DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1928 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Nedeljko Lazić, podšumar III. kat. 3. grupe za sreskog šum. referenta kod Sreskog poglavara
u Konjicu, iz Šumske uprave u Drvaru.
Vuk Medenic, za admin. činovnika III. kat. 3., grupe Direkciji Šuma Čačak, od Sreskog
poglavarstva u Višegradu.
Viktor Lozinski, sekretar Direkcije šuma u Čačku za šumarskog inžinjera I. kategorije,


8. grupe i šefa Šumske uprave u Loznici.
Ivan Sundečić, okružni šumar i šef šum. uprave u Loznici za okružnog šumara I. kat.
8. grupe i šefa šum. uprave u Gornjem Milanovcu.
IZ DRŽAVNE SLUŽBE OTPUŠTENI SU:


Nikola Černov, podšumar II. kat. 4. grupe i šef Šum. uprave u Beranima.


Dragutin Lastrić, šum. referent I. kat. 8. grupe kod Sreskog poglavara u Konjicu.


f Ing. Dragutin Polaček. Dana 19. oktobra ove godine preminuo je u Zagrebu
Ing. Dragutin Polaček, minist. savjetnik u penziji i bivši direktor zagrebačke direkcije
šuma. Iako smo znali, da u posljednje vrijeme pobolijeva, ipak nas je njegova nagla
smrt iznenadila i duboko potresla. Time je iz naše sredine nestalo dugogodišnjeg
člana našeg udruženja i izvrsnog stručnjaka, čija se riječ u mnogim pitanjima — a
naročito tehničkim — mogla smatrati mjerodavnom. I opet je nestao jedan od one
stare garde koja je, svojim solidnim stručnim znanjem i vrijednošću, položila osnove
našem šumarstvu. Zasluge te generacije neosporne su. One su tim veće, ako uzmemo
u obzir s koliko se truda i muke moralo raditi, da se dođe do pozitivnih rezultata. I
to još pod režimom, koji nam nije bio osobito naklon.


Pokojnik je rođen 22. X. 1865. u Švarči kraj Karlovca; tu je i svršio veliku realku.
Visoku školu za kulturu tla apsolvirao je u Beču. Dana 15. IX. 1887. postavljen je za
tehničkog dnevničara sa jednom forintom dnevnice. Službovao je kod Šumarskog
Ravnateljstva u Zagrebu i kod Šumarskog Ureda u Otočcu (sada Direkcije šuma u Zagrebu
i na Sušaku). Proveo je jednu godinu dana kod Ministarstva poljoprivrede u
Budimpešti. Međutim, najveći dio službe proveo je na Kršu Velike Kapele i Like. Stoga
je pokojnik i bio jedan od najboljih poznavaoca Kraške šume. Kao građevni referent
trasirao je i izgradio mnogo kilometara šumskih cesta po Kršu i time mnogo đoprineo
otvaranju tih šuma i podizanju njihovog rentabiliteta. Osnovao je i izgradio brojne
šumarske i lugarske stanove, pa je i time ostavio trajnih dokaza svoga rada. Dana


6. decembra 1918. postavljen je za direktora u Zagrebu, koju je dužnost vršio sve uo
28. II. 1923., kad je penzionisan. Vrijedan i ustrajan kao malo tko. Ni kao penzioner
nije prestao da radi; još je ovoga ljeta trasirao šumske ceste u državnim šumama Gorskog
kotara, gdje je počeo da služi i kamo ga je oduvijek nešto vuklo... Jer zaista,
čudan je taj Krš. Puste drage i vrtače kao i bijeli kamenjari obrasli šutljivom šumom
i suviše vežu uza se onoga, koji ih je dobro upoznao i zavolio. I posljednje pokojnikovo
djelo bavi se s problemom podizanja intenzivnosti gospodarenja sa šumama na
Kršu. Taj je članak izašao u oktob.-novembarskom dvobroju Šum. Lista za g. 1928.
pod naslovom : Saobraćajna sredstva i šumske zgrade u državnim
šumama Gorskog Kotara na području kr. Direkcije Šuma u Zagrebu.
Pored ostalih literarnih radova, izašlih u Šum. Listu, to mu je posljednji, jer se
već 19. X. o. g. preselio u vječnost. Iz naše je sredine nestalo dobrog supruga i oca,
solidnog stručnjaka i valjanog druga. Sudjelujemo u tuzi ožalošćene porodice, jer ta)
gubitak osjeća i struka i svi oni, koji su pokojnika poznavali.


Pokopan je 21. oktobra o. g. u Zagrebu uz učešće mnogobrojnih kolega i prijatelja.
Slava i pokoj vječni članu našeg udruženja i dobrom
drugu Ing. Dragutinu Polačeku! Dr. M. Ž.


494
ŠUMARSKI LIST 12/1928 str. 37     <-- 37 -->        PDF

OGLASI


DIREKCIJA ŠUMA IMOVNE OPĆINE ĐURĐEVAČKE U BJELOVARU.


Br´oj 6109 — 1928. U Bjelovaru, dne 29. oktobra 1928.


OGLAS DRAŽBE.


Temeljem odobrenja Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu od


19. oktobra 1928. broj 40.769 prodavati će se kod Direkcije šuma Imovne
Općine Đurđevačke u Bjelovaru putem pismene javne licitacije dana
4. decembra 1928. god. u 10 sati prije podne i to:
i
i
Šumskog sreza Bro j stabal a Procjenjena masa Procjenjena
vrednost
! kao


grade goriva isklična Primedba


1 m e grab cijena


c >


´o M
OJ


. u 3


XI ! m" Dinara


j f .


i
i
998 1.90904


Od stanice


i. „Širine" 24 1646 3624-64 — Virje 12
1 kim.
349 68622 — 2,224.930


319 36405 600-55


85 45-22 192-78


Od stanice


2 „Grabovac" 85 9180 2.23534 1124618 Ba laji
12 kim.


13.690 461.6 7.990-25
762 39074 932.690´


OPŠTI UŠLOVI:


1. Dražba će se obaviti isključivši usmene jedino na temelju pismenih
ponuda.
2. Ponude moraju biti taksirane sa 100 Dinara taksene marke, dobro
zapečaćene, te će se primati najkasnije do 10 sati prije padne kod gospodarstvenog
odbora dana 4. decembra 1928.
3. U ponudi valja naročito navesti, da su moliocu svi uslovi dražbe
sadržani u dražbenim uvjetima koji zastupaju kupoprodajni ugovor dobro
poznati i da ih u cijelosti prihvaća. Uz to se ima ponudi priložiti u ime
vadiuma od procjenbene vrednosti one hrpe, na koju ponuda glasi, 5%
za domaće tvrtke, dok inostrane tvrtke plaćaju 107c — Vadium se polaže
bilo u gotovom novcu ili u državnim vrednosnim papirima u nominalnoj
vrednosti ili u inim papirima, kojima je priznata pupilarna sigurnost
u kraljevini SHS. a po njihovom burzovnom tečaju. Garantna pisma i
uložne knjižice novčanih zavoda ne primaju se. Osim toga ima se ponudi
priložiti i uvjerenje, da je nudioc platio državni porez za poslednje tromesečje
i da mu je radnja protokolisana kod sudskih vlasti.
4. Ponude ispod isklične cijene neće ise uvažiti.
495
ŠUMARSKI LIST 12/1928 str. 38     <-- 38 -->        PDF

5. Dostalac je onaj, koji stavi najvišu ponudu iznad isklične cijene,
koja ga veže odmah, kada ju stavi, a Imovnu Općinu tek nakon odobrenja
dražbe po Ministarstvu Šuma i Rudnika.
6. Predmet prodaje je: Za hrpu 1. cjelokupna drvna masa sposobna
za tehničku uporabu iznad 28 cm promjera na tanjem kraju. Drvo od
28 cm na niže kao i otpaci iza bradve i makije te gorivo drvo i gule ostaju
kao vlasništvo I. O. Đ. na sječini. Za hrpu 2. predmet prodaje je cjelokupna
dr´vna masa građe i goriva, koja se nalazi na sječini i od koje se
imade u godini 1928.—29. izraditi pola drvne mase, a ostatak će se izraditi
u sječnoj sezoni 1931.—32. godine.
7. Za sječu, izradbu i izvoz kupljenog drveta ustanovljuje se rok
za hrpu 1. do 31. marta 1930. Izvoz se ne dozvoljuje za vreme od 1. aprila
do 1. oktobra za sječine. Za hrpu 2. ustanovljuje se rok trajanja ugovora
do konca godine 1932.
8. Kupovnina se imade uplatiti u gotovom novcu u dva obroka i to
za obe hrpe prva polovica kupovnine u roku od 14 dana nakon što je
dostalac obavješten, da je dražba odobrena. Druga polovica imade se
uplatiti za hrpu 1. šest mjeseci kasnije nakon prvog obroka, ali svakako
prije nego što se počne sa izvozom izrađene robe iz šume. Za hrpu 2.
drugi obrok kupovnine imade se uplatiti 8 dana prije doznake druge polovice
drvne mase, koja će se provesti u jeseni 1931. godine a možda i
prije, ako sječina bude dovoljno naplođena.
Kod uplate prvog obroka kupovnine dostalac je dužan još uplatiti
na kupovninu 6.2% u ime raznih doprinosa kao i povisiti vadium na jamčevinu
u iznosu od 10% za domaće tvrtke Î 20% za strane tvrtke.


9. Svi ostali dražbeni uvjeti kao i ostale informacije mogu se saznati
za vreme uredovnih sati kod Direkcije šuma Imovne Općine Đurđevačke
u Bjelovaru, kao i kod Šumske uprave broj III. u Đurđevcu i br. VIII. u
Grubišnom polju.
Direkcija šuma imovne općine Đurđevačke.


...... ...... ....
....: 708


....... .......


... ...... ...... y ..... ......... ce 6. ........ 1928. y 10 .... .....
..... ....... .......... 2.000 ... ...... ....... ....... ...... y .... ......,
...... 33. . 34. a .. ...... ........ .. ........ .... . ......., ...... .......
.... ... 4874/28.


........ je ...... 16 .... no 1 ... ..... .. .... ........, ... ......
.. ........ ....... ..... y ...... .. 3.200 .... ..... ........ ..... .......
.......... ... ...... .......


....... ...... ......... .. ....... ..... .. ...... .. ....... ...........
........... .... .. .... ...... ..... . ....... .... .. ..... .........
...., a ..... .. .. .... .. . .... ..... .......... ............
........ je ..... .. ..... ........ ....... ... .........., .. .. .....
6% .. ......... ..... .. ............
........ .... . ....... .... ........ ...... ......... ...... . ....
... ...... .. .......... ........
...., 1. ........ 1928. ...... .......


496
ŠUMARSKI LIST 12/1928 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Broj 5484./1928.


Dražba hrastovih stabala.


Na temelju odobrenja Ministarstva Šuma i Rudnika od 19. oktobra
1928. broj 39.696 prodavati će se kod Šumske uprave u Kloštru Ivaniću
javnom dražbom putem pismenih ponuda (ofertnom licitacijom) dana


10. decembra 1928. u 10 sati do podne:
4740 hrastovih suhih i polusuhih stabala u šumi Žutica—Carevbok
okružje X. odsjek 1., procijenjenih na 1897 m:! željezničkih podvlaka te
1241 prost, metar ogrevnoga drveta sa vrednosti kao isklična cena od


262.805 Dinara.
Stabla se nalaze na teritoriju šumske uprave i upravne općine Kloštar
Ivanić, a udaljena su 8.5 km. od željezničke stanice Ivanić grad.


Izvadak iz dražbenih uvjeta.


1. Predmet prodaje jesu cijela stabla bez obzira na vrst uporabivosti
obilježena u šumi kolobrojem i to samo ona stabla, koja su u procjenbenom
elaboratu navedena.
2. Pismene ponude imadu biti providjene sa 100 Dinara taksenih
markica, vlastoručno potpisane po nudiocu uz očitovanje, da su mu dražbeni
uvjeti, koji ujedno zastupaju kupo-prodajni ugovor potpuno poznati
i da iste bezuvjetno prihvaća, te konačno obložene uvjerenjem poreske
vlasti, da je nudioc uplatio porez za tekuće tromjesečje i da mu je radnja
prijavljena.
3. Prema gornjem sastavljene, obložene i zatvorene ponude primaju
se kod uručbenog zapisnika šumske uprave u Kloštru Ivaniću za vreme
uredovnih sati najkasnije do 10 sati prije podne po uredskom satu dana
10. decembra 1928. Kasnije stigle, uvjetne, usmene, brzojavne kao i manjkavo´
obložene ponude ne primaju se.
4. Žaobina iznosi za nudioce državljane Kraljevstva Srba, Hrvata
i Slovenaca 5%, a za strane državljane W/< od ponudjene svote ili u
gotovu novcu ili državnim artijama po nominalnoj a inim pupilarno sjegurnim
artijama po berzovnoj vrednosti.
5. Kupovnina imade se platiti na jedan put najkašnje 14 dana nakon
odobrenja dražbe.
6. Rok izradbe i izvoza jest 31. mart 1930. godine.
7. Na ime državne takse plaća dostalac 1% iznos od kupovnine i
ostalih doprinosa te A.20/r od kupovnine na ime inih doprinosa i taksa.
8. Pobliži dražbeni uvjeti, koji za dražbu valjanost imadu, a za dostalca
kupoprodajni ugovor sačinjavaju, mogu se saznati za vreme uredovnih
sati kod potpisane Direkcije te Šumske uprave u Kloštru Ivaniću.
DIREKCIJA ŠUMA KRIŽEVAČKE IMOVNE OPĆINE.


U Bjelovaru, dne 29. oktobra 1928.


497
ŠUMARSKI LIST 12/1928 str. 40     <-- 40 -->        PDF

SRESKl POGLAVAR U LUDBREGU.


Broj: 8669/28.
Predmet: Grbaševec z. z. dražbena
prodaja hrastovih stabala.


Oglas dražbe hrastovih stabala.


Temeljem odobrenja g. velikog župana u Zagrebu broj 22.295/28.
od 6. aprila 1928. održat će se dne 15. decembra 1928. god. u 10 sati prije
podne u uredu sreskog poglavara u Ludbregu javna oiertalna dražba
pismenim putem vrhu 121 (jedna stotina dvadeset jedan) hrastovih stabala
uz iskličnu cijenu od 39.573 Din.


Hrastovi nalaze se na pašnjaku z. z. Grbaševec zvanom Poljana,
koji je od željezničke stanice udaljen 10 km.


Ponuda mora biti biljegovana sa 100 Din., vlastoručno potpisana i
do 10 sati prije podne predana u urudžbenom zapisniku sreskog poglavara
u Ludbregu, te mora sadržavati slijedeće:


1. Ime, prezime i obitavalište nudioca;
2. točna oznaka dražbenog predmeta;
3. ponuđenu svotu izraženu u brojevima i slovima u dinarskoj vrijednosti
;
4. izjavu nudioca, da su mu dražbeni uvjeti poznati i da ih prihvaća.
Svakoj ponudi imade se priložiti žaobina od 10% od isklične cijene
u gotovom novcu ili u državi SHS zagarantovanim vrijednosnim papirima.
Detaljni dražbeni uvjeti mogu se vidjeti kao sreskog šumarskog
referenta za vrijeme uredovnih sati.
U LUDBREGU, 15. novembra 1928. god.


Sreski poglavar.


........ ..... .... .........
....: 10537/1928.
... 31. ....... 1928 ......
.... ........


.....
....... ......... ......


Ha ...... ... 82. ... 98. ... . ........ ............. a ..... ........
......... ........ .... . ....... .... 19.702/28. ....... ce y ...........
....... ......... ... ............ ..... y .... ........ .. ... 18 ........
1928 .... y 11 .... ... ..... ..... ...... .......... .. ....... ... 3.000 .3
.......... y ....... .......... „..... ..." . „........ ....".


.. ......... ........ ......... ce .... .... .. ........ ........, .....
..... ..... ...... y .....


........ ...... no ...... ......... ......... ...... ...... 53 .... y
.... .. ..... ...... .... ce ...... ... ....... ......... ......... .....
.... ........ ...... ...... .... .. ..... .............. .......


....... .. 10% ........ ......... y ...... .. 11.000 — .... .. ...... .
20°/. . ...... .. 22.000-— .... .. ......., ... ce ........ y ..... ... y ..
...... ......... .......... ........ .......... .. 10 ...... ... ..... .. ...
.......... .. ........ ........ ..... y .... .........


.. ........... ............ ..... .... .........,


498
ŠUMARSKI LIST 12/1928 str. 41     <-- 41 -->        PDF

jer ALADDIN LAMPA daje
sunčanu svjetlost u vašem slani.
Triputa jače svi?tli neao
druge lampe, a osim toaa ie
higijenična, jer svijetli bez dima,
mirisa i čadji. Ne zuii. netreba
pumpati, niti predgrijati.
Svjetli stalno jednalso. Žalo naručite
još danas ALADDIN
LAMPU.


Besplatan opis šalje:


Gen. zastupstvo ALADDIN


BARZEL D. D. SUBOTICA


čuvajte se od loše imitaciju


499
ŠUMARSKI LIST 12/1928 str. 42     <-- 42 -->        PDF

DIONIČARSKO DRUŠTVO SOCIÉTÉ ANONYME
za eksploataciju drva d´Exploitation forestiere


Zagreb, Trg N br. 3, Zagreb, Trg N br. 3.


Telefon 16-34,12-38 - Brzojavi: „Exploitât" Téléph.: 16-3*, 12-38-Telegram.: „Exploitât"


Parna pilana i tvornica parketa: Scierie a vapeur et fabrique des parquets
VIROVITICA, KRUŠEVAC VIROVITICA, KRUŠEVAC
Prodajni ured: Bureau de vente :
BANJALUKA BANJA-LUKA


Proizvadja i eksportira : Produit et exporte:
hrastovu robu, parenu i ne-matériaux en chene, hetre étuvé
et non étuvé, bois tendre maté


parenu bukovinu, mekanu


riaux de construction, matériaux
rezanu gradju, gorivo drvo sciés et bois pour chauffage et
te parkete. parquets.


Što neznaš pitaj Univerzalni informativni Biro „A. R Ci U S "
Knez Mihailova ul, 35. Tel, 6-25 — Beograd — (Pasaž Akademije Nauka)


Uprava gospodarstva i šumarstva : KRNĐIJA NAŠICE, SE&VONIJA,


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
gospodarske i šumske proizvode


u Zagrebu


Mislite već sada


na približujuću zimu i kupite sebi već
sada jednu dobru peć. Dobra je samo
ona peć, koja sa malo drveta dugo vremena
drži toplinu, te je jeftina
i higijenična.


To je samo Zephir peć,


koja sa 10 kg. drveta grije 24 sata jednu sobu.
Besplatan opis šalje se na zahtjev.


ZEFHIR. TVORNICA PEĆI, SUBOTICfl


500