DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1929 str. 2     <-- 2 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


IZDAJE JUOOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE


Ureduje redakcioni odbor
Glavni i odgovorni urednik: profesor dr. Antun Levaković


ŠUMARSKI LIST


izlazi svakog prvog u mjesecu na 2—4 štampama arka i


# .i


Članovi REDOVNI J. S. V. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja članskog godišnjeg!
doprinosa od 100 Din. < ´
Članovi POMAGAČI a) kategorije plaćaju godišnje 50 Din.
b) ´ « « « 100 Din.
Članovi UTEMELJITELJI i DOBROTVORI dobivaju ga nakon jednokratnog dopri-I


nosa od 500 odnosno 3000 Din. .
Pretplata zai neclanove Iznosi godišnje 100 Din. i
ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na ček i. S. U. 34.293 Hl na adresu ,|


Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Vukotinovičeva. ulica 2.
UREDNIŠTVO 1 UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu Zagreb, Vukotinovičeva f
ulica 2. Telefon 3339. f


ZA OGLASE PLACA SE:


ZA STALNE oglase (inserate) kao 1 za dražbene oglase:


1/ 4


1. strana 500 (petstotlna) Din — strane 175 (stosedamdesetpet) Din.


i/, strane 300 (frlstotine) Din — i/„ strane 90 (devedeset) Din.


Kod trokratnog oglašavanja daje se 15%, kod šesterokratnog 30% i kod dvanaestero


kratnog 50% popusta.


Sakupljači oglasa dobivaju nagradu. UPRAVA.
88,® ´
GOSPODI SARADNICIMA


Da bi se uređivanje »Šumarskog Lista« moglo provesti što lakše i brže, upravljamo
ovu molbu gospodi saradnlcima.


ČLANCI neka obraduju što savremeniie teme, u prvom redu praktična pitanja.
Teorijski radovi dobro su nam došli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti
priloži kratak résumé u francuskom ieziku. — Za svaki prevod treba pribaviti dozvolu
autora. — Dobro su nara došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima 1 događajima u vezi
Za šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani što čitljivije. Pisati treba samo na neparnim
stranicama. Sa desne ivice svake stranice treba ostaviti prazan prostor od tri prsta širine.
Rečenice treba da su kratke 1 jasne. Izbor dijalekta I pisma prepušten je piscu. Rukopisi se
štampaju onim dijalektom i pismom, kojim su napisani, ukoliko autor Izrično ne. traži promjenu.
— SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na glatkom (ne hrapavom) papiru, neka ne
budu ulijepljeni u tekst već zasebno. Ako se šalju negativi, treba ih zapakovati u čvrste
kutije. — CRTEŽI neka budu izvedeni isključivo tušem (nikako ne tintom) na bijelom (ne
žutom) risaćem papiru. Mjerilo na kartama treba označiti samo olovkom. — HONORARI za


´originalne članke 40 Din, a za prevode 20 Din po štampanoj stranici. — SEPARATN1
OTISCI moraju se zasebno naručiti. Trošak snosi pisac. — Oglase, lične 1 društvene vijesti
treba slati Upravi a ne Uredništvu. UREDNIŠTVO f


\ REVUE FORESTIERE *


POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU


COMMERCE DES BOIS.


Rédigée par le Comité de Rédaction


Rédacteur en chef: Prof. dr. Ant. Levaković !(
Edition de l´Union Forestiere Vuogoslave 7, Rue Vukotinović Zagreb,
Yougoslavie. — Parait chaque mois. Conditions de l´abonnement pour


l´étranger Din 120 par an. — Résumés en langue française.