DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 37     <-- 37 -->        PDF

i šumarstva. Medicini je zadatak da u prvom redu liječi bolesne ljudske organizme,
no šumarstvu je cilj da u prvome redu stvara zdrave biljne organizme odnosno tvar
(drvo) koja ima da služi preradivanju i trošnji. Zato je i razumljivo da bolesni ljudski
individui imaju za medicinu posve drugu vrijednost nego bolesne šume za šumarstvo.
Bolesnici su za medicinsku praksu gotovo pravilo a za šumarstvo oni moraju biti
samo izuzetak. I zato nam se čini, da je poređenje medicine i šumarstva, što ga je
učinio autor, posve promašeno. Tim se poređenjem ne da braniti instruktivnost bosanskih
bolećivih šuma po obrazovanje šumara, sa motivacijom da će oni biti »budući
lekari šumarske privrede«.


Autor misli da mi našim shvatanjem forsiramo »neko isključivo prirodnjačko
šumarstvo«. Nije to naše forsiranje već jak pokret, koji se javlja sa mnogo strana.
Danas zaslugom Francuza (Flahault), Rusa (Morozov) i Finca (Cajander) skreće
šumarstvo u novi kolosjek.Razvijanjem savremene biljne socijologije dolazi nauka o
uzgajanju šuma do pune svoje važnosti. Sama tehnika rada oko iskorišćavanja šuma
sa svojim uređenjem šuma na čelu, postaje instrumenat nauke o uzgajanju. Dakle
zagovarati prirodnjaštvo u šumarstvu znači za nas jednu savremenu potrebu i respektovanje
lezultata moderne nauke i nastave. I baš zato mišljenja smo da tehničke
discipline ne smiju gušiti prirodnjačkih disciplina, jer baš na njima leži mogućnost
razvijanja šumarstva uopće. To će biti i razlog, da će se i šumarska nastava morati
diferencirati i specijalizovati unutar sebe same a ne da se ona sputava i koči neprirodnim
ujedinjavanjem sa rudarskom nastavom. (0 modernoj socijologiji vidi str. 373.)


Mi smo od najmlađih dana zastupali mišljenje da na šumarskim fakultetima i
visokim školama predaju i osnovne i pomoćne discipline u prvom redu lica, koja pored
šumarskog obrazovanja posjeduju još i specijalno obrazovanje. Nažalost to nije lako
provedivo iz razloga, koji su van dohvata profesorskih savjeta, iako imamo primjera
i za pozitivne uspjehe.


Ukratko naši argumenti isključivo su načelne prirode i nitko ne smije da iz njih
izvlači krive zaključke. Mnogome od šumara nastavnika lično bi konveniralo Sarajevo
kao sjedište — naročito potpisanome. No kod prosuđivanja ovako velikoga i važnoga
pitanja treba apstrahirati sve momente lične, lokalne i regijonalne prirode te govoriti
otvoreno i nezavisno. A to smo evo i uradili. Ugrenović


...... .... .. ..... . ............ ........ ....... je ...... .......
........... . .........., .... .... ...... ........... y ............., ... je
........ . .......... ............. ........ . .............. .......... .... ..
.......... ........, ........... ..... . ....... ............


.. .. je . y ....... .... ......... ...... .... . ....... ....... .. ...........
. ....., . .... ..... ....... ........ .. ....... je ....... .........
. ...... ......... no .... ......, na .. ce ....... ......... .... ..........
. y .... .......


........ .... je ........ ..... ... ...... ...... ........... ... ce ....
....... ...., ....... .. .... ...... ...... .......... ........


... . ... .... .... ......., .. .. ............ ..... . ......... ......
............ ....... ce .. ....... .... .......... ...... ...... .... . ..... ...
. . ....... .... .. ............


...... ....... ..... ............. ......, .... .. .. ........ . ....
......, .... ce ...... .. .... .. ........., a .. ce ......... .. .... y ..........
...... .... ... .. ...:


1. .... . ..... .. ......... ...... ...... ............. ......... . ..........
. .. .... ....... ..... ........ ........ ..... y ........
............ . .........;
363
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 38     <-- 38 -->        PDF

2.
. ...... . na ..... ..... .... ......... ............ ........... .
....... ..... .......... ....... ..... ....... y .... ........, a .. ce
... .... .. ....... ..... ........ ...?
... je ... ........, na .. ce .. ....... .... .......... ....... . ......
....... y .... ...... . ........ ...... ........... ........, .... ce ..............
y ... ..... . ..:


1.
„.. .......... ........... ......., .... .......... . .... .......
...... .......... y ......, ... ... .. .. ...., ......, ...... . .. ..
. ..... ...... y ......... ..... .. .......... .......... ...... .....
......, . ..... ... ...... ..... ..... .......... ........, ........ je
.......... .......... ......., ... ... je .. ... y ...... ........
........
.. .... ........ .. ..... ......... ....... y .... ....... . .........
.. ...., .... ce ........ ....... ... ...... ....... ......".


2.
„.. .......... ......., ..... ......... ..... ............ ...., ........
....... ......... .... .. ..... ..... ... u .... ......., .... ce
........... .......... .......... ........
..... ....... ......... y ...... ......... ....., y ...... je ....


....... ....... ........ ..... ............. ... ... je y ....... ......


........ ... ... ... y ........ . ........ ..........


........... ....., a ........ .......... ......., ........ ce .....


.... ....... .. .... ....... ......., a .. .. ....... . ........... .


..... .......... ..... ..... ......".


.......... ... ...... ........ ......... ........ ......., ...........,
....... ......... .... . ............ ......, ...... ce .. ............, .. je .....
......´ .. .......... ..... .... ..... ....., ... je .......... ......... —
......... ......... ......... na ......... ..... . ..... ......, a . ..... ......
...... .. ........... ...... ....... . .......


..... ..... ..... ..... .... ..... ..... .... ......... ........ .. ......
...... .......... ...... ... ....., .... .. .... ..... ........... ........ .
....... . ....... na, ..... ....... y ......... .. ........ ........


........ ce ......: „..... ...... .... .... .. .....?" — . .. .. je na ..
...... ... ....... y ..... ......, .. ..... ..... .....: „......... .... .... .....
....... ... .........", a ..... ....: „.... ...... na ..... ........... ...........
. ........ ..... .......".


.... .. ............ .... .. ....... ......-........., .... .. Cm ... y
.......... .. .. ........ ....... na ......... ...... . ....... .... na ii[).: ..
.........., ....... ......... ...., na .... ......... ......, .......... ........
...... . .. .. ... y ..... ....... .... .. . ........., na .. ce .... no......
....... na .......... ......: ..... ...... .... .... na ......


. ..... .... ..... ..... y .... .......... ......


......, .. ...... .. .. na ... ....., na .. ....., .. ..... — ... ...... ..
.. je ......* ... ...., ..... ... ...... ....., .... .... .. ........ ...... .......
na ....... . ..... na ..... ... ce .... ............. ...... . ......, .... ......
.... ....... . ..... y ............ ...... . .......... ....... .......... —
....., .... ........... y ............. ......... ..... .......


...... .. ... .. je ...... .... y ........ .... ..... .......... ..........
.........; ...... . ...... .... .......... je .... ...... ... ...; ........ ....
......... ce ...... ........ .. ..... .... . .... .. ce ........ ....... ......
.... no .... ......... ...... y ....... .. .... ..... ... ce .. ...... .... y
..... . .........., ...... ce ... ....... .. ........, .. .. .. ........... ......
.. .... .... y ..... ...... ...., ..... .. ...... .......... . ...... .........


364
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 39     <-- 39 -->        PDF

. ......... ........... .. ..... ........ .... ce, .& je y ....... ....... .....
.. . . y ...... je .... y .......... .. ....... ............ ....... ...........


AKO ce ...... .......... ...... ....... y ..... ..... ............ ......,
.... .. ..... .... ....: „.. .. ..... .... ..... ..... ....... ... .........?"
......... ....... .....: „.... .. ......... .... ....... ........ ........
............ ...... ... ne?"", a ..... ... ....: .... ...... .. ..... ...........
........... . ........ ..... ......." ......... na .....: „je .. .... y ..........
.. ....... y ........... — .... y ..... .......... ......... ....... ..
...... ........ y ..... — ....... ...... ... ....?"


Ha ..... ....., a y .... ...... ....... ..... ........, .. .. .... y .....
.... ......... ........ ........., .. .. ..... .... <">... ..... ........ ......
...... ....... .... .... ............. .. ...... .........


.... .. ........ ......, .... .. ......... .. ... ..... .... ....., ... ...
ce .... ....... . ........ ...... ... ... ......... .........
..... ..... .... ...... .... ... ...... ....... ......., .... he . .... .. ...
..... .... ...... y ... ....... .... je ............ .........


............ ce . .......... ...... ............ ....... .. .... .......
......... ... ....... ....... ce ............ ..... .. .... ......, na ce ........
..... . ....... .. ..... . ..... ce .......... onoj ......., .... ce .. ..
...... .......... ...., .. ..... .......>....., ...... ........ ....... .... ......
.... ....., ..... je ..... .... .... . ........ y .......


AKO ...... ..... ..... ........., .. je ....... ......... ........ ...
..... ... ......., ..... y ....... ....., ...... .... y ........ ......, ......
......, ........ ce .... ... ...... ..... .......... .......... . .. y .......
....... .......... ..........


..... ...... y ........ ....... ......... je ....... ......... ...., a
........ ........ .. ........... ......... .... .... ...., .... ce ...... .......
......... ........ ....... .... .. ....... ......... .... ............ ...
.......... .... ...... .... . ........ ........... ...... ....... ....... je
..... ..., .... ..... ......... ...... . ......... ........... .......


......... y ..... . .......... ... ... je ....... ......, ...... ce ..
......., .. ......... ....... . ....... .. ...... .... . ...... .. ............
...... ....., .... .. ........ ......... ...... . .. .. ...... ....... .........
.... — ............. . ....... ....... — .. ........... ........ . ........
....... ..... — .. .. ce ...... y ....... .......... ... je ..... ....; . ..
..... .... ......-.... ..... ... ....... .. .... .... ........ ... .... ......:
„.... . ...... ............ .. ...... .......... .....".


....., na . ................ ............ ....... .. ......... .......


......... ...... .........


.... ... ..... .. ............, .. .... .. ...... ....., ... .. ... .... ..


..... .. ......... .... .... ........ ....... .. ........ ....... ......


......... ...... ........ .. .... ce a priori ....... .. ....... .......,


JUTO .... .... ...., y ....... .... ce .. .. ....... ....... . ......, .....


.... .... .....


... ce .... ........ ....... .... na ..... ......... ......., ..... .....


je ....., .. .... ...... y ...... ........... ......., .. .... ....... ..........,


.... .. .. ... .. ...... ..... ....... ........ — .. ........ y ..........., ...


. na ........ . .......... ............ ...... . ... ce .. ...... ...... ...


...... ...... ... .... .......


365
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 40     <-- 40 -->        PDF

....... ........ .... na ....... ............ ...... ja ........ .....:
AKO, ....... ...., .. ...... ....... . .......... ....... (......), ....... ....
...... ........, ......... ce ......, .. .. he y ......., ... .. ....... .......
...... y .... ...... ...... . (.....) ..... ......., ... ...... ......... ..
......... ...... .... .... ... . ....., ... ... .. .... y ..... ......, .. .. ..
...... ......, .... .. ........ .. ......., .... .. ..... ......... .. ......
........


.. .. ...... ........ .......... ........, ...... . .......... .... ce
........ ........, .. .. .... ....... ........... .... .. y ... ....... ..
.... .... ..... .... . ..... ... ... ...... y .....


....... .. .......:


.... je ....... .... ... .. ......., .. y ... ....., .... ....... .......
. ....... ....., ..... .... ........... y ....... .... .. .. ......... ...>..
To je y ....... ........ . ........


......., ....... y .... ...., .. ...... ....... ............. .........
.... .. ........., .. .. je ..... ......... ..... ...... ....... ....
.......- ......... ........... ...... .... . ......... ..... .... ce .... .....
.... ....... ........... ...... .... . ......... .... ... ce .... ....... .....
............ ........ . .... je ...... ...... ......... ........ . . ...., .....
........ ........., .. .... .... ....... ...... ........ je .... ..... y .....,
.. .... ........ .... ....... ..... .. ....., .. y .... ... ....... .......
....., .. .... ........ .......... . .. .. ... ....... ..... ..... y .......
....... .... .... ..... ....... .... .. .. ......... .....


.. ... je . ..... ...... ........... ....... y .... ..... a . ..... ......
........ ..... y ............ ....... ......... .... .... .. .. ............
........, .... je ........ ........., .. he ..... . .... ........ ...., ... na
..... .... ......... .... ..... ....... ....., ......... .... .. ..... ..........
Te he ce ........ .... ........ . ....... ......... ........, ..... .. ..
.. .... .... ...., ....... .. ......... ......... ...... . .......... .......
... ...... nape. Taj ce ........, no .... ....... .... ........ .. ......
.......... .........


......, .. .. .. ....... ......... ...... y ........., .... .. .... ........
......., ... .. he ........ — .. .... ....... — ........ .... ............
........


AKO je .. ......... ...... . ... ....., .. ...... ........... .... .......
........ . ........, .... je ......... . ........., ... ce ........ .... y
...... ..... ........ .. ..... .... .. .... .... ....... . ....... .........,
.. ce ...... ..... ....... ..........., na ........... ce ...... .... ...... nape,
.... ..... .. ........ ........ ....... .......


.... ce ...., y .... .......... ...... ce . ....... ........ ... „.......
. .......", ..... ja .... .. ....... .......... ...., .... .... ......, ..
......... .... .... ....... ........ na ...... ............ .......


..... ..... .... ........ je ......... — ... ce .... ........ . ...... ........
............ ......, .. je ......... .... ... ........ ......., ........, ...
ce ... ..... ....... ... y .....


....... je ..... .... ......, ... ....... ..... .... a .... .... .. ..... .........,
.. ....... .. ce ..... ... ...., .... ce ....... .. ....... ......, y .... .......
....... ....... .... ce .. .... ....... .... ...... nape, .... je .........
«....... ..... . ...... — .. .. ce ...... y ....... ...... ....: „.... ce ....".


..... .... .. .... ce ........., .. ...... .... — .... ce .. .... .... —
......... ......... ....... y ........... ........, .. he ........... ......
.. ..... ........ ....... ......... ......... . .. he y .... .... .. ... ...


366