DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Dr. STJEPAN HORVATIĆ


KARAKTERISTIKA FLORE I VEGETACIJE
KRŠA*


U
U
ovim recima namjeravam iznijeti najmarkantnije karakteristike
flore i vegetacije našega krša, sa jedinom pretenzijom da pružim
kratki članak skroz informativnog značaja.


Savremena fitosocijologijska istraživanja našega krškoga područja
nalaze se tek u počecima (Pevalek, Horvat, Horvatić). Njihovi dosadanji
rezultati osnivaju se djelomice na posve lokalnim opažanjima a djelomice
nijcsu još uopće publikovani. Iz toga su razloga za bazu ovoga članka
uzeta u prvom redu klasična geobotanička djela Bečka1, Adamovića2 "´4
i dr. Rezultati spomenutih novijih istraživanja uzeti su u obzir tek u drugom
redu, ukoliko je bilo potrebno, da se u ovom uvodnom i posve deskriptivnom
članku što više približimo čisto šumarskim perspektivama. U prvom
dijelu članka iznesene su naj znatnije osebine flore našega krša, a u
drugom dijelu opisana je u najhitnijim crtama njegova vegetacija; u tom
su dijelu označene ujedno i one fitosocijologijske perspektive, koje stoje
u vezi sa problemom pošumljenja krša.


I. ZNAČAJKE FLORE
1. OPĆE KARAKTERISTIKE; ISTRAŽIVANJA
Jedna je od najočitijih karakteristika flore krša njezino veliko bogatstvo
na rijetkim tipovima i endemima. To je u ostalom značajna osebina
čitave balkanske flore.


Endemi su krša različnog podrijetla i različne starosti. Možemo ili
u glavnom podijeliti u dvije kategorije. Na jednoj strani stoje relativno
mladi tipovi, koji kod nas zamjenjuju srodne forme susjednih područja.
To su filogenetski mladi odvojci zasebnih polimorfnih svojta, koje se
upravo nalaze u zamahu razvoja, te pod raznim klimatskim uslovima


Ovaj je članak štampan u francuskom jeziku u monografiji »Le Karst Yougo


slave«, Zagreb 1928.
1 Beck: Die Vegetationsverhaltnisse cier illyr. Lander, 1901.
2 Adamovié: Die Pflanzenwelt Dalmatiens, Leipzig 1911.
8 Adamovié: Biljno-geogr. formacije zimzelenog pojasal Daim., Herc. i Crne Qore,


Rad Jugosl. Akad., knj. 188., 1914.
4 Adamovié: Biljno-geografske formacije zagorskih krajeva Dalmacije, Bosne,
Hercegovine! i Crne Gore, Rad Jugosl. Akad., knj. 193., 1912. i knj. 195., 1913.


399
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 6     <-- 6 -->        PDF

stvaraju različne ali ipak neposredno srodne forme, t. zv. prave vikariste


(isp. Wettstein5, Vierhapper"). Među takove — rekli bismo — mlade en


deme krša, koji imaju u susjednim područjima neposredne i vrlo blize


srodnike, idu na pr. Dianthus liburnicus Bartl., D. velebiticus Borb., D. ter


gestinus (Rchb.) Kern., D. nodosus Tausch., D. bebius Vis., zatim Euphra


sia illyrica Wettst, E. dinarica (Beck) Wettst. (isp. Wettstein7), pa onda


Chrysanthemum liburnicum Horvatić, Chr. croaticum Horvatić, Chr. chlo


roticum Kern, et Murb. (isp. Horvatić*) i vrlo mnogi drugi.


No i ako su krški endemi ove vrste vrlo zanimljivi i nesumnjivo


važni jednako za geobotanička kao i za filogenetska istraživanja, ipak su


mnogo prije i u znatno većoj mjeri svraćali na sebe pažnju botaničara


krški (odnosno uopće balkanski) endemi one druge spomenute kategorije.


Misli se tu naime na one endemične tipove, koji po općem shvaćanju fito


geografa predstavljaju vrlo stare relikte iz prošlih geoloških perioda. Ti


nas tipovi upućuju na mišljenje, da je Balkanski poluotok, a napose krš


bio uslijed svojih geoloških, edafskih i klimskih prilika relativno zgodan


refugium za mnoge biljne svojte, koje su tu preživjele čitav diluvij i sve


kasnije klimske oscilacije. Važnost takovih starih endemičnih tipova za


čisto teorijska genetska fitogeografska zaključivanja posve je očita. Kao


primjer za endeme ove vrste dovoljno je možda da se spomenu dvije dobro


poznate biljke: Degenia velebitica (Deg.) .... i Sibiraea croatica Deg.


(isp. Degen9 10 i Hayek"), koje su obje otkrivene istom u najnovije doba.


Daljnje nabrajanje endemičnih tipova u kršu smatram na ovome
mjestu prilično suvišnim. Već se iz onoga, što je do sada rečeno, vidi posve
jasno, da se flora krša odlikuje velikim bogatstvom formi. Ta činjenica
bijaše od stranih i domaćih botaničara već vrlo rano zapažena, pa su stoga
i floristička istraživanja toga kraja relativno stara (vidi o tome Beck, 1.
c, 1901., p. 1—25). Rezultat tih istraživanja jesu mnoga djela, koja uz
flore susjednih pokrajina obuhvataju i pojedine dijelove našega krša. Predaleko
bi nas vodilo, da se upustimo u izbrajanje makar samo najvažniji!]
istraživača flore krša, pa ćemo stoga spomenuti tek nekoliko autora, čija
klasična djela predstavljaju trajnu bazu za svaki budući floristički rad na
tome području. Među takove autore idu u prvom redu Visiani1´2´, Schlosser
i Vukotinović13, Tommasini\ Borbas15, Murbeck™, Beck17, Hire16, Adu


8 Wettstein: Grundzuge der geogr.-morph. Met. der Pflanzensyst., .... 1898.


6 Vierhapper: O. B. Z. 1919.


7 Wettstein: Monogr. d. Gatt. Euphrasia, Leipzig, 1896.


8 Horvatić: Oblici seke. Leucanthemum etc., Acta Bot. Univ. Zagreb, III. 1928.


9 Degen: Magy, Bot. Lap., 1909. p. 3.


10 Degen: Magy. Bot. Lap., 1905. p. 245.


11 Hayek: O. B. Z., 1910. p. 89.


12 Visiani: Flora Dalmatica, Lipsiae, Vol. I. 1842., Vol. IL 1847., Vol. III. 1852.


13 Schlosser i Vukotinović: Flora Croatica, Zagreb, 1869 .


14 Tommasini: Sulla veget. dell´ isola di Veglia etc., ap. Cubich, Notizie natur. e
stor. sull´ isola di Veglia, Trieste, 1875.
15 Borbas: Symb. ad fl. aest. ins. Arbe et Veglia, M. T. Akad. Math, es Terni.
Kôzl. XIV., 1876/77.
l e Murbeck: Beitr. z. Kennt. d. Fl. von Sudbosn. u. d. Herceg. Lunds Univ. Arsskr.,.
1891., XXVII.


17 Beck: 1. c. i Flora Bosne, Herceg, etc., Pos. izd. Kr. Srp. Akad. (izlazi).


18 Hire: Revizija hrvatske flore, Rad Jugosl. Akad., 1903—1912.


400
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 7     <-- 7 -->        PDF

mović", Degetf", Javorka*1, Hayek™, Rossi23 L>\ Na djela tih autora upućeni
smo u toliko više, što još do danas nije publikovana kompletna i zasebna
flora za čitavo područje našega krša.


2. FLORNI ELEMENTI
Upravo zbog pomanjkanja jednog takovog modernog djela, koje bi
zasebno obuhvatilo cjelokupno područje našega krša, nije još danas uopće
moguće pristupiti izradbi točne statistike obzirom na ulogu pojedinih flornih
elemenata. Ta izradba pretpostavlja ne samo točno, nego i jednolično
poznavanje svih dijelova područja i svih biljnih svojta, koje dolaze u obzir,
a donekle i jednodušnost u shvaćanju pojma vrste i drugih jedinica niže
sistematske vrijednosti. A danas smo još daleko od toga. Stoga ćemo i u
ovim recima karakterizirati floru krša tek sasvim općenitim crtama.


Onome dijelu krša, koji leži neposredno uz Jadransko more, dakle
svim dalmatinskim i jednom dijelu kvarnerskih otoka te uskoj zoni obale
kopna, podaje glavno obilježje mediteranski florni elemenat. Od grmova
i drveta pripadaju tome elementu na pr. Jnnipenis macrocarpa Sibth. et
Sm., J. axycedrus L., /. phoenicea L., Pinus halepensis Mili., P, pinasterSol., P. pinea L., Quercus Uex L., Celtis australis L., Ficus caricu L., Laurus
nobilis L., Tamarix africana Poir., T. gallica L., Pistacia lentiscus L.,


P. terebinthus L., Rhamnus alaternus L., Rh. intermedia Steud et Hochst.,
Pirus amygdaliformis Vili., Colutea arborescens L., Cytisus spinescensPresi., Spartium junceum L., Myrtus italien Mili., Punica granatum L.,
Arbutus unedo L., Erica arborea L., Vitex agnus castus L., Phyllirea, Olea
europaea L., Viburnum tinus L., Lonicera implexa Ait., Smilax aspera L.,
i dr. Od mediteranskih zeleni i posve niskih grmova dovoljno je spomenuti
radi primjera samo nekoliko najraširenijih tipova, kao što su EuphorbiaWulfenii Hoppe, vrste roda Cistus, Linum angustifolium Huds., L. galUcum
L., L. spicatum Pers., L. strictum L., Ruta bracteosa D C, R. divaricata
Ten., Trifolium angustifolium L., T. lappacceum L., T. nigrescens Viv., T.
scabrum L., T. stellatum L., T. subterraneum L., Dorycnium hirsutum L.,
Securigera securidaca (L.) Deg. et Dôrfl., Peucedanum carvifolia Vili.,
Plumbago europaea L., Echium altissimum Jacqu., Verbascum sinuatum
L., Scrophularia canina L., Marrubium candidissimum L., Stachys italica
(Roth.) Ouss.. Pallenis spinosa (L.) Cass., Echinops ritro L., Carlina corymbosa
L., Scolymus hispanicus L., Reichardia picroides (L.) Roth., Crépis
rubra L., Asparagus acutifolius L., Arundo donax L., Briza maxima L.,
Dactylis Inspanica Roth., Cynosurus echinatus L., Brachypodium distachyum
(L.) R. et Sch., B. ramosum (L.) Beauv., Aegilops ovata L., Arum
italicum Mili. i t. d.
Osim ovakovih općih mediteranaca, koji su rašireni i izvan našega
područja gotovo čitavim Mediteranom ili bar njegovim velikim dijelom,


19 Adainović: Die Vesetationsverhaltnis.se der Balkanlandcr, Leipzig, 1909.


20 Degcn: Alp- und Weidcwirtschaft im Velebit, Hannover, 1914.


21 .lavorka: Magyar Flora (Flora Hungarica), Budapest, 1925.


22 .....: Prodromus Florae peninsulae Balcanicae (izlazi).


23 Rossi: Die Plješivica und ihr Vcrbindungszug mit dem Velebit în botanischer
Hinsicht, M. B. L., 1913.


24 Rossi: Građa za floru Južne Hrvatske, Prirod. Istr. Jugosl. Akad., sv< 15., 1914.


401
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 8     <-- 8 -->        PDF

igraju u Jadranskoj zoni našega krša izvjesnu ulogu i takovi tipovi, koji
su vezani isključivo na mediteransku i submediteransku regiju ilirskog
krša. Takove ilirske mediterance predstavljaju mnogi gore spomenuti
krški endemi, kao što su na pr. Dianthas tergestinus (Rchb.) Kern., Edraianthus
tennifolius (W. K.) D. C, Centaureu Weldeniana Rchb., C. spinosociliata
Seen. i dr. Zastupnici mediteranskog flornog elementa vezani su na
mediteransku klimu Jadrana, dakle poglavito na litoralni krš. Stoga se oni
prema kontinentalnom kršu postepeno gube, a zalaze nešto dublje u kopno
jedino uz doline nekih rijeka, koje se slijevaju u Jadransko more (na pr.
Neretva, Zrmanja). Osim toga gube se mediteranski elementi postepeno
od juga prema sjeveru.


Kontinentalnom dijelu našega krša podaje u pogledu flore naročitu
osebujnost t. zv. ilirski florni elemenat. Shvaćen u širem smislu poklapa
se ilirski florni elemenat sa transalpinskim odnosno banato-insubrijskim
elementom, te obuhvata »takve sistematske jedinice, koje imadu u glavnom
središte raširenja u ilirskim zemljama, a reprezentiraju stare tipove,
po svoj prilici tercijarnoga podrijetla«. (Horvat25, p. 8.). Genetski može
se taj elemenat po Adamovim (1. c.) i Horvatu (1. c. p. 25.) sa mnogo vjerojatnosti
dovesti u vezu sa mediteranskom florom. Ovako shvaćenom ilirskom
flornom elementu u širem smislu (ili transalpinskom) pripadaju n.
pr. Ostrya carpinifolia Scop., Carpimis orientalis Mili., Cotiwis coggygriaScop., Acer monspessulanum L., Paliurus aculeatus Lam., Fraxinus ornus


L. i još neki drugi grmovi i drvcta, ali i veliko mnoštvo zeleni (na pr. Helleborus
multifidus Vis., Anémone hortensis L., Omphulodes verna Mnch.,
Digitalis laevigata W. K., Knuutia illyrica Beck, i t. d.). Primjerom raširenja
ovih tipskih biljaka krša, koje su u glavnome vezane na pravu kršku
zonu ilirskog područja, dakle na formaciju t. zv. krške šume (isp. Beck,
1. c), može nam služiti raširenje crnoga graba Ostrya carpinifolia Scop.,
kako ga je u najnovije doba prikazao Scharfetter1´. Ilirski florni elemenat
nije međutim ograničen na samu ovu nižu kršku zonu u užem smislu, nego
ima svoje zastupnike i u višoj šumskoj regiji (na pr. Acer obtnsatum W. K.,
Rhamnns fallax Boiss., Peltaria aliacea Jacqu., Aremonia ugrimonioides(L.) Neck., Euphorbia carniolica Jacqu., Bupleurum cernuum Ten., Libanotis
daucifolia (Scop.) Rchb., Lamium orvala L., Satnreia grandiflora (L.)
Scheele, S. montana L., Globularia bellidifolia Ten., Lilium carnioliann
Bernh. i t. d.), a velika je važnost ilirskih tipova i izvan granice šume u
planinskoj regiji krša (na pr. Cerastium lanigerum Clem., Arabis Scopoliana
Boiss., Anthyllis ]aquini Kern., Trinia carniolica Kern., Athamunta
Uaynaldi Borb. et Uechtr., Androsace villosa L., Gentiana tergestina Beck,
Lonicera reticulata Borb., Ribes pallidigemmnm Simon., Dalphne alpina L.,
Spiraea cana W. K., ..... laevis Kit., Allium achroleucum W. K. i t. d.).
U opsegu ilirskog flornog elementa nalazimo nadalje mnoštvo takovih
tipova, koji svojim arealima u opće ne prelaze granicu ilirskog krša
u najužem smislu. To su pravi ilirski endemi o kojima bijaše govora već
naprijed, i od kojih neki imaju vrlo uzak areal, jer dolaze posve lokalizovano.
J^ako poznajemo primjerice nekoliko specijalno kvarnerskih endema:


25 Horvat: Rasprostranjene i prošlost medit., ilir. i pont. elem. etc. Acta Bot.
Univ. Zagreb, IV., 1928.


. Scharfetter: Mitteil. d. Deutsch. Dendrol. Oes. Nr. 20., 1928. p. 11—19.


402
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Phyllitis hybrida (Milde) C. Chr. dolazi jedino na kvarnerskim otocima
Rabu, Sv. Grguru, Golom, Dolinu, Lošinju i sjevernom dijelu otoka Paga
(isp. Morton17, Vouk*s);* Campanula istriuca Feer dolazi jedino na stijenama
obale kvarnerskog kopna i otoka Krka, Plavnika, Raba, Sv. Grgura,
Prvića i Golog, a tek prošle godine (1927.) nađena je i na otoku Pagu i to
najprije kod Fabijanića po /. Horvatu, a dan kasnije kod Filipa po meni;
Chrysanthemum liburnicum /?. quarnericum Horvatić dolazi jedino na
kvarnerskim otocima Cresu, Plavniku i Lošinju, (isp. Horvatić, 1. c. 1928.)
i t. d. Od specijalnih velebitskih endema spomenuo sam već gore stari tip
Degenia velebitica (Deg.) ...., a mogli bismo tome dodati još mnogo drugih,
koji su djelomice ograničeni na sam Velebit (na pr. Leontodon Rossianus
Deg. et Lengy. i dr.), a djelomice dolaze i u neposrednom susjednom
području (na pr. Chrysanthemum croaticum Horvatić f. Visianii (Deg.),
koji je ograničen na Velebit te otoke Pag i Rab). Na sličan način ima
gotovo svaki predio našega krša po nekoliko svojih endema, koji nerijetko
igraju i u vegetaciji znatnu ulogu.


U čitavom našem kršu vrlo je važan i južno-evropski florni elemenat.
To su biljke »die sich vorwiegend oder ausschliesslich in Siideuropa finden,
aber doch noch in Mitteleuropa vorkommen. Dazu gehôren viele als »méridional
« bezeichnete Arten, die ostlich bis nacli Vorderasien reichen.«
Morton-" p. 165). Dovoljno je spomenuti, da ovamo spada od drveća n. pr.
Quercus lanuginosa ham., a od zeleni na pr. Parietaria judaica L., Tunica
suxiîraga (L.) Scop., Aethionema saxatile (L.) R. Br., Sanguisorba muricata
Spach., Dorycnium germanicum (Gremli) Rouy, D. herbaceum Vili,
Hippocrepis comosa L., Orlaya grandiflora (L.) lioffm., Convolvuhis cantabrica
L., ....... montanum L., Galium Incidum Ali., Campanula rapunculus
L., Leontodon crispus Vili. i mnogi drugi, pa da se vidi, koju važnost
ima južno-evropski florni elemenat za vegetaciju našeg krša.


Brojčano je mnogo slabije zastupan u našem kršu t. zv. pontskomediteranski
florni elemenat, ali zato njegovi pojedini reprezentanti, kao
što su na pr. Teucrium polium L., Andropogon gryllus L., Aira capillarisHost. i dr., igraju u vegetaciji mjestimično upravo dominantnu ulogu. Spomenemo
li još, da osim svih navedenih flornih elemenata krša otpada veliki
procenat na t. zv. baltičke tipove, kao i na svojte, koje su raširene čitavom
Evropom ili sežu i daleko izvan granica Evrope (na pr. Picea excelsa
(Lam.) Lk., Abies alba Mili., Pagus silvatica L., Quercus sessilliflora Salisb.
i bezbroj drugih), te da u visoko planinskoj regiji pripada uz ilirske elemente
vrlo važna uloga pravim alpskim tipovima (na pr. Dryas octopetalaL., Anthyllis alpestris Rchb., Helianthemum alpestre (Jacqu.) D. C. Achillea
Clavenae L. i dr.) od kojih se neki (na pr. Rhododendron hirsutum L.,
Leontopodium alpinum Cass., Carex firma Host i dr.) u planinama ilirskoga
krša tek postepeno gube prema jugu, onda smo time iscrpili sve glavnije
kategorije elemenata, koji dolaze u obzir.


27 Morton: 0. B. Z., 1914., p. 33., 34.
28 Vouk: O. B. Z., 1915. p. 41.


* Osim toga dolazi ova zanimljiva paprat i na Balearskom otoku Malorka
(isp. Trabut: Scolop. hybrid. Milde a Majorque. Bull Soc. Hist. natur. Afr. Nord VIII.
1917.)
29 Morton: Pfianzengeogr. Monogr, der Insel. Arbe etc. Engler, Bot. Jahrb., 53,


1915.


403
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 10     <-- 10 -->        PDF

3. BILJNO GEOGRAFSKE OBLASTI
Na osnovu prosječnog procentualnog udjela flornih elemenata u flori
pojedinih predjela krša kao i na osnovu uloge, koja pripada pojedinom
flornom elementu u vegetaciji tih predjela, može se cjelokupno područje
ilirskog krša podijeliti u nekoliko biljno-geografskih oblasti višega i nižega
reda.


Precizna karakterizacija i konačno ograničenje takovih oblasti moći će se međutim
provesti tek na osnorvu iscrpivih flornih statistika i detaljnih fitosocijioloških istraživanja
na čitavom području. Kao najidealnija ] potpuno pouzdana baza za ovakovu
podjelu »kommen nur die Pflanzengesellschaften selbst in Betracht: die Assoziationen
mit ihren Unterabteilungen, ferner die Verbânde, Gesellschaftsordnungen und
Klassen«. (Braun-Blanquet30). Na toj naime osnovi »gelant.. eo ipso auch das sippensystematische
Moment zu voiler Geltung«. (Braun-Blanquet, 1. c. p. 304.). Kako pak
nijedna od tih zadružnih kategorija nije do danas na cjelokupnom području krša ni približno
poznata, to je razumljivo, da se ni biljnogeografske oblasti, koje su razni autori
na osnovu do! sada raspoloživih podataka postavljali i vrlo ih različno interpretirali,
nazivali i ograničivali, ne mogu smatrati definitivnima.


Dosadanja nastojanja u tom pogledu idu za tirn, da se pojedine
oblasti karakteriziraju prosječnim procentualnim udjelom flornih elemenata
i sastavom dominantnih biljnih formacija. U pogledu ovog potonjeg
kriterija polaže se naročita i prvenstvena važnost na formacije drveća i
grmova (šuma i šikara). U istom su cilju u nekim krajevima krša provedena
i detaljna istraživanja o raširenju drveća (isp. Baumgartner"´1). No
svi ti podaci, sa kojima do sada raspolažemo, nijesu dovoljni, jer dopuštaju,
kad ih upotrijebimo u svrhu ograničenja i karakterizacije biljnogeografskih
oblasti, u mnogom pogledu znatno diferentne interpretacije.
Odatle je nastala i ona velika podvojenost u shvaćanjima i raznolikost
u nazivljima oblasti kod pojedinih autora. Moglo bi se bez pretjerivanja
ustvrditi, da gotovo svaki autor, koji se ponešto bavio ovim pitanjima, ima
svoj vlastiti sistem biljno-geogr. oblasti na području našega krša.


Dapače ni ona linija, koja rastavlja dva najjača kontrasta u vegetaciji
ilirskog krša, t. j . linija koja rastavlja mediteransko florno područje
litoralnog krša od transalpinskog (po fJayeku3´2) odn. zapadno-pontskog
(po Bečku, 1. c. 1901.) područja kontinentalnog krša, nije još definitivno
povučena. Pa ipak je kontrast između oba područja tako velik, da Beck
s pravom kaže (1. c. p. 418.) : »Die Contraste in der Végétation . . . sind
zu auffâllig, als dass sie niclit auch von jedem Laien erkannt werden
konnten.«


Nije naša svrha, da se na ovome mjestu upuštamo u bilo kakovo
kritično poređivanje svih tih raznolikih shvaćanja, i ako takav posao ne
bi bio sasvim suvišan. U želji, da dobijemo kratki pregled najznatnijih
biljno-geografskih oblasti na području hrv. i dalm. krša, uzeti ćemo za
bazu prvobitnu razdiobu Bečka (1. c. 1901.) primijenivši na nju one novije
korekture i dopune, koje smatramo ispravnima i potrebnima.


30 Braun-Blanquet: Pflanzensoziologie, Berlin, 1928., p. 304.
31 Baumgartner: Studien uber die Verbreitung der Gehôlze im nordoestlichen
Adriagebiete. Abh. d. Z. B. G., Wien, 1916.
32 Hayek: Die Pflanzengeographische Gliederung Osterreich-Ungarns. Verh.
zool.-bot. Ges., Wien, LVII., 3.,p 1907.


404
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Gore spomenuta, i danas još u nekim detaljima prijeporna linija
prvoga reda rastavlja dva biljno-geografska područja, koja se sasvim
bitno razlikuju, i ako granica medu njima nije nipošto oštra. To je na
jednoj strani mediteransko područje (== das Mediterrangebiet po
Hayeku33 = das mediterrane Plorengebiet po Bečku 1. c. 1901., — mediterranes
Vegetationsgebiet po Adamovim 1. c. 1909., = Mediterran Région
po Braunu 1. c. 1928., p. 307), a na drugoj strani transulpinska oblast, koja
po Hayeku 0. c. 1907.) pripada njegovom Evropsko-sibirskom šumskom
području, i pokriva se djelomice sa Beckovim zapadno-pontskim flornhn
područjem, odnosno sa Adamovićevom zapadno-pontskom provincijom
njegovog Srednje-evropskog vegetacijskog područja. Čitav mediteranski
dio našega krša pripada po Hayeku isključivo Jadranskoj oblasti mediteranskog
područja odnosno po Adamoviću Jadranskoj zoni njegove Balkanske
vegetacijske oblasti mediteranskog vegetacijskog po.dručja. Taj
je dio krša karakterizovan time, što u njegovoj flori ima relativno veliki
udio mediteranski florni elemenat, dok mu vegetaciju sastavlja izvjesni
broj vrlo značajnih biljnih formacija, među kojima zauzimaju prvo mjesto
formacije zimzelenih drveta i grmova (makija, šuma zimzelenih hrastova,
šuma alepskog bora, šuma lovora i dr.) i formacije mediteranske kamenjare.
Ograničimo li dakle —, u suglasju sa većinom novijih autora,
a suprotno od Adamovića — mediteransko područje našega krša na taj
način, da se ono poklapa sa mediteranskim zimzelenim i miješanim pojasom,
to možemo prema Bečku (1. c. 1901.) dalmatinski dio Jadranske
oblasti podijeliti u dvije zone. Cjelokupno južno-dalmatinsko otočje i uska
obalna zona kopna na sjever do linije Spilt—Rt. Ploča (Pta Planka) pripada
južno-dalmatinskoj zoni. Ta je zona dobro karakterizovana bujnim
makijama, šumom alepskog bora (Pinus halepensis Mili.), šumom crnog
bora (Pinus nigra Arn.) u višim regijama, kao i velikim brojem takovih
mediteranskih elemenata makije, koji prema sjeveru bivaju sve rjeđi (na
pr. Ephedra nebrodemis Tin., Quercus eoceifera L., Rosmarinus officinalis
L. i dr.). Prelaz između ove posve zimzelene regije i listopadne zone
susjednog hercegovačko-crnogorskog krša posreduje područje, u kojem
su elementi jedne i druge zone (dakle medit. elementi južno-dalmat. zone
i krški elementi susjedne ilirske zone transalpinske oblasti) detaljno pomiješani.
Prema tome dijeli Beck južno-dalm. zonu u dvije regije: južnodalm.
regiju makije i bosansko-cmogorsku prelazim regiju. Ova potonja
zalazi dublje u kopno jedino uz dolinu rijeke Neretve i oko Skadarskog
jezera.


Mediteransko područje krša, koje leži sjeverno od Rta Ploče, te
obuhvata usku zonu dalmatinskog kopna do podnožja Velebita, cjelokupno
zadarsko otočje, otok Pag i Rab sa susjednim školjevima i južnu polovicu
otoka Cresa sa Plavnikom, pripada Beckovoj istarsko-dalmatinskoj,
odnosno Mortonovoj istarsko-sjeverno-dalmatinskoj zoni. Pitanje ograničenja
ove zone prema sjeveru i istoku još je danas prilično prijeporno.
Beck je unutar te zone razlikovao tri regije: istarsko-dalmatinsku regijumakije, sjeverno-dalmatinsku prelazim regiju i liburnijsku regiju. Prva
je karakterizovana formacijom tipske zimzelene makije, u kojoj se ipak
postepeno gube neki južniji elementi (kao n. pr. Ephedra campylopoda


Hayek: Pflanzengeographie von Steiermark, Gr.az, 1923.


405
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 12     <-- 12 -->        PDF

C. A. Mey., Erica multiflora L., Quer.cus cocciîera L. i t. d.) i pravom
méditer, kamenjarom. Autohtonim šumama alepskog bora (Pinus halepensis
Mil.) nema tu više ni traga. U tu regiju spada po Bečku zapadna obala
poluotoka Istre, južni dio Cresa, čitav Lošinj svi sjeverno-dalmatinski
otoci izuzevši Pag i uska obalna zona sjeverno-dalmatinskog kopna s
jedne i druge strane Šibenika. Sjeverno-dahnatinska prelazna regija
karakterizovana je time, što se u njoj miješaju zimzeleni elementi makije
sa listopadnim elementima ilirske krške šume, dok se kompaktniji zimzeleni
sastojci pojavljuju samo lokalno. Ovamo ide po Bečku srednji dio
Cresa, južni dio Krka, veći zapadni dio Raba i Paga te jedan dio dalmatinskog
kopna između Nina, Zadra i Šibenika. Liburnijska je regija karakterizovana
prevladavanjem listopadnih krških drveta (n. pr. Quercus lanuginosa
Lam., Qu. cerris L., Fruxinus ornas L., Oslrya carpinifolia Scop..
Carpinus duinensis Scop. i dr.), kojima su samo mjestimice primiješani
i neki čisto mediteranski elementi. U tu regiju ubraja Beck sjeverni dio
Cresa i Krka, istočni dio Raba i Paga i usku obalnu zonu kvarnerskog
kopna.
Međutim su novija detaljnija istraživanja ovu prvobitnu Beekovu
razdiobu znatno modificirala. Prije svega pokazao je Morton (1. c. 1915.),
da otok Rab sa susjednim školjevima pripada u cijelosti istarsko-sjevernodalmatinskoj
regiji makije, a ne prelaznoj regiji, kao što to hoće Beck.
Iza toga je Baamgartner (1. c. 1916.) na osnovu svojih istraživanja o raširenju
drveća došao do uvjerenja, da čitav otok Krk treba pribrojiti listopadnoj
(dakle Beckovoj liburnijskoj) regiji. Protivno tomu predlaže Buumgartner,
da se čitav otok Pag pripoji zimzelenoj (dakle Beckovoj makijskoj)
regiji. Time bi prvobitna Beckova prelazna regija bila znatno reducirana.
U njoj bi osim sjeverno-dalmatinskog kopna ostao jedino srednji
dio otoka Cresa i mali otok Plavnik (isp. Horvatič´*). Osim svega toga
izdvojio je Morton čitavu liburnijsku regiju iz sklopa istarsko-sjevernodalmatinske
mediteranske zone i pripojio je ilirskoj zoni transalpinskog
područja.


Ovaj potonji postupak Mortonu smatramo potpuno ispravnim. Jednako
smatramo opravdanim, da se otok Krk u cijelosti pripoji liburnijskoj,
a otok Rab makijskoj regiji, jer na to upućuje sastav njihove današnje
vegetacije. Što se pak tiče otoka Paga, to je izvan svake sumnje, da njegov
najveći dio pripada istarsko-sjeverno-dalmatinskoj zoni. Teže će se
međutim riješiti pitanje, da li taj otok valja pripojiti zimzelenoj regiji,
kako to hoće Baumgartner i i 1 prelaznoj, kamo ga je uvrstio Beck. Rješenje
toga pitanja znatno otešćava okolnost, da je relativno uski i dugi
otok Pag, izvrgnut već hiljadama godina utjecaju čovjeka, koji je na najvećem
dijelu njegove površine upravo temeljito izmijenio prvobitno lice
vegetacije. Veliki je dio otoka pokriven upravo doslovno čistim golim
kamenom, pa je na takovim mjestima gotovo nemoguća rekonstrukcija
prvobitne vegetacijske slike. Nadamo se ipak, da će naša floristička i fitosocijološka
istraživanja na tome otoku, koja su upravo u toku, baciti nešto
svijetla i na taj problem.


Ovako ograničena istarsko-sjeverno-dalmatinska zona Jadranske
oblasti mediteranskog područja obuhvata prema tome samo dvije regije:


34 Horvatić: Flora i vetegacija otoka Plavnika, Acta Bot. univ. Zagreb,. IL, 1927.


406
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 13     <-- 13 -->        PDF

makijsku i prelazim. Onoj prvoj pripada cjelokupno područje, što joj ga
pridjeljuje Beck, osim toga čitava otočna skupina Rab, a možda i jedan
dio otoka Pasa. Prelaznoj regiji pripada srednji dio Cresa, Plavnik, dio
sjeverno-dalmat. kopna i možda dio otoka Paga. Osim toga razvita je
ova regija kao submediteranski visinski pojas u višim zonama Raba, Lošinja
i Cresa.


Čitav kontinentalni dio našega krša zauzima jedna jedina i to ilirska
zona transalpinske oblasti, kola odgovara ilirskoj provinciji Braun-
Blanqueta. Ta je zona karakterizovana time, što ilirski florni elemenat
(u širem i užem smislu) ima u njezinoj flori relativno veliki procentualni
udio, a u vegetaciji vrlo važnu, mjestimice i dominantnu ulogu. Prema
Martom ubrajamo u ovu zonu prije svega gore spomenutu liburnijsku
regiju, koja obuhvata usku zonu kvarnerskog kopna, sjeverni dio Cresa
i čitav otok Krk. Osim toga podijelio je već Beck čitavu ilirsku zonu u
nekoliko regija, od kojih dolaze za nas ovdje u obzir samo dvije, i to


ilirska krška regija i ilirska planinska regija.
Ilirska krška regija karakterizovana je tipskom krškom šumom
(Karstwald po Bečku) odnosno miješanom šumom crnoga jasena (Ornus


— Mischlaubwald po Adamovim, l. c, 1909.) i krškom kamenjarom (u
širem smislu, dakle Karstheide po Bečku). 1 jednoj i drugoj formaciji —
mi ćemo ih obje opisati kasnije — podaje veliku osebujnost ilirski florni
elemenat i veliko mnoštvo značajnih endema. Osim već naprijed spomenutih
ilirskih drveta {Ostrya i t. d.) odlikuje se i nisko rašće krške šume
velikim brojem osobitih tipova (Aristolochia pallida Willd., tiacquetia epipactis
I). C, Patentilla curniolica Kern., Medicago carstiensis Wult, Digitalis
laevigata W. K. i t. d.), ali je na endemima naročito bogata krška
kamenjara (na pr. Sesleria autumnalis (Scop.) Schultz, Iris illyrica Tomm.,
Roripa lippicensis Rchb., Euphorbia fragifera Jan., Seseli Tommasinii
Rchb., Salvia Bertolonii Vis. i t. d.RZa kršku šumu ilirske krške regije
navodi Beck 27 osobitih i 18 endemičnih biljaka, a za kršku kamenjaru
91 osobiti i 63 endemična tipa. Ovako karakterizovana ilirska krška regija
nadovezuje se u horizontalnom (prema unutarnjosti kopna) i vertikalnom
(prema gore) smislu na liburnijsku regiju s jedne strane, a na prelazne
regije mediteranske oblasti s druge strane. Prema tome proteže se ona
od južne Kranjske do južne Hercegovine paralelno sa obalom Jadranskog
mora. Gornja visinska granica ove regije pokriva se sa gornjom granicom
krške šume. Ova pak ovisi, prema Beckovim mjerenjima (1. c. 1901.,
p. 201.), o geografskoj širini dotičnog kraja i kreće se između 700 m (kod
Rijeke) i 1300 m (u brdima Hercegovine). Gornja se granica krške regije
spušta dakle od juga prema sjeveru sve niže.
Na kršku se regiju nadovezuje iznad njezine gornje visinske granice
ilirska planinska regija. »Die illyrische Hochgebirgsregion ist ein floristisch
sehr ausgezeichnetes Voralpengebiet, das eine grosse Anzahl von
Hochgebirgen mit einheitlicher sehr charakteristischer Flora umschliesst.«
(Beck, 1. c, 1901., p. 439.). Ova regija obuhvata sve hrvatske, bosanske,
hercegovačke, dalmatinske i crnogorske planine, a značajne su za nju
sve biljne formacije višeg montanog, predalpinskog, subalpinskog i alpinskog
pojasa. Tu su dakle prije svega razvite montane i predalpinske šume,
u kojima pripada dominantna uloga srednjo-evropskim drvetima, kao što
su Fagus silvatica L., Picea excelsa (Lam.) Lk., Abies alba Mili., i dr. Tim


407
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 14     <-- 14 -->        PDF

se elementima pridružuju i neka endemična drveta, kao što su Acer obtusatnm
W. K., pa mimika, Piniis leucodermis Ant. (u Bosni, crnogorskohercegovačko-
dalmatinskoj granici i t. d.), Pinus Peuce Oris. (na pr. u
Crnoj Oori) i Picea omorica (Panč.) Willk. (u istočnoj Bosni i zapadnoj
Srbiji), i neki ilirski grmovi, kao Daphne Blagayana Frey., Rhamnus fallax
Boiss., Lonicera glutinosa Vis. i dr. No naročitim se bogatstvom ilirskih
tipova i endema odlikuju subalpinske i alpinske (suvati) zadruge iznad
granice šume. U tim zadrugama pripada osim čisto alpinskog flornog
elementa najvažnija uloga upravo ilirskom elementu, kao što smo
već naprijed i spomenuli.


Prema svemu, što je do sada rečeno, možemo razlikovati ove biljnogeogr.
oblasti na području hrv. i dalm. krša.


I. JADRANSKA OBLAST MEDITERANSKOG PODRUČJA
Karakteristika: u vegetaciji igra dominantnu ulogu mediteranski flor. elem.


1. Južno-dalmatinska zona.
a) južno-dalmatinska regija makije.


Karakteristika: makija sa južnim elementima, šuma zimzelenih hrastova, šuma
alepskog bora (Pinus halepensis Mili), šuma, crnoga bora (P. nigra Arn.),
medit. kamenjara,


Geogr. područje: južno-dalmat- otoci i obalna zona kopita do Rta Ploča.


b) hercegov ucko-crnogorska prelazim regija.
Karakteristika:^mješavina listopadnog i zimzelenog drveća i grmova.
Geogr. područje: uski obrub izvan pređašnje regije i naročito dolina Neretve
i Skadarskog jezera.


2. Istarsko-sjeverno-dalmatinska zona.
c) istarsko-sjeverno-dalmatinska regija makije.
Karakteristiku: makija bez južnih elemenata, šuma crnike (Quercus ilex L.),
medit. kamenjara.
Geogr. područje: kopno uz Šibenik, zadarski otoci, Lošinj, južni Cres, dio
Paga, Rab.


d) istarsko-sjeverno-dalm. prelazna regija.
Karakteristika: mješavina zimzelenog i listopad, drveća i grmova.
Geogr. područje: srednji Cres, Plavnik, dio Paga(?), sjevierno-dalmat. kolpno,
submediter. visinski pojas Raba, Lošinja, Cresa.


II. TRANSALPINSKA OBLAST EVROPSKOG ŠUMSKOG PODRUČJA
Karakteristika: veliki udio ilirskog flornog elementa (u širem i užem smislu).


3. Ilirska zona.
e) liburnijska regija.
Karakteristika: krška šuma, šikara i kamenjara sa primjesom méditer, elem.
Geogr- područje: Sjeverni Cries, Krk, obalna zona kvarnerskog kopna.


408
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 15     <-- 15 -->        PDF

i) ilirska krška regija.
Karakteristika: krška šuma i kamenjara.
Geogr. područje: kopnena zona krša izvan i povrh liburnijske i prelazne mediteranske
regije od južne Kranjske do južne Hercegovine, paralelno sa obalom
Jadranskog mora, do visine od 700 m (na sjeveru) do 1300 m (na jugu).


g) ilirska planinska regija.
Karakteristika: visoko-montane, predalpinskc i subtilpinske šume i planinske
su vati; svuda važan ilirski flor. elemenat i endemi.
Geogr. područje: visoko-montani, predalpinski, subalpinski i alpinski pojas hrvatskih,
hercegovačkih, dalmatinskih i crnogorskih planina.


II. VEGETACIJA
U području našeg kontinentalnog krša nalazimo još i danas tu i
tamo takovu vegetaciju, koja stoji posve izvan utjecaja čovjeka ili je taj
utjecaj bar sasvim neznatan. Takovu primarnu vegetaciju, koju možemo
smatrati čistim odrazom samih klimskih i edafskih prilika, predstavljaju


n. pr. one stoljetne prašume bukve, o kojima govori Beck (1. c. 1901. p.
321.) kada kaže: ». . . der Rotbuchenwald unseres Gebietes stellt sich in
physionomischer Beziehung seinem nordischen Oefahrten fast in allem
und jedem ebenbiirtig an die Seite und zeigt nur den auffâlligen Unterschied,
dass derselbe viel ôfter durch Wildheit und Undurchdringlichkeit
seinen Urzustand zu erkennen giebt . . .« Slične prašume opisuje i Horvaf´"´´
na Ličkoj Plješivici, a raširene su one i inače u predalpinskom pojasu
ilirske planinske regije. Posve je drukčije sa vegetacijom niže krške
regije, a naročito sa vegetacijom litoralnog krša mediteranske oblasti.
Tu je pod utjecajem izvjesnih biotičkih faktora (sječa, palež, paša, kultura
tla i t. d.) prvobitna (klimi primjerena) vegetacija najvećim dijelom
posve izmijenjena. O kakovim primarnim prašumama ne može se tu niti
govoriti. Njihovo su mjesto gotovo posve zauzele izvjesne biljne zadruge
(n. pr. zadruge kamenjare), koje možemo smatrati sekundarnim produktom
spomenutih biotičkih faktora, i koje pod nepromijenim utjecajem tih
faktora predstavljaju najvećim dijelom trajne (Dauergesellschaften), ali
ne klimatske zadruge.
S toiga gledišta možemo dakle razlikovati dvije; vrste biljno-zadružnih jedinica
u opsegu vegetacije našega krša: jedne su čisti odraz današnjih klimskih prilika dotičnog
područja, dakle t. zv. klimaks-zađruge, a druge su sekundarnog, antropogenog
podrijetla. Mi ćemo međutim na ovome mjestu predbježno; ovu distinkciju pustiti sasvim
iz vkte, pa osmo deskriptivnim načinom, u nekoliko glavnih poteza, prikazati najznatnijei
zadruge današnje vegetacije krša, be^ obzira nal problem njezine geneze i ovisnosti


o spomenutim biotičkim faktorima. Na taj problem, čije će rješavanje! biti zahvalna
zadaća budućih ( fitosocijioiloških istraživanja na oivome području, osvrnuti ćemo se sa
nekoliko riječi mai koncu.
1. VEGETACIJA MEDITERANSKOG PODRUČJA
Prigodom karakterizacije pojedinih regija ovog područja spomenuli smo nekoliko
značajnih biljnih formacija, koje određuju karakter vegetacije. Poitrebno je sada, da
se u kratko prikaže sastav tih formacija.


35 Horvat: O vegetaciji Plješevice u Lici, Geogr. Vestnik, Ljubljana 1925.


409


ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 16     <-- 16 -->        PDF

a) Makija. Pravu zatvorenu makiju t. j . zimzelenu šikaru, »koja pokriva
gotovo sav neoguljeni i neobrađeni prostor na jadranskom primorju
« (Adamović 1. c, 1911., p. 4.), sastavljaju pretežno ovi grmovi:
Juniperus oxycedrus L., J. macrocarpa Sibth. et Sm., Phillyrea latifolia
L., Arbutus Unedo L., Myrtus italica Mili., Pistacia Lentiscus L., P. Terebinthus
L., Erica verticillata Forsk., E. arborea L., Viburnum tinus L.,
Juniperus phoenicea L., Cistus villosus L., C. salvifolius L., a nešto su
rjeđi grmoliko razviti zimzeleni hrastovi Quercus ilex L. i Qu. coccifera
L., te grmovi Spartium junceum L., Rhamnus alaternus L., Coronilla emeroides
Boiss., Rosa sempervirens L., Lonicera implexa Ait., L. etrusca
Santi, Colutea arborescens L., Cistus monspeliensis L., C. creticus L. i
dr. Značajne su za makiju i neke povijuše, kao Smilax aspera L., Tainus
communis L., Clematis flammula L., C. vitcdba L., Asparagus acutifolius


L. i dr. Slučajnim primjesama makije možemo smatrati n. pr. Laurus nobilis
L., Punica granatum L., Paliurus aculeatus Larn., Ceratonia SiliquuL., Nerium Oleander L., O/e« oleaster Hoffm. et Lk. i neke druge. Nisko
rašće makije sačinjava veliki broj zeleni i niskih grmova, ali bi nas predaleko
vodilo, da ovdje izbrojimo makar samo najvažnije od njih. Mnogi
od spomenutih grmolikih elemenata nijesu međutim vezani isključivo na
pravu makiju zimzelenog pojasa. To su naročito oni elementi, kojima njihova
relativno široka ekologijska amplituda omogućuje uspijevanje i izvan
makije u užem smislu. Među takove elemente ide u prvom redu Juniperusaxycedrus L., koji svojim arealom seže i daleko izvan makijske regije,
čineći mjestimice (n. pr. na Plavniku, isp. Horvatić, 1. c., 1927.) gotovo
čiste, zatvorene sastojine. Slično vrijedi i za zimzeleni grm Phillyrea latifolia
L., kaô i za vrstu Pistacia terebinthus L., koje su obje, i ako samo
pojedinačno, raširene i izvan regije makije. Zanimljivo je, da i neki osjetljiviji
zimzeleni elementi makije, kao n. pr. juniperus phoenicea L., Erica
arborea L. i Arbutus Unedo L. prelaze kadikad makijsku zimzelenu regiju,
pa se poput malenih oaza pojavljuju i izvan nje. Tako na pr. juniperusphoenicea L. stvara na velikom području sjevernog dijela otoka Paga
posve čiste i jednolične sastojine, bez ikakove primjese drugog grmlja
(isp. Baumgartner, 1. c. 1916.). Poznata je osim toga ona vrlo zanimljiva
zimzelena oaza {Arbutus, Erica arborea i t. d.) na otoku Krku, koja dolazi
na obronku Skudeljni nasuprot pristaništa Sv. Marka, a okružena je
sa svih strana listopadnom krškom šumom (isp. Baumgartner, 1. c. 1916.
i Horvatić, 1. c. 1927.). No i u samom zimzelenom pojasu susrećemo nerijetko
takove šikare, u kojima spomenuti grmoliki elementi makije nijesu
međusobno pomiješani u normalnom omjeru, nego samo jedan od njih
znatno prevladava. U tom je pogledu osobito poznata mrča (Myrtusitalica), koja na mnogim mjestima čini gotovo čiste sastojine, ali isto
vrijedi i za neke druge grmove, kao na pr. Pistacia Lentiscus L.
Vrlo je vjerojatno, a to je danas i mišljenje većine geobotanika, da
su i prava makija kao i sve druge vrste spomenutih zimzelenih šikara
sekundarnog, antropogenog podrijetla. One su vjerojatno nastale pod
uplivom sječe i paše nakon uništenja nekadanjih zimzelenih šuma, koje
se u ovom području mogu smatrati klimatskim zadrugama. U koliko pak
još danas ima i protivnih mišljenja o genezi makije i njenih modifikacija,
to se mi na ovome mjestu ne možemo i ne želimo upustiti u njihovu diskusiju
(isp. o tome Morton, 1. c. 1915.).


-


410
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 17     <-- 17 -->        PDF

b) Šuma crnike (Qaercits ilex L.l. Od šuma zimzelenih hrastova,
koje za veliki dio méditer, krša predstavljaju konačne, dakle klimatske
zadruge, najviše je do danas uzdržana šuma crnike {Qnercus ilex L.).
Osobito se lijepi sastojci ove šume nalaze na otocima Rabu, Braču, Korčuli
i Mljetu. Kao primjer za njezin sastav neka nam služi šuma na otoku
Rabu, kako je opisuje Morton (1. c. 1914.). Među visokim drvećem dominira
Quercus ilex L. Njemu se mjestimično pridružuju Laurus nobilis L.,
Pirus amygdaliformis Vili, Rhamnus alaternus L., Sorbus domestica L.,
ali i kultivirani Pinns hulepensis Mili., P. pinuster Sol., P. pineu L., Quercus
lunuginosu Lam. Među nižim drvećem dominiraju Juniperus ...cedrus
L., J. mucrocarpa Sibth. et Sm., Cistus salvifolius L., Pistucia lentiscus
L., Rubus ulmifolius Schott., Crataegus monogyna Jacqu., Prunus
spinosa L., Myrtus italica Mili., Arbutus unedo L., Ericu arboreu L., Phillyreu
latiîolia L., Vibumum tinus L., a česti su i Osyris alba L., Cistus
villosus L., Colutea arborescens L., Spartium juncem L., Coronilla emeroides
Boiss., Olea oleaster Hoffm. et Lk., Ligustrum vulgure L., Lonieera
implexa Ait. Rijetko i pojedinačno dolaze među nižim drvećem Fruxinus
ornus L., Pnliurus uculeatus Lam., Ruscus hypoglossum L. i dr. Po tome
vidimo, da je niže drveće šume crnike sastavljeno gotovo isključivo od
tipskih elemenata makije. Na toj se činjenici osniva mišljenje (Flahault,
Chodat, Adamović i dr.), da makija i nije ništa drugo već »niže rašće
nekadašnjih visokih šuma, čije je drveće s vremenom od neracionalne
sječe potpuno upropašćeno.« (Adamović, 1. c, 1911., p. 4.). Kao elemente
niskog rašća crnikine šume na Rabu navodi Morton preko 160 biljnih
vrsta, što zeleni, što polugrmova. Veliki dio tih biljaka pripada međutim
korovima i ruderalu, te okolnim halofitskim zadrugama i kamenjari, a tek
jedan dio predstavlja prave elemente šume. Šuma crnike na Rabu velikim
je naime dijelom posve otvorena i jako utjecana, pa su se stoga svi ti
elementi po njoj lako raširili. Od povijuša dolaze u šumi crnike također
sve one, što smo ih naveli i za makiju. (Hedera, Smilax, Turnus, Asparagus
i dr.).


c) Šuma alepskog bora (Pinus hulepensis MULI. Ova je šuma ograničena
na izvjesne dijelove južno-dalmatinske regije makije, te predstavlja
bez sumnje »najljepše šume dalmatinskoga zimzelenoga pojasa« (Adamović,
1. c. 1911., p. 10.). Prema Adamoviću dolazi autohtona šuma alepskog
bora na dalmatinskom kopnu južno od Splita i na dalmatinskim otocima
južno od Šolte i Brača. U tom je području ova šuma nekoč zapremala
bez sumnje mnogo veću površinu, nego danas. U sjevernoj Dalmaciji dolazi
alepski bor jedino sađen. Alepski je bor uopće vezan na posve toplu
klimu, pa se stoga ni u južnoj Dalmaciji nigdje ne udaljuje mnogo od
obale mora. Prema Bečku i Adamoviću ne penje se normalno niti u visinu
više od 200 m.


Od drveća dominira u šumi alepskog bora jedino i gotovo isključivo
Pinus hulepensis Mili. Tek sasvim lokalno na Mljetu našao je Adamović
pojedinačne primjese pinje, Pinus Pinea L. Nisko je drveće i niže rašće
razvito različito, već prema tome, u kojem je stepenu šuma zatvorena.
Što je šuma zatvorenija, to je nisko rašće oskudnije i obrnuto. Kod otvorene
šume sastavljeno je nisko drveće i niže rašće od svih naprijed spominjanih
tipskih elemenata makije. Kad je pak šuma toliko zatvorena, da


411
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 18     <-- 18 -->        PDF

je ukupni intenzitet svjetla reduciran na 0.08, onda prema Bečku (1. c. 1901.,


p.
137.) nema u njoj uopće nikakovog nižeg rašća.
d) Šuma crnog bora (Pinus nigra Arn.). Šuma crnoga bora razvita
je u onim dijelovima južno-dalmatinskog krša, gdje alepski bor više ne
može uspijevati, ali gdje ostali mediteranski zimzeleni elementi još normalno
rastu. Na takovim se mjestima crni bor (Pinus nigra Arn.) udružio
sa elementima makije u šumu zasebnog tipa. Ta je šuma razvita naročito
u višem pojasu na Braču, Hvaru, Korčuli, Pelješcu, a u nešto modificiranom
obliku dolazi prema Adamoviču i na području Velebita, na Biokovu
i drugdje. U njezinom sastavu dominira Pinus nigra Arn., kojemu su mjestimično
primiješani Pinus halepensis Mili, Quercus ilex L., Fraxinus ornus


L. i Laurus nobilis L. Nisko drveće i niže rašće sastavljeno je od samih
elemenata makije.
e) Šuma lovorike (Laurus nobilis LJ. Za lovoriku je značajno —
kako to s pravom naglašuje Beck (1. c. 1901. p. 144.) — da se najbujnije
razvija tek izvan same makije, dakle već na granici zimzelene regije.
Stoga je zadruga, u kojoj dominira Laurus nobilis L., obično bogata i zimzelenim
elementima makije i listopadnim sastojcima susjednog područja


(n. pr. Fraxinus ornus L., Quercus lanuginosa Lam., Ostrya, i dr.). »Najveće
lovorove zadruge nalazimo oko Trogira, na Braču, Hvaru, Korčuli,
Pelješcu između Slanoga i Osojnika, u Sutorini, a naročito oko Herceg-
Novoga i Risna«. (Adamović, 1. c, 1911., p. 16.).
î) Mediteranska kamenjara. Kamenjara podaje upravo glavnu fizionomsku
karakteristiku najvećem dijelu mediteranskog krša. »Diese Formation
von allgemeinster Verbreitung ist es, welche dem grossten Teile
der Adrialander den Stempel der Sterilitat, deri Charakter oder Steinwusten
verleiht«. (Beck, 1. c. 1901., p. 151.). A upravo taj čisto îizionomski
momenat je ujedno glavna pozitivna oznaka uvriježenog geobotaničkog
pojma kamenjare, koja sa modernog fitosocijološkog gledišta ne predstavlja
nikakovu homogenu zadrugu, već čitav kompleks asocijacija, trajnih
zadruga. Zbog heterogenosti vegetacije u opsegu kamenjare mijenja
se od mjesta do mjesta i njezina fizionomija. Izrazi »Phrygana«, »Tomillares
« i si., kojima su se kod opisivanja medit. kamenjare služili osobito
stariji autori, ne odnose se na nikakove floristički točno obilježene biljnozadružne
jedinice, nego označuju i opet jedino čisto fizionomski određene
deskriptivno-vegetacijske pojmove, kojima u današnjoj biljnoj socijologiji
zapravo i nema mjesta. No upravo stvaranje tih pojmova dokazuje najbolje,
kako je velika fizionomska i floristička heterogenost vegetacije u
kamenjari bila već rano zapažena. Kako je sva medit. kamenjara, bez izuzetka,
sekundarnog podrijetla, to je i karakter njezine vegetacije u pojedinim
predjelima ovisan, uz postojeće klimske prilike, u prvom redu od
biotičkih, napose antropo-zooičkih faktora. To nam najbolje dokazuje
razlika između vegetacije onih dijelova kamenjare, koji su kroz nekoliko
godina učinjeni nepristupačnima za stoku, t. j . ogradama izolovani, prema
onim dijelovima, gdje je paša stoke posve slobodna. U spomenutim ograđenim
dijelovima vegetacija je relativno bujna. Tu se osim različnih zeleni
pojavljuju doskora razasuti zimzeleni i listopadni grmovi, koji nakon nekog
vremena osjetljivo mijenjaju fizionomiju vegetacije. Ova poprima
postepeno značajke tipske makije. Odatle vidimo, kako su makija i kame


412
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 19     <-- 19 -->        PDF

njara genetski usko vezane. Pod utjecajem klimskih i biotskih faktora
prelazi postepeno jedna u drugu.


Heterogenost kamenjare ima svoj odraz i u velikom broju elemenata,
koji sastavljaju njezinu vegetaciju. Uz bezbrojno mnoštvo zeleni (jednogodišnjih,
dvogodišnjih i perenih) razasuti su kamenjarom tu i tamo i neki
grmovi, kao n. pr. Junipcrus oxycedrus L., Puliurus aculeatus Lam., Coronilla
emeroides Boiss., Cistus salvifolius L. i dr., a uz njih su vezane i
izvjesne povijuše (n. pr. Tamus communis L. i dr.). No svi ti grmovi predstavljaju
zapravo ili rezistentne ostatke nekadanje makije, koja je prešla
u kamenjaru, ili pak prve pionire makije, koja se na zaštićenim mjestima
iz kamenjare razvija. Olavna pak fizionomska uloga u vegetaciji kamenjare
pripada u prvom redu raznim kserofitskim zelenima i polugrmovima.
Dovoljno je da spomenemo tek nekoliko tipova, koji u ogromnom broju primjeraka
prekrivaju mjestimice velike površine područja.Među takove tipove
idu prije svega Salvia officinalis L., Inala candida Cass., Phlomis fruticosa
L.,(samo na jugu),Marrubium candidissimum,L.,EuphorbiaWulfeniiliowe,


E. spinosa L., E. dendroides L. (samo na jugu), Echinops Ritro L., Eryngiamamethystinum L., HeUchrysum itulicnm (Roth.) Quss., Carlina corymbosaL., Asphodelus microcarpus Salzm. et Viv., Scolymus hispanicus L., Convolvutus
tenuissimus Sibth. et Sm., C. cantabricus L., Teucrium polium L.,
Reichardia picroides Roth. i još veliko mnoštvo drugih. Neki elementi kamenjare
dolaze više lokalno, ali su zato na dotičnim mjestima zastupani
vrlo obilno. Tako primjerice veliki dio kamenjare srednjeg i sjevernog
dijela otoka Paga ima skroz jednoličnu fizionomiju, koju mu u glavnome
podaje Cytisus spinescens Sieb. u društvu sa Euphorbia spinosa i nekolikim
travama. Trave su uopće u sastavu vegetacije kamenjare veoma
važni elemenat, jer se poglavito na njima osniva gospodarska vrijednost
kamenjare kao pašnjaka. U prvom redu dolaze u obzir ove trave: Andropogon
gryllas L., A. ischaemum L., A. hirtus L., Stipa pennata L., Bromus
erectus Huds., Brachypodium ramosum (L.) P. Beauv. i dr. Sve su te
trave raširene sad većim, sad manjim dijelom mediteranskog krša, ali važnost
pojedine od njih nije u vegetaciji svuda jednaka. Tako je n. pr. trava
Brachypodium ramosum raširena poglavito južnim dijelom Mediterana,
gdje —i prema usmenom saopćenju g. prof. Pevaleka — određuje fizionomski
karakter posebnoj asocijaciji, i to počevši već od zadarskih otoka.
Naprotiv je trava Andropogon gryllus L. raširena poglavito sjevernim dijelom
mediteranskog i submediteranskog krša (otoci Pag, Rab, Plavnik,
Krk, Istra i t. d.), gdje prema mojim vlastitim opažanjima pokriva mjestimično
upravo velike površine. Južnim dijelom otoka Paga prolazimo primjerice
čitave sate kroz kamenjaru, kojoj daje glavno obilježje Andropogon
gryllus L., a ovoj se tek mjestimično pridružuje Asphodelus microcarpus
Salzm. et Viv.
Na mjestima, gdje je zabranjena paša, i gdje se je iz bilo kojih razloga
nakupilo dovoljno plodne zemlje (n. pr. doline), znadu se mnoge trave
združiti sa nekim drugim elementima (poglavito krucifere, leguminoze i


t. d.) u posebni tip posve zatvorene livade. Takove su livade u mediteranskom
kršu vrlo rijetke, ali gdje dolaze, predstavljaju bez sumnje važni
gospodarski objekat. Za ovu vrstu livada imamo možda upravo klasičan
primjer na otoku Pagu, naročito u području Povijane, gdje i opet pripada
glavna uloga upravo travi Andropogon gryllus L. Sličan je tip livade opi413
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 20     <-- 20 -->        PDF

sao i Morton (1. c, 1915.) na otoku Rabu pod imenom »Mediterrane


Trockemviese«.


Time su u najhitnijim crtama prikazani glavni tipovi vegetacije mediteranskog


krša. Na žalost ne možemo u ovome kratkome članku uzeti u obzir još 1 drug!e, pro


storno manje raširene tipove vegetacije, kao šta je na pr. vegetacija morskog žala, i


ako to ne bi bilo bez interesa.


2. VEGETACIJA ILIRSKOG KRŠA
Tu ćemo se i opet ograničiti samo na one tipove, koji su direktno ili indirektno


od vaižnosti za šumarstvo


g) Kjška šuma (»Karstwald« po Bečku). Za čitavu liburnijsku i ilirsku
kršku regiju vrlo je značajan jedan zasebni tip niske šume i šikare,
kojoj je Beck (1- c. 1901., p. 199.) nadjeo ime »Karstwald«. Postavljanje
toga imena opravdava Beck ovim riječima: »Es soli damit nicht etwa
gesagt sein, dass der Karstboden nicht noch andere Hochwâlder trage —
was ja die herrlichen Rotbuchen- und Nadelwalder des Velebitzuges, der
Crljevica und Crnagora in Mittelbosnien und der meisten siidbosnischen
Gebirge sofort vviederlegen —, sondern dass diese Busch- oder Wald-
formation in der montanen Région des Karstes vom Quarnero bis zur Bojana
gewôhnlich die einzige oberholzbildende Pflanzengenossenschaft ist,
welche dem Reisenden im oden Karstlande entgegentritt und demnacli
auch bei vorhandener Waldarmut besonderes Interesse einflôsst.« Iz toga
je razloga uveo Beck u literaturu ime »Karstwald«, i ako je vrlo dobro
znao, da biljna zadruga, na koju se to ime odnosi, nije vezana baš isključivo
na vapnenasto tlo krša, nego da ona pokriva (Beck, 1. c. p. 200) »auch
die Sandsteine der eocanen Formationen, ferner die Terra rossa der
Dolinen und in Mittelserbien die Serpentingesteine«.


Beckioivom shvaćan´ju ove zadruge,, a naročite» imenu »Karstwald« odlučno se je
opr´o Ađamović (1. c., 1909., i 1. c, 1911.). Prije svega drži Adamdvić, da se pojlam
»Karstwald«, kakoi ga shvaćai Beck, ne mlože usvojiti, jer »su pod tim izrazom! spoâene
četiri razne formaoije: šibljak, kržljava gora (Buschwald), pseuđomakije i jascnska
mješovita šuma«, pa on »prema tome ne predstavlja jednu jednostavnu formaciju, nego
u neku ruku čitavi jedani vegetaciionski stepen (etažu)«. (Ađamović, 1. c„ 1911., p. 2-).
Osim toga zabacuje Ađamović ime -»Karstwald« još i s razloga, što! ta zadruga niti je
isključivo vezama na vapnenačku podlogu krša, a niti je to jedini tip šume na samom
području krša. Ova su diva potonja Adamovićeva prigovora manije važna, jer se je već
sami Beck prtrtiv njih svijesnlo! ogradio. Mnogo je znatniji onaj| prvi prigovor o preširokom
shvaćanju pojma »Karstwald«, s kojim se Adamovićeva »Omus-Mischlaubwald«
(dakle: »miješana šuma crnoga jasena«) samo djelomice pokriva.


Držimo međutim, da je čitava ova raspra danas prilično neaktuelna. Prije
svega biti će ipiotrebnoi, da se sama zadruga, io: kojpj se ovdje radi, detaljta prouči) sa
stanovišta današnje biljne socijologije. Taj studij imai riješiti najprije pitanje, da li se
tu radi o jednoj asocijaciji (t. j . floristički karakterizovanoj biljnoj zadruzi najnižega


reda) sa nekoliko varijanata, ili pak oi više srtodhjh asocijacija jejdne asocijacijske sveze
(»Assoziationsiverband«) i t. <&. Kad se to pitanje riješi, dobiti će zadruga eo ipso i
svbje naučno socijološko imiej; a sve dotle imati će svako drugo ime — bilo to »Karstwald
«, bilo »Ornas-Mischlaubwald« — samo čisto opće i provizioirnioi značenje.


Upravo iz toga razloga primijenjeno je i ovdje starije ime »krška
šuma« (»Karstwald«) u prvobitnom Beckovom smislu. Ovako shvaćena
krška šuma sastavljena je poglavito od mješavine ovih drveta: Quercus


414
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 21     <-- 21 -->        PDF

lanuginosa Lam., Qu. sessiliflora Salisb., Qu. cerris L., Fraxinus ornas L.,
Ostrya carpinifolia Scop., Acer cumpestre L., A. monspessulamim L., Carpinus
duinensis Scop. Ovim vodećim elementima primiješana su u manjoj
mjeri još neka drveta, kao Carpinus betulus L., Celtis australis L., Pirus
communis L., Quercus hungarica Hubeny., Tilia argentea Dsf., T. cordata
Mili. i dr. a i mnogobrojni grmovi, kao n. pr. Prunus mahaleb L., Crataegus
monogyna Jacqu., Cotinus coggygria Scop., Corylus avellana L., Colutea
urborescens L., Ligustrum vulgare L., Juniperus communis L., J. oxycedrus
L., Paliurus aculeatus Lam., Evonymus europaeus L., E. verrucosus
Scop., Pistacia terebinthus L., Cornus sanguinea L., C. /rcas L., Cytisus
ramentaceus Sieb. (mjestimice u velikim masama) i t. d. Od povijuša najznatnije
su Clematis vitalba L., Hedera hélix L., Viiis vinifera L., Calystegw
silvatica (Spreng.) W. K. i dr. Za sastav nižeg rašća krške šume
navodi Beck preko 150 vrsta, među kojima se nalaze i mnogi naprijed
spominjani ilirski tipovi.


Prema Bečku čini istočnu granicu krške šume linija, koju možemo
povući od Karlovca kroz Bosnu do Konjica. No najljepše razvitu kršku
šumu nalazimo upravo uz samo Jadransko more. Tu ona pokriva obronke
liburnijskog krša, Velebita, sjeverni dio Cresa i gotovo čitav Krk.


Po svojem je postanku krška šuma sekundarnog podrijetla. Ona je
proizašla pod utjecajem biotičkih faktora, poglavito sječe, iz nekadanje
homogene hrastove listopadne šume (isp. Adamović, 1. c, 1909., p. 126.).


h) Hrska kamenjara (»Karstheide« po Bečku). Ono što je za mediteranski
krš medit. kamenjara, to je za ilirski krš t. zv. krška kamenjara(»Karstheide«, isp. Beck, 1. c. 1901., p. 248.). Ova potonja podaje fizionomski
karakter velikom području našega kontinentalnoga krša, počevši od
kvarnerskih i velebitskih obronaka kroz čitavu unutarnju Dalmaciju i jedan
dio Bosne sve do najvećeg dijela Hercegovine i Crne Qore. »Dort ist in
der Karstheide der Charakter des Landschaftsbildes verkôrpert.« (Beck,


1. c. p. 249.). Fizionomski je krška kamenjara u tolikoj mjeri, slična mediranskoj,
te Beck s pravom kaže, da će onaj, tko nije dobro upućen u vegetaciju,
jedva i primijetiti razlike između jedne i druge, odnosno postepeni
prelaz jedne u drugu. U glavnome razlikuje se krška kamenjara od
mediteranske time, što je u njoj vegetacija više zatvorena i što se u
njoj postepeno gube mediteranski tipovi, koji bivaju zamijenjeni mnoštvom
ilirskih brdskih elemenata. Osim toga ističe Beck još jednu
razliku, koja je od poglavite važnosti za problem pošumljenja. Dok
naime medit. kamenjara treba, da se prirodnim putem zašumi, relativno
mnogo vremena, dotle krška kamenjara nosi u sebi »den Keim rascher
und iippiger Entwicklung«. Čim na kojem dijelu krške kamenjare prestane
nepovoljni utjecaj biotičkih faktora, zazeleni se taj dio u relativno kratkom
vremenskom razmaku. Najprije se pojavljuje mnoštvo zeleni, koje čitavom
području podaju fizionomiju zatvorene livade. Iza toga useljuju se postepeno
elementi krške šume, koji napokon sasvim preotmu teren kamenjare.
Kao što mediteranska, tako se i krška kamenjara odlikuje velikim
obiljem biljnih vrsta, koje u njezinoj vegetaciji igraju sad veću, sad manju
ulogu. Sam Beck navodi u sastavu krške kamenjare preko 300 vrsta, od
kojih ćemo ovdje radi primjera spomenuti tek nekoliko značajnih tipova.
Među takove idu primjerice mnoge trave, kao Štipa pennata L., Andropogon
ischaemum L., Bromus erectus Huds., Koeleria cristata (L.) Pers.


415
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Melica ciliata L., i dr. zatim Tulipa silvestris L., Fritillaria tenella M. B.,
Iris illyrica Tofnm., /. graminea L., Crocus Heuffelianus Herbert., Gladiolus
illyricus Koch., Orchis provincialis Balb., 0. tridentata Scop., O. morio
L., Bunium alpinum W. K., Valeriana tuberosa L., Asphodeline lutea (L.)
Rchb., .. liburnica (Scop.) Rchb., Tunica saxiiraga (L.) Scop., Ranunculus
illyricus L., Helleborus odorus W. K., //. multifidus Vis, Paeonia peregrinaMili., Thlaspi praecox Wulf., Polygala nicaeensis Risso, Sesdi Tommasinii
Rchb., Euphorbia fragifera Jan., Potentilla australis Krasan., P. Tommasiniana
F. Schultz., Genista sericea Wulf., G. silvestris Scop., Cytisus argenteus
L., Satureia montana L., S. pygmaea Sieb., Plantago argenteaChaix, Knautia illyrica Beck., K\ rigidiuscula Beck., Senecio lanatus Scop.,
Centaurea rupestris L., Scorzonera villosa Scop. i t. d.


Ovakovomi širem shvaćanju krške kamenjare, kakovom smo so ovdje priklonili,,
usprotivio se je i opet Adamović (1. c, 1911, p. 2.). Njegovi razlozi,, što ih ističe protiv
Beckovog izraza »Karstheide« u glavniofrne su isti, što ih je iznio i protiv rJoijma »Karstwald
«. Po Adamovićevom je naime mišljenju Beck pod imenom »Karstheide« »sabrao
i skupio kamenjare (Felsentrift), krševe (Fels-und Wundformation), zidine i mede
(Mauerformation) i točila (Runsen) ne samo primorja, nego i prilično Visokih predjela)«,,
pa prema tome taj izraz »prije odgovara pojmu vegetacionskoiga stepiema, negjo li formacije
«. Naše jie stanovište i u ovom slučaju identično sa onim, štoi smo ga zauzeli naprijed,
govoreći loi poijmu, »Karstwald«. Krška kamenjara predstavlja, jednako kao i
mediteranska, bez sumnje čitav heterogeni kompleks asocijacijai. Stoga su i ovdje potrebna
prije svega foilj´no-socijološka istraživanja. Ta će istraživanja pokazati, od kolikih
asocijacija sastoje i kamenjare i krševi i točila i t. d. A sve dotle, dok ta istraživanja
nijesu provedena, bilo bi svako stanovište prema navedenom Adamovićevom,
odnosno Beckovom shvaćanju samo provizorno.


i) Brdske i predalpinske šume ilirskih planina. Već je naprijed spomenuto,
da su za viši montani i predalpinski pojas ilirskih planina značajne
šume, u kojima dominiraju poglavito tri drveta: Fagus silvatica L.,
Picea excelsa (Lam.) Link. i Abies pectinata D. C. Ovima se pridružuju i
mnogi drugi bjelogorični i crnogorični elementi.


Što se tiče raširenja tih šuma, koje su razvite sad u čistim bukovim
ili crnogoričnim, a sad u miješanim sastojinama, to možemo ovdje iznijeti
tek nekoliko najznatnijih činjenica, što ih je ustanovio već Beck. Prije
svega naglasio je Beck, da su na onim planinama, koje se nalaze blizu
Jadranskog mora, pokriveni šumom samo njihovi istočni i sjevero-istočni
obronci, dok su obronci prema moru goli, t. j . bez šume. Druga je zanimljiva
činjenica, za koju je Beck našao obrazloženje u klimskim prilikama,
ta, da crnogorica u glavnome izbjegava one obronke ilirskih planina, koji
su okrenuti prema morskoj strani. Na tim obroncima dolazi jedino bukva
(Fagus silvatica L.), dok se crnogorica pojavljuje redovno na obroncima,
koji su od mora otkrenuti, i to bilo u čistim, bilo u miješanim sastojinama.
No i sama bukva izbjegava donekle one obronke, koji su okrenuti prema
moru, a što se ide više prema jugu, to se širina pojasa bukove šume sve
više sužuje. I ove činjenice objašnjava Beck (1. c. 1901., p. 314.) klimskim
prilikama, koje u opće ne dopuštaju uspijevanje bukve, smreke i jele u
nižem pojasu ilirskog krša. Stoga je šuma, u kojoj ta drveta dominiraju,
potisnuta sasvim u višu zonu (iznad krške regije), pa ni tu nije razvita u
pravilnim pojasima, kakove razlikujemo n. pr. u Alpama. U ilirskim planinama
ne možemo dakle govoriti o kakovom pravilnom nižem pojasu


416
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 23     <-- 23 -->        PDF

bukove šume, na koji bi slijedio — kao u Alpama — pravilni pojas crnogorice,
nego se ovdje neprekidno izmijenjuju čisti bukovi i čisti crnogorični
sa tipskim miješanim sastojcima. Ipak se prema Bečku može u glavnome
reći, da jela i smreka počinju uspijevati prosječno u višim zonama
nego bukva, ali se razmak između donje granice bukve i donje granice
crnogorice povećaje prema moru, a sužuje postepeno prema unutarnjosti
kopna.


Najrašireniji su u našem području čisti sastojci bukve (Fagus silvatica
L.). U njima dominira Fagus silvatica L., kojoj se u manjoj ili većoj
količini, već prema visini, ekspoziciji i t. d. pridružuju Carpinus betulus L.,
Quercus cerris L., Qu. sessiliflora Salisb., Castanea sativa Mili., Ostryacarpinifolia Scop,, Ulmus campestris L., U. montana With., Betula alba L.,
Tilia tomentosa Mnch., T. platyphyllos Scop., Sorbus aucuparia L., Aria
nivca Host., Prunus avium L„ Acer obtusatum W. K., A. pseudoplatanusL., A. campestre L., Fraxinus ornas L., Abies alba Mili, Picea excelsa
(Latn.) Link., Pinus silvestris L., P. nigra Arn., Taxas baccata L. i dr. Od
niskog drveća neka je spomenuto tek nekoliko tipova, kao Corylus avellana
L., Daplme mezereum L., Crataegus monogyna Jacqu., Prunus spinosa
L., Rubus idaeus L., Cytisus laburnum L., Cornas mas L., C. sanguinea
L., Staphylea pinnata L., Lonicera xylosteum L., L. alpigena L., Viburnum
lantuna I.., Sambiicus nigra L., Juniperus commuais L. i t. d. U nižem
su rašću od naročitog interesa neki malobrojni ilirski tipovi, kao n. pr.
Dentaria trifolia W. K., Aremonia agrimonioides Neck. i dr.


Donja se granica bukove šume diže od sjevera prema jugu, te dopire
prema Beckovim mjerenjima u Liburnijskom kršu do visine od 584 m, a
u crnogorskim planinama do visine od 1050 m. Njezina gornja granica, na
kojoj stabla bukve poprimaju postepeno oblik kržljavih grmova, diže se
također od sjevera prema jugu (1620 m na Ličkoj Plješevici, a cea 2000
. u Crnoj Gori). Zanimljivo je međutim, da se širina pojasa bukove šume,
koja u liburnijskom kršu iznosi 1016 m, postepeno sužuje prema jugu, te
iznosi n. pr. u Crnoj Gori oko 565 m (isp. Beck, 1. c, 1901., p. 321).


Mnogo je u ilirskim planinama raširen i tip miješane šume, u kojoj
se sa bukvom bore o prevlast jela i smreka. Tom je tipu šume svratio
naročitu pozornost Horvat (1. c. 1925.) na Ličkoj Plješevici, te ustanovio
izvjesnu pravilnost u pogledu rasporeda triju dominantnih drveta.


U čistim crnogoričnim šumama dominiraju Picea excelsa (Lam.)
Link. i Abies alba Mili., kojima se pridružuju Pinus silvestris L., Taxas
baccata L„ Fagus silvatica L., Betula alba L., Ulmus montana With., Acer
obtusatum W. K., A. pseudoplatanus L., Sorbus aucuparia L. i t. d., a sloj
niskog drveća sastavljaju gotovo sami elementi bukove šume. Niže rašće
sastavljeno je od mnogo manjeg broja elemenata, nego kod čiste bukove
šume.


Medu crnogoričnim drvećem ilirskih planina zaslužuje naročiti interes
endemična munika, Pinus leucodermis Ani, čije prilično jednolične
sastojine čine gornju granicu šume n. pr. na Lovćenu i drugdje (isp. Beck,


1. c. 1901., p. 353., 354.). Osim munike, koja dominira, dolaze u tim sastojinama
pojedinačno još Fagus silvatica L., Acer obtusatum W. K. i Pirus
commanis L., a medu niskim drvećem n. pr. Juniperus nana Willd., /. Sabirni
L., Pinus pumilio Haenk., Rhamnus fallax Boiss.
417
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 24     <-- 24 -->        PDF

j) Planinske suvati. Iznad gornje granice šume, koju predstavlja klekovina,
razvite su planinske suvati (Alpenmatten), koje su bogate na ilirskim
endemima.


3. OSVRT NA PITANJE POSTANKA DANAŠNJE VEGETACIJE
KRŠA I NJEGOVOG PRIRODNOG POŠUMLJENJA
Iz svega, što je do sada rečeno o vegetaciji našega krša, želimo ovdje
napose podvući nekoje momente, koji su u vezi sa čisto šumarskim problemima.
Prije svega pada u oči, da je vegetacija našega krša vrlo raznolična.
Ta je raznoličnost uvjetovana jednim dijelom čisto klimskim, a drugim
dijelom biotičkim faktorima. Ona velika razlika između mediteranske
vegetacije litoralnog krša i ilirske vegetacije kontinentalnog krša mora se
primjerice svesti isključivo na klimske faktore. Isporedimo li pak n. pr.
mediteransku kamenjaru sa mediteranskom zimzelenom šumom crnike
{Qiiercas ilex L.), koje obje dolaze neposredno jedna kraj druge, dakle u
posve identičnim klimskim prilikama, to vidimo, da se razlike među njima
mogu objasniti jedino biotičkim, i to u prvom redu antropo-zooičkim faktorima.
Veliko značenje ovih faktora za stvaranje današnje vegetacije krša
biti će nam potpuno jasno isporedimo li međusobno samo neke ekstreme,
kao što su n. pr. ogromne prašume ilirskog brdskog i predalpinskog pojasa
na jednoj strani, te pusta i skroz sterilna kamenjara (n. pr. otok Pag) na
drugoj strani. Ovaj je drugi ekstrem nastao sekundarno pod uplivom spomenutih
biotičkih faktora, koji nas ovdje u prvom redu zanimaju.


Kad bi vegetacija našega krša stajala posve izvan utjecaja tih faktora
(sječa, palež i t. d.), bila bi ona u svojem najvećem dijelu vrlo jednolična.
Ona bi se sastojala od šuma raznih tipova, tek jedino posve okomite
stijene i područja izvan gornje klimatske granice šume bila bi u glavnome
bez drveća. Šume su dakle klimaks-zadruge za najveći dio našega krša.
No na žalost pokriven je danas kud i kamo najveći dio krša takovom vegetacijom,
koja ne predstavlja spomenuti klimaks. To su sve one zadruge,
za koje smo već naprijed naglasili, da su sekundarnog ponajviše antropogenog
podrijetla. U kontinentalnom kršu je to krška šuma i krška kamenjara,
a u mediteranskom makija i mediteranska kamenjara.


Postanak krške šume dobro je prikazao Adamović (1. c. 1909., p.
126.). Za ono područje, kuda je danas raširena krška šuma, može se Rli—
maks-zadrugom smatrati čista listopadna hrastova šuma (Quercus lunuginosa
Lam. i dr.). Ta prvobitna hrastova šuma bijaše međutim neracionalnom
sječom uništena. Uništenjem hrastova stvorena je mogućnost,
da se u mnogo većoj mjeri rašire neki od onih elemenata, koji su u prvobitnoj
šumi imali tek sporedno značenje, kao n. pr. Fraxinus omus L. i dr.
Ti elementi bijahu indirektno protežirani i od samog čovjeka, koji je kod
sječe obarao u prvom redu hrast, kao gospodarski najvrednije drvo. Osim
toga odlikuju se mnogi od tih elemenata svojstvom, da kod regeneracije
šume rastu mnogo brže nego hrast. Rezultat tih okolnosti je današnja
krška šuma. Na ovaj si način možemo predočiti regresivni put postanka
krške šume. Pođe li pak regresija još dalje, t. j . podvrgne li se krška šuma
i nadalje sječi i paši, to će se iz nje razviti kamenjara. Potpunim uništenjem
drveća stvorena je naime mogućnost, da vjetar i voda uklone veliki
dio onog tla, što ga je stvorila nekadanja šuma, a rezultat toga je bitna
promjena vegetacije, koja postepeno prima karakter kamenjare.


418
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Eliminacijom sječe, paleža, paše i sličnih biotičkih faktora, može se
opet obrnutim, progresivnim putem iz kamenjare razviti krška šuma.


Na sličan način možemo si predočiti i postanak makije, koja u Mediteranu
zamjenjuje kršku šumu. Današnja se je makija razvila regresivno
iz nekadanjih mediteranskih zimzelenih šuma, koje predstavljaju klimakszadruge.
Daljnjim uništenjem makije stvara se regresivnim putem kamenjara,
a iz ove progresivnim putem (u branjevinama) ponovno makija i
napokon zimzelena šuma.


Kolikogod su međutim svi ti izvodi, što smo ih ovdje u krupnome
prikazali, posve jasni, toliko će ipak s druge strane biti potrebna u pogledu
pojedinosti još duga i detaljna istraživanja. Prvu riječ ima ovdje moderna
biljna socijologija. Socijološka će istraživanja odrediti i karakterizirati
prije svega pojedine biljne asocijacije, kao i zadruge viših i nižih fitosocijoloških
kategorija unutar kompleksnih i prilično neodređenih vegetacijskih
jedinica, kao što su makija, krška šuma, kamenjara i t. d. Zatim će
socijologija ustanoviti, koje su od tih trajnih zadruga međusobno srodne
i u kolikom stepenu, kao i to, kakovim je sve faktorima njihov opstanak
uvjetovan. Konačno će socijologija proučiti i sukcesije tih zadruga, t. j .
ona će pokazati, koje su serije sukcesija — bilo u regresivnom bilo u progresivnom
smjeru — moguće između golog tla bez vegetacije i dotičnih
klimaks-zadruga.


Ovakova su biljno-socijološka istraživanja za šumarstvo ođ dvojake
važnosti. Prije svega dati će socijologija određenjem i preciznom karakterizacijom
zadruga podlogu za ustanovljenje onih tipova šume, koji se
u pojedinom području imaju naročito propagirati. Proučavanje pak sukcesija
i ustanovljenje njihovih tačnih serija ima da bude jedina ispravna baza
za prirodno zašumljivanje krša, koje je nesumnjivo isto toliko važno,
koliko i umjetno zašumljivanje.


La caractéristique de la flore) et de la végétation du Karst. Voir la monographie Le
par Karst Yougoslave, Zagreb 1928, publiée par le Ministere des Forest et des Mines.


Rédaction


419