DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 46     <-- 46 -->        PDF

»L´Alpe« No. 2 — Febbraio 1928 — A. P.: »Al lettori« (Čitaocima) — A. Merendi:
»I castagneti da frutto in Liguria« (Šume pitomog kestena u Liguriji) — Dr. Q. Fiorentini:
»La malga Qlcris del Comune di Qemona prima e dopo la ricostruzione razionale
dei suoi fabricati« (Nemogućnost racijonalnc rekonstrukcije fabrikacije Gleris del Comune
di Qemona).


Glasnik entomološkog društva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sveska 1. —
1928. — Dr. A. Langhoffer: »Štetočinje hrasta prema sušenju hrastovih sastojina«. —
Dr. J. Wagner: »Prilog poznavanju endoskeleta insekata«. — V. Kazakov: »Prilog proučavanju
faune Thysanoptera u Srbiji«. — N. Baranov: »Izvesne morfološke osobin-3
familije Simuliidae i njihov značaj za klasifikaciju ove familije«. — Z. Lorković: »Leptidia
sinapis ab. major Grund zasebna vrsta Rhopalocera iz Hrvatske«. — B. Hergula.
»Temperatura kao faktor brzine razvoja kod Calias edusa F.«.


Dr. Gračanin: Ein Beitrag zur Zinkfrage in der Pflanzenbiochemie«. 1928. —
....., ......... .. .......... .. ........... ......... ........., ......... .........
...... ........... . ......: ..... je ....... ....... ....... .. .......
....... ..... ........... .......


Dr. Ivo Krbek: Stranka u upravnom postupku, str. 165. Djelo je izašlo iz štampe
nakladom Jugoslovenske štampe d. d. u Zagrebu. Oko pitanja stranke kao stožernog
pitanja modernog upravnog postupka obrađeni su problemi i pitanja čitavog upravnog
postupka. Uz to je obrađen i postupak pred upravnim sudovima, ukoliko je on u organičkoj
vezi sa upravnim postupkom. Djelo je strogo teorijski fundirano i upotrebljena
bogata austrijska, francuska i njemačka upravno-pravna literatura. S druge strane
uzeto je u obzir naše pozitivno upravno zakonodavstvo i upravna praksa. Tako će ono
poslužiti teorijskom izučavanju i praktičnoj primjeni našeg upravnog prava. Knjiga se
raspada u tri dijela. Prvi dio radi o pojmu i; vrstama stranaka, o procesualnim pretpostavkama
i zastupnicima stranaka i razrađen je u 14 tačaka. Drugi dio obrađuje
stranku po načelnim pitanjima upravnog postupka. On se raspada u 14 tačaka, među
kojima se naročito ističu one o načelu saslušanja stranaka, o oficijalnoj i privatnoj
maksimi, o inkvizicijonoj i raspravnoj maksimi, o djelovanju upravne organizacije na
upravni postupak i položaj stranke, o problemu pravne moći upravnog akta i o slobodnoj
ocjeni (diskrecijonoj moći). Treći dio obrađuje stranku po pojedinačnim´ pitanjima
upravnog postupka i radi o zametanju postupka, ispitujućem (izviđajućem) postupku,
riješenju postupka, pravnim lijekovima (žalba, predstavka, izvanredni pravni lijekovi,
pravni lijek protiv nedonošenja upravnog akta i tužba na upravne i redovne sudove),
ovršnom postupku i postupovnim troškovima. Cijena je knjizi 70 dinara i naručuje se
kod Jugoslovenske štampe, Zagreb, Marovska ul. 30.


Poznavajući odlične sposobnosti piščeve i kao solidno obrazovanoga teoretika i
kao iskusnog pravnika-praktičara, preporučamo ovo djelo najtoplije.


LIČNE VIJESTI


Ing. Ernest Czeisberger, kr. ministarski savjetnik u penziji, umro je 29. marta g.


g. u Retfali kraj Osijeka. Pokojnik je dugo godina služio u državnoj šumarskoj upravi.
Slava mu!
Prol Dr. Ivo Pevalek, profesor botanike na zagrebačkom šumarskom fakultetu,
nalazi se na naučnom putovanju u Alžiru i Maroku, koje će trajati šest nedelja.


.......... ..:
....... ...., ........ y ........ .. ........ .... . ....... .. ......... 1. ....


3. ..... ... .......... ......... .....
260
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 47     <-- 47 -->        PDF

........ ........, ..... .... .............. ...... y ....... .. ..........


I. .... 5. ..... . ......... ......... .. ....... ...... ... ....... ...... y
........
..... ........., ..... .... .............. ...... y ....... .. .......... I. ....


4. ..... . ......... .. ....... ...... ... ....... ...... y ........
....... ....., ........ ......... ......... .... .. ......... I. .... 3. .....
... .......... ......... .....
.......... ........., ....... ......... ......... .... .. ........ I. .... 5.
..... ... .......... ......... .....
..... ....., ....... .... .............. ....... y ........ .. ........ I. ....


6. ..... . ......... .. ....... ...... ... ....... ...... y .........
..... .....,
......... ......... ........ ......... .. .... ......... II. .... 1.
..... ... .... .... ....... .. .. y ...........


.......... JE:
..... ...... .. ...... ......... .. .... 4. ..... ......... ......... .....


.......... ..:
.... ....., ........ III. .... 2. ..... .. ..... ....... ......... y ......
...... ....., .... ..... II. .... 1. ..... .. ......., .......... ......... .....
..... ....., ........ III. .... 3. ..... .. ..... .... ...... y ......
......... ......, ........ III. .... 1. ..... .. .. ........., .... ...... y ...


......
....... ....., ..... II. .... 3. ..... .. ...... ....., ....... ......... y ..........


.. ....... ...... ........ JE:
...... ......, ........ II. .... 4. ..... ... .... ...... y ....... .....


OGLASI


Broj: 700 ad/1928.


OGLAS DRAŽBE STABALA.


Na temelju odobrene drvosječne osnove za godinu 1927. i naređenja Ministarstva
Šuma i Rudnika Generalne Direkcije šuma od 21. marta 1928. broj 5605. prodavati će
se pod imenom veleprodaje »Ljubča« kod Direkcije šuma ogulinske imovne općine u
Ogulinu u četvrtak dne 3. maja 1928. u 10 sati prije podne putem pismene licitacije niže
navedene skupine:


Skupina I.


Ljubča—Pištenik: 1538 jelovih i smrekovih stabala sa 7777 ni3 totalne drvne
mase, 13.910 bukovih stabala sa 63.868 m3 totalne drvne mase i 153 javorova stabla sa
997 m3 totalne drvne mase. Isklična cijena za 1 jelovo i smrekovo stablo iznaša 75 Din
a za 1 bukovo i javorovo stablo 66 dinara.


Skupina II.


Cesarovac—Veliki Stožer: 815 jelovih i smrekovih stabala sa 3592 m3 totalne
drvne mase; 23.305 bukovih stabala sa 107.817 m3 totalne drvne mase i 359 javorovih
stabala sa 3070 m3 totalne drvne mase. Isklična cijena za 1 jelovo i smrekovo stablo
je 22 Din. a za 1 bukovo i javorovo stablo 21 Din.


Skupina III.
Preka kosa—Tisovac: 2613 jelovih i smrekovih stabala sa 12.867 m3 totalne drvne
mase; 13.242 bukovih stabala sa 58.447 m3 totalne drvne mase i 693 javorovih stabala


261
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 48     <-- 48 -->        PDF

sa 4.737 m3 totalne drvne mase. Isklična cijena za jedno jelovo i smrekovo stablo
iznaša 60 Dinara a za 1 bukovo i javorovo stablo 55 Dinara.


Skupina IV.
Uvala—Bršljenovica: 2661 jelovo i smrekovo stablo sa 11.394 m3 totalne drvne
mase; 18.587 bukovih stabala sa 95.318 m3 totalne drvne mase i 532 javorova stabla
sa 3.631 m3 totalne drvne mase. Isklična cijena za 1 smrekovo i jelovo stablo 48 Din.
a za 1 bukovo i javorovo stablo 64 Din.
Za nudioca (reflektanta) na sve četiri skupine t. j . za:


7.627 jelovih i smrek. stabala sa 35.630 m3 tot. drv. mase
68.891 bukovo „ „ 325.450 „ „ „
i 1.737 javorovih „ „ 12.435 „ „ „
iznaša isklična cijena za 1 jelovo i srekovo stablo 55 Din. a za 1 bukovo i javorovo
stablo 44 Din., jer se dostalac na sve četiri skupine obvezuje osim izgradnje ceste
i lugarnice dobaviti i ogrijevno drvo za potrebe Direkcije.


Broj stabala, kubični sadržaj totalne drvne gromade je aproksimativno ustanovljen.


Prodaje se tehnički uporabiva gradja i ogrijev.


Prodaje se svaka skupina napose ali se prima i komulativna ponuda na sve
četiri skupine ili na više skupina zajedno, koje imaju prednost ako dosegnu ponuđenu
cijenu zajedno na dan dražbe. Prodaja se vrši prema dražbenim uvjetima, koji stoje
na uvid kod ove Direkcije.


Rok izradbe 8 (osam) godina.


Prodaje se stablimično, te se imade ponuditi cijena za svaku vrst stabala napose.
a cijena se ustanovljuje na bazi tečaja dinara prema švicarskom franku na temelju
zvaničnih podataka Ministarstva financija na dan dražbe.


Ovaj razmjer ostaje valjan od početka do svršetka sječe te prema njemu cijena
pada i raste t. j . prema zvaničnom tečaju dinara.


Primaju se samo sa 100 Din biljegovane pismene ponude, valjano zapečaćene
i predane najkasnije do prije određenog vremena prodaje kod uručbenog zapisnika
Direkcije šuma imovne općine ogulinske u Ogulinu.


Ponude usmene, uvjetne, brzojavne neće se uzimati u obzir.


Ponuda ima da sadrži:


a) Ime i prezime, zanimanje i boravište nudioca te njegov vlastoručni potpis
i očitovanje, da je samostalan ili ako licitira koja firma, njezino ime, potpis prema upisu
u trgovačkom registru i mjesto gdje joj je sjedište;


b) Ime pojedine skupine, za koju se natječe, odnosno ime čitave veleprodaje
»Ljubča« sa točnom oznakom u brojkama i slovima ponuđene svote za pojedinu vrst
stabala u dinarima;


c) Svjedočanstvo odnosno uvjerenje o nadmetačkoj sposobnosti;
d) Uvjerenje, da je nudioc svoju radnju prijavio obrtnoj vlasti i da je platio
državni porez za tekuće tromjesečje;
e) Zaobinu t. j . vadium na čitavu veleprodaju u iznosu od 300.000 dinara (tri stotine
hiljada dinara) a na pojedinu skupinu 75.000 Dinara.
Nudioci, koji su strani državljani plaćaju dvostruku žaobinu, t. j . 600.000 dinara
odnosno 150.000 dinara.
2aobina može biti u gotovom novcu ili u vrijednosnim papirima, koji su označeni
u 51. 88. zakona o Državnom Računovodstvu, a računaju se po burzovnom tečaju od
dana dražbe nu nikad iznad nominale.
Odobrenje dražbe ovisi od Ministarstva Šuma i Rudnika.


262
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Uplata kupovnine uslijediti će u 8 (osam) godišnjih obroka prema veličini etata


t.
j . vrsti i broju doznačenih stabala te zvaničnom kurzu dinara.
Prodaji namjenjena stabla nalaze se na površini od 3630 jutara, te gravitiraju većinom
na stanicu državne željeznice Blata a manji dio na željezničku stanicu Plaški.


Najveća udaljenost iznaša 28 kim. do željezničke stanice.


Istočnom i zapadnom stranom veleprodaje pruža se državna cesta tako, da je
izvoz moguć.


Dostalac je dužan sa uplatom prvoga obroka kupovnine uplatiti i sve državne
propisane pristojbe, dočim uplata od 0.5% za pošumljenje krasa i 0.2% za uzgojnu zakladu
šumarskih činovnika uplatiti će se prigodom uplata pojedinih etata.


Svi ostali dražbeni uvjeti mogu se doznati za vrijeme uredovnih sati kod Direkcije
šuma u Ogulinu i dotičnih šumskih uprava Plaški i Drežnik dok se nacrt i jedar;
primjerak ugovora mogu dobiti kod ove Direkcije uz uplatu od 400 Dinara.


U Ogulinu,
dne 4. aprila 1928.
Direkcija šuma Ogulinske imovne općine


.... 14.339./192S.


.....
....... ... 2,000.000 ...... ....... ...... y .... .... „........".


......... ......... .... y ........ ....... na ...... ...... .........
........ .... . ....... ... 14.339./1928. .. li. ...... 1928. ..... .........
.......... .. ... 26. .... 1928. .... ... 2,000.000 ...... ....... ...... .. .... y
........ .... „........", .. .......... ....... ...... y ........ . ......


............. ce ........ .. ...... ............... ....., ......... ..
...... ......... ........ .... . ....... ... 43.425./1927., no .... je .....
........... .... ........ ..... .... ......... .. 20 ...... .. ...........
........ ....... .. ... 100.000 ......, .. .... ce 30% ...... ... ........, a
70% ... ....... .....


........ ......... ..... ...., .... ce ...... ....... ...... 48,700.000 ....


......., ........ .......... ...... ..... ce ....... .......... .........
.... (....... .. .............) .. ... 26. .... 1928. .... .. .... ... ....., ...
he ce .... y 10.30 ...... .......... ..........


...... .... .......... .... .. ..... ..... ..... ......... ...... . ..
..... ..... ..... ........ ...... ......., a no ........., .... ce .... .........
...... y ........... ......... ......... .....


........ .... .... .... ........ y ....... ......... no ..... ...........
...... .. 10 .... ... .........., na he ce .... ........ . y ......., ... ..
....... ..... . ........ ........ .. .. y ...... .... .. .... . ..........


....... je .. ........ ......... .. X. .. 2,435.000 ......, a .. ...... ........
4,870.000 ...... y ...... ... .......... ........., .... ...... ... .....
........ . y ........., y ..... .. ...... ........ . ... ce ........ .. ........
....... .. ............. . ......... ............ .... . ......., a ..........
. ......... ....... ... ce .. ...... ..........


Ha ....... ...... ... ce ........: „...... .. ........ ... 2,000.000 ......
....... ...... y ...... .... „........".
........... .... ....... ....... .. .... ..... .........., a ....... ......
.... ...... ... ......... ......... .... y .........


..
........... ......... ......... .... y ........


ODSTR1JEL SRNDAĆA


šesteraca — nekoliko komada, izdaje se od 1. maja 1928. Lovačka
kuća, kola, vodič i opskrba raspoloživo. Adresa u upravi lista pod br. 283.


263
ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 50     <-- 50 -->        PDF

DIONIČARSKO DRUŠTVO
za eksploataciju drva


Zagreb, Trg N br. 3.


Telefon 16-34,12-38 -Brzojavi: „Exploitât"


Parna pilana i tvornica parketa:
VIROVITICA, KRUŠEVAC
Prodajni ured:
BANJALUKA


Proizvadja i eksportira :


hrastovu robu, parenu i neparenu
bukovinu, mekanu
rezanu gradju, gorivo drvo
te parkete.


(L


SOCIÉTÉ ANONYME
d´Exploitation forestiere


Zagreb, Trg N br. 3.


Téléph.: 16-34,12-E8 — Telegram : „Exploitât´


Scierie a vapeur et fabrique des parquets
VIROVITICA, KRUŠEVAC
Bureau de vente:
BANJA-LUKA


<5L9


Produit et exporte:


matériaux en chene, hetre étuvé
et non étuvé, bois tendre matériaux
de construction, matériaux
sciés et bois pour chauffage et
parquets.


Sto neznaš pitaj Univerzalni informativni Biro „ A R G U 8 *
Knez Mihailova ul, 35. Tel. 6-25 — Beograd — (Pasaž Akademije Nauka)


i KRNDIJA


i gospodarska i šumarska industrija d. d.
u Zagrebu


Uprava gospodarstva i šumarstva :


NASICK, SLIVONMA.


Proizvodi i eksportira svekolike


gospodarske i šumske proizvode


SUKNA zašumarske uniforme,


švarcenburške, kbaki (zeleno-žućkaste), zelenkaste itd. boje, lovačke lodene i pomodne tkanine
za gospodu u svim vrstama Jeftino dobavlja. Uzorke šalje


OLDRICH KOCIAN, HUMPOLEC, ČEHOSLOVAČKA


Kupujte izravno, jer kupujete najbolje! Kupujte izravno, jer kupujete najbolje!


264