DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 38     <-- 38 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


Šumarski Muzej. Pitanje Šumarskoga Muzeja već se u nekoliko navrata potrzalo
sa ovoga mjesta. Činjenica je, da se kompletiranje Muzeja slabo kreće. Nije razlog
tome slabom kretanju u slabom aktivitetu same Uprave. Ona je učinila sve moguće
napore da proširi zbirke, a naročito da uveća tehnološku zbirku. No sve to nastojanje
zastalo je na općem privrednom, stručnom i staleškom mrtvilu, koje je zahvatilo i naše
redove. Ni molbe, ni predstavke, ni lična traženja nisu bila kadra da pokrenu ovo
pitanje.


Dulje se sa ovom stvari ne može više čekati. Mi svi dobro znamo, da su stare
naše šume prilično na izmaku. Ako ovom pitanju kompletiranja Šumarskoga Muzeja ne
posvetimo u pravi čas doeta brige i pažnje, moglo bi se desiti, da uistinu nestane starih
naših šuma, a da od njih ne bude vidna traga mi po zbirkama naših fakulteta, ni Šumarskoga
Muzeja. Ne znamo, kako´ stoji u tom pogledu za beogradski fakultet. No
znamo, da zagrebački fakultet skresavanjem budžeta sve više gubi živomu snagu.
Ostaje samo naše Udruženje, koje se opire i bori da ga ne zahvati opće mrtvilo.


Sreća je što su se u našem Udruženju okupili ne samo šumari već i industrijalci,
trgovci drvetom kao i posjednici šuma. Još je veća sreća, što na čelu Udruženja
ovaj čas stoje baš dva velika industrijalca i posjednika šume, koji uživaju ne samo
velik ugled već eu zaista i zaslužili naše puno priznanje za svoj nesebični rad oko
promicanja naše šumarske privrede. Dakle u današnjem stanju bila je najprirodnija
misao, da Uprava Šumarskoga Muzeja umoli današnje predsjednike Jugoslo venskog
Šumarskog Udruženja gg. Milana baruna Turkovića i ing. Josipa Lenarčiča, da oni u
svoje ruke uzmu akciju oko kompletiranja tehnološke zbirke Šumarskoga Muzeja. Ovaj
je korak uspio, jer su se pomenuta gospoda najspremnije odazvala molbi Uprave pa
se sa pravom može očekivati, da ćemo u skoro vrijeme moći da obogatimo i proširimo
naše zbirke.


Naročito su dvije skupine objekata, kojima treba kompletirati postojeću zbirku.
To je zbirka drvnih sortimenata i zbirka grješki drveta.


Zbirka drvnih sortimenata imala bi da prikaže savremeno stanje trgovine i industrije
drveta. Ona bi trebala da obuhvati sve naše vrste drveta, sve sortimente, sve
tehnike rada i sva područja rađa. Danas je lahko pristupiti sabiranju i uredjivauju
ove zbirke, jer je stvorena osnovica za taj rad. Izradjene su zagrebačke i ljubljanske
uzanse za trgovinu drvetom.


Zbirka grješki drveta od jednake je važnosti kao i zbirka drvnih sortimenata.
Bez zbirke grješki nije moguće niti tumačiti niti razumijevati uzanse za trgovinu drvetom.
Sva klasifikacija i tolerancije baziraju zapravo na poznavanju grješki. 1 za
taj je rad stvorena osnovica, jer su sistematski razradjene grješke drveta i dodana, im
francuska i njemačka terminologija, (Vidi Š. L. 1925. str. 304—312).


Obe ove zbirke nisu samo od važnosti istordjeke. To će reći ne samo da im je eilj
da prikažu potomcima ncgdanje stanje naše drvne industrije. One su od vrijednosti
naročito za savremenu nastavu. Bez gotovog sortimenta, koji je trajno pred očima studenta,
nije moguće zamisliti njegovo temeljito poznavanje. Ekskurzije za to nisu


196
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 39     <-- 39 -->        PDF

dovoljne, a — prema iskusi vu posljednjih godina — nema za to ni para. Konačno ove
zbirko KU od vrijednosti još i za to, što strancu omogućuju pregled čitave naše trgovine
i industrije drvetomi.


Naša je živa želja, da se ideja i nastojanje, koje smo predali u ruke naših odličnih
predsjednika Jugoelovenekog gumarskog Udruženja gg. Milan a barun a Tur kovdća
i ing. Josipa Lenarčiča, prometne u akciju, u kojoj će uzeti učešća
svi bez razlike, kojima je na srcu interes našeg Udruženja, nastave i privrede.


Ugrcnović


..... ...... ......... . ....... ........ 1927.


........ .......:


...... ........., .., .&... 50 ... .. ..., 1927.; ........ ......, .......
50 ... .. ´.... 1927.; .... ......., ........, ... 50 .. .... 1927.; .... Mara» .*
irreip, H. ........, ... 50 na .... 1927.; ..... ....., .... ...., ... ioo .. ....
1926. . 1927.; .....1 ......, .........., ... 50 .. .... 1927.; ..... .........,
..... ........., ... 50 .. .... 1927.; ....... .........., ......, ... 100 ..
.... 1926. . 1927.; ..... ......., ... 100 .. ..|.. 1926. . 1927.; .......! .........,
........, ... 50 .. .... 1926.; Baico ....., ......, ... 54 .* .... 1926.; ....
..... ......, ......, ... 107 .. .... 1926. . 1927. .... . ........; ..... ........,
........, ... 50 .. .... 1927.; .... ..... ......, ... ..., ... 50 ..
.... 1927..; ..... ......, ......., ... 50 .. .... 1927.; A. ........, ...., ...
50 .. .... 1926.; ........ ..........., ......, ... 50 ... ..|.. 1927.; .... .)..~
....., .........., ... 100 .. .... 1926. . 1927.; .... ...... ......., ......,
... 50 .. .... 1926.; .... ... ...., ....., ... 50 .. .... 1927.; ..... ......
......., ... 50 .. .... 1927.; .... ...., ........, ... 50 .. ..., 1926.; .... raspara
........, ....., ... 50 .. .... 1927.; .... Tporreip1, ........, ... 50 .. ....
1927.; ..... ........., ......., ... 50 .. .... 1927.: ...... ....., ......, ...
107 .. .... 1927 . 1928.; ..... ......... ......., ... 50 .. .... 1927.; .... ....
....., ........, ..... 107 .. ..».. 1926. . 1927.; ..... .. ........., .. .......,
... 50 .. .... i´fl27. ... 40 -. ... 10 ... .... 1926.; .... ..-.. ....., ............,
... 50 .. .... 192´6.; ......... .........., ......, ... 50 .. .... 1926.;
.... Jamrao ......., ..........., ... 50 .. non. 1927.; .... ..... ...&......, ........,
... 50 .. .... 1927.; .... ......, ...., ... 50 .. .... 1927.; ..... ........,
......, ... 50 ... .... 1927.; ...... ........, ....., ... 50 .. .... 1927.;
......... .....&., ....., ... 50 .. .... 1926´.; ..... .. .........;, ......., ..1. 50
.. ..... 1926.; .... ....>. ......, .-....., ... 107 .., .... 1926. . 1927. .... . ........;
.... .....´ ......., ............., ... 50 .. .... 1927.; .... ......, ...^
....., ... 50 .. .... 1927.; ..... ....., .........., ... 50 .. ... 1927.; ....
.. ........., ......, ... 100 .. ..,.. 1926. .. 1927.; .... ..... ....., ......,
... 107 ... .... 1926. . 1927. .... . ........; .... ...... .. ........., ....,
... 50 .. !.... 1926.; ... ......, .. ......., ... 50 .. .... 1927.; .... .....
........, ........, ... 50 .. .... 1927.; ...... ..., .......:., ... 50 .. ....
1927.; .... ..!..>... ......., ....., ... 50 -.. .... 1927.; .... ....... ..........,
........, ... 50 ea .... 1927.; ......... Bonipwh, ..........., ... 50 .., .... 1927.;
.... .... .........., ..... ....... ... 50 .. .... 1927.; ...-..... ....., .......,
... 107 .. .... 1926. . 1927. ..... . .......; .... ...... ........., Cte...,
... 50 .. ... 1927.; .... (........, ......, ... 50 ..: .... 1927.; .... .....
.., ........, ... 50 .. .... 1927.; ..... ......, ........, ... 50 .. ..|.. 1927.;
.... ....... iHanrah, ......., ... 60 .. .... 1927.; .... ......... ....., ......,


197
ŠUMARSKI LIST 4/1927 str. 40     <-- 40 -->        PDF

... 50 .. ..... 1027.; ....... ........., ......, ... 50 .. .... 1927.; .... ..........
........, ......, ... 50 .. .... 1927.; ..... ......, ......, ... 50 »a ....
1927.; .... ......., ......, ... 50 .. .... 1927.; ..... .....», ../...., ... 50
.. .... 1927.; .... ...... ....., ......, ... 50 .. .... 1927.; .... ...... .....,
......, ... 50 .. .... 1927.; ...... ...., .....«...<, ... 25.


........:


.... ........., ......, ... 25 .. .... 1927.; ....... .. ........, ........,
..« 25 .. .... 1927.; ..... ......., ....., ... 25 .. .... 1925.; ....... .........,
......, ... 25 .. ..... 192,7.; ........ ......., ......, ... 32 .. ....
1927. ....... . ....; ...... ......, ......, ... 25 .. .... 1927.; ..... .....,
......, ... 32 .. .... 1927. ....... . ....; .:..... ...1.., ......, ... 25 .. ....
1927.; ..... ......, ......, ... 25 .. .... 1927.; .... ........ ......, ......, .».
25 .. .... 1927.; .... ..... ......, ........, .... 50 .. .... 1927.


.........:


........ ..... ........, ... 100 .. .... 1927.; ...... ......., .........,
... 100 .. ..!.. 1927.; .... ....., ........, ... 100 .. .... 1927.; ..... .....,.1´.,
....., ... 100 .. .... 1927 .;..... ...... ..........., ... 98.50 .. .... 1923.;
......... ...., ....., ... 50 sa .... 1927.; ...... ....., ......, ... 50 ..
.... 1927.; ...... ......, ....., ... 50 .. .... 1927.; ...... ....... ........,
... 50 .. .... 1927.; ...... ......, ......, ... 50 .. .... 1927.; ...... .......
... .<.., ... 50 .. .... 1927.; ..... ...... ........., ... 50 .. .... 1927.; ...<
.. ...... ....., ... 50 .. .... 1927.; ..... ...... ......, ... 50 .. ....
1927.; ........ .... ......... y ........, ... 25 .. .... 1927.; ....&.......
......., ... 50 .. .... 1927.


Vraćeni Šumarski Listovi u mjesecu martu 1927. Petrovič Dragoljub, inspektor
Beograd Generalna Direkcija šuma, Schwab Rudolf, ravnatelj vlastel. Rasinja, Mark
Ante šum. savjetnik Zagreb, Mrazovićeva ul. 9/111. kat, Miklaužič Franjo, gozdni
oskrbnik Bled Šum. uprava, Kofler Josip, poisesnik Slovenska Bistrica Slovenija, Marković
Ljubomir, šum. dnž. Morović Srijem šumska uprava, Prpić Petar, šumarski savjetnik
Vinkovci, Haramija Viktor, šum., inžinjer Cacak, šum. uprava; Despot Nikola,
šum. inž. Gospić, Vlatković Petar, šum. direktor Bjelovar, Direkcija šuma; Fuche Gilbert,
veleposjednik Gorice p. Tupaliče Kranj.


Umoljavaju se gospoda članovi, da nam jave s v o j u l o č n u
adresu, i uzrok zašto na m vraćaju Bu m. L i s t.


UPOZORENJE!


P. n. gg. redoviti članovi i pretplatnici upozoravaju se, da što
prije namire dužnu članarinu i pretplatu.
I naše udruženje ima velikih troškova i poreza koje jedva namiruje,
jer premnogi članovi i pretplatnici duguju članarinu i pretplatu.
Napose se upozoravaju gg. članovi i pretplatnici Ljubljanske podružnice,
da članarinu i pretplatu šalju Jugoslovenskom šumarskom
udruženju u Zagrebu (a ne podružnici u Ljubljani).


Svakog mjeseca vraća pošta nedostavljlene Šumarske listove, a
mnogi članovi reklamiraju list, jer su propustili javiti promjenu adrese
i tako čine Udruženju nepotrebni posao i trošak.


198