DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 9     <-- 9 -->        PDF

se ne bi moglo govoriti, jer te novo sjedinjene šume ne bi bile tuđa stvar,
već narodno dobro, analogno principu provedenom u Srbiji. Nastao bi
dakle ekonomski isti, a pravno sličan odnos seljaka prema šumama, kako
je postojao ranije u Hrvatskoj, a kako danas postoji u Srbiji i Bosni.


Takova unifikacija vlasništva ima svojih više dobrih nego loših
strana. Između dobrih podsjećam na to, da bi se na tako i posvjedovno i
privredno ujedinjenim površinama mogle lakše i racionalnije pokrivati
potrebe čitavoga kraja na šumskim produktima. Naprotiv je to kraj i
posjedovne i administrativne heterogenosti sadašnjih javnopravnih šum.
privrednih ustanova, naročito onih, koje već danas kao šumsko-privredne
jedinice propadaju, mnogo teže. Također je i sadanja zasebna administracija
mnogo skuplja, dok bi se unifikacijom uštedite i na personalu i
na materijalu odlučne sume, a trajno uklonile neprestane trzavice i borbe.


U interesu je racionalnoga šum. gospodarstva uopće, a državnoga
napose: da se šume zaštite i sačuvaju, pa da se njima valjano, racionalno
i stručno gospodari bez obzira na vrst vlasništva. Narod je živi, sve jači
organizam i on troši bez obzira na naše ograde i pregrade. O tom smo
dovoljno poučeni. Suština je naše teme upravo u tom, da se sa svim našim
šumama gospodari strogo stručno, sa što manje žrtava za korist svih
državljana i njihovih opravdanih potreba, a bez štete za državu kao
cjelinu.


Većina je imovnih općina izgubila svoj´ stručni raison d´etre, kako
sam već dokazao, jer se njihove sastojine preobražuju u mlade šume,
šikare i pašnjake, pa ako se ovako nastavi, preći će se u državni šumski
posjed. Čemu da se nastavlja sa golemim gospodarskim žrtvama kod
imovnih općina, kad će te žrtve kad tad teretiti državne šume?


Mi svi bez razlike treba da ustanemo na obranu šumskog gospodarstva
i da nadležnima predložimo onakovo riješenje ovoga pitanja,
kakovo će za naše šumarstvo biti od najmanje štete, a to se može jedino
prema našem predlogu. Kako se radi i o sačuvanju šuma i o boljem interesu
naroda, novim Ustavom ili drugim zakonom treba regulirati pitanje
vlasništva, u koliko se utvrdi, da bi također neke danas bogatije imovne
općine mogle s vremenom teretiti državu.


Potrebne su u ovom privrednom sklopu i zemljišne zajednice, jer
se jedino na taj način one mogu privesti potrebnoj produkciji paše i drva
i nekoj kulturi, o čemu danas nema govora. Zato zemljišne zajednice
moraju najprije biti uređene prema odredbama zakona od 25. IV. 1894.,
a kasnije će se odlučiti o njihovom odnosu prema imovnim općinama,
odnosno prema državnim šumama. 0 onim zemljišnim zajednicama, koje
u privrednom pogledu ne znače mnogo, ne treba voditi računa.


Ako uvažimo, da je centralna državna vlast obvezana, da dio
državnih prihoda odstupa samoupravama za uzdržavanje i podizanje
poljoprivrede, građevina, prosvjete i t. d., može ona tu svoju obvezu
reluirati u šumama. Eventualni manji ostatak državnih šuma mogu samouprave
prekupiti.


S tim bi bilo riješeno i pitanje revizije segregacije i pomoći pasivnim
imovnim općinama* Za ovakovo riješenje postoji već analogan slučaj.
Na području Vojvodine i Banata postojale su imovne općine njemačkobanatska,
rumunjsko-banatska i ilirsko-banatska. Kako one zbog po


63