DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Ing. A. PERUŠIĆ, OGULIN:


UMJERENO SASTOJINSKO


GOSPODARENJE KOD IMOVNIH OPĆINA


(L´ÉCONOMIE „PAR PEUPLEMENTS" MODÉRÉE CHEZ NOS
COMMUNAUTÉS DE BIENS)


U
U
svojoj vrlo instruktivnoj i originalnoj raspravi pod naslovom:
»Uređivanje državnih šuma«1 piše g. Dr. Ž. M il e ti ć između
ostaloga i ovo:
»Metoda dobnih razreda ima sa sastojinskim gospodarenjem
zajednički cilj, što obje propisuju za sječu sastojine prema njihovoj
zrelosti (i ako se ova promatra sa raznih stajališta), što nije slučaj kod
starih metoda, koje uz to smetaju slobodi gospodarenja i sprečavaju slobodan
izbor* sječina. Ta unutarnja veza čini most između velikih kontrasta
obiju metoda i opravdava genezu moderne metode uređivanja.
Ova se ne slaže samo sa ciljevima čistog ekstremnog sastojinskog gospodarenja,
pa bi je za razliku od ovoga nazvali umjerenim sastojinskim
gospodarenjem. Prema Micklitzu možemo je smatrati posljednjom fazom
u razvoju današnjeg taksacionog sistema. Moderna je metoda uređivanja
šuma prema tome kombinacija sastojinskog gospodarenja sa metodom
dobnih razreda, a to je dakle umjereno sastojinsko gospodarenje.«


U izlaganju nekih misli i prijedloga u cilju unapređenja sadanjega
gospodarskog stanja kod krajiških imovnih općina, a imajući pred očima
prednji citat, napisao sam između ostaloga, da treba »napustiti zastarjele
metode uređivanja i zavesti kombiuovanu metodu sastojinskog gospodarenja
sa metodom dobnih razred a.«2i


G. prof. Dr. N e . a d i ć3 izvolio se izraziti apsolutno protiv ikakove
reforme u ovom pravcu, a da se nije o tom ništa pobliže i konkretno
izrazio. Nisam ja napisao, da treba »napustiti zastarjele metode uređivanja
i zavesti kombinovanu metodu sastojinskoga gospodarenja«, jer bi
ovakova stilizacija bila neshvatljiva, već sam ovu rečenicu završio njezinim
bitni m sastavnim dijelom, a taj glasi: »sa metodom dobnih razreda
«, što ne može biti isto. Na osnovu nepotpunoga citata ne mogu se
stvarati potpuni i valjani zaključci.
Kako se iz njegovih opaski vidi, gosp. je N. shvatio stvar´tako, da
se radi o e k s t r e m n o m sastojinskom gospodarenju i ako je naročito
naglašeno umjereno . Ekstremno sastojinsko gospodarenje ostat će
naš nedostižni ideal kao i normalna šuma,-jer ono znači kulminaciju kvantitativnoga
i kvalitativnoga prihoda tla, dakle kulminaciju zemljišne rente.
Naša uređajua nastojanja — i kraj slobode u dispozicijama — nalazit će
se u neprestanoj oscilaciji. Prepozicije za ekstremno sastojinsko gospo


1 »Šumarski List« 1924. Pag. 501.
2 Ins. A. Perušić: »Krajiške imovne općine«. Šumarski List Zagreb. 1925. Pag. 505.
3 Dr. Nenadić: »Nepotrošive šumske glavnice«. Šumarski List 1926. br. 5. Pag. 500.


107
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 10     <-- 10 -->        PDF

darenje jesu: izvjesna, što vrednija i normalnoj približnija drvna zaliha,
koja se in continuo može iskorišćavati prostorno i vremenski; blizina
svjetskog tržišta ili slobodnog mora; izgradnja šumskih prometila, kojima
je sav objekat isprepleten.


Za takvo gospodarenje postoje uslovi samo u pojedinim gospodarstvenim
jedinicama nekih imovnih općina. Primjerice - - serije skupocjenih
slavonskih hrastika, namijenjenih financijskim potrebama čitave
imovne općine, a djelomice i potrebama pravoužitnika. U takovim bi se
jedinicama imala odrediti financijalna ophodnja ili ophodnja najviše zemljišne
rente. Opadanje postotka zrelosti kod starih hrastika iiaknadivao
je za vrijeme maksimalne konjunkture obilno prirast skupoće. Uostalom,
kakav bio, postupak sa starim slav. hrasticima može biti samo izuzetan.
Spadale bi ovamo također mlade luške sastojine kod križevačke imovne
općine.4 U opće u našim luškim šumama ne treba naročite potpune izgradnje
šumskih prometila, jer su šume sa svih strana otvorene putevima,
cestama i željeznicama, populacija u ravnici obilnija — prema tomu i
konsumpcija drveta veća i racionalnija.


Iz ova dva primjera, a ima ih i više, vidimo, da se kod naših imovnih
općina može danas još samo izuzetno i sporadično govoriti o ekstremnom
sastojinskom gospodarenju. 0 umjerenom može se govoriti
mnogo više, a s vremenom, dok se u narodu podigne prosvjeta, pa s tim
i veća disciplina i štednja, ne će se o tom uopće raspravljati. U šumama
imovnih općina može se raditi samo o umjerenom , sastojinskom gospodarenju.
Ovo diferenciranje sastojinskoga gospodarenja u ekstremno
i umjereno nije — istina — još zvanično, ali, kako se iz prednjega uvjerismo,
najnovija literatura o uređivanju šuma vodi o tomu ozbiljnoga
računa, jer je ta novija metoda umjerenog sastojinskog gospodarenja
mnogo bliže današnjem stanju šumskoga gospodarstva od ekstremnoga
ili čistoga.


U razmatranju pitanja, može li se i u kojoj mjeri kod pojedine
imovne općine, a za pojedinu gospodarsku jedinicu ili seriju, zavesti
umjereno sastojinsko gospodarenje, dolazi u prvom redu u obzir lokalni
položaj takove jedinice prema trgu odnosno mjestu konsumpcije. Takove
su gotovo sve imovno-općinske šume u ravnici kraj rijeka i željeznica,
gdje naročitih puteva ne treba. U drugom redu dolazi u obzir ekonomsko
stanje imovne općine. Svaka imovna općina pokriva svoje režijske potrebe
prodajom šuma. (Današnji prinosi pravoužitnika ne odlučuju). Po
iscrpljenju starih sastojina, čijim se utrškom danas dobrim dijelom pokrivaju
režijske potrebe, taksator će silom prilika skrenuti pažnju onakovim
metodama uređivanja, po kojima će moći da postigne optimum produkcije,
a to su metode umjerenog sastojinskoga gospodarenja u svim šumama,
gdjegod za to bude mogućnosti. Potrebna je samo dobr a volj a
stručnih šum. organa, koja je prvi preduslov za takav rad, jer
drugi preduslovi dijelom postoje.


Da bi i za umjereno sastojinsko gospodarenje trebala približno
normalna množina i poredaj dobnih razreda, nismo se mogli uvjeriti.
Umjereno sastojinsko gospodarenje nije strictissime vezano na faktore
vremena i prostora, jer je glavni kriterij umjerenog sastojinskog gospo


4 E. Slapničar: »O načinu procjene goriva u našim proredama«. Šumarski List.
Zagreb 1902. Pag. 287.


108
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 11     <-- 11 -->        PDF

dareiija postupanje sa pojedinom sastojinom, koja i po vrsti drva i po
kvantumu i po kvaliteti treba da rezultira iz tla kao osnovnog produkcionog
faktora, dakle kao maximum i optimum produkcije tla i klimatskih
odnošaja. Isto će tako ostati samo kao idealna daljnja prepozicija za
umjereno sastojinsko gospodarenje — postojanje najrentabilnije vrsti
drva. Ovo će se moći provesti u jednom dužem periodu vremena, a dotle
diskusije o ovakovim teoremima neka ostanu za katedru.


Nekoje su imovne općine izdubile ogroman kapital za to, što su
iskorišćavale mnoge svoje šume uređene po šestarskim metodama i taj
se gubitak maniîestovao najjače u najvrednijim šumama. Takova je bila
moda u gospodarstvu, a tako su i zakoni i vlasti propisivale. Nije se
smjelo od toga odustati i raditi po zdravom razumu, a u boljem interesu
gospodarstva. Naročito u slavonskim hrastovim šumama trebalo je
odavna zavesti umjereno sastojinsko gospodarenje. U starim hrastovim
sastojinama trebalo je zavesti etat po stablima kao specijalni uređajni
postupak diktiran specijalnim šumsko-gospodarskim odnosima. Lako je
raditi po šabloni. Treba znati raditi prema konkretnoj; potrebi, kad nema
šablone.


Konservativci i šabloniste ovo nerado kapiraju, ali razumam i napredan
gospodar o tom ne sumnja. Zato ne treba biti ni šumar. U uzornom
šum. gospodarstvu D. D. za eksploataciju šuma u Delnicama (prije
Thurn Taksis) postoje za njegovanje šuma dvije devize: a) svako je šabloniziranje
štetno; b) sa svakom sastojinom valja individualno postupati.
5


U Slavoniji možeš na vrlo mnogo mjesta iskoristiti sve od pruća do
starca hrasta, pa i negovo žilje.


Evo, tako ja praktički smatram umjereno sastojinsko gospodarenje
kod imovnih općina. Moram dozvoliti, da se ovo ne može dovesti posve
u saglasnost sa teoretskim zasadama, ali, kad bismo se držali strogo teorije
na svim linijama praktičnoga života, držim da taj život u mnogo
slučajeva ne bismo mogli valjano regulisati.


S ovim sam upotpunio i objasnio svoju napomenu o potrebi reforme
u budućem uređivanju šuma imovnih općina. Neka nas pri tom ne smeta,
što kod komunalnog šumskog gospodarstva u opće, dakle i kod imovnih
općina, ne možemo govoriti o uzornom šumarstvu, jer na iskorišćavanje
uređenih šuma utiču često razni više manje štetni izvan-stručni faktori,
tako da efekat uređenja jedne šume često izostaje. Ni kod drugih vrsti
vlasništva, koja su slobodnija, nije mnogo bolje. Naše se šumarstvo još
neprestano nalazi u početnom stvaralačkom stadiju i mora doći vrijeme,
u kojem će se valjane gospodarske osnove i poštivati.


Résumé. L- auteur explique ses vues sur le sens et la signification d´ une économie
»par peuplements« modérée, en réplitiue a une conception contraire.


5 Ing. S. Francišković: »Šume i šumarstvo vlastelinstva Thurn Taxis u zapadnoj
Hrvatskoj«. Šumarski List, Zagreb 1927. Pag. 471.


109