DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1927 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ISKAZ


o površinama podijeljenoga krša do konca 1926. godine.
I
I Srez
1 Bileće
2 Ljubinje
3 Ljubuški
4 Mostar
5 Stolac
6 Trebinje
7 Duvno
8 Livno
UKUPNO


Podijeljeno krša
hektara na familije
Odobreno
kredita
Din
Potrošeno
Din.
1 ha stoji
okruglo
Din.
120-961 113 24-000 — 21.000 — 174´946
— 349 38.010-— 37.500-39-
60
-— 30 000´— 15.455-—
239-254
20.000-— 10.064-42-
1710-
610 3720 58.000-— 56.212-40 32-90
163-770 196 30,000 — 22.738-139-—
54-
31 18.000-— 14.355-— 265-50
79-105
46.500-— 46.5O0-590-
3313-
341 4768 264.510 — 223.824-40


Prema tome je do kraja 1926. g. podijeljeno u šest erezova u Hercegovini,
u Oblasti Mostarskoj (Bileće, Ljubinje, Ljubuški, Mostar, Stolac
i Trebinje) te u Bosni u Oblasti Travničkoj u dva sreza (Duvno i
Livno) u svemu 3313-341 ha. a sa troškom od 223.824-40 Din.


Iz prednjeg iskaza razabiremo vrlo interesantne podatke naročito:
O površini, koja je podijeljena, o broju familija, koje su nadijeljene, o
trošku državne vlasti za diobu pro 1 ha.


Prema ovim zvanicnim podacima Direkcije Suma u Sarajevu najbolji
je rezultat postignut, s obzirom na ukupnu površinu podijeljenog
zemljišta, kao i sa oozirom na broj nadijeljenih porodica u «rezu stolačkom,
gdje je podijeljeno nemalo 2000 ha. Tu je najjeftinije obavljena
dioba i s obzirom na trošak po jednom hektaru od 32.90 Din. Najslabiji
je rezultat u srezu Ljubuški, gdje se sa utrošenim kreditom za diobu nije
uopće došlo do konačne diobe, jer postoje sporovi i žalbe, koje do kraja
1926. g. nijesu bile riješene.


Veliki trošak za rad komisije potiče od sudjelovanja u komisiji pri
diobi svih onih lica, što ih napominje čl. 8. navedene naredbe br. 1345/925.


g. a naročito radi toga, što nema prethodne saglasnosti za diobu kod svih
zainteresovanih općinara. Da bi se smanjili ovi troškovi, odnosno da se
sa odobrenim kreditom izvrši što više, odredjeno je, da se samo onda
460