DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 35     <-- 35 -->        PDF

KRONIKA


Ing. Anton Šivic — petdesetletnik. Ing. Anton Sivic se je rodil v Ljubljani dne


13. II. 1879. Gimnazijo z maturo je dovršil v Ljubljani, visoko solo za zemljedeljstvo
pa leta 1902. na Dunaju. Od leta 1902. do leta 1904. je bil v sozdarski službi kneza
Schwarzenberga pri gozdnem ravnateljstvu Murau na Gornjem Štajerskem kot gozdni
pristav. Po praktičnem izpitu, ki ga je položil leta 1904. v zemliedelskem ministrstvu
na Dunaju, je vstopil v državno službo pri oddelku za zgrado hudournikov v Beljaku.
Leta 1906. je bil premeščen kot gozdni praktikant k okrajnemu glavarstvu v Radovljico.
Radi odlične kvalifikacije, ki si jo je pridobil v Radovljici, je bil leta 1911. poklican
k II. instanci gozdne politične uprave v Ljubljani kot pomoćnik deželnega gozdnega
nadzornika, kjer je nepretrgoma služboval do prevrata. Takoj po prevratu je prevzel
vodstvo oddelka gozdno politične uprave pri deželni vladi v Sloveniji ter je to službo
tuđi organiziral. Leta 1920. je bil imenovan za šefa odseka A. (gozdno politični odsek)
pri gozdnem ravnateljstvu v Ljubljani, kjer je v tem svojstvu služboval do leta 1924.,
ko je bil ta odsek razpuščen. V tem letu je bil postavljen za oblastnega gozdnega
referenta pri velikem županu ljubljanske oblasti, kjer še danes vrši to odgovorno službo,
odgovorno službo.
Ing. Šivic je poleg obilega uradnega dela, ki ga še danes z vso vestnostjo, natančnostjo
in marljivostjo vrši, napisal več knjig in obclodanil v različnih strokovnih časopisih
zelo mnogo gozdarsko in lovsko strokovnih člankov. Kot član redak, odbora .1.
Š. U. je pomagal marsikomu k zboljšanju njegovih lit. prispevkov.


Prvo njegovo večje delo je bila knjiga »Poljudno navodilo za merjenje lesa«
(prva izdaja leta 1911., druga leta 1914.). Leta 1923. je uredil knjigo »Gozdarstvo v
Sloveniji«, v kateri je obclodanil dva članka »Gozdarstvo v Sloveniji« in »Lovstvo v
Sloveniji«. Leta 1928. je zbral in priredil knjigo »Gozdarstvo v ljubljanski oblasti leta
1926. in 1927.«. V lctnikih 1921. do 1927. »Šumarskega lista« je obclodanil več gozdarsko
strokovnih člankov, rned katerimi so najvažnejši:


Izdelovanje preglcdnih kart za gozdni kataster politične uprave.
Tisa in njeno nahajališče v Sloveniji.
Uzakonitev nekatcrih naredb v resortu za gozdarstvo v Sloveniji.
K organizaciji oblastev za agrarne operacije in za agrarno reformo.
Pokrajinski gozdni zaklad.
Štiridesetletno delovanje gozdne javne administrativne uprave v Sloveniji.
O starih gozdih na Dolenjskcm.
Gozdarstvo v Sloveniji leta 1923.
Pogled v preteklost in prihodnost društvenega življenja in delovanja v Sloveniji.
Gozdarski pomen projektiranih železniških zvez Slovenije z morjem.
Državni nadzor gozdov v Sloveniji.
Poplave v ljubljanski oblasti in gozdarstvo.


V listu »Kmetovalec« je objavil v letih 1912. do 1924. nad 40 različnih instruktivnih
gozdno strokovnih člankov. Njegove strokovne razprave so prinesli tuđi »Trgovski
list«, »Škofijski list«, in drugi.


Od leta 1924. dalje je urednik »Lovca«, glasila Slov. lovskega društva, v katerem
je tekom let objavil mnogo zanimivih lovsko strokovnih razprav.


Za knjigo »Pola stoljeća šumarstva«, ki jo je izborno uredil prof. Ugrenović, je
napisal članek »Kako zasiguramo izvršitev pogozdovanj« in članek »Naselbina kozorogov
v Karavankah«. Njegove strokovne prispevke ima tuđi Dr. Nenadićev koledar,
Almanah S. H. S., in dr.


154