DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Na taj pozdrav primilo je predsjedništvo Jugoslavenskog Šumarskog Udruženja
od maršalata dvora slijedeći dopis:


»Primivši sa zadovoljstvom izraze´ odanosti podnesene u ime Jugoslovenskog Šumarskog
Udruženja u Zagrebu povodom proklamacije od 6. o. m., Nj. V. Kralj blagO´voleo
je narediti da se članovima toga Udruženja izjavi topla zahvalnost.


Maršal dvora.«


Proklamacijom od 6. I. 1929. god. raspušten je parlarnenat, raspušteni su poli


tički klubovi, političke partije, i naviješten je stručan život i rad umjesto partajsko


političkog.
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje se nada tom prilikom, da će se naša šumarska
privreda racijonalizovati, nada se, da će naše šumarstvo zaista krenuti putem
stručnosti u bolju budućnost.
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje pozdravilo je u toj nadi imenovanje novog
Ministra Šuma i Rudnika g. Lazara Radivojevića:


»Gospodine ministre!
Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, koje već godinama nastoji u svome radu,
da se naše prilike podignu i dovedu na onu visinu, na kojoj se nalaze u drugim kulturnim
zemljama, a napose da se otklone sve nepravilnosti, greške i nepravde, na koje
je opetovano tečajem više godina skretalo pažnju mjerodavnih faktora, pozdravlja imenovanje
Vašeg gospodstva za Ministra Šuma i Rudnika, kao i prve učinjene odluke,
učinjene u cilju sređivanja prilika. Jugoslovensko Šumarsko Udruženje izražava punu
nadu, da će se u našem zanemarenom šumarstvu pod Vašom direktivom prilike ne samo
srediti, nego i da ćemo novom snagom i poletom krenuti putem istinskog napretka u
bolju budućnost.«


ODGOVORI MINISTARSTVA NA REZOLUCIJE UDRUŽENJA.


Na rezoluciju, predloženu po g. direktoru ing. P. Manojloviću »O nedovoljnom
budžetiranju šum. ustanova«, koja je rezolucija prihvaćena i otposlana sa 52-og glavnog
zbora, primilo je predsjedništvo Jug. Šum. Udruženja od Ministarstva Šuma i ´Rudnika
slijedeći odgovor:


»Predsjedništvu Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja, Zagreb. Sa aktom Udruženja
br. 627—1928. od 11. XII. poslatu mi Rezoluciju primio sam, pa nalazim za potrebno
odgovoriti sledeće:


Područno mi Ministarstvo nastojalo je i trudilo se, da ovogodišnji predlog budžeta
sastavi tato, da on bude pravii izraz svih´ potreba šumarske struke i da obezbedi
pravilno i uspešno funkcionisanje šumarskih ustanova i racionalno iskorišćavanje državnih
šuma.


Za dokaz toga napominjem, da je područno mi Ministarstvo podnelo prvobitni
predlog budžeta rashoda za 1929/30. godinu u visini od cea 150,000.000 Din.


Ministarstvo Finansija vratilo je taj predlog, da se isti reducira na visinu prošlogodišnjeg
budžeta.
Ponovnom redukcijom isti je predlog reduciran na sumu od cea 130,000.000 Din.
1 ovaj je predlog ponovno vraćen od strane Ministarstva Finansija radi ponovne
redukcije.


Tako je predlog budžeta rashoda za 1929/30. godinu prihvaćen i odobren, a na
ličnu intervenciju moga prethodnika sa sumom od 89,401.865 Din, dakle ipak za
7,655.977 Din više nego što je bio prošlogodišnji budžet.


90