DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 7     <-- 7 -->        PDF

DR. ING. NIKOLA NEIDHARDT


O EFEKTU TRUPLJENJA


UVOD1


K
K
ad je stablo oboreno, ono se redovno najprije očisti od grana, pa zatim se
premjeri letvom i na svaki metar označi sjekirom. Ako je deblo uporabivo
samo za gorivo, to se ono redovno razreze na tim oznakama,
a ako je djelomice ili potpunoma sposobno za građu, onda se izrađuje


sa gledišta najveće vrijednosti.
Prigodom premjeravanja konstatuje se također, gdje zapravo prestaje deblo,
a počinje ovršak, pa se redovno deblo oslobađa ovršine.
Nakon što je deblo očišćeno od grana, premjereno i oslobođeno od ovršine,
valja rasuditi, kako će se ono rastaviti u pojedine kraće ili dulje komade,
koji su onda predmetom daljnjeg prerađivanja ili uporabe.
Ovo određivanje, gdje će se oboreno, od grana očišćeno i već premjereno
deblo razrezivati u pojedine dulje ili kraće dijelove, zove se tr u pijenje ,
prikrajanje („ajnlegovanje").
Trupljenje je zapravo najvažniji momenat kod izrađivanja drveta u sirovom
stanju, jer o njemu uvelike ovisi procenat tehnički uporabivog drveta, njegova
uporabna vrijednost, prodajna cijena, pa po tome i sama rentabilnost šum.
gospodarstva. Pritom je često nekoliko minuta od veće važnosti po rentabilnost
gospodarstva, nego čitavi deceniji, a možda i čitava ophodnja.
Po trupljenje su odlučni, kako je poznato, ovi momenti :
a) zdravost debla,
b) oblik debla, naime punoća, pravnost i duljina,
c) potražnja,
d) prilike iznošenja ili tansporta.
Momenti su zdravosti, potražnje i iznošenja vrlo varijantni i promjenljivi,
tako reći skroz subjektivni prema prilici i slučaju, a k tome se — bez obzira
na cijene — ni ne mogu uzeti u matematsku razmatranje, pa ih stoga ispuštam
iz vida i u buduće pretpostavljam potpunoma zdrava debla, koja treba trupiti


samo gledom na momenat pod b).
Cilj je svakako uvijek: postići što više i što vrijednijih sortimenata.
Kanimo li deblo rezati u trupce, to ćemo konzekventno tome cilju nasto


jati, da dobijemo što više trupaca I. razreda, zatim što više trupaca II. razreda


1 Jezik u ovoj radnji nije sa strane Uredništva mijenjan. Uredništvo.


165
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Ako minimalni promjer trupaca I. razreda treba da ima x-centimetara,


II. razreda y-cm, to će biti razumno prerezati deblo ondje, gdje mu je promjer
spao na x-cm., y-cm, i t. d. (svakako uz pretpostavku potpuno zdravog, pravnog
ili pravilno kružno u jednoj ravnini zakrivljenog debla s pravilnim padom
promjera i ne uzimajući pri tome u obzir, da kod trupaca nisu od važnosti
samo njihovi promjeri na tanjem kraju, već i njihove duljine, a eventualno i
promjeri u sredini trupaca).
Tim smo rezanjem dobili 2 ili 3 deblova dijela, koja su onda predmetom
daljnjeg trupljenja.


Upotrijebimo li ovakav debaoni dio u njegovoj potpunoj duljini, imati će
izvjestan °/o otpatka, koji je ovisan o promjeru tanjeg kraja, padu promjera
od debljeg na tanji kraj, o duljini i zakrivljenosti trupca, te o intenzivnosti
iskorištavanja plohe na tanjem trupčevu kraju.


Pod intenzivnošću iskorištavanja plohe tanjeg trupčevog kraja razumjevam
onaj dio te plohe, koji nakon obradbe trupca u gotovu robu ne ode u otpadak.
Taj dio može da bude manji ili veći, t. j . može da se manje ili više približava
plohi samog tanjeg kraja.


Pitanje, koliko drva odlazi u otpadak od trupaca raznih oblika, isijeeaju
li se iz njih grede raznih profila, riješeno je u radnji g. prof. Dr. Levakovića
„0 količini otpatka pri obdjelavanju oblovine u oštrobridne grede" (Šum.
List. 1925., broj 4. i 5.).


Sva se moja razmatranja ovdje temelje na rezultatima istraživanja u
pomenutoj publikaciji.


Dok je ali tamo istraženo, kolik dio trupceve mase odlazi u otpadak,
ako se grede raznog presjeka isijeeaju iz trupaca kao takovih , dotle će
ovdje meni biti zadaćom, da pokažem, kolik dio trupceve mase odlazi manj e
u otpadak, respektive koliko se trupceve mase više iskoristi, trupi li se trupac
dalj e u krać e dijelove. Ta su razmatranja moguća samo na temelju rezultata
pomenute publikacije.


U praksi se trupi veoma mnogo. Pravni kao i zakrivljeni trupci dijele
se u dulje ili kraće dijelove. Pritome onaj, koji to obavlja, radi redovno po
nekome osjećaju; on zna, da time iskorištava više, ali nezna i naprosto ne
može da zna, o kolikim se tu masama odnosno postocima radi, ne može da
zna koliko se time više iskorištava.


Razliku između postotka otpatka, upotrijebi li se trupac u svojoj potpunoj
duljini, i postotka otpatka, trupi li se on dalje u kraće dijelove, nazivati ću
u buduće „efektom trupljenja".


I. DISPOZITIVNI USLOVI ZA ŠTO VEĆI EFEKAT TRUPLJENJA
Prvo pitanje, koje se sad namiče — uz predmjevu, da imamo pravan
trupac, kojem promjer pravilno pada od debljeg na tanji kraj, ili pak trupac
pravilno kružno zakrivljen, a inače valjkast, pa mi ovakav trupac kanimo da
dijelimo u izvjestan broj kraćih dijelova — bilo bi ovo : u kakovom odnošaju
mora da budu duljine tih kraćih dijelova, da se postigne što veći efekat
trupljenja ?


1. Uzmimo jednostavnosti radi, da pravan trupac s pravilnim padom
promjera ima da dijelimo u 2 dijela. Uzdužni polupresjek trupca neka bude
prikazan u si. 1. plohom ABCD^ a koordinatni sustav neka bude postavljen
tako, da u x-os pane uzdužna os trupca, a u «/-os polumjer trupčevog tanjeg
kraja.
166
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Promjer tanjeg kraja neka bude d, debljeg D, a duljina trupca l.


Iskorištava li se trupac u svojoj potpunoj duljini i u potpunom iznosu
poprečne plohe na tanjem kraju, to će zapravo — u tom uzdužnom polupresjeku
gledano — biti iskorištena samo ona količina drva, što je ovdje
šematski predočuje ploha ABED, dok će ostatak otići u otpadak. Kazrežemo
li taj trupac u dva dijela, uzmimo prerezom FG, biti će iskorištene one količine
drva, što ih šematski prikazuju plohe ABIG i GFHD. Pita se, gdje
mora da pane prerez GF, da suma za grede iskorištenih količina drva bude
maksimalna, pa po tome i efekat trupljenja najveći?


Jednadžba pravca (prušca) BC glasi


d D — d
21


Isijeeamo li grede konstantnog proi. koeîicienta iz obaju trupčevih dijelova
to će suma volumena tih greda biti u maksimumu, kada suma volumena njima
pripadnih (oko njih opisanih) valjaka bude u maksimumu. Suma volumena,
tih dvaju valjaka, prikazana kao funkcija od . bila bi:


d-D — df(x) = .|.-X -f (y H L x\ (l — .)


d* . , d{D — d) (D — d)* d (I) — d) (D — df


/(.): .1 x +


-5-H 2 ´ "TT~ 21


Maksimum će nastupiti, kad prva derivacija funkcije /(a?) bude = 0, a
druga derivacija (riješena pomoću korijena prve derivacije) negativna. Dakle


d (D — d) 3(D — đ)*


0 .
f(x) = n


l 4P


2


Riješenjem ove kvadratne jednadžbe po . i uz neke daljnje skroz jednostavne
modifikacije slijedi za . iznos:


_ { D — 3d± ..>2 + 3rf2
x ~ 3(D — d)


167
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Ovdje za . dolazi u obzir samo pozitivni predznak pred korjenom.
Ovaj se izraz za . može i ovako napisati :


+ :.(773.7/
D — a


Označimo li —-%—- (t. j . koeiicijenat pada)2 sa k izlazi:


.. fc-f- 2 — 1 — 3+ V (k -f 1)! -f 3


k -2 -f v7,:2 -4-2 & + 4


..


Dakle položaj presjeka, koji će nam dati maksimalno iskorištenje, pa
stoga i maksimalan eîekat, ovisi o koeîicientu pada samoga trupca.
U gornju iormulu za k uvršteni iznosi O´l, 0´2, 0´3, . . . l´O daju za .


vrijednosti :


Tc = 0-1 0´2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 1-0


X = 0-505 l 0-512 l 0-517 l 0 522 l 0-528 l 0-532 l 0-537 l\ 0-54:1 l 0-545 l | 0-549 l


Kako vidimo presjek maksimuma leži vrlo približno u sredini trupčeve
duljine. Jednostavnosti radi uzeti ćemo, da on nastupa tačno u sredini.8
Eîekat je trupljenja dakle — praktički uzeto — najveći onda, kad se
trupac razreze u dva jednak o duga dijela.


Što vrijedi za dva dijela, vrijedi i za 3, 4 i t. d. dijelova. Jer uzmimo
na pr., da imamo trupac ABĆD. koji ima da se podijeli u 3 dijela (si. 2.).
Tražimo onakav rasporedaj presjeka, uz koji će iskorištenje moći da bude
maksimalno.


Prvi presjek smjestimo zasad po volji. Neka to bude na pr. presjek ..
Sad još negdje ima da smjestimo drugi presjek. On u ovom slučaju
jamačno ne će pasti na lijevu stranu presjeka ., nego na desnu stranu, jer
je kud i kamo veći dio trupčeve duljine na desnoj strani presjeka ..
Promatrajući uz smještaj presjeka 2´ samo dio trupca na desnoj strani
"od ., mora, hoćemo li postići maksimalno iskorištenje toga dijela, pasti presjek
2´ na sredinu između . i BC.
Tim je sijekom u dve jednako dugačke pole dio trupca od presjeka .
na desno praktički maksimalno iskorišten.


2 Vidi navedenu publikaciju g. prof. Levakovića, Surn. List 1925., str. 222.
3 Tim više, što on kođ trupca paraboloiđnog oblika, nastupa tačno u sredini dužine.


168
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Kako je sa dijelom od presjeka 2´ na lijevo? Jasno je prema gornjem


(t. j . uz pretpostavku, da presjek maksimuma leži praktički uvijek u sredini
trupca), da taj dio nije najpovoljnije rasječen presjekom ..
S/c&a. &?2.


.

.. 77/


X


-.-


Za taj bi dio bilo najpovoljnije, kad bi se rasjekao presjekom 1", koji
bi pao u polovicu duljine između AD i 2´.


Uzmimo sad opet dio trupca od presjeka 1" na desno. Maksimum iskorištenja
za taj dio bio bi uz presjek 2", koji bi pao na sredinu duljine između
1" i BC.


Kad bismo tako dalje promatrali trupčeve dijelove na lijevo i na desno
od pojedinih presjeka, dobili bismo najpovoljnije iskorištenje za čitav trupac,
kad bi presjek 1 pao na prvu trećinu, a presjek 2 na drugu trećinu trupčeve
duljine.


U tom je naime slučaju i dio trupca na desno presjeka 1 (2/s trupčeve,
naime II-J-III) maksimalno iskorišten, a i dio trupca nalijevo od presjeka 2
(I -f- II). Oba su ova dijela rasječena po sredini. Prvi presjekom 2, a drugi
presjekom 1.


Ako su dvije trećine trupčeve od jednog njegovog kraja maksimalno
iskorištene, a isto tako i dvije trećine od drugog kraja, to je prema tome
maksimalno iskorišten i čitav trupac.


Imamo li dakle da dijelimo trupac u izvjestan broj
dijelova, to ćemo praktički postići najveći efekat trupljenja,
kad se tim dijelovima dade jednaka dužina.


Ovo se u ostalom — barem za paraboloidne trupce — dade i matematički
dokazati sasvim strogo, a za čunjaste približno.


2. Prelazeći na pravilno kružno zakrivljene a inače valjkaste trupce
uzmimo za bazu razmatranja — oslanjajući se ujedno na radnju gosp. proî.
Levakovića u 5. broju Sum. Lista za 1925. god. — luk trupčeve zakrivljenosti
AB (si. 3.).
Dijelimo li taj trupac presjekom C okomito na njegovu os, nastaju dva dijela.
Prvom je dijelu lučna visina xY, a raspon mu je dužina AC] drugom je dijelu
lučna visina xi: a raspon je OB.


169
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Pitamo, gdje treba da padne presjek C između A i B, da vrijednost
x9 bude minimalna.


Iz trokuta ODC izlazi
r — ., a,


= eos -=odnosno
., = r 11 — eos -^-


Na isti način dobivamo iz trokuta OCE
a — a.


t — x„ — r eos
odnosno


..„ = r 1 — eos
Suma xx +x 2 , koja nije ništa drugo već f(ax), treba da bude u mini-


i. Prii diferenciacii ć e modificirati t. j .
mumu. Prije
ee dii´erenciacije
ee nešt
neštnešto
oo eu
uu j
jj


__ cos 3.) _{_ r (\ _ eos 2aij


a a — g,
2 r — r eos -~ r eos g—
« a, « . a,


2 r — r eos -J-— r eos -^-eos -^ r sin -»-sin -^-.


i 70
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Prva derivacija njena bit će dakle:


f («,) = r sin -—- -f- r COS -r- sin -L r sin -jr- cos -.


Stavi li se ona jednakom 0. dobiva se uz male modifikacije jednadžba :


1 ! "


TV 1-—sin2-^


sin


1 -j- COS -JJ


iz koje slijedi


sin


2


yi+2coS| cos -.—(- sin2 -^-


Pošto je sin2 -—(- cos3 — = 1, to slijedi dalje:


2 sin —. cos —r


4 4


smx =


V3


2 cos-2( l + coe«-j---ein«-j)


Jer je 1 — sin2— = cos2 —-, to za sin ~- slijedi dalje:


sin -— = sin -7


2 4
Odovud izlazi:


odnosno


.


To će reći, da je suma visina obaju lukova (a\ -4- .,) najmanja, kad je


«!=-—, t. j. kad presjek C padne baš po sredini između A i B, ili drugim


riječima : kad se zakrivljeni trupac raspili poprijeko u dva jednako duga dijela.
Budući pak da je % otpatka kod zakrivljenih trupaca najmanji, kad je (uz
ostale jednake okolnosti) visina luka najmanja, to će efekat trupljenja biti kod
ovakovih trupaca najveći, ako je suma lučnih visina obaju trupčevih dijelova
najmanja. Ova je suma — kako vidjesmo — majmanja, kad su ti dijelovi
jednako dugački, pa prema tome gore navedeno pravilo vrijedi (i to strogo)
također za pravilno kružno zakrivljene, a inače valjkaste trupce.


171
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 14     <-- 14 -->        PDF

II. EFEKAT TRUPLJENJA OBZIROM NA JEDRINU (PUNODRVNOST)
Postotak otpatka pravnih trupaca sa pravilnim (naime linearnim) padom
promjera od debljega na tanji kraj ovisi, kako je to pokazao g. proL Levaković,


o koeîicientu pada (t. j . —-5—; D = promjer na debljem, a d = promjer na
tanjem kraju) i o intenzivnosti iskorištavanja plohe tanjeg trupčevog kraja.
Dakle svi trupci jednakog koeîicienta pada, iz kojih se isijecaju grede
jednakog proîilnog koeîicienta4, imadu i jednak postotak otpatka.
Uzmimo trupac izvjesnog koeîicienta pada. Razdijelimo li taj trupac na
nekoliko jednako dugačkih dijelova, to ti dijelovi naravski više neće imati
jednak koeîicienat pada.
Trupac, kojem je promjer debljeg kraja D, tanjeg d, ima koeîicienat


pada —-}— . Razdijeli li se taj trupac u dvije jednako dugačke pole, to će


D +d
đ


dijelu biti koeîicienat pada % =D — d . . D + d


tanjem —r-=— jer je


promjer u sredini trupca.
Kako vidimo, raspolovi li se trupac izvjesnog koeîicienta pada u dvije
jednako dugačke pole, to tanja od tih pola ima koeîicienat potpuno ovisan


o koeîicientu čitavog trupca: naime njen je koeîicienat pada jednak polovici
koeîicienta pada za čitav trupac.
D


D


2 . — d
Koeîicienat je pada deblj e pole: — = -jr-j—r Taj se koe


5!


îicienat može i ovako napisati :


D — d D—d
D — d d d
D + d ´ D — d-\-2d ´ D — d


1
d d


Iz toga vidimo, da je i koeîicienat pada ove druge pole potpuno ovisan


o koeîicientu pada čitavog trupca.
Dakle trupac izvjesnog koeîicienta pada imade i izvjesne koeîiciente
polovica, ili drugim riječima: svi trupci istog koeîicienta pada imadu jednake
koeîiciente pada i u svojim polovicama.


Analogno vrijedi naravski i za slučajeve, kad se trupci dijele u više
nego dva jednako dugačka dijela.


Ako dakle trupci jednakog koeîicienta pada imadu i jednake pripadne
koeîiciente dijelova, a postoci otpatka ovise 0 koeîicientima pada, to će trupci
jednakog koeîicienta pada imati i u pojedinim svojim dijelovima jednake
pripadne postotke otpatka (svakako uz konstantne ostale okolnosti).


Iz toga slijedi, kako ćemo doskora vidjeti, da svi trupci jednakog koeîicienta
pada, ma i ne bili jednako dugački, imadu međusobno jednak eîekat
trupljenja (u koliko se razrezuju u jednak broj dijelova iste dužine).


Trupac, kojem je d = 40 cm., D = 60 cm., ima koeîicienat pada 0´5,
a po tome izlazi iz tabele 2. g. proî. Levakovića kao °/0 otpatka za taj trupac,
isijeca li se iz njega greda kvadratnog presjeka (proîilni koeîicienat .0),
iznos od 60 %


4 Ô značenju ovog naziva vidi radnja gosp. prof. Levakovića, str. 217.


172
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Raspolovimo li taj trupac u dvije jednako dugačke pole, pak iz svake
pole isijecamo po jednu maksimalno moguću kvadratnu gredu, biti će kao


D đ
postotak otpatka za tanj u polovicu, uz koeficienat pada ——,— = 0.25, iznos
P,==50%-Dd 20


Za debil u polu s koeficientom pada ~=r——- = ——-= 0´20 izlazi


.. A ; D + a 100
.. = 47 Vo-
Jedinstven postotak otpatka gledom na čitavu trupčevu masu dobio bi
se iz navedenih dvaju postotaka složenom aritmetskom sredinom, naime:


ViPi + v3p2


gdje Vi označuje drvnu masu prve (tanje), a Vt


p:
.. + V*
drvnu masu druge (deblje) trupčeve pole.
U našem bi slučaju iznosio :


ni


24 h^f+CfiVt´tt´+´f-´H*]


(0-4* + 0-4 05 -f- 0-52)50 -f (0-5« + 0-5 0-6 -f- 0-62)47
2 (0-4^ -f- 04 06 -f- 0-6»)


Radi eliminisanja tolikog računanja možemo uzeti naprosto umjesto složene
aritmetske sredine jednostavnu aritmetsku sredinu, pa je


P1+P2 __ 50 + 47


48-5 /„.


p:
To se temelji na pretpostavci, da je V1 = F2 . Sam nam ovaj primjer
pokazuje, da je ta pretpostavka ovdje praktički opravdana, jer uz zaokruženje
na cijele brojeve, izlazi u jednom i u diugom slučaju — t. j . računajući
složenom i jednostavnom aritmetskom sredinom — gotovo isto, naime 48°/..-


Pogreške, koje pri tome nastaju, mogu da se donekle eliminišu kod
zaokruživanja na cijele brojeve: zaokružujući uvijek na niže.
Iz svega razloženoga slijedi, da efekat trupljenja ovisi 0 koeiicientu pada,


t. j . svi trupci jednakog koeficienta pada imadu i jednak efekat trupljenja6.
6 U najnepovoljnijem za nas slučaju, naime u slučaju, kad je koeficienat pada = l´O,
iznosi razlika između °/o otpatka dobivenog jednostavnom i °/o otpatka dobivenog složenom aritmetskom
sredinom tek -j- 1-1 postotak.


6 Zakon po kome to biva, t. j . zakon ovisnosti efekta trupljenja 0 koeficientu pada, može
da se i matematski formuliše.
Postotak otpatka, upotrijebi li se trupac u svojo j potpuno j duljini, uz isijecanje grede
na pr. profil, koef. l´O i raznih koeficienata pada (k), dade se prikazati formulom :
1


P [l100


-(3-f 3/fc-f ifc»)


Jednadžba, koja vrijedi za fačan postotak otpatka poslij e trupljenja , dade se, nakon


D — đ
izvjesnih modifikacija i uz uvrštenje za —-—d — k pisati i ovako:


\W+U + ~k + l-k-10O


(+Y+* ni , h


´AkAk


6


b ´+ 2 + k + w)1


2 (3 + B/fc-p-fc»)
Diferencija p´—p daje tfekat polovljenja.
Kako vidimo, taj je efekat potpuno ovisan 0 k. Analogno može da se izrazi efekat trupljenja
kao funkcija od A; i za druge profilne koefîciente isijecavanih greda.


i73
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Za naš slučaj t, j . za koeîicienat pada 0´5 iznosi eîekat polovljenja
60—48=12% . Dakle polovljenjem iskorištavamo ovdje okruglo 12 %
trupčeve mase više, nego ako upotrijebimo trupac u njegovoj potpunoj duljini.


Osim o koeficientu pada ovisi eîekat trupljenja naravski i o tome, na koliko
se dijelova trupac trupi, a i o intenzivnosti iskorištenja plohe tanjeg trupčevog kraja.


Isiječemo li na pr. iz našeg trupca gredu s proîilnim koeiicientom 0"5,
to ćemo za eîekat polovljenja, na isti način kao gore za proîilni koeicienat PO,
dobiti iznos 9 %


Skrižaljka, koja bi nam pokazivala eîekte trupljenja za razne slučajeve,
morala bi dakle da sadržaje 3 ulaza (koeîicienat pada, koeîicienat proîila i
„koeîicienat" trupljenja).


Na temelju tih triju ulaza, putem analognim kao gore za koeîicienat
pada 0´5 i proîilni koeîicienat PO, izračunao sam eîekte polovljenja i eîekte
dijeljenja u tri dijela za koeiiciente pada O´l, 0"2, 0-3 . . . l´O i proîilne koe


k


iiciente PO i 0´5- Koeîicienti se pada kod dijeljenja u tri dijela smanjuju na — za
Tabela I.


43 Efekat polovljenja Efekat dijeljenja u 3 dijela
1
.
C
i
Uz potpuno
iskorištenje
Protilni koeficient Uz potpuno
iskorišten] e
Profilni koeficient
rt0
CD ´3 «a
plohe tanjeg
kraja 1 05
plohe tanjeg
kraja 1 0 5
o
o u 7o « %
w01 4 2 2 6 3 3
02 9 6 4 12 7 6
03 12 8 6 16 10 8
04 15 10 8 20 13 10
05 18 12 9 24 15 12
06 20 13 10 27 17 13
07 22 14 11 29 19 15 1
08 23 14 11 31 20 16
0-9 24 15 12 33 21 17
1-0 25 15 12 35 22 17


D — d I)


´ Kako je = -; 1, to možemo ovdje da upotrijebimo umjesto koeîicienat


d
D — -đ , . D


i koeticienat ——


a a


U


Potonje bi bilo eventualno i nešto praktičnije, jer je za ustanovljenje faktora —— potrebna


D — d .


samo operacija dijeljenja, dok je za ustanovljenje faktora —-— potrebno odbijanje i dijeljenje.


D . „, D — đ
Upotrijebimo li kao ulaz faktor


umjesto faktora — -— , to bi se u tom slučaju


d ´ """J~"" d
morali brojevi prve rubrike svaki za jedinicu povećati, naime umjesto O´l, 0´2, 0´3
moralo bi da bude 1-1, l-´2, 1-3 . . . 2-0.
Preostali bi dio tabele ostao nepromijenjen.


174
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 17     <-- 17 -->        PDF

k
k


prvu (tanju) trećinu, , za drugu (srednju), ~ za treću trećinu i


k h k


3 h 1 3 ~2..4-~3~
približno za čitav trupac na vrijednost —, ako li je li koeîicienat
pada čitavog trupca prije trupljenja. Do tih se vrijednosti lako dolazi,
računaju li se koeîicienti pada za pojedine trećine, uzevši pri tome u obzir,
da je promjer u prvoj trećini čitavog trupca d -) 5—, a u drugoj trećini


Da slika, kako djeluje intenzivnost iskorištenja plohe tanjeg trupčevog
kraja na eîckat trupljenja, bude što jasnija, računao sam efekte trupljenja i
za slučaj potpunog iskorištenja plohe tanjeg trupčevog kraja.8


Rezultati su toga računa složeni u tabeli I.


Računanje eîekta trupljenja za dijeljenje u više od 3 dijela ne bi imalo
smisla zato, jer se rijetko događa, da je trupac tako dugačak, da bi ga trebalo
razdijeliti u više od 3 dijela.


III.
EFEKAT TRUPLJENJA OBZIROM NA ZAKRIVLJENOST
TRUPACA
Postotak otpatka pravilno kružno zakrivljenih, a inače valjkastih trupaca,


ovisi 0 proširenom visinskom koeîicientu (s = raspon, b = visina luka ;


l = dužina, d = promjer trupca) i 0 intenzivnosti iskorištavanja poprečne
trupceve plohe (proîilnom koeîicientu isijecavano grede).9


Hoćemo li dakle da ispitamo, koliki su efekti trupljenja, dijele li se
zakrivljeni trupci u dijelove, to ćemo morati najprije da ustanovimo, koliki
su visinski koeîicienti tih dijelova. Kad znamo visinske koeficiente dijelova,
biti će nam lako iz tabele 4. g. proî. Levakoviéa iskonstruisati tabelu eîekata
trupljenja. g-6


Zasad ćemo iz visinskog koeiicienta ; , ispustiti iz vidi odnošaj


. . . . . . b
-., pa ćemo promotriti, za koliko se smanjuje odnošaj —., dijeli li se zakrivljeni
trupac u dijelove.


Budući da je d za čitav trupac i d za dijelove isti, jer pretpostavljamo
zakrivljene ali inače valjkaste trupce, to je zapravo pitanje u tome, za koliko
se dijeljenjem trupca smanjuje visina luka b.


Nama je potrebno znati, za koliko se smanjuje visina luka, dijelimo li
trupac u dva dijela, pak onda, za koliko se smanjuje, dijelimo li ga u 3 dijela.


Najprije ćemo da promotrimo slučaj dijeljenja u dva dijela.


Luk ABC (si. 4.) neka prikazuje zakrivljenost trupca, dužina AC = s
raspon, a BD = b visinu toga luka.
U B raspolovimo trupac okomito na njegovu os. ^ ^
Time dobivamo dvije pole prikazane lukovima AB i BC. Rasponi tih


lukova, t. j . dužine AB = BC = sx , mogu da se prikažu rasponom s i lučnom
visinom b, štono su pripadali trupcu prije dijeljenja; naime iz trokuta BCD
izlazi :


8 S trapeima se na pr. na pilanama manipuliše redovno tako, đa se ođ plohe tanjeg kraja
iskorištava kuđ i kamo veći dio, nego što iznosi kvadrat upisan u tu plohu. Napose to vrijedi
za deblje trupce. Izvan maksimalnog kvadrata upisanog u plohu tanjeg kraja, isijecaju se redovno
iz trupaca još mosnice, daske, letve i t. d. Teoretska je granica toga iskorištenja potpuno iskorištenje
plohe tanjeg trupčevog kraja.


8 Vidi 0 tom stranu 279. (i dalje) spomenute radnje g. prof. Levakoviéa.


175
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 18     <-- 18 -->        PDF

=w+-


Visinu kika svake od trupčevib pola označit ćemo sa ..
Nas dakle u glavnom interesira pitanje, kolik je ., i to u dijelovima
prvobitne visine luka (b).
Iz pravokutnog trokuta OBE izlazi, da je


.


(r — xy =


a odovud
s´2 b2


X = r V-1.)


Veličinu r, t. j . polumjer kruga, kome pripada luk ABC, možemo da
dobijemo iz trokuta OCD, u kojem je OD = r — b, 1)C =.9 -5-´, a 06´ :


~2 r.


Iz toga trokuta izlazi, da je


(r - 6)» = r* -x


a odovud


s2 . 6


Ta vrijednost za r, uvrštena u jednadžbu 1.), daje nakon kratke modifikacije
za . iznos:


-V—


4 Y 4 6*
276
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Tako bismo dobili visinu luka za trupčevu polovicu. Kako je gore
spomenuto, nama je potrebno znati, za koliko se visina trupčevog luka smanjuje
polovljenjem. Pravije rečeno: mi tražimo onaj broj, s kojim treba
visinu luka za čitav trupac podijeliti, đa se dobije visina luka trupčevih
polovica.


Taj broj, taj îaktor divizijo — nazovimo ga sa h — dade se izraziti
ovako :


b b 1


x s2 , b lis4 „ .9 /´ S I / ss , „ \ , 1
8b ´ 2 4 y\ 4e* ´ 4A \2b ) 4.« ´ / ´ 2


Kako vidimo, taj naš îaktor, s kojim treba visinu prvobitnog luka (b)
podijeliti, da se dobije visina lukova trupčevih polovica, ovisi o odnošaju -=r- .
Kad bismo dakle htjeli svestrano tabelarno prikazati efekte trupljenja
za razne slučajeve, morali bismo kao jedan ulaz uzeti i odnošaj — . To je
međutim praktički nepotrebno, i to iz ovog razloga. Uzmimo na pr. kao
jedan ekstrem trupac, kojem raspon (s) luka iznosi 10 m, a visina 6 = 0*01 m.
Kod toga je trupca odnošaj , = 1000, dok je kod trupca, kojem je s = 10 b
(uzeto kao drugi ekstrem), odnošaj —=10 . Uzevši ove slučajeve za granice,


varira odnošaj -r- između 10 i 1000-U prvom ekstremnom slučaju, t. j .
pri -r — 1000, dobivamo za faktor divizije (k) iz gornje formule iznos 4´00,
a u drugom slučaju, gdje je -.-= 10, dobivamo za k iznos 3´960.


Vidimo dakle, da usprkos tome, što -.- varira unutar tako širokih
granica, k ostaje gotovo konstantno. Njegova se vrijednost giblje gotovo
isključivo između 3´96 i 400.


S ovog razloga odlučit ćemo se za konstantan faktor divizije : k = 4.


s b


Postotak otpatka ovisi, kako je već istaknuto, o odnošaju -=—— . Za


b . . . . . .
faktor smo -,- eto ustanovili, da se približno polovljenjem smanjuje na
četvrtinu svoje prvobitne vrijednosti.


Za faktor se -. može s velikom približnošću reći, da on ostaje i za svaku
od trupčevih polovica isti. Jer polovljenjem se trupca smanjuje l točno na
—, a s vrlo približno na -j-, tako da opet ostaje praktički gotovo isti


omjer — = —, U najgorem naime slučaju, gdje je s— 10 6, dobiva se


iz gore navedene formule s. = y__j_js za S| iznos Sl =sV0-26 =051 s .


U ovom slučaju iznosio bi dakle faktor -.- trupčeve polovice —-—- =-- .02 4~ .


Da se dakle iz proširenog visinskog koeficienta za čitav trupac ( * 1
praktički dovoljno točno dobije prošireni visinski koeficienat svake trupčeve


s b ´


pole, valja samo izraz -j-— podijeliti sa 4, ili točnije: pomnožiti iznosom
0´255 1 = —j—1 . Potonje je nešto bolje s razloga, jer je za sve slučajeve


177
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 20     <-- 20 -->        PDF

između s = 1000/´ i s = 10 . kako iznos .02 tako i iznos 4 nešto veći,
nego li bi trebalo da bude, pa se te (u ostalom veoma malene) pogreške
međusobno još paralizuju.


Analogno kao za dijelenje trupca u dva dijela dade se ustanoviti faktor
divizije (k) također za dijelenje u tri dijela.
Neka presjeci, kojima siječemo trupac prikazan lukom ABCD u tri
dijela, prolaze točkama B i C (si. 5.).
Da uzmognemo izračunati ., t. j . visinu luka trupčevili trećina, pa po
tome i faktor divizije k, možemo da postavimo ove jednadžbe:
iz . OEC


(r-*)« = r«-i-;


iz trapeza ABCD


iz . OFD


3/... &/?L.


Dakle tri jednadžbe s tri nepoznanice (,r, sl i r). Problem dakle može
da se riješi tim putem. Ja ću međutim poći drugim, mnogo jednostavnijim,
a opet dovoljno sigurnim putem.


Kod zakrivljenih trupaca, koji mogu da dođu u obzir kod izrezivanja


pravnih greda, može da se mirne duše pretpostavi, da je Sj = -— . Onda je


(r — cc)2 = r2
s36


odiic


s


r + \r^


36


178
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Ovdje je dakako od važnosti samo negativni predznak pred korjenom.
Dalje je :


odnosno :


s-0


r =


~. + .


Nakon uvrštenja ove vrijednosti za r u gornji izraz za X i nakon jednostavnih
modifikacija izlazi za k izraz


s* 7 s2 1


s


8 i* ´ 2 64 .* "" 72 6* 4


Uvrsti li se u ovu îormulu za -.- iznos 1000. dobiva se k = 9´00, a uvrsti
b


li se -.-= 10, dobiva se k=9´32.
b ´
Dakle se vrijednost za k u glavnom kreće unutar 9´00 i 9´32, pa sam


9-00 -I-9´3´->


se stoga odlučio za konstantan faktor divizije k = — — = 9-16,
Odnos -|- može da ovdje (iz lako svatljivih razloga) ostane potpuno
nepromijenjen, tako da za prošireni visinski koeîicienat trupčevih trećina


s b


može praktički sasvim dovoljnom točnošću da važi izraz -^-.^-.^-


Tabela II. . l u v Cl


Efekat polovljenja Efekat dijeljenja u 3 dijela
Prošireni visinski
, . . s-bkoeficienat ———
l d
z a profiln i1
koeficiena t
čitavog trupca 1 0-5 1 0-5


11 0´
U /0


01 7 6 9 8
02 14 12 17 15
.-. 20 18 24 22
04 26 23 31 28
05 31 26 37 32
06 35 29 43 35
07 38 31 47 38
08 40 31 50 40
09 41 31 52 41
10 41 30 54 42


179
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Na temelju svega ovoga i na temelju tabele 4. g. proî. Levakovića nije
teško sastaviti tabelu ei´ekata polovljenja i eîekata dijeljenja u tri dijela za
zakrivljene, a inače valjkaste trupce (Tabela IL).


Na jače iskorištenje od kvadratnog profila isijecane grede nije ovdje
bilo potrebno uzeti obzir. Svatko može lako da o tome stekiie sud iz si. 7.
publikacije g. proî. Levakovića.


IV. EFEKAT TRUPLJENJA OBZIROM NA JEDRINU I
ZAKRIVLJENOST
Na temelju svega što je razloženo pod II. i III. nije teško sastaviti iz
tabele 5- g- proî. Levakovića tabelu eîekata trupljenja za malodrvne a ujedno
i zakrivljene trupce (Tabela III.).


Tabela ..


b s


P r 3 š i reni visinski ko eficienat ———


c i . d l


u


.


O 03


00 01 0-2 0-3 04 05 0-6 0-7 0-8 09 1"0 o-o 01 02 03 0-4 O´ô 0´6 0-7 0´8 0´9 l´O


M &


ci


´M


o


u O
CD Efet at polo´ ´´jenja % Efckat dijeljenja u 3 dijela °/0


04


o-o 0 7 14 . 20 26 81 35 38 40 41 41 0 9 17 24 31 37 43 47 50 52 | 64
0 1 2 9 15 21 26 30 84 38 38 39 39 4 11 18 25 31 37 42 45 48 50 62
02 5 10 16 21 26 30 E3 35 36 37 37 7 14 20 26 32 37 41 41 47 49 51
03 8 12 17 21 25 29 82 34 35 36 36 10 15 21 27 32 36 41 43 46 48 50


0-4 9 13 18 21 25 29 31 3S 34 35 35 13 17 22 27 33 37 41 43 46 47 49
1-0 05 12 15 19 22 25 28 31 32 33 34 34 15 18 23 28 83 37 40 43 45 46 48
0-6 13 19 22 25 28 30 32 33 34 34 17 21 25 i 29 83 37 40 42 44 46 47


1.8
0-7 14 17 20 22 25 27 29 31 32 33 33 19 22 26 30 31 37 40 42 44 45 46
0-8 14 18 20 23 25 27 29 31 32 32 32 20 23 27 31 34 37 40 42 44 45 45
0´9 15 18 20 23 25 27 29 30 31 31 31 21 24 28 31 34 37 40 42 43 44 45
1-0 15 18 20 23 25 26 28 29 30 30 30 22 25 29 j 31 84 37 40 | 42 43 44 44
o-o 0 6 12 1 18 23 1 27 29 1 31 31 1 31 30 0 8 15 22 28 32 | 35 38 40 41 | 42
O´i 2 8 13 18 22 25 28 29 30 30 29 3 10 17 23 28 32 35 37 39 40 41
0-2 4 9 11 18 21 24 27 28 29 28 27 6 12 18 23 28 31 34 36 38 39 39
0´3 6 10 15 18 21 23 26 27 28 27 26 8 14 19 24 28 31 34 36 37 38 38
04 8 1 11 15 18 21 23 25 26 27 26 25 10 15 20 24 28 31 34 35 37 87 37


5-0 0-5 9 1 12 16 18 21 23 24 25 26 25 24 12 16 21 25 28 31 33 35 36 36 86
0´6 10 1 13 16 19 21 22 23 24 25 24 23 13 17 22 25 28 31 33 34 35 36 36
0-7 11 13 17 19 21 22 23 24 24 23 22 15 18 22 25 28 30 33 34 35 35
08 14 17 19 21 22 23 23 23 22 21 16 19 23 25 28 30 33 33 34 34 34


"1


0-9 14 17 19 20 22 23 23 22 21 20 17 20 23 25 28 30 33 33 33 33 33
1 1


1-0 15 17 20 23 23 |22 21 20 17 |20 123 1 25 28 30 32 32 |32 33 33


12 | 19 | 21 |


180
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Prošireni se naime visinski koeîicienat smanjuje, kako smo gore vidjeli,
kod polovljenja približno na 0´255 svoje prvobitne vrijednosti, samo s tom
razlikom, da se ovdje d mjeri samo na tanjoj strani cijeloga (prvobitnoga) trupca.


h_ k


2 k A-2


Koeîicienat pada pak približno se smanjuje na vrijednost —. gdje k
označuje taj koeîicienat pada.
Kod dijeljenja u tri dijela prošireni se visinski koeîicienat smanjuje na
1


svoje prvobitne vrijednosti, a koeîicienat pada na približnu vrijednost


9-16


k , k
!— : — . gdje opet k oznaëuje prvobitni trupčev koeîicienat pada.


Ovu radnju, na koju me je potaknuo g. prof. Dr. A. Jjgrenović, izradio
sam prvobitno tek u cilju osvjetljenja navedenog pitanja. Na poticaj gosp. prof.
Dr. A. Levakovića, koji ju je pregledao u konceptu i dao mi pritom neke
upute za konačni njezin sastavak, predao sam je kao disertaciju za postignuće
doktorata šumarstva.


Zagreb, dne 10. maja 1926.
NIKOLA NEIBHARDT


Sur l´effet de la découpe. Le travail présent est fondé sur un travail de Mr. le
professeur Dr. A. Levakovi ć concernant la quantité des déchets par la production
de poutres a arrete vive, de la meme épaisseur, mais de coupes différentes, produits de
blocs de bois droits ou courbés, ordinairement de forme cylindrique et conique. (Comparez
dans la revue »Šumarski List« 1925, page 213 a 228 et 268 a 284.)


Mais pendant que la le but de la recherche a été de constater combien de bois
a peu pres passe eu déchets par les blocs différents —> c´est a dire comme ils passent


— j´ai examiné ici combien il y a moin s de déchets — ou pour m´exprimer mieux:
— quelle quantité de bois de plus peut etre exploitée des poutres en découpant les
blocs en deux ou trois longueur.
11 va sans dire qu´avant tout il s´agit d´éclaircir la question suivante: quelle
longueur doivent avoir les blocs nouveaux, ainsi produits par le raccourcissement émiméré
— pour que l´effet du raccourcissement (de la découpe ) soit aussi grand que
possible.


Par l´emploi de la théorie des maxima et rninima, il résulte que l´exploitation


maximale a lieu — quand le bloc d´origine est découpé en parties égales ou presque


égales.


En m´appuyant sur les résultats du travail énuméré de M. le professeur Dr. A.


Levakovi ć et en raison de mes déductions mathématiques indépendantes, j´ai pu
résumer les résultats des expérimentations en question dans les tableaux: I, 11, et III.
. L´auteur


181