DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5/1928 str. 46     <-- 46 -->        PDF

»L´Alpe« No. 2 — Febbraio 1928 — A. P.: »Al lettori« (Čitaocima) — A. Merendi:
»I castagneti da frutto in Liguria« (Šume pitomog kestena u Liguriji) — Dr. Q. Fiorentini:
»La malga Qlcris del Comune di Qemona prima e dopo la ricostruzione razionale
dei suoi fabricati« (Nemogućnost racijonalnc rekonstrukcije fabrikacije Gleris del Comune
di Qemona).


Glasnik entomološkog društva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, sveska 1. —
1928. — Dr. A. Langhoffer: »Štetočinje hrasta prema sušenju hrastovih sastojina«. —
Dr. J. Wagner: »Prilog poznavanju endoskeleta insekata«. — V. Kazakov: »Prilog proučavanju
faune Thysanoptera u Srbiji«. — N. Baranov: »Izvesne morfološke osobin-3
familije Simuliidae i njihov značaj za klasifikaciju ove familije«. — Z. Lorković: »Leptidia
sinapis ab. major Grund zasebna vrsta Rhopalocera iz Hrvatske«. — B. Hergula.
»Temperatura kao faktor brzine razvoja kod Calias edusa F.«.


Dr. Gračanin: Ein Beitrag zur Zinkfrage in der Pflanzenbiochemie«. 1928. —
....., ......... .. .......... .. ........... ......... ........., ......... .........
...... ........... . ......: ..... je ....... ....... ....... .. .......
....... ..... ........... .......


Dr. Ivo Krbek: Stranka u upravnom postupku, str. 165. Djelo je izašlo iz štampe
nakladom Jugoslovenske štampe d. d. u Zagrebu. Oko pitanja stranke kao stožernog
pitanja modernog upravnog postupka obrađeni su problemi i pitanja čitavog upravnog
postupka. Uz to je obrađen i postupak pred upravnim sudovima, ukoliko je on u organičkoj
vezi sa upravnim postupkom. Djelo je strogo teorijski fundirano i upotrebljena
bogata austrijska, francuska i njemačka upravno-pravna literatura. S druge strane
uzeto je u obzir naše pozitivno upravno zakonodavstvo i upravna praksa. Tako će ono
poslužiti teorijskom izučavanju i praktičnoj primjeni našeg upravnog prava. Knjiga se
raspada u tri dijela. Prvi dio radi o pojmu i; vrstama stranaka, o procesualnim pretpostavkama
i zastupnicima stranaka i razrađen je u 14 tačaka. Drugi dio obrađuje
stranku po načelnim pitanjima upravnog postupka. On se raspada u 14 tačaka, među
kojima se naročito ističu one o načelu saslušanja stranaka, o oficijalnoj i privatnoj
maksimi, o inkvizicijonoj i raspravnoj maksimi, o djelovanju upravne organizacije na
upravni postupak i položaj stranke, o problemu pravne moći upravnog akta i o slobodnoj
ocjeni (diskrecijonoj moći). Treći dio obrađuje stranku po pojedinačnim´ pitanjima
upravnog postupka i radi o zametanju postupka, ispitujućem (izviđajućem) postupku,
riješenju postupka, pravnim lijekovima (žalba, predstavka, izvanredni pravni lijekovi,
pravni lijek protiv nedonošenja upravnog akta i tužba na upravne i redovne sudove),
ovršnom postupku i postupovnim troškovima. Cijena je knjizi 70 dinara i naručuje se
kod Jugoslovenske štampe, Zagreb, Marovska ul. 30.


Poznavajući odlične sposobnosti piščeve i kao solidno obrazovanoga teoretika i
kao iskusnog pravnika-praktičara, preporučamo ovo djelo najtoplije.


LIČNE VIJESTI


Ing. Ernest Czeisberger, kr. ministarski savjetnik u penziji, umro je 29. marta g.


g. u Retfali kraj Osijeka. Pokojnik je dugo godina služio u državnoj šumarskoj upravi.
Slava mu!
Prol Dr. Ivo Pevalek, profesor botanike na zagrebačkom šumarskom fakultetu,
nalazi se na naučnom putovanju u Alžiru i Maroku, koje će trajati šest nedelja.


.......... ..:
....... ...., ........ y ........ .. ........ .... . ....... .. ......... 1. ....


3. ..... ... .......... ......... .....
260