DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2/1929 str. 25     <-- 25 -->        PDF

nije na štetu šumskom gospodarstvu, već može biti od koristi: pače u
nedalekoj budućnosti.


Ima još jedan nadasve važan razlog, koji nas za veći dio naših planinskih
šuma upućuje na što veću primjesu bukovine, a to je požar, koji
nam je do sada uništio ogromne šumske površine. Kod Thurn Taksisa u
u bivšem provincijalu šumski radnici sami ugase cigaretu u šumi, a kod
nas u bivšoj Krajini zbog paše odnosno zapljene koza zapaljuju stotine
jutara šume. Ne treba dokazivati, kako je bukva zaprijeka širenju požara,
odnosno da bi naših čistih šuma četinjača u Krajini možda već i nestalo,
kad ne bi imali toliko bukovih šuma.


U pogledu cijena potrebno je, da navedem novije cijene bukovini i
jelovini na sušačkom i senjskom tržištu prema podatcima komorskoga
ureda. Cijene su nešto niže od faktičnih, a ne odnose se samo na najbolje
drvo, već na prosječnu kvalitetu, kakva na tržište dolazi.6 Da se pojedine
partije prodaju i uz drugačije cijene, nije isključeno.


Na Sušaku, franco vagon, vrst Tombante stoji: jelova piljena 570
Dim, tesana 320 Din.; bukova piljena neparena I. 1000, II. 750, III. 500;
bukova piljena parena I. 1100, II. 800, III. 500.


U Senju, franco riva: jelova piljena 425 Din., tesana 300 Din.; bukova
piljena 600 Din., tesana 550 Din,


Cijene na panju u području Gorskoga kotara i šuma Velike i Male
Kapele razne su. Na posljednjoj dražbi jelovine u šumama kneza Thurn
Taxisa postignuto je do 175 Din po lm 3 U susjednoj šumi z. z. Ravna
gora udaljenoj 3.5 kim od pilane, a 12.5 kim od željezničke stanice Skrad,
postignuto je u svibnju pr. g. 186 Din. Prodaja je izvršena paušalno. U
susjednim šumama ogulinske imovne općine udaljenim 5 kim od željezn.
stanice postignuta je 3. V. pr. g. cijena od 144 Din po 1 m3 jelovine. Prodaja
je paušalna, a kubatura po našoj procjeni i po faktičnoj izradbi varira
maksimalno za 5% na više ili na niže. Malverzacija u šumi nema.


Naš idealni šumar i upravljač šuma z. z. Ravnagora g. A b r a m o-
v i ć ne upisuje sebi u zaslugu, što je u tim šumama postignuta najviša
cijena jelovini kod nas, već da je to rezultat lokalnih odnošaja, jer je drvo
dobre kvalitete, velika konkurencija, izvrsno šumsko i industrijsko radništvo,
minimalna zarada šumskih trgovaca, o čemu je na drugom mjestu
bilo više govora.7


Za bukovinu postigla je ogulinska imovna općina na licitaciji od


3. XI. 1927. u šumi Kozarac, udaljenoj od željezničke stanice Vrbovsko
4 kim, svotu od 130 Din., a 26. IX. pr. g. 149 Din. po 1 m3 paušalno na d ferenciju
od maksimalno 5% razlike u tehničkoj masi na više ili na niže od
naše procjene. Opet samo zato, jer je bukovina relativno dobra, konkurencija
velika, kao i za to, jer je bukva sve više traženo drvo. Dobivamo
i naročite molbe za iznašanje bukovine na prodaju. Nije ni ovo zasluga
nas šumara, jer u ostalim šumskim predjelima, koji kravitiraju ličkoj željeznici
i jadranskom moru, dobivamo vrlo razne, ali mnogo niže cijene
s razloga, jer je kvalitet drva lošiji od onoga u Gorskom kotaru, jer nema
8 Naknadno javlja nam g. pisac, da su cijene bukovini i jelovini danas već za
ca 20% veće. Op. uredn.
7 Vidi Drvotržac g. 1927. broj 15, 20.


79