DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 35     <-- 35 -->        PDF

čislo 12. 1928. — Jar Ružička: .... vliv ma kulturni methoda na vyvoj porostu
(Kakav upliv imade način uzgoja na razvoj sastojina). — R. Mikvška: Lesni typy na
Krâlovéhradecku (Tipovi šuma u području Karlovog Gradeca). — Ing. S. Matvicnko-
Sikar: Cervenâni listi stromu v Novem svëtë (Crvenilo lišća u drveća Novog Svijeta).


Internacionalni adresar za trgovinu drvetom. Obuhvaća sve najvažnije države
internacionalnog prometa drvetom. Preko 25.000 drvarskih adresa pregledno je svrstano
u jednome svesku. Austrija je tu zastupana sa cea 5.500 adresa, Čehoslovačka
sa 3.300, Ugarska sa 1.000, Jugoslavija sa 1.000, Rumunjska sa 2.300, Poljska sa
3.500, Njemačka 6.700, Dancig 150, Francuska 1.000, Belgija 650, Nizozemska 600,
Engleska 700, Švicarska 900, Italija 800, Španjolska 450, Orčka 250, Sjeverna Afrika


70. — Narudžbe adresara prima »Internationaler Holzmarkt«, Wien I., Tegetthoffstrasse
7—9. — Cijena za knjigu uvezanu u platno 30 austr. šilinga.
»Poljoprivredni Glasnik« izašao je iz štampe 3. broj od ove godine sa ovom
sadržinom: Aleks. G. Jovanović: Svilarske ogledne stanice. — Stj. Koydl: Protiv
džanarike. — Naše konjarstvo. — Dr. S. Krugel: Superfosfat i zakiseljavanje zemlje.


— Crvene kokoši Rod-Ajland. — Adam Talan: Poljoprivredne prilike u srezu Slatini.
— Franjo Lemart: Izbor krompira za setvu. — Dobričevski: Dan i noć u biljnom
životu. — Janjić: Proždiranje mladih od matera. — Tvrda muža. — Proizvodnja, prerada
i potrošnja kitajskog čaja. — Krompir i azotno gnojivo. — Važnost suzbijanja
zaraznih bolesti kod živine. — Kakav pod (patos) je najbolji za obore. — O upotrebi
baštenskih i kuhinjskih otpadaka. — Vivisekcija. — Glavne poljoprivredne izložbe
Zagrebačkog Zbora. — Živinarnik »Alvar« u Ostružnici. — Janjić: Traženje novih
biljaka za Rusiju. — Jeli moguće rastenje zelenih biljaka bez auksimona? — Slike iz
modernih živinarnika u Nemačkoj. — Rad fitopataloškog zavoda u Sarajevu. — Bezalkoholna
prerada grožđa i voća — voćni sokovi — šira. — Poljska privreda u seoskim
osnovnim školama. — Stočna higijena i zaštita životinja i rastinja. — Unija
evropskih odgajivača životinja za dobivanje krzna.
IZ UDRUŽENJA


Prilikom proklamacije Nj. Veličanstva Kralja Aleksandra I. od 6. januara 1929.,
pozdravilo je Jugoslovensko Šumarsko Udruženje svog Visokog Pokrovitelja:


Vaše Veličanstvo!
Jugoslavensko Šumarsko Udruženje umoljava Vaše Veličanstvo, svoga Uzvišenoga
Pokrovitelja, da izvoli primiti i u ovom velikom, historičkom momentu izraz
iskrene odanosti i lojalnosti.
Jugoslavensko Šumarsko Udruženje stavlja Vašem Veličanstvu na raspolaganje
sve svoje snage, uvjereno, da će pod mudrim vodstvom Vašeg Veličanstva brzo biti
lijeka cjelokupnoj našoj privredi, a napose šumarskoj.
U iskrenoj odanosti, moli svoga Uzvišenoga Pokrovitelja, da izvoli primiti, uz


izraz lojalnosti i odanosti, izražaj duboke zahvalnosti Jugoslavensko Šumarsko
Udruženje.
Predsjednik: Ing. V. Č m e 1 i k.


89