DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 33     <-- 33 -->        PDF

NASTAVA I NAUKA


O fakultetima i studiju šumarske privrede. U »Šumarskom Listu« br. 5. iz 1928. g.
štampan je komentar rezolucije o šumarskom i rudarskom fakultetu u Sarajevu, koji
je napisao g. profesor dr. Ugrenović. Neka mi je dopušteno na ovom mestu da se
osvrnem na taj komentar.


Najpre da objasnim postanak i razloge sarajevske rezolucije. Medu intelektualcima
u Sarajevu, a naročito u inženjerskim krugovima i uz vrlo živo učešće šumara
i rudara, dugo se raspravljalo pitanje koji bi fakultet najbolje zadovoljio potrebe
centralnih oblasti države, i došlo je do zaključka da bi to bio pre svega šumarski
fakultet. A evo zašto. Glavno šumsko bogatstvo naše države leži u ovim oblastima,
gde su šume najveće prirodno blago i glavni izvor rada i bogatstva u opće. Tako je
danas, a tako će biti i u buduće, jer se šumsko zemljište ovih oblasti po svom položaju
i sastavu tla ne može inače racionalnije iskoristiti. Šume se ovde rapidno otvaraju
industriji i ne eksploatišu ekonomski i po načelu potrajnosti. Malo je učinjeno da se
šumska privreda intenzivira i usavršuje. Svi problemi pravilno organizovane šumske
privrede: katastar sa premeravanjem, ograničavanjem i arondiranjem šuma u vezi sa
kolonizacijom, razdeoba servitutnih i slobodnih državnih šuma sa uređenjem šuma,
pretvaranje prašuma, kržljavih šuma i šikara u više privredne oblike, uz pomoć prirodnog
i umetnog pošumljavanja, pomeranje razmera u korist boljih vrsta drveta,
pošumljavanje krša i goleti sa zaštitom od bujica, problem male drvarske industrije,
problem dugoročnih ugovora i rada u državnoj režiji, problem učešća države u velikoj
šumskoj industriji, oslobođenje stručne šumarske službe od političke uprave, gradnja
šumarskih upravnih i poslovnih zgrada, izgrađivanje šumske saobraćajne mreže, organizovanje
saobraćaja na šumskim industrijskim željeznicama, stoje ovde otvoreni i
ispremešani. Veliki je državni interes da se ti problemi shvate i rese pravilno, jer su
u pitanju milijarde narodnog imetka, pa i egzistencija naroda na našoj planinskoj i
rasnoj hrptenjači, na kojoj drvo zamenjuje pšenicu. Razmišljali smo o tome, može li se
poveriti našoj jadnoj upravi, u kojoj su i dobri stručnjaci nemoćni pred terorom političkih
i partijskih vlasti, da isključivo sama rešava te probleme, a da oficielna naša
nauka ostane posve po strani u tome poslu. I došli smo do zaključka da je potrebno
da i praksa i nauka´ uzmu učešća u velikim zadaćama naše šumske privrede. Nacionalna
šumarska nauka treba da shvati da je njezino učešće u ovome radu prva njezina
dužnost i da se radi te dužnosti treba da useli ovamo, da bi mogla na samome terenu
izučavati probleme i izabirati i pripremati stručne sile koje već od kuće donose sposobnosti,
volje i razumjevanja za teške poslove svoga budućeg poziva. To su razlozi
radi kojih se traži šumarski fakultet u Sarajevu.1


Obzirom na veliko rudno bogatstvo centralnih oblasti, koje se također privodi
eksploataciji, osetiće se uskoro i iz sličnih razloga da im treba i rudarski fakultet. I
jer je jedan fakultet preskup, postavljeno je pitanje, da li bi se obadva fakulteta mogla
da udruže. Najbolji šumarski i rudarski stručnjaci iz ovih krajeva složili su se jedno


1 Za širu javnost ja sam ovu stvar objasnio u članku: ...... ......... ..
...... . ........ ......... Beogradska „...", br. 1213. od g. 1928,


359
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 34     <-- 34 -->        PDF

glasno u tome, da je to udruženje i prirodno i moguće, da nije novo i da je u sličnim
prilikama davalo vrlo dobre rezultate. I odlični agronomski stručnjaci izjavili su, da
je obzirom na terenske prilike ovih oblasti posve pravilno, da se studij šumske privrede
veže sa rudarstvom a ne sa poljskom privredom. I tako se iskristalizovala ideja
o osnutku jedne visoke škole za šumsku i rudarsku privredu u Sarajevu.


0. dr. Ugrenović ne će da primi gornjih razloga, pa kaže da je iz osnova
pogrešno, kada se radi bogatstva šume traži fakultet u Sarajevu. Za uspešnu nastavu
traži uzorne objekte, gde se vidi rad šumara stručnjaka, a bosanske su mu šume
ekonomski negativni objekti. On za´hteva nadalje mogućnost za lako upoznavanje svih
biljno-geografskih regija i svih načina podizanja, eksploatacije i uređenja šuma, dobre
saobraćajne veze i kontakt sa srodnim i pomoćnim naukama na univerzitetu, a
Sarajevo koje mu leži periferno toga svega nema. Zato Sarajevo nema nikakvih
uslova za visoku šumarsku školu, a za rudarsku ipak ima.
Može se dakako diskutovati o uslovima koje ima Sarajevo za visoku školu, ali
se još više može diskutovati o razlozima koje navodi g. dr. Ugrenović. a koje ni
jedan objektivan stručnjak ne može u celosti prihvatiti. Pre svega nije tačno da je
bogatstvo šuma jednoga kraja irelevantno za šumarsku nastavu, sve i kada te šume
nisu na visini. Kada je nastava u centru šumske privrede, onda je lakše upoznati tu
samu privredu. A od velike je važnosti da se student upozna sa objektima svoga
budućeg rada i sa primenom boljih, savremenih metoda rada na samim tim objektima.
To osećamo svi mi koji smo studirali na modernim visokim školama u inostranstvu,
pa se posle toga povratili u Bosnu. Što se tiče raznih biljno-geografskih regija, raznih
načina eksploatacije šuma, izrađivanja, prerađivanja i trgovine drvsta, gradnje šumskih
objekata i uređenja šuma, toga svega ima u Bosni dosta, i upravo u onome stadiju
razvitka koji će studenti kao budući šumari nastaviti u1 praksi. Ja nikada ne bih tvrdio,
da su bosanski objekti u tome pogledu za studij negativni. I upravo sam protivnog
mišljenja, da se tehnički i komercionalno može mnogo da nauči u bosanskoj šumskoj
privredi i u pozitivnom smislu. Na žalost ne mogu to isto da tvrdim u pogledu podizanja
i obnavljanja šuma. Ali kad se g. dr. Ugrenović poziva baš na moje svedočanstvo,
veliko je pitanje kako bi se ja kritički izrazio i o onim objektima zbog kojih
Sarajevo leži periferno za edukaciju šumarstva. Za sada kažem samo toliko, da je
pitanje hoće li uopće biti kakovih uzornih objekata u našoj zemlji, ako se bude nastavilo
po dosadašnjem kursu. Neka niko ne uobražava, da će šumska privreda propasti
u Bosni, a ostati pošteđena u drugim oblastima. A ako je dobra volja tu, i u Bosni
se mogu razmerno brzo urediti uzorni objekti, i to upravo taki koji najbolje odgovaraju
prosečnim potrebama države. Ja od 1919. plediram zato, ali nema ni od kuda razumevanja
ni pomoći. Ali ne uči se samo na uzorima nego i na životu, onakom kakav je.
Ni klinike ne demonstriraju medecinarima samo zdrave i uzorne ljude. A naši studenti
šumarstva biće po mnogo čemu budući lekari naše šumske privrede. Najposle strogo
sudeći samo po kriteriji udaljenosti od uzornih objekata nije ni položaj Zagreba
idealan. U Sloveniji i u Zagorju ima svakako sreskih mesta boljega položaja za
šumarske fakultet; a Sarajevo i ako je geografski centar države i važno prometno
čvorište leži periferno u tome pogledu. Ali šta onda, da se kaže za Beograd? Koji su
to uzorni objekti, biljni geografski regioni, načini pošumljavanja, eksploatacije i uređenja
na utoku Save u Dunav, koji su bili odlučni kad se tamo osnivao šumarski


fakultet?


Ima i jedno principijelno pitanje koje je pokrenuo g. dr. Ugrenović u svome
komentaru. On je odlučan protivnik izolovanih visokih škola i tvrdi da je potrebno
da se savremena šumarska nastava razvija samo na univerzitetima. Ovo pitanje treba
raspraviti odvojeno od sarajevske rezolucije, da se jednom stvori pravi sud o šumarskoj
struci u našoj zemlji, jer se doista pokazalo, da i medu samim šumarima postoje dva


360
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 35     <-- 35 -->        PDF

gledišta o njihovoj struci. Jedno je gledište, objavljeno nedavno kao neko gledište iz
Generalne Direkcije Šuma, po kome šumarsko osoblje nije tehničko osoblje. Kao da
je i g. dr. Ugrenović toga »hvatanja, kada forsira tieko isključivo prirodnjačko šumarstvo
na univerzitetima. Ako se šumari degradiraju na administrativno osoblje, kojemu
je zadaća da vrši samo šumarsku poticajnu službu, te da čuva i podiže šume, onda se
ovo »hvatanje može i da razume i prirodno je donekle, da se budući šumari obrazuju
jedino na univerzitetu sa pravnicima, filozofima i teolozima. Ali ima i jedno drugo
shvatanje, po kome je šumar inženjer, koji treba da vlada svima poslovima šumske
privrede, t. j. svima poslovima proizvodnje drveta i podmirenja ljudskih potreba u
drvetu, počinjući od proizvodnje i sejanja šumskog semena pa sve do izrađivanja i
prodaje drvenih polufabrikata. Po ovome shvatanju nije dosta, da šumar pozna samo
šumsko tlo, geologiju šumskih raslina i metode uzgoja, nego mora biti verziran i u
svima tehničkim poslovima svoga privrednoga procesa, kako mu kad dolazi, jednom da
meri, procenjuje i štiti svoje područje, drugi put da izrađuje i prerađuje sortimente
drveta, treći put, da gradi ubikacije i saobraćajne puteve, četvrti put da izrađuje plan
svoga rada u jednom ili drugom pravcu i t. d.2 Za tog šumara je nauka o šumskoj
privredi primenjena nauka, koju je bolje učiti na tehničkim školama i uz pomoć ostalih
tehničkih struka.


1 doista se šumarska nastava ne razvija danas samo na izgrađenim univerzitetima,
nego i na visokim tehničkim školma i na izolovanim specijalnim školama.
Sasvim je pogrešno mišljenje, da su izolovane škole najnezgodnji tip visokih škola, jer
se ne mogu pomagati profesorima sa univerziteta. To su upravo idealne škole, samo
ako´ se osiguraju specijalistima i za pomoćne struke. A specijaliste ne moraju biti samo
profesori univerziteta. Na visokim tehničkim školama postoji tendenca da i matematiku
i fiziku predaju profesori inžinjeri, a ne profesori filozofije. Nezgoda je samo, što su
izolovane škole preskupe. Zato se kombinuje. Zato smo i mi u Sarajevu kombinovali
šumarski i rudarski fakultet. G. dr. Ugrenović je protiv te kombinacije. On kaže, da
je šumarstvo privreda, a rudarstvo industrija. I to mu nije tačno. Privreda je širi
pojam, pod koji se može podvesti i šumarstvo sa šumskom industrijom i rudarstvo
udruženo sa topioničarstvom. Ali o tome se ovde ne radi. Za kombinaciju nastave
odlučni su isti ili srodni nastavni predmeti, da bi se mogli da uštede i dopunjuju
profesori. A u tom pogledu su šumarstvo i rudarstvo najbolja kombinacija. Neka dokazuju
predmeti koje šumarski inženjer može kombinovati sa rudarskim: matematika,
fizika i mehanika, kemija, geologija, mineralogija i pctrografija, plansko i terensko
crtanje, građevna mehanika, geodezija sa crtanjem, deskriptivna geometrija, crtanje
deskriptivne geometrije, opća građevna nauka, nauka o mašinama, elektro-tehnika.
visoke gradnje, saobraćajne gradnje, građevne konstrukcione vežbe, hemijska tehnologija,
mehanička tehnologija sa gradnjom postrojenja, pravo, nacionalna ekonomija,
trgovina i knjigovodstvo. Nekoje od ovih predmeta trebalo bi predavati odvojeno za
svaku struku, ali bi jh sve mogli predavati isti profesori. Razume se da bi specijalne
stručne predmete predavali i pri ovoj kombinaciji, kao i pri svakoj drugoj, profesori
specijalisti. Naposletku ideja nije nova. Ima odličnih šumara u našoj zemlji koji su
studirali sa rudarima. To su živi dokazi dobre kombinacije, koju nažalost naši fakulteti
sa svojim đacima nisu ni dostigli ni natkrili.


Na koncu još nekoliko reći o izolovanosti Sarajeva. Ta je izolovanost više
umišljena nego li stvarna. Sarajevo ima odlične muzeje i biblioteke, geološki zavod,
fitopatološki zavod, te obilje inteligencije koja bi po potrebi mogla nadoknaditi univerzitet
i iz koje se i do sada regrutovao lep broj univerzitetskih profesora. Tu su ..~


- Ja sam o tom pobliže pisao u člauku: Die Technische Richtung der modernen
Forstwirtschaft. Zentralblatt f. d. gesamte Forstwesen, Heft 3—4, 1927. Wien.
361
ŠUMARSKI LIST 8-9/1928 str. 36     <-- 36 -->        PDF

posletku najveća šumska i najveća rudarska direkcija u državi, koje i tako treba
dotirati sa najboljim stručnim silama i koje br valjda nešto značile i za stručne fakultete.


Bilo bi dakle dovoljno razloga da se koncepcija o visokoj školi za šumsku i
rudarsku privredu bolje razume, ali nema dovoljno volje i interesa zato, pa se iznalaze
svi mogući razlozi protiv. Zato se može razumeti, što nam jedan profesor šumarstva
sa fakulteta iz Zagreba, koji je inače protiv izolovanih visokih škola, preporučuje
izolovanu montanistiku, a drugi profesor montanistike sa univerziteta iz Ljubljane
upravo protivno. Nama u Bosni ostalo bi prema tome da čekamo, dok se gospoda
univerzitetski profesori iz Zagreba i iz Ljubljane putem naučne diskusije ne sporazume
za koji fakultet imamo manje uslova. Možda bi se tako uzgred utvrdio i pravi nivo
akademske objektivnosti u našoj zemlji. Ipak mi ne verujemo, da će na kulturni jauk
Bosne sav Zagreb i sva Ljubljana odgovoriti gestom pomenutih univerzitetskih
profesora. Ing. Dr. J. Zubović


Nama je milo, što smo našim primjedbama u broju 5. »Šumarskoga Lista« dali
autoru sarajevske rezolucije poticaj da osvijetli šumarsku stranu pitanja višeg
stručnog obrazovanja. Na taj je način odstranjen onaj defekat rezolucije, sa kojim je
ona ugleda svjetlo i po kojemu nam se moralo pričinjati da je šumarska nastava
imala da bude tek od sekundarne važnosti u kombinaciji sa rudarskom školom. Naši
su´ prigovori, izneseni u broju 5. »Šumarskoga Lista«, strogo načelni, stvarni i koncizni.
Zato nema ni razloga ni povoda da se na njih ponovo vraćamo. Mi ćemo se tek
zaustaviti na nekim pojedinostima gornjega obrazloženja u želji, da osvijetlimo naše
gledanje na te pojedinosti.


Mi priznajemo da će naša savremena šumarska politika i savremeno »stručno
gazdovanje« po čitavoj državi a naročito u Bosni stvoriti strahovitu množinu teških
sručnih problema, koje će morati da riješi budućnost. U toj je konstataciji saglasan
s nama i autor. Ova strahovitost tih problema iskače danas ne samo pred očima
šumarskih stručnjaka već i pred očima onih lajika, kojima je iskreno na srcu interes
otadžbine. Jaki intenziteti oplodnih sječa, od kojih je samo jedan korak do čistih sječa,
u oblasti uzgojno najtežih vrsti bukve i jele pa neracijonalnost paše, već sami po sebi
ruše u prah svako stručnjaštvo. No beznadno je tražiti liječenje toga zla u smještanju
šumarske nastave u centar bosanskih šuma. U Sarajevu bi mogli da rade svi mogući
naučni instituti najsavremenije visoke škole — posve je svejedno, da li u formi fakulteta
ili izolovane stručne škole — sa dovoljnim brojem snaga, pomagala, finansijskih sredstava
i t. d., pa se ipak problem »podizanja i obnavljanja šuma« ne bi krenuo ni za
pedali. To iz prostoga razloga, što »podizanje i obnavljanje« bosanskih šuma ne traži
nikakav neobičan i specijalan naučni rad već samo solidan stručnjački rad. A uslove
toga rada može da stvori samo valjana organizacija šumarske administracije, prosta
od svih partijskih upliva. To emancipovanje stručnjaka od partijskih upliva ne može
provesti ni nauka ni najsolidnije stručnjačko obrazovanje negledcći da li se ono stiče
na univerzitetima ili na izolovanim školama, da li u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani ili
Sarajevu. Dakle potreba podizanja i obnavljanja bosanskih šuma nije i ne može biti
argumenat, koji bi dovoljno opravdavao potrebu da Sarajevo bude sjedište šumarske
nastave.


Autor ima pravo kad tvrdi, da »ni klinike ne demonstriraju samo zdrave i
uzorne ljude«. No autor zaboravlja dvije važne stvari. Prvo, da se i na medicini prije
svega — i to vrlo temeljito — uči anatomija i fizijologija dakle građa i funkcionisanie
organizma zdravoga čovjeka, a tek onda patološka anatomija i bolesti i njihovo liječenje.
Ako ostanemo na našem gledištu, znači da i šumari moraju prije svega da
upoznaju i strukturu zdravog šumskog organizma i funkcionisanie zdravog gazdovanja.
A takve objekte, kako priznaje sam autor, ne može dati uprava bosanskih šuma.
Drugo, autor zaboravlja na osnovnu razliku između medicine (u običnom smislu riječi)


362