DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Tom zgodom upućuju se ujedno i područni sudovi na pravilnost i izvršenje protegnutog
člana 133. srpskog zakona o šumama.


Tu nastaje poteškoća, jer je čl. 133. srpskog zakona izdvojen iz posve različnog
zakonskog sistema, te se sa sistemom šumskih i općih zakona važećih u Hrvatskoj i
Slavoniji teško može dovesti u sklad.


Za prvo se u čl. 1. protegnutog zakona naređuje, da će se protokol o uviđaju
opštinskog suda cijeniti kao javna isprava po krivičnom postupku i on je potpun dokaz
protiv učinioca djela. Ovo je naređenje u opreci sa načelom slobodne ocjene dokazala
u kaznenom postupku, važećem u Hrvatskoj i Slavoniji; a po kojem sud o pitanju, da li
se koja stvar ima smatrati kao dokazana, neće odlučivati polag zakonskih dokaznih
pravila, nego samo polag svoga slobodnog osvedočenja, što ga je dobio savjestno pretresavši
sva dokazna sredstva, navedena za koju činjenicu. Prema tomu je jasno, da
se specijalna ustanova Čl. I. proširenog zakona, po kojoj je protokol o uviđaju potpun
dokaz protiv učinioca djela, u Hrvatskoj i Slavoniji provesti ne može, jer je u opreci
sa cijelim sistemom kaznenog postupka, koji ovdje važi. Ovo predsjedništvo drži, da
i nije bila intencija zakonodavca, da u tom pogledu izmjeni ovdje važeće ustanove
kaznenog postupka, već se ratio legis izražava u tome, da se šumske prijavnice o izvršenim
gorosečama u državnim šumama prije podnešenja šumskoj upravi ispituju po
općinskim organima, tako da se u istinu radi točnijeg ustanovljenja učina između uredovanja
šumara (lugara), koji je i po dosad ovdje važećim šumskim zakonima podnašao
prijave, te između uredovanja šumske uprave, koja procjenjuje štetu po podacima šumara
(lugara), umeće još jedan organ — općinski sud i poglavarstva.


Shvati li se tako intencija zakonodavca, bio bi postupak slijedeći: Šumar (lugar)
sastavlja prijavnicu i podnaša ju općinskom sudu ili poglavarstvu po čl. 1. proširenog
zakona, te prijavnicu sa protokolom dostavlja šumskoj upravi radi pravilnog vještačkog
ustanovljenja štete, a tek na ovo kao i dosad šumska uprava taj spisak šalje sudu
odnosno sreskom poglavarstvu na nadležni postupak. Istina je, da će se time postupak
zategnuti, ali se s druge strane ne da poricati, da će od sada sam učin biti ustanovljen
nepristranije, jer glede učina neće predležati samo prijavnica šumara (lugara), već i
protokol povjerenstva, pa će i sud moći navode prijave po tom protokolu jasnije prosuditi,
a na temelju svega toga i pravedniju odluku donijeti, nu po svojoj slobodnoj
ocjeni.


Novi zakon ne dira u pravo šumara (lugara), § 52. i slj. hrv. zakona o šumama.
Po § 53. hrv. zakona o šumama osoblje zapriseženo po § 52. na lugarsku službu smatra
se u službi lugarskoj kao javna straža, uživa u ovom obziru sva u zakonima utemeljena
prava, koja idu poglavarstvene osobe i straže građanske. Lugarsko osoblje prema
propisu § 6b. hrv. zakona uživa naročitu zaštitu zakona, a prema naređenju § 409. hrv.
kaz. post. ubrajaju se zapriseženi lugari među osobe, kojih prijave služe skraćenom
rnandatnom kaznenom postupku. Po § 409. hrv. kaz. post. može naime sudac, ako koja
od osoba spomenutih u § 68. k. z., u koliko su po vlasti zaprisežene (a to su i lugari),
učini protiv okrivljeniku na temelju vlastitoga svoga uredovnog opažanja prijavu, narediti
zatvor najviše od osam dana ili globu najviše od 40 forinti. Ovu kaznu može
sudac izreći bez predhodnog postupka kaznenom odredbom.


U ovaj iznimni položaj zapriseženog lugarskog osoblja novi zakon od godine
1927. ne dira, ako i vjerodostojnost rečenog lugarskog osoblja umanjuje. Po § 409.
sudac može, ali ne mora na prijavu lugarskog osoblja izdati kaznene odredbe. On je
i do sada usprkos takove prijave po zapriseženom lugaru bio vlastan odrediti redoviti
postupak. Sada će mu kod prosudjivanja predležati i protokol povjerenstva, pa u koliko
će se ondje ustanovljeni učin poklapati sa prijavom lugara, tim opravdanije će biti
izdavanje kaznene odredbe, dok će kraj eventualnog protuslovlja odredjivati redoviti


142