DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1927 str. 39     <-- 39 -->        PDF

..... ....., ....., ....;. ....., ......., ....... ......., ......., .... .........
......, Gutan, ........ ......., ´ ......
....&.... te ... ....... .. ... .... ..... ..... ...... . ... je ...... .......
...... .. .... rr. ......, ..... ... te ....... ....... ......


..... ce ....... ......... .-..., .. .. .... ... .... ........ ...., .... je
.. .......... ...... 16. .... «. .. 50.— .....« .. ......... ... ...... ......


SKUPŠTINARIMA NA ZNANJE.


Gospodin Ministar Suma i Kudnika odobrio je riješenjem od 24. septembra 1927.
br. 35.1G3 odsustvo svim državnim šumarskim činovnicima, koji polaze na skupštinu
Jugoslovenskog Šumarekog Udruženja i to za vrijeme 14. do 21. oktobra ne računajući
ovamo vrijeme potrebno za putovanje.


Upozoravamo sve članove, da smo u septembru razaslali na sve članove cirkular
slijedećeg sadržaja:


U slučaju da želite prisustvovati glavnoj skupštini J. Š. U. koja će se održavati
u Beogradu 1(3.—18. oktobra t. g. izvolite javiti »Odboru za glavnu skupštinu, Beograd,
Generalna Direkcija Šuma«:


1. Dali dolazite sam ili sa kojim članom familije (treba navesti ime člana i da li
je žena, kćerka, ein itđ.).
2. Kojeg dana i kojim vozom dolazite u Beograd.
3. Da li želite, da Vam se osigura soba u hotelu, i sa koliko kreveta, ili želite
konačili u zajedničkoj nastambi, koju odbor bude osigurao. U slučaju da želite konak
u hotelu izvolite na gornju adresu poslati 100.— Dinara (jednu stotinu dinara), da
Vam se soba zakapari. U protivnom slučaju dobivate zajedničku nastanbu.
4. Dana 19. i 20. oktobra biti će izlet ladjom kroz Gjerdap (Željezna Vrata).
Cijeli trošak ovoga izleta iznositi će 200—250 Din po osobi. Valja javiti da li hoćet e
ili nećet e prisustvovati tom izleta i sa koliko članova familije. Trošak se plaća na
ladji. Ovo je važno javiti, jer o toj prijavi ovisi osiguranje posebne ladje kao i prehrana
na ladji.
5. Od Ministarstva Saobraćaja zatražen je popust na željeznici uz % cijene. U
koliko toga dobijemo slati ćo certifikate odbor za skupštinu iz Beograda svim onima
koji su se za učestvovanje prijavili. U koliko Vam odbor ne pošalje certifikat uz K
cijene — znači da je dozvoljen popust samo uz pol cijene. Stoga valja od odbora zatražiti
certifikat.
6. TJ slučaju da ćete prisustvovati izletu kroz Gjerdap ponesite toplo odijelo obzirom
na hladnoću, koja vlada na vodi i u oktobru.
7. Na točku 1.—5. valja odgovoriti odmah a najkasnije do 5. oktobra. Isto tako
valja u tom roku poslati i Din 100.— za konak u hotelu. Sve se to šalje odboru u
Beograd.
..........


..... .., .... .........: .............. ...... ».........«. ........
1927. ........ ..© «...... ....... ........... .............. ..... ........ y
........ ...... je ........ ......... ......... ........... 1.) ......., ........ .
......... ......, 2.) .......... . ........... ..... 3.) ..»..... ....., 4.) ............
....., 5.) ............. ........, ´ 6.) .......© ......, 7.) ..... ......,
8.) cTaipotrr ....., 9.) ......., 10.) ...«. . ´»....., 11.) ............. .... ...... .
....... ..............,´ 12.) »............. —: ..............., 13.) ........... ´
. 14.) .... ..|.... .. .......


485