DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 40     <-- 40 -->        PDF

.. ...... ..... .. ...... .... ...... ...... ...... .........., .... je .... ......
. ..... ..... ....... To je .... ... ce ... .. .... ...... ... ce .. ....... .
....... ......... .. ...... ... ..... ...... ...... — .......... ..... ...... je
..... .... ..... . ....... ...... ...... ..........."


ODBRANA ŠUMA


0 insektima štetočinjama na području Inspektorata za Pošumljavanje u Senju
godine 1927. U »Glasniku« za šumske pokuse sveučilišta kr. SHS u Zagrebu1 priopćio
sam podatke sabrane za kukce štetočinje u našem Primorju. Veliku većinu tih podataka
zahvaljujem susretljivosti šefa spomenutog Inspektorata, prof. ing. Alf. Kaudersu,
koji mi je stavio na raspolaganje podatke za čitav niz od 25 godina, kako ih žalibože
nigdje više nemamo. Živo sam želio upoznati bar jedan dio tih šuma, u kojima se
javljaju te štetočinje, da dobijem jasniji i dublji uvid u te pojave. Zahvaljujući Inspektoratu,
bilo mi je moguće da to učinim prošloga ljeta.


Lugari Inspektorata zdušno su vršili i u godini 1927. nalog svog Inspektorata,
te su prijavljivali opažanja o insektima i počinjenoj šteti, slali su i same insekte, koje
mi je ljubezno ustupio Inspektorat. Time je ne samo polučeno bolje poznavanje štetočinja
već ujedno sam tim načinom došao do dobre zgode, da bijološki materijal pokažem
svojim slušačima gospodarsko-šumarskog fakulteta.


Hvala svima i na ovom mjestu.
1 u god. 1927. ima najviše podataka za borovog četnjaka (Thaumatovea Pityocampa
Schiff.).
Prvi zapretci gusjenica opaženi su u branjevini Jasenje u nadmorskoj visini od
200 m dne 25. septembra.
Iz priposlanog izvještaja Inspektorata razabire se ovo: Dne 19. oktobra opaženi
su zapretci u branjevini Velika Greda u nadmorskoj visini od 650 m i to na jednoj
površini tri zapretka, dok su, na istoj površini dne 24. oktobra opažena već 24 zapretka.


— U branjevini Senjska Draga 450 m nadmorske visine pojavili su se zapretci 20.
oktobra. Zaraza je bila dosta slaba. U isto vrijeme pojavila se minimalna zaraza u
predjelu Vrški u nadmorskoj visini od 350 m. — U predjelu Karamarkovac u nadmorskoj
visini od 500 m pojavio se je u većoj mjeri 21. oktobra. — U predjelu Šator, Tomičić
Draga, u nadmorskoj visini od 180—250 m pojavio se četnjak u drugoj polovini oktobra.
Zaraza je bila slaba, ali raširena po čitavoj branjevini. — U branjevini Vlaška Draga,
u nadmorskoj visini od 10—40 m i branjevini Velika Greda u nadmorskoj visini od
600 m zaraza je bila dosta jaka a širila se sve više, obzirom, na visoku temperaturu i
tople sunčane dane.
Kako se iz tih podataka razbire, gusjenice su se zavlačile u zapretke većinom
oko 20. oktobra. Ali ih je bilo dosta van zapredaka. Stoga se i nije provadalo uništavanje,
već je ostavljeno za hladnije vrijeme, kada se sve gusjenice zavuku u svoje
zapretke, one se onda saberu i spale, te tako zapriječi dalnji razvoj gusjenica i dalnje
oštećivanje bora u proljeće. Zaraze nisu bile jake. Samo na nekim mjestima, očito
posljedica radikalnog, izdašnog uništavanja prošle godine, znatnim kreditom ministarstva.
Koncem oktobra 1924. bilo ih je u znatnoj mjeri skoro u svim kulturama crnoga
bora sreza Sušak, Crikvenica, Novi, Senj.


1 Aug. Langhoffer: Prilog poznavanju kukaca štetočinja hrv. Primorja. (Contribution
a la connaissance des insectes nuisibles de la côte croate). Glasnik za šumske
pokuse 2. 1927., str. 186—210.


198
ŠUMARSKI LIST 4/1928 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Borovog savijača (Evetria buoliana Schiff.) prijavio je Mile Lopac iz branjevine
Paškvanovac 17. maja. Pojavio se u srednjoj količini. — Iz Francikovca javlja ga 7.
jula Marko Šojat.


Gubar glavati (Lymantria dispar L.) javljen je također sa dva mjesta. Iz branjevine
Jasenovača-Kurozeb, predjel Petrova Staza, u 600 m nadmorske visinei, javio je
slabu navalu na hrastu 10. juna Mile Balen a iz branjevine Dušikrava u 400 m nadmorske
visine Tomo Mandekić, također na hrastu. Značajno je, da su te prijave iz prve
pole juna, kada su se u našim slavonskim šumama gusjenice već zakukuljile.


Gusjenice grbe (Biston?) sa jasena i graba u branjevini Grabarje I. i II. javio
je 6. maja Širne Vukušić.


Pitanje gusjenica sa klena iz branjevine Jasenovača predjel Rujine do Karaule
od Mile Balena, iz Dušikrave, predjel Osječina 29. maja od Tome Mandekića nije još
riješeno.


Prve pagusjenice ruse pilatke (Lophyrus rufus Rtzb.) opažene su 4. aprila, u Jablancu,
na crnom boru. Iz branjevine Vrški u 400 m nadmorske visine opažene su 19.
aprila. Iz branjevine Borovi Vrh javlja ih 24. maja Jure Bogić. Uspjelo mu je i gusjenice
odgojiti a osice su izašle oko polovine oktobra (13.—16.). Dobio sam u svemu
13 m. i 18 ž., ovaj put razmjerno više mužjaka, ´dok sam gddi. 1912. od 203 osice
na 164 ženke dobio samo 39 mužjaka.


Javljene su gusjenice sa rašeljkc (Prunus mahaleb). Iz branjevine I. u nadmorskoj
visini od 800 m pagusjenica osice biljarice Neurotoma nemoralis od Sime Vukušića.
Ovamo spada i prijava iz branjevine Klanci predjel Petrakovac u nadmorskoj visini
550—600 m od Jakova Vukušića.


Ima nekoliko prijava pojedinih strižibuba. Golema strižibuba (Cerambyx héros
Sesp.) sa hrasta: iz branjevine Sijaset-Oštro u nadmorskoj visini 450—500 m javio Mile
Lopac; iz Dušikrave u nadmorskoj visini od 300 m sa hrasta 4. juna, javio Tomo Mandekić;
iz branjevine Borovo u nadmorskoj visini 35—400 m poslao strižibubu Morimus
funereus Mile Lopac .


Inspektorat javlja, da su se u Baski novoj u drugoj poli augusta u većem broju
pojavili na brijestovima kornjaši Galerucella luteola.


Sa dva mjesta stigla je prijava o skakavcima i to Barbitistes Oczkayi Charp.
Iz branjevine Staze, predjel Tanke Dražice u 300 m nadmorske visine javlja Ivan Dokozić
10. juna, da ih je našao na rašeljki, a u branjevini Sušanj-Greda, u Grebi, u
nadmorskoj visini od 150—200 rn Ivan Polić na klenu.


Prijave iz Lipovače sa hrasta, iz Pašvanovca od Mile Lopca, Šojata u Veljunu,
Ivana Vukušića iz Vlaške Drage i neke druge nisu od važnosti.
Kako sam spomenuo, imao sam zgode, prošloga ljeta, upoznati nekoje branjevine/
Inspektorata za Pošumljavanje u Senju, pod vodstvom šefa prof. Alf. Kaudersa.


Branjevina Jasenje ima kulturu bora od 25 godina. Tu je 22. septembra god.
1926. požar oštetio oko 4000 stabala, od kojih je oko 3000 posječeno. Pregledavali smo
pojedina stabla, ali sel nije dalo ništa pozitivnoga naći, obzirom na kukce štetočinje-
Bit će to stoga, što su oštećena stabla odstranjena a kukci štetočinje nisu imali zgode
preoteti maha. Na nekim suhim stablima bilo je većih i manjih jajastih rupa, koje bi
mogle poticati od strižibuba. Na tanjim granama bile su manje, okrugle rupice. Nismo
našli ništa živo, po čemu bi se dalo zaključivati, od koga su ove, kao i one spomenute
jajaste rupice.


Doletavala su ovamo jata golubova na skakavce. Lugar Slavković mi reče, da
doletavaju ovamo i galebovi s mora a i druge ptice, da se tu goste. Trebalo bi tom
pojavu posveiiti više pažnje, da se vidi, u koliko su sve te ptice pomagači u tamanjenju
kukaca štetočinja.


199