DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 8     <-- 8 -->        PDF

u financijskom smislu zrele za sječu. Osim toga pretvarale bi se tako


čiste bukove šume u daleko vrednije mješovite sastojiue sa hrastom po


brežuljcima, a sa jelom po visokogorju.


Međusobni odnos izvoza hrastovih pragova spram bukovih s obzi


rom na količinu vidi se jasno iz gornje slike. Izvoz hrastovih pragova


konstantno raste; od 1923. do 1926. polaganije, dok od 1926. do konca


1928. dostiže rapidno neslućenu količinu od 2,651.595 komada. Izvoz bu


kovih pragova raste mnogo polaganije, najveću visinu dostiže 1926. i


1927., a u 1928. znatno pada.


Kako vidimo, ogromne se količine pragova izvoze iz naše države
u 20 stranih država. Nema države na svijetu, koja bi proizvodila toliko
pragova u svojim šumama i izvozila ih na sve strane kao naša država.
Najviše se eksportira naših pragova u Italiju, zatim Madžarsku, Austriju.
pa Njemačku, u kojoj je šumsko gospodarstvo najnaprednije na cijelom
svijetu. Njemačka — ta klasična država za napredno šumsko gospodarstvo—
mogla bi i sama pokriti svoje potrebe na pragovima, kada bi
sjekla svoje šume bez reda i obzira na financijsku dob sastojina, kako
se to kod nas na žalost čini. Kod nas se naime danas postupa sa šumama
tako, da se kod toga zaboravlja, da su šume najveća narodna imovina i
to ne samo sadanjih, nego i onih generacija, koje će tek doći.


U mjesecu oktobru 1928. g. držala je primjerice Madžarska licitaciju
pragova na količinu od 600.000 kom., na koju je pristupilo 9 naših
šumskih firmi (5 iz Hrvatske, a 4 iz Bosne), ponudivši oko 200.000 kom.
hrastovih pragova uz cijenu od 80 Din i 260.000 kom. bukovih pragova
uz cijenu od 50 Din.


Svakako osobitu pažnju zaslužuje izvoz hrastovih pragova u god.
1928., koji je dostigao nevjerojatnu visinu od circa 2,652.000 komada. Ta
je činjenica s našeg gledišta, koje zastupamo u ovom pitanju, od naročite
važnosti, jer je to najbolji dokaz, da pragovi potječu od zdravih stabala,
a ne od sušaca, sa kojima neki žele opravdati tu golemu produkciju hrastovih
pragova u našim šumama. (Vidi »Drvotržac« od 10. i 20. XII. 1928.).
M i n a p r o t i v o v o m e tvrdi m o, da je n a j m a n j a k o 1 i č i n a
posušene d r v n e m a s e izrađen a u prag o v e. K tome cijene
pragovima od sušaca ne rastu tako jako, kao onima od zdravih stabala.


Da ogromna produkcija hrastovih pragova potječe od zdravih mladih
hrastovih stabala, dokazujemo:


1. velikim brojem trgovaca pragovima iz krajeva, gdje se hrastove
šume ne suše, kao na pr. u Bosni;
2. pragovima, koji se u velikim količinama izrađuju baš u zdravim
šumama hrasta kitnjaka, koji raste po brežuljcima, dok od sušenja stradavaju
dosada isključivo sastojine hrasta lužnjaka u nizinama, i konačno
3. time, što je proizvodnja pragova kod nas dostigla neslućenu visinu
u zdravim, a ne oboljelim šumama, te dok bolest hrastovih šuma
od g. 1925. znatno jenjava, a kalamitet se sušenja ne širi kao prvih godina
oboljenja (1923.—1925.). dotle je naprotiv produkcija hrastovih pragova
zadnjih godina znatno porasla, što se jasno vidi iz spomenutoga
brojčanog i grafičkog prikaza.
Na licitacijama pragova, koje se drže kod Ministarstva Saobraćaja
u Beogradu i kod Direkcije željeznica u Zagrebu, učestvuje veliki broj
licitanata. Na tu živu utakmicu velikog broja licitanata obraćamo po


6