DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 49     <-- 49 -->        PDF

LITERATURA


Fran Tucan: »Prilog poznavanju minerala Jugoslavije«. Beograd 1927. Preštampano
kao zasebna edicija iz »Geoloških anala balkanskog! poluostrva«. U sadržaju:
Asfalt od Prugova u Dalmaciji. — Kremeni pijesak od Perne kod Topuskoga u Hrvatskoj.
— Oker iz ugljenih naslaga u Rudinama kod Gline u Hrvatskoj. — Sinjavci
od Mračaja kod Gornjega Vakuia u Bosni. — Kremen prozirac od Čazme u Hrvatskoj.


— Anatas od Kruščice kod Travnika u Bosni.
»Bosanski Šumar«. Br. 1. i 2. 1928. — »Poziv na IX. redovnu glvanu skupštinu«.


— »Čitaocima«. — »Nešto o djelovanju leća i o geodetskim dalekozorima«. — »Liječenje
biljem«. — Vijesti.
»Bosanski Šumar«. Br. 3. Mart 1928. — »Zima u šumi«. — »Izlet na izvor reke
Bosne«. — »Nešto o smrči«. — »Krvava vaš i njen prirodni neprijatelj«. — Vijesti.


»Vijesnik Udruženja šumarskih podčinovnika Kralj. Srba, Hrvata i Slovenaca«.


Br. 2.—3. 1928. — Divjak: »Odgovor gosp. Juliju Boenelu«. — Divjak: »Šumarskolovački
kalendar za god. 1928.«. — Zapisnik upravnog odbora od 15. januara 1928. —
Zapisnik nadzornog odbora od 15. januara 1928. — Tatomirović: »Braćo i drugovi«.


— Tatomirović: »Lugari imovnih općina«. — Predstavka br. 28. — Tatomirović:
»Svima drugovima na znanje«. — Zapisnik pododbora Ljubljane od 27. novembra 1927.
— Vijesti.
»Lesnickâ Prâce«. Čislo 2. 1928. — Dr. Al. Zlatnik: »Lesy a skalni stepi v Milešovskem
Stfedohori« (Šume i pećinaste stepe u Milešovskem Stfedohori). — Ing.
Boh. Polansky: »Nčco v vyznamu korene po strance pčstitelske« (Nešto o važnosti
korena sa gledišta kultivatora). — L. Anger: »Douglaska, budoući dfevina naših lesu«
(Duglazija, kao drvo naših budućih šuma). — Ing. Jân Rezniček: »Svažane palivového
dreva po saniach (Sânkovanie)« (Transport goriva saonicama — sanjkanje). — Ing.
Jos. Czimra: »O udržovani lesov Slovenska« (O sačuvanju slovačkih šuma).


T. ........: „.......... .. ...... ......... ... .... Pinus leucodermis
Ant.«, Sofija 1927. — Ova edicija prikazuje rezultate proučavanja sjemena munike. U
sadržaju nalazimo detaljne izmjere češera sjemena uzetih sa područja Pirin—Razloga
te opažanja o klijavosti. U uvodu ukratko se spominju uzgojna svojstva i geografsko
rasprostranjenje munike.
»Revue des Eaux et Forets«. No 1. Janvier 1928. — »La Grande Maîtrise de
Guyenne au dix-huitieme siecle«, par de Coincy« (Veliko vojvodstvo Guyenne u


XVIII. stoljeću). — »Encore la note de 1883«, par Luneau (Još] o zakonu od god. 1883.).
— »Maladie de l´Orme«, par Demorlaine (Bolest bresta). — »L´État et les forets«,
par Granger (Država i šume). — »Chronique Suisse«, par Barbey (»Švajcarska
hronika«).
Prof. Aldo Pavari: »La tecnica dei rimboschimenti secondo le piu recenti vedute
ed esperienze«. Firenza 1927. — Ova je edicija štampana u talijanskom časopisu
»L´Alpe«. Sada pred nama separatno izdanje — zasebna brošira. U sadržaju: Tehnika
zašumljivanja sa osvrtom na najnovija gledišta i iskustva. Kod obrađivanja temata
pisac je uveof razdiobu rada na pošumljavanju i to po regijama: alpinska, predalpinska,
sjevero-apeninska; zatim regija centralnih Apenina, južnih Apenina i Sredozemnog
mora. Za svaku od tih regija navedeni su metodi i načini rada te prikladne vrsti
drveća.


»L´Alpe«. No 12. Dicembre 1927. — A. Merendi: »II pino marittimo in Liguria«
(Primorski bor u Liguriji). — Aldo Pavari: »La tecnica dei rimboschimenti secondo


207