DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1927 str. 12     <-- 12 -->        PDF

4. kolonisti ee oslobodjavaju za vreme od deset godina, počevši od izvršenja
kolonizacije, od svih državnih poreza na zgrade i na zemljišta pomenuta pod 1., u
koliko nije to zemljište oporezovano već prije naseljavanja.
5. kada kolonisti budu oporezovani, bilo radi vodjenja kakvog sporednog zanimanja,
bilo iz koga drugog razloga, po odredbama za lično oporezovanje, uvažit će
im se za vrijeme od 10 godina, od vremena njihovog naseljenja, prihod od 3000 piastera
kao slobodan od poreza. — Oslobodjenje od plaćanja poreze gubi se, čim se naselje
proda licima, koja se ne useljuju u zemlju, koja dakle nisu pravi kolonisti.
Imajući u vidu i pomenuti zapisnik kolegijalne sjednice šumarskih
stručnjaka, kao i ovo riješenje bivšeg c. i ... bečkog Ministarstva, koje
je i dalje na snazi za Bosnu i Hercegovinu — odlučuje Ministarstvo Suma
i Rudnika, da diobom Krša potpomogne rješavanju pitanja Krša.


Dne 21. januara 1925. g. izdaje Ministarstvo Suma i Rudnika pod
br. 1345/925. ovu naredbu:


»NAREDBA*
Ministra Šuma i Rudnika o podeli državnog zemljišta u Mostarskoj Oblasti u svrhu
zagajivanja i pošumljivanja krša i goleti.
; DaJ se, naročito u okolini varoši, sela i naselja, kultivišu goleti i krševi, a da se
zato zainteresuju široki narodni slojevi, na osnovu zakonske odredbe od 16. septembra
1880. g. br. 12.387. Naredjujem:
Cl. 1. Državni krševi i goleti, koji nisu opterećeni pravima, koja isključuju raspolaganje
s njima, a koji se nalaze blizu varoši, sela i naselja, kao i državne branjevine
na kršu i goletima, koji nisu sastavni delovi većih šumskih kompleksa, odvojit
će se za svrhe unutrašnje kolonizacije i razdelit će se stanovnicima dotičnih varoši,
sela i naselja po propisima ove naredbe, a bez obzira na to, da li pojedinci imaju već
svojih gajeva ili nemaju.
Cl. 2. Ova kolonizacija ima svrhu, da se odvojeni i podeljeni krševi i goleti zat.*
aje i pošume.
Cl. 3. Kolonizacioni objekti délit će se u površinama od 1 do najviše 2 hektara u
području naselja, sela i varoši, po mogućnosti što bliže kućama i ziratnoj zemlji pojedinih
interesenata, pod uslovima unutrašnje kolonizacije.
Ovi uslovi moraju pored ostaloga sadržavati još:
a) obavezu, da se dotično zemljište mora u roku od jedne godine dana ograditi;
b) obavezu, đa će svaki interesenat dotični objekat u roku od deset godina o
svom trošku pošumiti, posle čega će se isti upisati u vlasnost dotičnog interesenta po
propisima zakonske naredbe od 16. septembra 1880. g. Br. 12.387;
. 01. 4 Kolonizacioni objekti délit će se tako, da se po mogućnosti arondira dosađanji
posed onoga, kome se zemlja podeljuje.


01. 5. Sem toga svakoj će se seoskoj i gradskoj opštini podeliti po jedan kompleks
krša i goleti, koji će one o svom trošku ograditi i pošumiti u rokovima, koji su
označeni u 61, 3. ove naredbe.
Na ove se komplekse ne odnosi ograničenje površine u 61. 3. ove naredba


Cl. 6. Za svaku osnovnu školu odredit će se po mogućnosti potreban kompleks
goleti ili krša, koji će služiti kao ugledna školska branjevina, u kojoj će se deca
podučavati o svemu, što je u vezi sa osnivanjem, gajenjem i čuvanjem pošumljenog
krša i goleti.


01. 7. Isključeni su iz kolonizacije:
a) kompleksi visokih šuma,
b) kompleksi vrijednih sastojina niske i srednje šume,
* U originalu. — Pisac.
458