaje zeleno do kasno u jesen, kad
je lišće sa drugih jasenova već davno opalo. Pronalazak babka u svrhu
uništavanja olakšava značajni njegov miris kao i to, što se saberu na
pojedinim mjestima u većoj množini, tako da na prvi pogled udaraju u
oči. Sa većih stabala babci se stresaju i gaze.


Kod nas se pojavljuju babci koncem maja ili početkom juna. U godini
1928. pojavili su se u srezovima: Mala Dubrava 3. V!., Gjergaj 6. VI.,
Gunja 8. VI., Šomodj 12. VI., Velika Lipovača 12. VI. Bilo ih je u Gjergaju
još i 14. VII., u Maloj Dubravi još 21. VII., u Velikoj Lipovači još 8. VII.,
ali tek u manjem broju. Ja sam sâm u Maloj Dubravi našao i stresao dne


20. VII. sa 5 jasenovih stabalaca oko 150 babaka. Biljke su stajale u redovima
jedna do druge.
Babak napada u šumi isključivo obični jasen (Fraxinus excelsior); na
crnom jasenu (Fr. ornus) nisam ga vidio. Do sada sam skoro svake godine
vidio mnogo babaka na jorgovanu pred zgradom sreskog poglavarstva
u Vukovaru, gdje obično obrsti sve lišće. I kod mene u dvorištu


158
ŠUMARSKI LIST 4/1929 str. 15     <-- 15 -->        PDF

pojavio se god. 1923. naglo oko 3 sata poslije podne u velikoj množini
na jorgovanu. Mene nije bilo u to doba kod kuće — izvezao sam se oko
2 sata u šumu, a kad sam se vratio, bilo je jedno malo stablo jorgovana
već obršteno, a jedan dio babaka prešao je na mali grm kaline (Ligustrum).
Razumije se, da smo odmah sve babke stresli i zgazili.


Posljednjih godina smo sušene babke prodavali, da se bar donekle
pokriju troškovi sabiranja. Ove smo godine prodali babke poznatoj
tvrtki i to ukupno 51 kg. sušenog babka uz cijenu od 70 Dinara po kg. Od
te množine prodala je šumarija Vukovar 16.25 kg suhe robe, postavljene
Vukovar, za 1.137.50 Din., dok su troškovi sakupljanja u toj šumariji iznašali
356.75 Din., prema tome je još ostalo čistih 780.75 Din. Spašen je
dakle godišnji prirast jasena, podmiren je trošak uništavanja i preostao
višak za eventualno popunjavanje kultura slijedeće godine, ako bi se
usljed brštenja biljke osušile.


U 1 kg. suhe robe nabrojio sam 8.825 babaka.


Obrana od kukaca štetočinja nije samo stvar osjećaja dužnosti,
nego i razvijene ljubavi prema šumi. Da se ovo postigne, važno je poznavati
način života svakog pojedinog štetočinje, te prema tome udešavati
obranu mehaničkim ili kemičkim sredstvima i to onda, kad je za to
najzgodnije doba i stadij razvoja. Oslabljene sastojine slabije odoljevaju
napadaju. Treba dakle voditi stalan nadzor, da se zahvati u pravo vrijeme,
te dosljedno i valjano provede obrana.


Résumé. Apres la description de la calamité causée par ledit insecte, l´auteur
décrit la maniere et le succes de son extermination.


Ing. RUD. KOLIBAŠ, ZAGREB.


PORATNO ŠUMARSTVO NA PODRUČJU
ZAGREBAČKE OBLASTI


(L´ÉCONOMIE FORESTIERE D´APRES LA GUERRE SUR LE
TERRITOIRE DE LA RÉGION DE ZAGREB)


II. TEČAJEM GODINE 1926.
(Svršetak — Fin).


P
P
ovršina šuma na teritoriju Zagrebačke Oblasti iznosi 282.833 ha
ili 491.281 jutro,* što čini 28% od ukupne površine oblasti. Po vrsti
tla ima na apsolutnom šumskom tlu 37% cijele šum. površine, a
na relativnom tlu 63%. Po vrsti vlasništva otpada na privatne
šume 54%, na komunalne 40%, a na državne 6%. Najviše privatnih šuma
ima srez Klanjec (93%), najviše komunalnih šuma srez Velika Gorica


159