DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1929 str. 13     <-- 13 -->        PDF

8. naredba ministarstva šuma i rudnika od 30. oktobra 1920, broj
20770, o doznaci ogrjeva zemljoradnicima u šumama velikog posjeda;
9. riješenje ministra šuma i rudnika od 19. februara 1921, broj 4.090,
o nadopunjen ju naredbe o doznaci građe interesentima agrarne reforme;
10. naredba ministra šuma i rudnika od 12. septembra 1921, broj
20.100, o dopuni naredbe o doznaci građe i ogrjeva zemljoradnicima u
šumama velikog posjeda;
11. riješenje ministra za agrarnu reformu od 31. augusta 1923, broj
30.144, u predmetu šumskih krčevina na velikim posjedima;
12. naredba ministra šuma i rudnika i ministra za agrarnu reformu
od 15. decembra 1924, broj 44.100, o upotrebi izkrčenih šumskih površina
privatnih velikih posjeda i državnih šuma;
13. naredba ministra šuma i rudnika od 13. decembra 1924, broj
44.098, o obustavi svih prodaja, sječa i krčenja šuma, koje se provadaju
bez dozvole nadležnih šumskih i agrarnih vlasti;
14. naredba ministra šuma i rudnika izdana u sporazumu sa ministrom
za agrarnu reformu, od 8. aprila 1925, broj 12.449, o izlučenju potrebnih
šumskih površina velikih posjeda za snabdjevanje zemljoradnika drvom
i popašom prema odredbama člana 41. ustava;
15. pravilnik od 16. oktobra 1925, o fakultativnom otkupu agrarnih
objekata, sastavljen temeljem ustanova člana 38. zakona od 31. jula 1925.
o budžetskim dvanajstinama za mjesec august, septembar, oktobar i novembar
1925;
16. naredba ministra šuma i rudnika u sporazumu sa ministrom za
agrarnu reformu od 23. juna 1926, broj 23.378, o izlučenju potrebnih šumskih
površina velikih posjeda za snabdijevanje zemljoradnika drvom i
popašom prema odredbama člana 41. ustava.
Na osnovi § 2. zakona o ustrojstvu centralne državne uprave izdana
je dana 15. marta 1919. uredba o ustrojstvu ministarstva šuma i rudnika,
a s time u vezi i privremeni pravilnik od 18. juna 1920. broj 13.520, o uređenju
službe i poslovnom djelokrugu »povjereništva ministarstva šuma
i rudnika u Zagrebu«. Članom 8. gornjeg pravilnika spadaju pod kompetenciju
ovog povjereništva (kasnije »šumarskog odsjeka ministarstva š.
i r. u Zagrebu«) sve šume na teritoriju Hrvatske, Slavonije i Mjeđumurja,
a napose uprava dotično nadzor:


a) državnih šuma; b) šuma imovnih opština; c) svih šuma navedenih
u § 1. i 14. zakona od 26. ožujka 1894, kojim se uređuje stručna
uprava i šumsko-gospodarenje u šumama stojećim pod osobitim javnim
nadzorom; d) svih šuma velikih privatnih šumskih posjeda, koje su na
osnovu predhoduih odredaba za pripremu agrarne reforme stavljene pod
javni nadzor ili predane u javnu upravu, u sporazumu sa glavnom agrarnom
direkcijom u Zagrebu.


Naredbom ministra šuma i rudnika izdanom mjeseca augusta 1923,
ukida se »šumarski odsjek ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu«, koji
konačno likvidira koncem godine 1923. Likvidacijom ovog odsjeka prelazi
uprava državnih šuma pod kompetenciju kr. direkcija šuma, a uprava
šuma imovnih općina pod neposrednu kompetenciju ministarstva šuma
i rudnika. Uprava šuma navedenih u. § 1. i 14. zakona od 26. ožujka 1894,
kojim, se uređuje stručna uprava i šumsko gospodarenje u šumama stojećim
pod osobitim javnim nadzorom, kao i uprava šuma velikih i malih
privatnih šumoposjednika spada u prvoj molbi pod kompetenciju nadlež


ni