DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1927 str. 10     <-- 10 -->        PDF

3. da dijeli onim težacima, koji pokažu naročitu volju i ......, nagrade, diplome,
ordene itd.;,
4. da. nastoji da se podijelom arondira privatni posjed pojedinaca;
5. da pošumi već postojeće zabrane i da nastavi te dovrši odpočeto kultiviranje;
6. da reguliše držanje koza tako, da se dozvoli na glavu po jedna koza i to
samo za one krajeve, gdje nije moguće držanje druge vrsti mliječnog blaga;
7. da zainteresuje škole na taj način, što će, po mogućnosti, učestvovati kod
pošumljavanja odnosno sađjenja biljaka školska djeca, a pojedinim školama da se izruči
naročita površina za pošumljavanje, gdje će školska djeca imati prilike, da pod
vodstvom učitelja sami pošume, na koji će način školska djeca dobiti smisao i ljubav
za uzgoj šume. Ove pošumljavane površine prešle bi onda u vlasništvo dotičnih
općina;
8. da obveze i sve gradske općine, da na svoj trošak takodjer pošume one površine,
koje im budu dodijeljene i koje bi trebale da budu u blizini gradova i vrela;
9. da reguliše pitanje dogona tovarnih drva u varoši, koji bi dogon drva u interesu
uspjeha ove akcije trebalo ili posve zabraniti ili ograničiti na najmanju mjeru,
a dotične gradske općine uputiti, da se pravovremeno pobrinu za potrebnu količinu
ogrjevnog materijala;
10. da makar i prisilno uvede upotrebu štednjaka a time ograniči potrebu ogrjevnog
materijala.
Od podjele trebalo bi potpuno isključiti dosadanje zabrane, isto tako visoke
šume u koliko ih ima, kao i one, koje sačinjavaju zatvorena područja.
Isto tako trebalo bi isključili od podjele visoke ljetne pašnjake, za čije bi se
pošurnljenje imala povesti kasnije jedna posebna akcija, a pošumljenje provadjati
samo na dnevnim pašnjacima (merama).


Podjelu bi trebalo da vrši jedno seosko povjerenstvo pod predsjedanjem poglavara
sreza i uz sudjelovanje šumskog upravitelja (referenta) i geometra, pri čemu
bi trebalo dijeliti one bolje površine.


Ovaj način podjele doveo bi do najmanjeg broja sporova, koji bi u velikom
broju nastali, ako bi državni organi ovo sami činili. Podjela boljih površina opravdana
je time što se na taj način osigurava brži i sigurni uspjeh akcije. Konačno bi
trebalo obavezati dotične težake, da na vlastiti trošak odmah ograde dodijeljene im
površine.


Što se tiče nabavke finansijalnih sredstava za ovu akciju, kao što je trošak
osnivanja šumskih vrtova, kultiviranje državnih zabrana, postavljanje posebnog osoblja
za vodjenje poslova u centralnim šumskim vrtovima, nagrade itd. to su potpisati
mišljenja, da bi se potrebna sredstva mogla namaknuti, a da se s time ne optereti
državni budžet, na slijedeći način:


1. Kako- je poznato pripada svima zemljoradnicima, starosjediocima pravo servituta
đrvarenja u državnim šumama. Izdavanje ovog drveta vršilo se do sada na taj
način, što su težaci to drvo dobivali posve besplatno, a nisu državi naknadjivali ni
troškove oko doznake, za farbe, tiskanice itd. Potpisati su mišljenja, da ovo pravo
servitutnog đrvarenja ne isključuje dužnost svakog težaka, da naknadi državi troškove
oko doznake itd.
Trebalo bi stoga administrativnim putem propisati, da se za pokriće ovih troškova
naplaćuje od težaka za svaki kubik gradjevnog odnosno svaki prostorni metar
ogrijevnog drveta, bez obzira na vrst drveta, izvjesna svota, koja bi mogla za sada
iznositi 1 dinar. Dotične svote uplaćivale bi se pomoću položnica na jedan novo osnovani
ček-konto pod naslovom sFond za pošumljavanje krša«, za koji bi fond onda
izdalo regulativ, sličan onome o fondu za pošumljavanje Ministarstva Suma i Rud


456