DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1927 str. 13     <-- 13 -->        PDF

v) seoski i visoki pašnjaci u koliko su potrebni kao ispaša naseljima, selima i
varošima;
g) krševi i goleti, koji su sastavni delovi većih državnih šumskih kompleksa, u
koliko ih država namerava o vlastitom trošku zagajivati i pošumiti.


01. 8. Komisiju za derihu kolonizacionih objekata prema ovoj naredbi sastavljaju:
1. Poglavar dotičnog sreza, upravitelj dotične ispostave, odnosno njihovi zamenici;
2. Šumarski referent;
3. Geometar;
4. Glavar Opštine sa dva prestavnika dotičnog sela ili varoši.
Cl. 9. Ako se ovi članovi komisije saglase, rešenje se ima odmah izvršiti.
Ako se ne saglase ovi članovi komisije, akta će se predložiti Direkciji Šuma u
Sarajevu, koja će doneti konačno rešenje.


01. 10. Gde god ima dovoljno kamenja, kolonizacioni objekti ogradit će se suvim
zidovima, gde takovog kamenja nema, dotični će se objekti ograditi koljem i prućem,
te će se oko objekata posejati istodobno seme za živicu.
Materijal za ovakcve ograde kao što i seme za živicu — davače se besplatno.
Ogradjivnnje kolonizacionih objekata drvenim stubovima i žiokama (baskijama)
zabranjeno je.
Za postavljenje ograda u osobito teškom terenu može Ministar Šuma i Rudnika
davati potpore. Isto tako može Ministar Šuma i Rudnika davati potpore za pošum-
Ijavanje osobito teških terena. Ove potpore davat će se . srestava Fonda za pošumljavanje
a po predlogu šumarskih referenata, odnosno predlogu Direkcije Šuma u
Sarajevu.


01. 11. Na trošak Države podići će se i održavat će se potreban broj šumskih rasadnika,
u kojima će se proizvađjati rasadnice takvog drveća, za koje je iskustvo utvrdilo,
da, dobro uspeva na kršu i goletima.
Te će se rasadnice deliti interesentima besplatno.
Isto tako će Država nabavljati i besplatno dijeliti interesentima razno seme drveća,
koje dobro uspeva na kršu i goletima.


01. 12. Državno šumsko-tehničko, pomoćno i čuvarsko osoblje podučavat će besplatno
interesente u sadjenju šumskih rasadnica i u sejanju šumskog semena.
01. 13. Za osobito uspele šumske kulture i branjevine na kršu i goletima Ministar
Šuma i Rudnika, na predlog šumarskih referenata i Direkcije Šuma u Sarajevu,
délit će odgovarajuće nagrade iz Fonda za Pošumljavanje.
01. 14. Ova naredba stupa na snagu danom oglašenja u Službenim Novinama
Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
Beograd, dne 21. januara 1925. g.
Ministar Šuma i Rudnika
Dr. G. Zerjav«.


Kasnije je protegnuto važenje ove naredbe i na srezove Duvno i
Livno u Travničkoj Oblasti.
Direkcija Šuma u Sarajevu otpočela je odmah sa sprovodjenjem
citirane naredbe u djelo.


Rezultat rada oko diobe Krša od publikovanja pomenute naredbe
do kraja godine 1926. u području pomenute Direkcije Šuma pokazuje
nam ovaj pregledni iskaz:


459