DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 5     <-- 5 -->        PDF

ALEKSANDAR UGREN0V1Ć:


ZAR LIKVIDACIJA ŠUMARSTVA . . .


O
O
vogodišnji Uskrs donio je našem šumarstvu neobično crno uskršnje
jaje. Novibudžet,kojijestupionasnagul.aprilao.g.
reducirao je 868 od ukupno 3375 šumarskih lica. Ova


je činjenica po naše šumarstvo tako porazna, da nad njome treba zastati,


u nju se duboko zamisliti i o njoj glasno progovoriti. Taman smo zaklju


čili naše uvodno slovo o prvoj i drugoj fazi naše šumarske politike — bila


je riječ o udaranju smjernica šumarske politike i izgradjivanju šumarskog


zakonodavstva — već je pod naš kritičarski nož pomolila svoju glavu njena


treća faza. Mi o toj trećoj fazi dosada namjerno nismo govorili. Htjeli smo


da održimo svu krutost programa. Išli smo zatim da u nizu naših izlaganja


lojalno sačuvamo metod, kojim se služi solidna odbrana jedne dosljedne


ideologije. Taj je metod: silaziti od širokih principa k užima, prilaziti od


krupnijih pitanja sitnijima, pristupati od ideja ka ljudima. Radili smo tako


nošeni vjerom, da su za poštenu ideologiju svagda principi i ideje svetiji i


važniji od ličnih pitanja.


No gruba stvarnost redukcije iskrsla je pred nama tako neočekivano i


u tako jezovitoj slici, da je svakomu moralo da bude jasno, kako u ovaj čas


nema važnijeg i većeg pitanja našeg šumarstva. Svatko je morao da zapazi,


da je ta redukcija poljuljala već od iskona trošne temelje zgrade naše šu


marske politike. Svi nepristrani posmatrači osjetili su, da je ona do krvi ra


nila i mozak i srce našeg šumarstva.


Smije li Jugoslovensko Šumarsko Udruženje, čiji je osnovni zadatak da


bdije nad interesima šumarstva, zatvoriti oči pred ovim faktom? Može li


lojalna šumarska javnost proći šuteći pored ovog krupnog dogadjaja? Tko


će zamjeriti šumaru iz uvjerenja i ljubavi da u ovaj čas jednako u ime šu


marske privrede kao i ime onih drugova šumara i njihovih porodica, koji sa


nepravedno stradali, krikne još jednoć: »Kuda brodimo...?«


Proživljavajući ovu neobičnu i neočekivanu fazu naše šumarske poli


tike, mtii ne ćemo dopustiti da nam plač ranjene šumarske privrede i jecaj dru


garskih porodica zamrači hladno gledanje na samu stvarnost i traženje gole


istine. Mi ćemo nastojati da stvarno i objektivno ocrtamo e f e kat i bi


lans ove redukcije u slici, u kojoj ona iskrsava u našim očima.


No i prije nego udjemo u detalj izlaganja mi ćemo glasno reći: o v a


je redukcija — poslije agrarne r e f o r me — najjači po


tres naše šumarske privrede i politike. Za nas je posve spo


redno kakovi se ciljevi pripisuju i kakova se epiteta pridaju ovoj reduk


ciji. Posve je svejedno, da li se ova redukcija krsti običnom riječi »štednja«


ili zvaničnom krilaticom »uravnoteženje budžeta«. Njena duboka negativ


nost iskače tako očito, da bi i bez dalnjih detaljnih argumenata mogli pod


275
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 6     <-- 6 -->        PDF

vući tezu: posljednja redukcija »en masse« znači početaklikvidacije našeg šumarstva.


Mi nažalost nismo u tako sretnom položaju da znamo tačne podatke o
brojkama i obimu te redukcije. Mi ne znamo, a ni ne marimo znati, uvertiru
i rad iza kulisa za ovaj najnoviji šumarski melodram. Sve što znamo,
saznajemo iz pera jednog vrijednog druga šumara*, koji je povodom redukcije
kao jedan od rijetkih javno ustao na obranu šumarstva. No pored svegatoga što nemamo u rukama ni ličnih brojki ni režijskog detalja ne će nam
biti teško ocijeniti načelne posljedice, koje će iz ove redukcije rezultirati ponaše šumarstvo. Neće to biti teško prosto iz razloga, jer su te posljedice suviše
krupne i upadljive, ako se posmatraju sa gledišta čistih šumarskih
interesa.


Prije svega, ova je redukcija posve očito pokazala, da u našoj šumarskoj
politici stručni elementi nisu kadri daše bore s a n es
t r u č nim elementima. Posve je očito, da je komponenta lajicizma u
šumarskoj politici, koja je komponenta u nas gradjena iz neukosti i demokracije
partizanstva, oborila na tle stručnjaštvo. Mi znamo da su svi dosadanji
ministri, — iako odgovorni urednici naše šumarske politike, —
bili lajici u pitanjima šumarstva. Mi smo i do sada proživljavali čitave serije
redukcija, koje su se vršile u svim ministarstvima a često po onoj tradicijonalnoj
partijskoj praksi. No ova nas redukcija zaprepašćuje iz dva razloga:
zato što je izvršena u tolikoj masi i tako naglo. Mi se kao šumari mo
ramo da pitamo: zar gospoda ministri izgradjujući nacrt budžeta za g. 1927.—
1928., nisu smatrali za potrebno da u Ministarstvu Suma i Rudnika potražei nadju stručnjake i da ih konzultuju prije ovako kobnoga potresa. Ako su
šumarski stručnjaci bili konzultovani i ako su se bunili protiv redukcije,
no bez uspjeha, onda je nemoć stručnjaštva pred lajicizmom posve očita.
Ako su bili konzultovani a nisu se bunili, onda su počinili grijeh pred licem
šiihiarske javnosti. Kako bilo da bilo, svakako je ova redukcija najrječitijidokaz da se naša šumarska politika nije mogla emancipirati od dnevne politike.
Razumijemo, da oni, koji se nisu bunili protiv ovakove redukcije, ne
govore o njoj javno ni jedne riječi. No ne možemo da shvatimo, da oni, koji
su istupili protiv nje, ne pokušaju da pred šumarskom javnošću iznesu sve
što su učinili u obranu šumarstva. Kad bi to oni uradili, sva bi šumarska
javnost sa priznanjem kvitirala njihov rad.


Redukcja šumarskih lica u velikoj masi i naglo znači izbacivanje prekonoći velikog broja radnih jedinica iz administrativnog aparata. Time nastajenaglo prekidanje toliko potrebnog kontinuiteta u
radu injegov zastoj. Šumarska privreda nije u aktima, koji mogu da
se predaju iz ruke u ruku ili mogu čak da mirno čekaju u fijoci. Šumarska
privreda je rad oko velikih kapitala, koje valja čuvati svom pomnjom i
njima gazdovati svom brigom čestitoga gazde. Osnovna je karakteristika
šumarske službe, da ona traži čitav niz godina rada u izvjesnoj grani i na
izvjesnoj teritoriji, dok se ne upoznaju sve grane toga rada. Zato ona lica,
koja služe dulje vremena u istoj grani ili na istom mjestu, imaju posve drugi,
daleko potpuniji pogled na svoj zadatak i daleko veću volju i razumijevanje
za njegovo izvršivanje. Treba samo čuti što o tome misli neko šumarsko
lice, koje je služilo u državnoj službi, pa bude prebačeno u službu imovne
općine ili političke uprave. Takova radna jedinica mora i u normalnim pri


* ... ..... KcupuBHUK : ,,.... ........." ........ od 28./I1I. 1927
.... 6797, ........
276
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 7     <-- 7 -->        PDF

likama da izvjesno vrijeme ostane posve neaktivna, dok ne sraste sa novim
prilikama.Kakovo će tek narušavanje kontinuiteta u radu nastati nakon ove
redukcije, kad će ono malo preostalih lica pored redovne dužnosti morati
da preuzmu još i nove njima nepoznate teritorije i djelokrug rada. U nas je
ovo pitanje od naročite važnosti, jer još nije provedeno ni unifikovanje zakonodavstva
ni komformnost administracije. U nas će još dugo trebati specijalista
za poznavanje i administriranje tako različitih teritorija i službe.
Njihovo naglo izbacivanje iz administracije znači prosto kočenje čitavifi
grana u oblasti administracije.


Ova redukcija znači i dezintezivisanje cjelokupne naše
šumarske privrede iadministracije. Teritorije i djelokrug po jedinaca
i dosada su bili nesrazmjerno veliki. Oni će se redukcijom uvećati
još i više. Dosljedno tome prosječni će se intenzitet rada po jedinici prostorasmanjiti ako ne i poništiti. Ima šumskih uprava, čuvarskih srezova, koji su
ostali bez nadležnog šumarskog lica ili su tek formalno ugurani u jednu jedinicu,
koja daleko premaša snagu pojedinog lica. Kakova će biti posljedica
toga? Čuvanje šuma bit će dovedeno u pitanje. Suma, koja ne će biti
čuvana, bit će potkradana. Svaki od nas dobro poznaje psihologiju onih,
koji kradu šumu. Tek što čuvar šume — i u normalnim prilikama i kod
intenzivne uprave i nadzora — makne iz šume, već je kradljivac promoliosvoje prste. A kako će sada tek da bude. U ostalom možda ta sloboda u iskorišćivanju
šuma bolje odgovara onima, koji se brinu o narod, no pri tome
doduše točno luče šumu od naroda — ali ne luče interese današnje generacijeod interesa budućih pokoljenja.


Redukcija znači indirektno otvaranje vrata devastacijišuma općinskih i privatnih, dakle onih, koje su od devastacije i
dosada najviše trpile. Karakterstično je reduciranje znatnog broja šumarskih
lica u t. zv. šumarsko-političkoj službi. Čini se da je neupućenost —
ako nije i neka partijsko-politička nastranost — duboko ukorenjena baš u
pogledu shvatanja šumarsko-političke službe. Izgleda kao da se ide zatim,
da se na jednoj strani uopće odstrane stručni šumarski elementi iz šumarskopolitičke
službe, a na drugoj strani da se da više slobode samoupravnimtijelima, zemljoradnicima i narodu. Prije svega se previdja, da je današnjafunkcija organa šumarsko-političkih vlasti trostruka: čisto ekonomska (gazdovanje
šumama malih općina), policijska (izvršavanje šumarske policijenad svim šumama bez razlike posjednika) i funkcja državnog nadzora (nadšumama pravnih lica). Posve je krivo misliti, da će se sve te funkcije moći
prepustiti samoupravnim tijelima ili unifikovati sa upravom državnih šuma.
Čist ekonomski momenat može — no ne mora — doći u ruke samoupravnihtijela. Ali šumarska policija i državni nadzor nikako ne mogu i ne smiju da
budu prepušteni samoupravnim tijelima, jer su to atributi države kao imperija.
Država ih kao takove ne smije da pušta iz svojih ruku. Ako je redukcija
pošla sa pretpostavke, da će se njome olakšati prepuštanje ovih funkcija
samoupravnim tijelima, onda je sa gledišta države učinjena jedna golemagrješka. Država bi sama oslabila svoj autoritet, kad bi uistinu prepustilasamoupravnim tijelima funkcije imperija.


Pored toga čisto državno-pravnoga razloga očito je da se redukcijomšumarskih lica šumarsko-političke uprave otvaraju vrata stvarnoj devastacijiprivatnih šuma, koje na taj način izmiču policijskom nadzoru, a šume pravnih
i fizičkh lica i policijskom i državnom nadzoru.


Redukcija šumarskih lica znači neobičnu ironiju samome sebi. Dok državna
prosvjetna politika podržava dva šumarska fakulteta sa zadatkom da


277
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 8     <-- 8 -->        PDF

ovi produciraju šumarski podmladak i da pomognu intenzivisati šumarsku
privredu, dotle šumarska politika oduzima mogućnost rada obrazovanim
šumarima te tako indirektno podvezuje sam život tih fakulteta. Drugimriječima naša šumarska politika ruši od česti našu prosvjetnu
politiku.


Ovo dezintenzivisanje cjelokupne šumarske privrede i administracij<>
znači silaženje niza stranu, znači srozavanje u negdašnju primitivnost. Drugim
riječima, mi smo pošli putem, kojim se dolazi do one tačke, gdje šuma
opet postaje svačija i ničija. Ovakovom šumarskom politikom budi se onajjedva malo uspavani narodni instinkt patrijarhalnog postupanja sa šumama,
koji je još u nedalekoj prošlosti upropastio dobar dio naših šuma.


Ako je država mislila, da će redukcijom šumarskih lica zavesti neku
štednju u oblasti šumarske privrede, onda se ljuto prevarila. Štediti nikako ..


znači klonuti se izdataka pod svaku cijenu. Štediti znači klonuti se samo nepotrebnih
izdataka. Kad se provodi redukcija pa se lica penzionišu i tim licima
plaća penzija, koja često nije bogzna koliko manja od plaće, ne štedi se
mnogo. Ali ima na drugoj strani jedno daleko veće zlo, koje će pretegnutiako je riječ o štednji. Kad se šume ostavljaju bez dovoljne zaštite i bez valjane
uprave te tako otvaraju vrata kradji, oštećivanju i upropašćivanju, umjestoda se čuva svaka mrva toga narodnoga dobra; kad se oduzima mogućnost po


dizanja šuma a stvara mogućnost devastacije i sa strane sopstvenika i sa strane
trećih lica; kad se tako stvara psihoza protiv šume i protiv šumarskih stručriih
radnika; kad se dovode u materijalnu bijedu oni, koji su zvani da na
svojim ledjima nose rad oko unapredjivanja narodnoga dobra, to je u punomsmislu riječi početak likvidacije šumarstva.


Mi ne pišemo zato ovako, što je slučajno pisac ovoga članka profesoruniverziteta, kojemu je razradjivanje šumarske politike — dakle i kritika šumarsko-
političkoga rada — životni zadatak i kojemu je ustavom zagarantovana
sloboda misli, riječi i rada. Mi pišemo ovako otvoreno zato, jer driimo
da se u ovakovim teškim časovima mora reći istina. Mi vjerujemo da to
traži interes ne samo šumarske privrede već interes pravde i morala. Prirodno
je da tu istinu treba — pored nas — da kažu svi oni, koji se bave
šumarskom politikom, a ostali su u stručnim pitanjima prosti od partijskogpraha, i nisu ni poklonici zlatnog teleta ni drugog idola. Mi na takove drugove
sa ovoga mjesta i u ovom času apelujemo. Sve nam to nalaže odgovornost
pred licem sadašnjosti i budućnosti. Nalaže nam to i osnovni zadatak
našeg Udruženja, kao stručne i staleške organizacije, traži to od nas ranjenašumarska privreda, dužni smo to učiniti u ime onih naših drugova i njihovihporodica, koji su ni krivi ni dužni ostali bez zarade i hljeba.


Svi mi što smo se okupili na palubi šumarskoga broda, treba da upnemoposljednju snagu, pa da se sve naše zapomaganje slije u silan poklič: »Kuda
brodimo...? K r m i l a r u, mijenjaj smjer, jer onamo kamo
smo pošli, onamo je provalija, bezdan i nepovrat!«


Est ce que nous voulons liquider l´exploitation de nos forets? C´est la question
qui s´impose a l´occasion de la réduction de 25 p. C du personnel forestier. L´auteur
considere cette réduction comme commencement d´une liquidation.


Rédaction


278