DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Srbiju u glavnom unutar njenih granica ispred g. 1912. Knjiga imade toliko obilje intesantnog
detalja, da nam ga je nemoguće ovdje u kratko prikazati. Da čitaoci »Šum.
Lista« budu ipak upućeni u sadržaj te vrijedne knjige, donosimo naslove njenih pojedinih
glava:


— Šume i šumarstvo u Srbiji od doseljenja Srba do 1836. godine. Šumovitost i naseljenost
Srbije, veličina i sastav šuma, vrste i rast šumskog drveća. Vodeni taloži i
poplave, pošumljavanje i elementarne oštete šuma. Šumsko zakonodavstvo do zakona o
šumama. Zakon o šumama. Državne, opštinske i seoske šume. Zahvati i primena zakona
za šumske krivce. Šumski sporovi i tapije. Cene drva i njihovo kretanje. Cigani
skitači u Srbiji i njihov rad u šumama. Šumska Uprava. Šumski Fond. Upotreba
(eksploatacija) šuma i šumskih proizvoda. Ograničavanje šuma. Šume u partijsko-političkim
ciljevima. Divljač i zakonodavstvo o lovu. Literatura o šumarstvu. —
Uz veliko stručno poznavanje, mogla su da stvore to vrijedno i po naše šumarstvo
važno djelo samo još dva izvora snage: prvi je izvor velika ljubav pisca prema
šumi i šumarstvu, a drugi — gotovo još veći i sjajniji — golema ljubav pisca prema
otadžbini. Knjigu najtoplije preporučamo svakom našem šumaru.


Nabavlja se kod pisca J. M. .lekića, direktora u m., Beograd, Vojvode Dobrnjca
52., uz cijenu od Din 60.—. Studenti imadu 10% popusta. Poštarina Din 5.50.


L´Alpe. No 11. 1928. — G. Sperotto: . rimboschimento del litorale Veneto-
Friulano (Zašumljavanje obale Mletačko-Friolske). — A. Merendi: Il movimento commerciale
con . estero dei prodotti forestali nel 1927 (Šum. trgovina s inozemstvom u


g. 1927.). — N. Ferrari: Corne organizzare la difesa dei boschi contro i danni1 degli incendi
(Kako da se organizuje obrana šuma od požareva).
No 12. 1928. — A. Merendi: L´Esposizione Forestale di Versailles (Šumarska
izložba u Versailles-u). — G. Doveri: La foresta di Boscolungo (Šuma Boscolungo). —


G. Friedmann: Le piante caratteristiche dell* alpe (Karakteristično alpsko bilje). —
C. Pilla: Un importante aspetto délia sistemazione dei bacini mortani (Jedan važan
oblik uređivanja bujica).
No 1. 1929. — Bognetti: 1928.—1929. — Eliseo .landolo: La montagna e le leggi
per la bonifica integrale (Gorje i zakoni po opće dobro). — Carlo Paolucci: Alcune
caratteristiche dell´ avifauna di Sardegna (Neke karakteristike ptičje faune u Sardiniji).
— Paolo Reviglio: Silvicoltura Eritrea (Šumarstvo Eritreje). — L. Senni: Sicilia
forestale (Šumarstvo Sicilije).


Revue des Eaux et Forets. No 10. 1928. — L. Lavauden: Recherches techniques
sur les incendies des forets (Tehnička istraživanja o šumskim požarima). — flickel:
Qu´est-ce que le Lauretum (Šta je Lauretum). — Luneau: Possibilité des futaies régulieres
(Prirast pravilnih visokih šuma). — De Coincy: Projet d´aliénation des forets
et de réforme de l´organisation forestiere sous Louis XV. (Projekt prodaje šuma
i reforme šumarske organizacije pod Louis-om XV.)


No 11. 1928. — L. Lavauden: La foret de Gommiers du Bled Talha (Šuma Acacie
tortilis Bled Talha u Južnom Tunisu). — Oranger: Cordons boisés le long des routes
(Zašumljene pruge duž cesta). — De Coincy: Projet d´aliénation des forets et de
réforme de l´organisation forestiere sous Louis XV. (Projekti prodaje šuma i reforme
šumarske organizacije pod Louis-om XV.).


No 12. 1928. — De Falvelly: Les forets de pins a crochets dans les Pyrénées
orientales (Šume bora Pinus uncinata u istočnim Pirinejima). — Sornay: L´application
du régime forestier en Savoie (Ušumljavanje u Savoji).


Lesnickâ Prâce. Čislo 11. 1928. — Prof. ing. Opletal: Ing. G. Artner. — Ing. E.
Krča: Duševni vztahy človeka k lesu (Duševni odnos čovjeka k šumi).


88