DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GOD/NA Si* SEPTEMBAR-1QZ7.


NA ZBOR!


O
O
vogodišnji zbor Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja šesti je po
redu. Obredali smo Beograd, Ljubljanu, Sarajevo, Dubrovnik i
Zagreb, pa se šestom godinom našega rada ponovno vraćamo u
prestonicu. U času kad započinjemo novu ophodnjicu našega rada,
naviru nam na oči uspomene iz prošloga šestogodišnjeg perijoda. Naročito
živo iskrsavaju pred nama dani prvoga zborovanja u Beogradu godine
1922. Živost i svježinu tih naših uspomena lako ćete razumjeti, ako
uvažite da je u svoje vrijeme današnji urednik lično na stranicama Šumarskoga
Lista predao potomstvu opću sliku toga prvoga zbora i njegova
rada.
I danas, kad posmatramo taj prvi zbor iz perspektive od punih šest
godina, moramo ponoviti riječi, što smo ih, onda napisali: »Bila je to
uistinu jaka i još nevidjena manifestacija šumarstva kao privredne grane,
šumarstva kao stručne organizacije te konačno šumarstva kao nosioca
misli narodnog jedinstva.« Prvi naš zbor bio je ne samo u našim, očima
već i u očima šire javnosti jaka cijelost, sazdana iz ljubavi za otadžbinu,
za šumarsku privredu, struku i stalež. Naša je ljubav za otadžbinu dostojno
olcrunjena jednodušnim zaključkom zbora i činjenicom, da je Njegovo
Veličanstvo, Kralj Aleksandar I., primilo pokroviteljstvo nad našim
Udruženjem. Naša ljubav za šumarsku privredu i gotovost da ispomognemo
državu svojim stručnim radom, naišla je na priznanje u značajnojpojavi, da je tadanji Ministar Šuma i Rudnika — gospodin Zivojin Rafajlović
— lično ne samo pozdravio zbor već zatražio mišljenje u jednojpo šumarsku privredu važnoj stvari. Naš staleški idealizam odskočio jenaročito zato, što su pitanja staleške prirode raspravljena na kraju zborovanja,
dakle iza privrednih i stručnih. Time je jasno bilo rečeno: Otadžbina
prije svega.
Tko je otvorenim očima pratio sav naš javni život od prvoga zbora
ovamo te u tome životu i osmatrao ulogu šumarske privrede, struke
i staleža, taj će automatski posegnuti da učini poredjenje izmedju prošlosti
i sadašnjice. Zato ni nama ne smije nitko da zamjeri ako i mi sa
ovog mjesta a pred zbor podvučemo najkrupnije momente takovog poredjenja.
Naši redovi negda gusti i neprobojni nešto su se proredili. Ima tome
više uzroka. Mi ih dobro znamo svi. Partijsko-politička groznica, koja u
trajnoj vatri održava sve naše krajeve, sve naše staleže i sav naš javniživot i rad, nije mogla a da ne zahvati i šumarske redove. Njen je virus


401
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 4     <-- 4 -->        PDF

mnogoga šumara-borca prometnuo u šumara-partizana. To su oni, kojimisle, da je partijsko politički rad važniji od šumarskog ili bar vjeruju,
da se ne može šumar sko-privredni, stručni i staleški rad rukovoditi prostpartijske natruhe. Neke je iz naših redova odvukao demon zlatnog teleta.
To su oni, koji su se angažovali za šumarstvo uopće a Udruženje napose,
samo dotle, dok im je to lično konveniralo. Čim je nestalo ličnog stimulansa
oni se predadoše šapama toga demona. Negdanje priznanje i
uvažavanje šumarstva, premetnulo se danas u gorku istinu, da predstavnika
šumarstva nema u Privrednom Savjetu. Nekadanje traženje suradnjenašeg Udruženja i njegova mišljenja sa strane Ministarstva Šuma i Rudnika
palo je u drugu krajnost da naše Udruženje o svojoj 50. godišnjicinije sa istoga mjesta naišlo ni na jednu riječ priznanja za svoj otadžbenički
rad.


I tako na braniku narodnog šumarstva ostadoše šumari idealiste.
Lako je razumjeti da je danas položaj šumara-borca i u šumarstvu i u
Udruženju daleko teži nego pred, šest godina. Redovi su redji, a broj neprijatelja
i opasnosti, koje prijete, veći. Polazeći na zbor mi moramo da
budemo svjesni težine današnjega položaja. Nu u isti čas treba da tvrdo
vjerujemo ono, što nas uči istorija malene predratne Srbije. I malen brojhrabrih junaka može da pobijedi.


Svjesni toga treba da mi preostali borci polazeći na šesti zbor udvostručimo
našu snagu i zbijemo naše redove. Treba da istrajemo u borbi
i ostanemo tvrdi u vjeri, da rad oko unapredjivanja šumarske privrede,
struke, staleža i Udruženja mora da bude prost svih partijskih pogleda
no postojan u prilaženju idealima.


U ČASU KAD STUPAMO NA PRAG ŠESTOGA ZBORA
TREBA DA NAM PRVA MISAO POBIT A PRED PRIJESTO NJEGOVOG
VELIČANSTVA KRALJA, NAŠEGA MOĆNOGA POKROVITELJA.
TREBA SE NA SVAKOM KORAKU NAŠEGA RADA RUKOVODITI
NJEGOVIM UZVIŠENIM PRIMJERIMA: JEDINSTVO
I DOBRO OTADŽBINE PRIJE SVEGA!


I mi treba da unutar okvira ljubavi za otadžbinu kliknemo: jedinstvoi dobro šumarstva prije svega. Unutar okvira ljubavi za šumarstvo treba
da reknemo: jedinstvo Udruženja prije svega.


Ne skrećući sa linije interesa privrede treba da i ovom prilikom sa
svoga zbora kao privrednici i stručnjaci naglasimo osnovno načelo i da
ga doviknemo političarima: Iz privredne snage otadžbine
njena politička snaga a ne obrnuto. Dakle prije svega privreda
a onda politika.


Duboko poljuljani ugled šumarske privrede treba upostaviti. P r .v
r e dni savjet već je nemalo priveden u život. U njemu na našu sramotu
nema predstavnika šumarske privrede.


Naša šumarska politika treba da dobije osnovne smjernicei pr o gr a m rada, koji se neće. moći modifikovati partijskim vjetrovima.
Zakon o šumama treba da što prije dodje pred parlamenat.


Redukcija, koja je provedena ovogodišnjim budžetom i koja je
uvelike otštetila interese šumarske privrede, treba da se što prijepopravi.


Treba raspraviti pitanje, da li mi uistinu eknomišemo našim
š u mama. Ne prekoračujemo li mi posibilitet naših šuma sječom i načinom
pomladjivanja?


402
ŠUMARSKI LIST 9/1927 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Pitanju šumskih p o ž ar e v a treba posvetiti zasebnu pažnju i
u tom se predlogu vratiti na smjernice, koje je Udruženje već dalo nadležnoj
vlasti.


Pored ovih kardinalnih pitanja treba saći i na čitav niz specijalnihpitanja: na borbu protiv partijske politike, borbu za paušale, deputate,
putne troškove i na sva druga aktualna staleška pitanja.


Od internog rada samoga Udruženja treba pokrenuti one reforme,
koje će zasigurati intenzivan rad na svim linijama. U prvom redu
finansijsko stanje Udruženja. Bez valjane finansijske mogućnosti ne može
da bude uspjeha u radu. Ovo naročito vrijedi za trošak oko izdavanjaŠumarskog Lista. Treba postaviti pravilo, da prinos pojedinog člana za
Šumarski List mora biti barem toliki, da bi se njima pokrili ti troškovi.
Samo na taj način biti će moguće zasigurati najsposobnije suradnike i
tako dići Šumarski List na visinu revije svjetskoga glasa.


Ovo su u glavnome misli, koje nam se nameću u času kad treba sa
ovoga mjesta ne samo pozvati na ovogodišnji zbor, već i podstaći, oduševiti
i zagrijati svakog pojedinca za zadatak, pred kojim stojimo. Čuvajući
jedinstvo Udruženja kao amanet visokog našeg pokrovitelja, Njegovog
Veličanstva Kralja, treba pristupiti živome radu. Treba spremiti rezolucije
i ne gubiti se u dugim raspravama samih sekcija. Treba ih izglasati
odlučno, pobrinuti se da se one saopće Ministarstvu Šuma i Rudnika,
šumarskoj javnosti i najširoj nešumarskoj javnosti.


Sa ovim mislima i željama, spremni na rad, gotovi za borbu treba
da hitamo u prestonicu — na ovogodišnji zbor!


UGRENOVIČ


A la réunion. Un appel du rédacteur a l´occasion de la réunion de l´Union Fore


stiere Yougoslave qui aura lieu a Belgrade le mois septembre.


Rédaction


i´-.i
NI ´


403