DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 32     <-- 32 -->        PDF

datkov 679578 ha gozdov po davčnem katastru in 709116 ha po gozdnem katastru.
Izpremembe so nastale vsled točnejše ugotovitvc stanja gozdov posebno v krajih o b
državni h meja h na temelju presodkov gozdarskega osebja (saj v davčnem katastru
še dan es nišo izvedene izločbe vseh delov, ki ne spadajo več na naše
ozemlje!)


Za leto 1925. je ministrstvo za gozde in rudnike v publikaciji »Šume u kraljevini


S. H. S. — 1926« izkazalo 687408 ha gozdov in sicer za ljubljansko oblast 408488´ ha,
za mariborsko oblast pa 278920 ha. Ta številka se ne ujema z leta 1925. izkazano
(679578 ha) in sicer zato ne, ker so v njej zapopadeni tuđi srezi: Kastav, Čakovec in
Prelog, ki so prišli na novo k ljubljanski, odnosno mariborski oblasti. Izprememba je
torej opravičena in o »površnosti in nezanesljivosti« ne more biti govora. Ne morem
pa pojasniti številke 690633 ha, ki jo izkazuje po navedbi g. Erjavca poljedelsk o
ministrstvo, ker mi ni znano, kako je bila tam statistika zbrana.
Znano je, da se statistični podatki na temelju davčnega in gozdnega katastra
vsako leto več ali manj i z p r e m i n j a j o in sicer zaradi oblastveno dovoljenih izprememb
gozdov v druge kulturne vrste, radi pogozdovanj na zemljiščih, ki nišo bila
vpisana kot gozd, reambulacij, razdelitve skupnih zemljišč, kojih novo nastale, s starim
lesom obrastle deleže je individualni lastnik dal prepisati v gozd; i t. d., i t. d. Tako
je bilo na primer v ljubljanski oblasti leta 1925. po davčnem katastru 408488 ha gozda
vštevši srez Kastav, dočim je bilo leta 1927. po davčnem katastru 409935 ha gozda,
brez kastaskega sreza. Diferenca znaša 1447 ha in sicer radi tega, ker je prirastlo gozda
v srezih: Brezice ] ha, Kočevje 23 ha, Kranj 974 ha vsled izprememb, ki sem jih bil
poprej naštel, v Krškem 14 ha, Laškem 246 ha, Novem mestu 6 ha, Radovljici 185 ha.
Odbitki (odpisi gozda) so že upošteti. Za leto 1925. je bil Kastav upoštet s 1933 ha
gozda, kar pa je napačno. Pravilno je 2435 ha, kakor je izkazano na strani 75 brošure:
Oozdarstvo v ljubljanski oblasti 1. 1928. Olede Kastva statistika za leto 1925. torej res
ni bila točna. Za leto 1927. pa je bil Kastav v skupni statistiki izpuščen ker je odpadel
od ljubljanske oblasti; nasprotno pa je bilo 1. 1927. upoštetih 1932 ha, za občine Trojanc,
Špitalič in Motnik, prideljene kamniškemu srezu.


Davčni kataster pa ne izkazuje vselej faktičnoga kulturnega stanja, saj služi v
prvi vrsti v davčne svrhe. Tuđi vsled raznih ovir ni v točni evidenci. Zato se z gozdnim
katastrom ne ujema. Kdor obdeluje ali porablja gozdno statistiko, se mora seznaniti
s smernicami in prakso, ki velja glede davčnega in gozdnega katastra. Pojasnila dobi
v zadevni razpravi v Šumarskem listu 1. 1925. (str. 74 vklj. 80.).


Trditev g. Erjavca na str. 29., da je v radovljiškem okraju 72220 ha cerkvenih
gozdov, ni prava. V tem okraju je bilo po stanju koncem 1927. :


gozdov kranjskega verskega zaklada
16843 ha


cerkvenih gozdov
41 ha


župnih, cerkovniškin, kaplanijskih in neka] šolskih nadarbin . 353 ha


skupaj
17237 ha.
lug. Anton Šivic.


Pepelnica (medljika) (Microsphaera Quercina) i sušenje hrasta u posavskim
šumama. Napisao Dr. M. Josifović, docent univerziteta. Izdanje instituta za naučna
šumarska ispitivanja na šum. fakultetu u Beogradu.


Pisac donosi rezultate opažanja o djelovanju medljike (Microsphaera Quercina
(Schw.) Burr.) na sastojine hrasta lužnjaka u Slavonskoj Posavini. Opažanja su vršena
u god. 1927. i 1928. u šumama, koje nisu bile obrštene gusjenicama. kao i u šumama,
U kojima su harale gusjenice. U prvom slučaju lišće razvijeno u proljeću trpi vrlo
malo od medljike i ona ga nikada potpuno ne pokriva. Ljetni izbojci, te izbojci iz panja


151