DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1927 str. 40     <-- 40 -->        PDF

......-... .. ... ........ ........ . ..... ............ .. .......... ... .....
. ........... ......&.. .. .......... .>. ...... .......... .... ......., .... ..
.. .... ......... ...... m ......, .... . ..... ........., .. ....... .. .....
.... .... (........., .....-........, .........).


VIJESTI


Drvo, drveni ugalj ] automobil.*) Visoke cijene benzina, a naročito nejednaka
raspodjela petrolejskih nalazišta u svijetu, izbacili su posije rata na površinu pitanje
karbirana, koii bi bili podesni da se upotrebljavaju, kod eksplozivnih motora. 0 riješenju,
koje će biti prihvaćeno, ovisit će i razvoj automobila, pa i ekonomska neovisnost
onih zemalja, koje ne proizvode peiroleja, a te su u većini. Treba odmah reći da
nema samo jedno riješenje već ih ima više. Medju onima, što ih imadu na programu
naučenjaci, najbolje je napredovao, a možda je i najekonomičniji onaj način, što ga
hvali Office Nationale, des Inventions de France, i koji iskorišćava t. zv. gaz pauvre,
uzimajući ishodište krute karbirane: drvo, drvni ugalj, pa i sam kameni ugalj. Ima
samo jedna nepriličnost. Čini se da ovaj način nije upotrebljiv već samo kod teških


vozila a to radi težine i volumena gazožena.


Evo u čemu je princip. U nekom gazoženu ,´zlaže se kruti, do bijelog žara zagrijani
materijal, učinku vode, usljed čega nastaje gaz složen iz jednakih česti ugljičnog
kiša i vodika. Oba ova gaza mogu da gore, a pomiješani sa kisikom uzduha oni daju
eksplozivnu smjesu, koja se može upotrijebiti u eksplozijonim motorima kao naknada
za benzin. Istraživanja o pcimjeni ovog načina provode se u Francuskoj počevši od
godine 1924., i dala su zanimljive rezultate. Prvo natjecanje gazoženskih vozila godine
1924., dokazalo je da je riješenje na dobrom pura. Natjecanje francusko-belgijsko
iz godine 1925., što ga je organizovao Francuski Klub Automobilista, pokazalo je velik
napredak. Jedanaest kamiona prevalilo je put od 2.100 km umjesto 60 km godine
1924. Ovo iskustvo predstavljalo je sumu od 34.00(1 kontroliranih km. Nezgode nisu
premašile 1% na 3000 km. Zapaljivanje gazožena pri polasku nrje tražilo više od 10
minuta u većini slučajeva.


Najvažniji napredak godine 1925. bilo je samo pročišćavanje (l´épuration). Dispozicije,
koje su primijenjene, nisu dopuštale da nečist ulazi u motor. Srednji tlak i
specifični potrošak približavali su se onome dobrih starih motora. Ovi rezultati, dobiveni
sa procentom kompresije 7, omi se da se ne mogu povisiti ni novim pobolišicama.


Godine 192G. polučen je još ubjedljiviji uspjeh. Jedno vozilo Berliot prevalilo je
u 25 dana po Francuskoj više od 5000 km pod kontrolom Francuskog Kluba Automobilista.
Gazožen se hranio drvetom i trošio je prosječno 50 kg drveta na 100 km, umjesto
25 1 benzina za istu udaljenost. Uzdržavanje gazožena bilo je ograničeno na jedno
čišćenje na svakih 2000 km, što nije pretjerano.


Klub Automobilista Francuske organizovao je godine 1926. jedno novo natjecanje.
To je bila v.;še pokretna izložba raznih načina i strojeva nego izložba u užem
smislu riječi. Pored drveta i drvnog ugljena pojavio se jedan novi kruti karbiran t.
zv. karbonit, koji je dobiven aglomeracijom drvnog ugljena, otpadaka sa pilana i ugljene
»praške«. Jedan kg karbonata potpuno nadomješta 1 1 benzina.


Početkom godine 1927. izvršeno je u Sjevernoj Africi deset putovanja, što ih je
organizovala revija le Poids lourd, sa jednim kamionom, jednim kolima od 16 HP


*) Donosimo ovaj informativni članak blagodareći susretljivosti gospodina
Andr é B o i s s i e r a, francuskog konzula u Zagrebu, koji naročitu pažnju priklanja
našem šumarstvu, našoj drvnoj industriji i Šumarskom Listu. Uredništvo


310