DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Na taj pozdrav primilo je predsjedništvo Jugoslavenskog Šumarskog Udruženja
od maršalata dvora slijedeći dopis:


»Primivši sa zadovoljstvom izraze´ odanosti podnesene u ime Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja u Zagrebu povodom proklamacije od 6. o. m., Nj. V. Kralj blagO´voleo
je narediti da se članovima toga Udruženja izjavi topla zahvalnost.


Maršal dvora.«


Proklamacijom od 6. I. 1929. god. raspušten je parlarnenat, raspušteni su poli


tički klubovi, političke partije, i naviješten je stručan život i rad umjesto partajsko


političkog.
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje se nada tom prilikom, da će se naša šumarska
privreda racijonalizovati, nada se, da će naše šumarstvo zaista krenuti putem
stručnosti u bolju budućnost.
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje pozdravilo je u toj nadi imenovanje novog
Ministra Šuma i Rudnika g. Lazara Radivojevića:


»Gospodine ministre!
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, koje već godinama nastoji u svome radu,
da se naše prilike podignu i dovedu na onu visinu, na kojoj se nalaze u drugim kulturnim
zemljama, a napose da se otklone sve nepravilnosti, greške i nepravde, na koje
je opetovano tečajem više godina skretalo pažnju mjerodavnih faktora, pozdravlja imenovanje
Vašeg gospodstva za Ministra Šuma i Rudnika, kao i prve učinjene odluke,
učinjene u cilju sređivanja prilika. Jugoslovensko Šumarsko Udruženje izražava punu
nadu, da će se u našem zanemarenom šumarstvu pod Vašom direktivom prilike ne samo
srediti, nego i da ćemo novom snagom i poletom krenuti putem istinskog napretka u
bolju budućnost.«


ODGOVORI MINISTARSTVA NA REZOLUCIJE UDRUŽENJA.


Na rezoluciju, predloženu po g. direktoru ing. P. Manojloviću »O nedovoljnom
budžetiranju šum. ustanova«, koja je rezolucija prihvaćena i otposlana sa 52-og glavnog
zbora, primilo je predsjedništvo Jug. Šum. Udruženja od Ministarstva Šuma i ´Rudnika
slijedeći odgovor:


»Predsjedništvu Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja, Zagreb. Sa aktom Udruženja
br. 627—1928. od 11. XII. poslatu mi Rezoluciju primio sam, pa nalazim za potrebno
odgovoriti sledeće:


Područno mi Ministarstvo nastojalo je i trudilo se, da ovogodišnji predlog budžeta
sastavi tato, da on bude pravii izraz svih´ potreba šumarske struke i da obezbedi
pravilno i uspešno funkcionisanje šumarskih ustanova i racionalno iskorišćavanje državnih
šuma.


Za dokaz toga napominjem, da je područno mi Ministarstvo podnelo prvobitni
predlog budžeta rashoda za 1929/30. godinu u visini od cea 150,000.000 Din.


Ministarstvo Finansija vratilo je taj predlog, da se isti reducira na visinu prošlogodišnjeg
budžeta.
Ponovnom redukcijom isti je predlog reduciran na sumu od cea 130,000.000 Din.
1 ovaj je predlog ponovno vraćen od strane Ministarstva Finansija radi ponovne
redukcije.


Tako je predlog budžeta rashoda za 1929/30. godinu prihvaćen i odobren, a na
ličnu intervenciju moga prethodnika sa sumom od 89,401.865 Din, dakle ipak za
7,655.977 Din više nego što je bio prošlogodišnji budžet.


90
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 37     <-- 37 -->        PDF

TJporedni pregled U Za narednu
Nazi v
partije
predloženo
od strane
Min. Šuma za
g. 1929/30
Uneto u
pred log
budgeta za
g. 1929/30
od strane
Min Finansija
Broj
partije
tekućoj
godini
1928/29
odobreno:
budžetsku
godinu
1929/30
odobreno:


Putni i podvozni trošk.
i dnev. sa paušalom po
61. 30 zakona o ustrojstvu
Min. Šuma i Rudnika
2,405.000
I. redakcija
1,520.000
U. red.
1,520.000 1,220.000 + 300.000,—
Opšte kane. i manip.
potrebe (ogrev, osveti.
itd.)
3,342.000
I. red.
2.370.0C0
.. red.
2,370.000 2,489.667 — 119.667.-
Opravka postoj et´ih
zgrada i gradnja
novih
2,802.196
I. red.
1,592.196
II. red.
1,393.07 14. poz. 3. 600.000 793.078.-
Izgradnja prometnih
sredstava
2,157.400
I. red.
1,000.000
II. red.
700.000 14. poz. 4. 100.000 + 600.000.—
Taksacioneuredjenje
radnje,
šuma
4,733.297
I. red.
3,350.000
II. red.
870.U00 14. poz. 1. 200.000 + 670.000.—
Procena, obeležavanje
gore za prodaju, nadnice
radnika
1,180.437. 956.080 15, 16, 19,
20 i 21.
732,000 452.437.-


Kod današnje teške finasijske i ekonomske krize i opšte tendencije svih nadležnih
faktora, da se budžetski rashodi smanje i svedu na najmanje moguću meru, ovo povećanje
mora se ipak smatrati kao jedan uspeh i ako je daleko od toga, da zadovolji sve
opravdane i prešne potrebe šumarske struke i njenih ustanova.


Ponovno napominjem, da je područno mi Ministarstvo učinilo sve, što do njega
stoji, da se opravdani zahtevi šumarske struke zadovolje, ali da iz napred pomenutih
razloga to nije bilo moguće.


Iz priloženoga pregleda može se Predsedništvo uveriti, da je baš po onim stavkama,
koje se u rezoluciji spominju, — osim jedne — postignuto znatno povećanje u
uporedenjii sa prošlogodišnjim budžetom.


I ako ovo povećanje nije tako znatno, mislim, da se ipak može smatrati kao
korak napred u današnjim teškim prilikama.


Dajući ovo obaveštenje tome Predsedništvu radujem se, da se isto kao staleško
udruženje tako živo interesuje za prilike svoje struke i želja mi je, da se ovakova saradnja
između Udruženja i područnog mi Ministarstva i u buduće održi.


91
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Nadam se, da će mi se uskoro dati prilika, da Udruženje pozovem na saradnjn,
kada otpočnem rad na izvođenju nove šumarske politike, k´oju kanim da sprovedeni u
područnom mi resoru.


17. januara 1929. god. Ministar Šuma i Rudnika:
Beograd. L a z a R a d i v o j e v ić, v. r.«
Na Rezoluciju, predloženu po g. nadsavjetniku u. m. F. Slapniča.ru »0 umirovljenicima
prije zakona o činovnicima od 1923. god.«, koja je rezolucija prihvaćena i otposlana
sa 52-ge glavne skupštine, odgovorilo je Ministarstvo Šuma i Rudnika, da je
predmet dostavilo Ministarstvu Finansija kao nadležnom.


Na Rezoluciju, predloženu po g. direktoru L. Kriškoviću »O primjeni agrarne
reforme na deputatna zemljišta šum. činovnika«, koja je rezolucija prihvaćena i otposlana
sa 52-gog zbora, odgovorilo je Min. Š. i R., da je predmet dostavilo Min. za
agrarnu reformu, kao nadležnom i da je predmet preporučilo na povoljno riješenje.


ISPRAVAK.


Gospodine urednice! Obzirom na grubu jednu netačnost, koja bi mogla stvoriti
za mene velike moralne i materijalne obaveznosti, a bez svakog osnova i bez mogućnosti,
da im prema svojem običaju i udovoljim, molim Vas, da izvolite u narednom
broju »Šumarskog Lista« uvrstiti ovaj ispravak:


U izvještaju o 52. skupštini J. Š. U. na strani 46. »Š. L.« prvi redak glasi: »G.
Ružić preporuča Maribor« (t. j. za dogodišnju skupštinu Udruženja). To je apsolutno
neispravno, jer ja takvih netaktičnosti ne pravim.


Istina je ovo: Čim je predsjednik g. ing. Čmelik poveo riječ o tome pitanju, te
spomenuo Sloveniju i to naročito Ljubljanu i Maribor, čuli su se dvoranom glasovi:
Maribor, Maribor. Sve je očekivalo, da će se neko iz tih krajeva dići, te prema običaju
pozvati zbor na skupštinu. No premda je bilo prisutno više odbornika Slovenaca, pa i
sam novi potpredsjednik Udruženja g. ing. Milan Lenarčić, veleposjednik i industrijalac
iz mariborske okolice, nije se niko javio i po nekom davnom običaju taj je odgovor
skupština počela da traži od mene. Očito mnogim vanjskim kolegama nije
poznato, da ja već treću godinu ne snosim nikakve odgovornosti za rad podružnice,
pošto odbor moje motivirane ostavke na odborničko mjesto i mimo moga traženja nije
objelodanio. Ustadoh i izjavih: niti imam kakvo ovlaštenje od odsutnog g. šefa niti sam
bilo kakav funkcijonar Udruženja i zato nemam prava, da dajem takve izjave, pogotovo
i zato ne, jer smatram da sam već dosta za druge radio i jer razlozi, zbog kojih
sam bio prisiljen otkloniti svaku odgovornost za rad podružnice, postoje i dalje. —
Nego, rekoh, tu se nalazi g. potpredsjednik i nekoja gg. odbornici, pa nek oni glasno
izjave, da li su sporazumni si time, jer je takva izjava ujedno i teška moralna i materijalna
obaveza.


Na ponovno traženje, nek bar to kažem, hoće li se dobiti dovoljno konačišta u
Mariboru, odgovorih, da hoće, jer je Maribor veliko i moderno mjesto i leži u jednom od
najljepših i najnaprednijih šumskih i turističkih predjela naše države.


Drugo ništa ne rekoh.


U Mariboru, dne 10. januara 1929. g.


S odličnim poštovanjem odani Vam


Ing. Ante Ružić, kr. šum. savj.


92