DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 49     <-- 49 -->        PDF

kova ozbiljna pogibelj za hrast. Napadnuti list niti se suši, pa niti opada. Prema tome
tek se slabi asimilatorna snaga lišća, što će utjecati na godišnji prirast. Nezgodan je taj
pojav u toliko, što pada u godinu ineobično velike ljetne vrućine i suše, pa moljac tu nepriliku
povećaje. Konačne posljedice opazit ćemo tek na godinu. Možda imamo većem
broju osa najeznica zahvaliti, da te gusjenice redovno ne preotmu, mah, tek se kadikad
pojavljuju u većoj množini, kao što ove godine. Spomenuo sam tog leptirića drugom
zgodom7 prema Danhelowskome. Čini se, da je te podatke preuzeo Hankonyi za šume
Podravine, kada se kaže, da se već nekoliko godina javlja taj moljac upravo´ u ogromnoj
množini. Obrsti vrške hrastovih listova pa lišće izgleda kao išarano. Nije to brštenie,
nego bušenje, a plohe lista su na posve različitim mjestima napadnute i ne baš samo


na vršcima listova.


Načina obrane ne poznajemo. Dr. August Langhoifer


..........


.... ..... .......... . .......... ....... y ...... ..... .. .......
...... .. ... ........ ..... y ..., .. . .. .......... ..... 1917. ...., y .... ........
...... ......, ..... je ... ........ ..... y ....... ... .. ....... ..
.... . ........ ...... ..... .... .....: ............, ........ . .......... ..
....... A .... ce ..... .. .. .-. (.... ......... ........) y 1921. .... .... .........
........, ....->. ce . y ......... ..... ...... ...... . ......... .......
.. ..... ........... ....... ..... . ...... .... .......... ......... ........,
.... ce ........ y .... .... 5 .. 6 ....... ,


........ ....... .. ...... .. ........... ..... .. ........ . ..... ..


....... . ........ ..... y ......; ...... .. he .. .... .. ........ . .. ....


.... ......... .. y .... ...... .......... ........ ...... ........... . ....,)


...... .......... . ..........


... ..... ..... ......... ......... .........


„...... ......... . ...... .............." (....... .......... . ......
..........). — ...... ...... ...... ... .. 1922. ...... — ..... je .. ...............
. ................... ......... ......... ......... .. ....... .........
..... ...... . ....... .......... . ....... .......... .. .... 0 ...... y .... ce
........ ..... ............. ....... ......... .. 0 . . . . a, ..... 0. . . . . .........
, ..... A. . . y . . . a (..... . ...... ....... ......... ....). ....
je ..... ......... ....... . ........, . .......... .........., . ........... ......
. ........ ........... . ..... .......| ........ ....... . ... . .... ce ....
... ........ ...... ....... . ................. a ...... ..... .... ...... y .....
..... . ....... ....... je ..... .. ....... .........., ... . ...... ..........
.... .. je .. ............ 15 ...... ........ ......: ......... , . .. .. .
. . a . . . a . oj 39.


„................ ...." (...... ...... ..........). ........, ...... ..
1922. ...... y ...... a ........ je y, ........ ........ .........., ..... je y ....
..... ...... ..... ....... ........ .. ....... ...... (........., ........., ........,
...-....-..., .....-.....-.&., .........-..... . ...). .... ......... ...........
. ...... ........ a ...... .... ..... ....... .. ...... . ..........
.......... .... .. je .. ............ 15 ....... ......: M . . . . a, ..... .
. . . . . . . . ..


7 Langhoffer: Štetočinje hrasta osim gubara. Glasnik za šumske pokuse 2. Zagreb
1927., str. 167.


443
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 50     <-- 50 -->        PDF

„........." (.... ......). ..... ........ . .... .... ... ......., ... .....


....... ...... . ........ ...... . .......... ...1.... ........... . .... ........


...... (1921. .. 1924.) .. je ..... .......[ ...........; . ......... ........, . .....


.... .. ...... . . .......... .......... ..............


„......." (....), ........ .............. ........ ......... ....... .


........., ...... .. 1924. ....... . ....... je ... ........ y ........ ........


...... ........, ... y ........ ..... .... ..... ..... . ....... ......... ..


.... y ......, ....... 12. .... 7 .......


........... je ...., .. y .............. ...... ........ . ...... ... ....


.. ...... ......., ...... ...... je .. ... ........ . ......, ..... ...... .... .


...... .... .. ........ ............ .... ..... .. ..... .. ... .... ........


..... ...... ....... . ..... je .... ......... ... .... .......


........ ....... .. .......... ......... ....... .. ......... y .......


.... .>.. ...... ce y ...... ........... ...... ... ...... ....... ....... (..


........, y .........., .. ......., y ...... . ...). .... ... ..... .... .......


.......


............ ...... ...... ..... ......... ......... . ......... (.....


........, ..........., ........., ........., ........ . ...), ... ce ........ .....


.... ..... ...... ......... ........ ...... .... y ....... ........... .....


.... ..... ce ....... ...... ..... A. ...... . . ....... ......., .......


.......... ....... ..........


............ ........ ....... ........ je ....... .... ........ .....


...... „...... ......" (........ ....), .... ...... ... .. 1840. ...., .... ...


....... „........... . ..........." (......... . ...... ....). . ... ...... ..


.... ..... ... ..... ....... ........ .. ....... ...., ......... ..........,


.......... ..... (....) ...... ...... ............ ........ ... .......


„..." (....). ...... .. ... ...: ....., a ...... ce ........ ........ je ..........


......... . ............... ..... . .......


...... je ............ ......: ... ........ ........ — ........ . ......
(...... ...., ..... ....... . ........ .... . ... — ........., ...... .........
(...... ....... . ...) .. ........ ..... ........ . (.... ..... ..........
......., .... . .... .......), A. . . y . . . a (........ ....... ......... .......
....), A. ......... . (......... ........ .... y ....... ......) . ...


....... ........ ... . .. ........ („..... no ....... ........ ...." —
...... ......... .....) . ..... .......... ....... ........ ..... . ..........
(........, .......), .. ......., y ............ (........., ......
. KOB) . ...


...... ...... ...... ............ (............) .......... ...... .....
........ („...... ......... .. .. .. .. .." — ...... .........., — .. 1927/2S. ....)
. ........... .......... y ....... ....... . ............. ..... ......., ..
..... ce .... ..... ........ y ......... (..... .. 40,000.000 ...... y 1923./24. ....
....... ce y 1927./24. .... .. 130,000.000 ...... .. ..... . 200 .... .. .....) no
.... ............ ........ ...... .......... . ...... ........ ...........
..... .......... .... ..... ...... 530 ....... ......., a ..... ...... .... —
050 ......., a .. ......... .... .. 900 ....... ........ ....... ..... ce ....
....... . ... je ......... ........ ....., — ....... ce ....... . ........ .....


iV-i ....... ....... .. ....... ......... ........ . ......... ..... looo .....
............. .... ..... ce ....... .. ...... ......... ........ y ........ ....
.. 100 ....... ........ ....... ...... ...... ...... ... . .... .............
...... .. .... . ........ ...... ......... .. ....... .... .. ......... ......
.... . ......... ......, .. ......., ........... . ...
-444
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 51     <-- 51 -->        PDF

. ....... ....... . .......... ......... . ......... ....... ce .....
...... . .... . ....... . ....... .........., ... ce ... .... ...... ... ... ......
.. ....... ...... A ... je ... ....... — .. ........ ... je y ...... 1913. ....
........ .. ...... .. ...... 7´. ....... .... ...... ..... — ....... ...... {i%
....... ....) — y ......... 164 ....... ...... (85 ....... ......) .. ... ....
y 1925./26. ...... je .... (58 ....... ......) . .... ce ..... .. je .......


..... .......... .......... .. ... ...... ..... ...... je ..... .........
..... . ........ .. ....... ........., .. ...... Bac ..... ........, . ... .....
.. ...... ........ ..... .. .. ........ „...... . ...." (..... . ....), ....
...... 1924., ..... 1926. .... 6 ....... ... ........ .... ........ je ... y „.........
....." .. ....... . ... je .... ............ ........ ... ....... .......
M . . . . . . a . ...... ....... ........ ......... ..... M . . . . . . y ....... .
......... ..... ..... ...., ..... ....... ....... ........., ..... ce .......
y ..... na .... ... ..... ce ..... ......... .. .... ............-......, ... .
.........., ............. . ....... ........ ......... ...... .... ..... .......,
.......... ... ...... no ........ ......... . .... ........... („. y . a", „. . ..
. . . . a . a . . . . y . . . . . . . . . h a" . ...), .... .. ..........


........ .. .. ..... „........." (.............), .... ...... 1924. 1..., .....
1926. .... .... 4 ...... ... je ..... ............. ...., .... .... ....... .......
............. .... .. ...... ...... .......... ....´ . ......


........ .. .. ..... „............." (....... ....) .... ..... ...... je
1927. ...., ..... . ..... ...... .... ..... .... ............. ...., ....... .....
..... . ...... .. ........... ..... .......... ... .......... .... ..... y ...
........... y ........ ......... ........... .. ..... ..... — ...... .... .. 1500
...... — . no ........ ......... . ....... ........ ........, no ..........
......... . ............ ..... ......... . .........., .... ..... 0 . . . . .... y
.... .... ...., .... ce ..... ...., .. he ... ....... ..... ..... y ........ ...........
.... ..... ... ... ....., . .... .... .... .......... ....... .... je ..
... ... ..... 15 .......


..... .. .. ..... „...... .............." (..... .. ......... ....) 1924. ..
. .... .. ..... ....... ....... ....... . ....... ...., .... je ........ ...... u
.. ..... .......... ....... ... .......... Kao . .... ... .. .. ... ..........
.... ..... . ......., ... .... ........ .. ..... ......... ....... (...... .......
.... y ......; ......... ....; ......... .......; ....... ........ .......
.... .. .....; .... ...... ....... ....; ............ . ....... ....... ....;
. .. ........ ....... .... ........... .. ....... ...., .... je y ...... ... ....
y .... ........... 1926. ....). ..... ce ..... 0 . . . ., ..... ..... ......... ............
..... ....... . .......... ........ ...., ........ je, ...... ........
..... . ....... ... y .... ....... ......


. ........ ..... ...... je .. ...... ..... ............. ..... .. .......
......... . ....... ...., ...... .... ..........., ... .... .. ......... .. ....
..... . ... ....... ....... ...... ..... y ....... .. ......... .. ... ......
..... .. M. Type .. . (f 1926. ....) (........., ....... .........., ....... ....
........ . ...) ....... ......... .. ............ .......... ......... je ..
...... ..... „.... .. . . a" — .. ........, ...... 1924., 1.35 .. — ........
no ....... ........ .... je .......... „.............." (....... ....) .. . . . . a


— ......... ..... ......... . ...... .......... (...... 1928., 2 .. 90 ..). ........
..... ..... ........... ....... ..... . . . . .... ..... ............. . .....
..... .. ....... .....
....... ..... ......... ... ...... ....... y ...... . ... ..... ............
......... ........... ......... A. .. . j y . . . a. . ...... ..... . ........ ..


445
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 52     <-- 52 -->        PDF

....... ......... ......... ......... .... ...., ...., ..... . ... . ........ .. ...
........ ......., .... ce, no ....... ......., .... ........... . .. ..... .....
. .... ...... ... ...... ..... ...... ....... .......: ...., .... ..... y .....
....... ....... ......, ..... .. . y ...... ....... ......., ......... .. .....
... ce .......


... .... ...... ........ .. .......... .. .... ......... ... .... .......
....., . ........ .. ...... .... . ... .... ....... ...... y ....... .. ......
......, — .... ce ........... „........", . .. ........ ....... .. .... .... .......
........., ........ ...... ce ........ ...... ......... no ........... .
.......... ...... (........... ..: ....... ....... .......... ....." —
........... . ..........., IV. 1928. (...... ......). .... .... ..... ..... . je ...
............ ..... . .......... y ....... ...... „OCHOBBI ......... . COCHOBBIX
....." .. 1925. — i .. (...... ......... y ....... ......) .. ...... ...... ..........
...... y ........ ...... ........ .......... . .... ce ..... .........
.......... ...... ...... y .... . ..... ...... ...... .. ........., .. .........
. ....... ....... .....


..... .. A. ............ , .... .... ....... y ............. .........
......... „........ .........", ..... je .. ................ ...... ........ ............
... .. ..... ....... . ........ .......-......... ......... .......,
.. je ........ ..... ....... .. ..... .......... ...... .. .... ..... .... .....
.... ......... . ..... ce ....... ..........


........ je ......... ... ...... .......... ...... . .... je ..... .. Fy.....
... ........ .......... ....... ...... ...... .. ..... .......... ....... .
...... ..... „....-........... ............" JI. 1926.1 p. 20 .. (........-.........
...........) ..... . . . . . . . . . . . .... ........ . ........... .. .... ..... ...,
.......... .. y ........ .. ..... ....... . ...... ....... „...... . ........
.... . ...... ....." .. 1924., 1 .. (.......! . ........ .... . .......), y ..... .....
.......... . .... ....... ......... ...... ..... . ....... ........ ........
. ........., .... ....! ..... .. ..... .. ......... .......... „..... .......
. .........";...." .. 1925., 1 .. 60 .. (.... ...... y ..... . ....... ....). ... je
........ ...... ........., .... je ...... ..... .......... . y 1923./24. ....,
.... ......... ..... ....... y .......... ...... je ..... ...... ....... ... .....
10 .. 15 ...... ...., .......... . ........... .. ....... ..... ... ..... .......
........ ....... .. ..... ....... . ........ .. ....... ..... ........., ........,
........., ........, ...... ....... . ... ... je y .... ..... .......... .......
.... ..... ....... . ..... ........ ..... ....... ..... je ..... ....... ..... n
..... ... ...... ........ je .... .........


..... .. .. . . . h a . . . (....... „........." y ............. ..........
.........), ...... ....... ........ ....... ........ ...... . ...... .........,
........... ......... ...... . ....., ..... je .. ......... ........., .... .. ....
..... .. .... .. ..... ... . .. ....... .. je ...... ......... ..... ... ........
...... ........, .... je ....... .... ........, a ............ ............ ........
......... ............ ......... ...... je . .... ....... ......... ......
......... ....... ......... ce ............ ........ .......... . .......... .....
........ .... ...... .... ....... . ........ ..... .... .. ........ ....... ......
„..... ...... ........... ...... ....." (... ..... .......... ...... . .... ....


....) — y ..... ..... „..... no ........ ...." .. 1925., 1 .. 50 .., a ....... ......
....... ..... „..... ........ . ........ .........." .. 1927., 1 .. 30 .. (.....
......... y ........ .........), y ..... ce ...... ... .... . ......... .......
......... ..........


446
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 53     <-- 53 -->        PDF

..... .... .. ......... ........... y ......... .... . ..... ........


-............. ......... A. .. .......... , .... je .... .......... ...... ........
....... ....... no ........, . ........ .. .. ... ....... ...... ... ....
..... ..... ........ ........ no .... ...... .............. .. y ....... ....
„......... ...... (...........) ....". .......... ce . .......... ..... ... .......
.... .. je ...... ..., .... ...... ......... . y ...... ........ . ..........
..... „....... ................. ....." (....... ...... ... ......... ....),
JI. 1927., 1 p. 50 .., ... je .....) ...... ...... .. .... ..... je ....... . ..... .....
..... ...., .... he ...... ..... .. .......


.. ......... ... no ......... . ........... .... .. ....... .. .......
„..........." (..........) ...... ......., ....... . .......... ............ je
.. ibux ..... ..- .. ...... — „........ ........ .....", 6. ......
1920., 6 .. 50 .., y ..... .. ........ ... ........ ....... .. ......... ....... .
....... ...... . ......... ...., .... .......... .... . ...... ...... (......,
........., ........, ......., Maca, ....... .. ........, ......., ...........,
.....-., ........ . ......), .... .... ... ..... ........ ....... .. ..... ............
...., ........., ...... .... . ........... ........ ... ... ..... ........
.. .... ....... ........ ...... je, y ......... ......, .. ce .... .... .........
ne .... .....


....... .. .. „.........." (.........) .. ........ .......... . ........
........... VII. ...... 1928., 5 .. ........ ..... ..... ......, ... .... .....
....... .. ....... ........ ........... . ....... ....... ..... je ........ ....
.. ............., .... ..... ........... y ..... . .... . .... y .>.., .. y ....
...... ........ ....... ........ Hiitte.


. 1920. .... ...... je ........ .. ... .... „. . . . . y . . . . a >, a y . . . . .> .
. y .M a´´, 3 .... ... ce ..... ......... .. .......... ........... .... no .....
.... . no ......... ...... je ... ... ........ ........-.......... .............
a y .....: ....... .... ..... .... . ........ ....... .. ..... ....... a y ......
je ........ „.........". .. ... ...... .... no ..... ........... ........ ce .....
..... ....... .. .... ..... ... y .... .. je ...... .. he ce ..... .... ...........
........... y ........ .........


. „............. . y . . . . . . . . . . i a", .. ja je ...... y .......
1925. (50 ......), ..... je ..... ......... .... . ......... .......... .. .....
...... ............


...... ..... .... ..... — ...... . ........ ......... ......... je ......


..... ..... ........ ....., .. ..... .. .........:
..... ......, JI. .. „...... .... .........", ....., 1926., 2 ....
......., .... ........ .... y ......... ......... .......... ...... ...


....... ....., y ....... je ....... na ......... ..... .. .. ....... . . ..........
......, . . . . . . . a.


..... ...... A. .. ,,. . . . . . . ........." . ....... ......... 1927.,
3 .... ... ......... .... je ........ ............. .... ....... y ...... ...........
(......, ...., .....) . y .... je ... ..... . ......... ..........


.. . . a . . „III ....... .......... y .... .. ....... a". ......
1920., 2 .... 50 .. .... .......... (........ ........), ............ ... .......
.....


... .. „...... ........", 1925., 2 .... ..... ......... . ..... ..........
...... ....... .. ............ ......., ......, ........... ..... . ...
. a . . . .. .. „0 . . . . . a n. y . . . . . a y . y . . . . . . a . . . . . . . y . y .
. . ." (........ .......) ....... ........... . ..... .......
. y . a . B. B. „. . . a . . . . . . . . . 10 . . . . . a y . y . . . ." (.... .......)


— .... ............. . ......... .... .... .. ..... .... . ...........
447
ŠUMARSKI LIST 10-11/1928 str. 54     <-- 54 -->        PDF

..... ........ H. II. „......... ....", 1926., 40 .. 0 ... .. ....
........... y „......... .....".


..... . . . . .. .. „. . . a", 1 .... 50 ..; „. a . y . .", i .... 75 ..; „. a . . . a . a
G ....... . y", 2 .... ....... ....... ...... ......... ......... (...... .......
.......... ......... y ..........), ....... ........ ....... ......... .... ..
....... ...... „. . . a" .. ........ ............. . „. a . y . .", ... ce ....
.........-.......... ...... ........... . ............,


..... ...... . .. .., ....... ............, .... ..... ......>. .......
....... .......... ...... ...... ..........., .... ...... ........ y .........,
........ je . ........ .... ...... .....:


„........... .........." (..... ...........), 2 .... 50 .... Beh ... ........
....... ........... ... ...... .... ....., .... ........ .. ......... ... . .....
..... ..... . ........


........... je .>..... ..... „.... ....." (...... ....), ...... 1927., 1 ....,
........ .......... .. ......... . ........ ........ ... ........... .. ... ...
......... .... . ............ .......


„......" (.......-.....), ......... 1926., 1 .... 50 .. .... ce ....... .......


......´ ....... . ....... ...... ..... ............
0 i; . . a . . .. ., ,,. . . . . . . . r . . a", ........... 1924.
. y . . . . . . . .. .. „..... ..... ........" 1920., 6 .... 50 ..
.... .. .. „........ . .......", 1925., 1 .... S0 .. II ... .... ....


.......... .......... ..... ......... . ....... ...... ...... . ...... ......
.. ......... ... (..........), .... je .... ......... y ......, ..... ........
.......... .... . ...... .... ........ ..... . ......... ........ ..:
..... ..... . .. .. (.... 1927.) „............" (..........). ........ ....,
......... ...... . ......... na ...... ...... .......


..... . . . . . . . .. .., ..... .. .................. ........ .. .... .........
... . ..... .... .......... ........ ...... ....... ........ . ..... ...... ce ..
...... ...... ............ y ...... (........ .........) ... ........ .........
....; ..... on ... ....... .......... y ............. .......... .. ...... .......
...... .. ......... „.......... ....", 1926. (.......... ...), „.........
............ ........" 1927. „....... ...... ..." 1923., .... ....... .......,
„... ... ........ ....... .. ...." . ...


. . a . . y . A. A. „... . ...... ......... y ....... 1926.", 1 .... 75 .. ...
..... .......... ........


.. ...... ....... ...... ....... .. .......... ..... .... ..... . .............
..... ......... ........ .... ..... ........... . .. A. (.... 1921. ..)
......, .... ... ........... ....... ..... je .... ......... ......... .
a . u. . . a ,,. . a . ..... . y . . . . . . . . . . . . . ." 1925., 2. .... 50 .... .....
..... . . . .. . -. . .. a . .. „........ . ... . . . . . . . a", 1920., i ...., .
........ . .. .. „............ ........", 1925., 1 p. (........... .....),
.....), ........ ............ .. ......... ......


... y ...... ... ...... ......... ...... (..... ... 50 ........ ......), Teče
. .... ......... ..... ...... ..... ........ ........ „......." (.....),
„......... .......", ......... .......-........." ...... ce ..... ........ .....
u .........


..... ....... . .. .. ..... je y 5 ..... ....... ............. ..... .......
............ .. ... . y . y . . . . G. A. y ........ ............. („.....!......."
„........ .......",„........ ....." „....... .....") .... ..... .........
. ........ .. ...... ........, .......... . .. ......... ...... ....
.... .. je ..... .. ............. .......... u .............. ....... .. y ....
„..........." (.........) .. ..... .... ....... ....... . .............


448